logo SDS
Dnešní datum: 02. 12. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 19
Prům. 14.8
21 denni
Max. 604
Prům. 349.7

Nyní si čte web : 111 uživ.

01. Knihy

* Svět a Československo ve 20. století

Vydáno dne 04. 03. 2006 (23231 přečtení)

V únoru 1990 vyąel v Nakladatelství Horizont jako prozatímní učebnice původně samizdatový učební text, který vznikal v letech 1986 a 1987. Vedle Miloąe Hájka se na něm podíleli Jarmila Ryąánková, Vojtěch Mencl, Milan Otáhal a Erika Kadlecová. Celý první náklad (10 ks) byl okamľitě rozebrán - vąechny exempláře byly totiľ zabaveny STB. Moľná tím stouplo historické povědomí jejích pracovníků.

Sami autoři si byli vědomi nedostatků textu, které vyplývaly předevąím z toho, ľe neměli dostatečný přístup k historickým pramenům, umístěným v odborných knihovnách. Z dneąního pohledu to bylo navíc za situace, kdy celá řada dnes známých dokumentů jeątě leľela v uzavřených archivech. Na druhou stranu můľeme předpokládat, ľe obsah textu odpovídal téměř výhradně představám jeho autorů, ľe se za ním neskrývala ľádná speciální objednávka. Tím je text moľná nejzajímavějąí a to ho také odliąuje od řady podobných materiálů, které vznikají dnes. Moľná právě proto je dnes v řadě sylabů přednáąek historie zmiňován jako doporučená literatura.

S publikací se dnes můľete setkat patrně pouze v knihovnách, takľe nemá cenu, abychom Vám doporučovali její nákup. Na naąich stránkách se budete moci postupně setkat s vybranými kapitolami.

Milan Neubert, 4. března 2006


Obsah

Předmluva

I. Na prahu 20. století

II. První světová válka (1914–1918)

Průběh války • Povaha války • Protiválečné síly • Ruská revoluce • Česká a slovenská politika na počátku války • Zahraniční odboj • České země v posledních letech války • Vznik československého státu

III. Svět v meziválečném období (1918–1939)

Celková charakteristika období

1. Poválečná léta (1918–1923)

Versailleská soustava • Občanská válka a intervence v Rusku • Revoluční vření v Německu • Maďarská republika rad • Okupace Porúří • Dawesův plán • Vzestup role dělnictva • Druhá a Třetí internacionála

2. Přechodná stabilizace (1924–1929)

Velká prosperita v USA • Locarno • Nastolení fašistické diktatury v Itálii • Sovětský svaz za nové ekonomické politiky • Asie, Afrika a Latinská Amerika v meziválečném období • Čínská revoluce • Indie • Turecko • Latinská Amerika

3. Světová hospodářská krize (1929–1933)

Vítězství faąismu v Německu • Industrializace a kolektivizace v SSSR • Stalinova diktatura • New Deal • Německo pod hákovým křížem • Agrese Německa, Japonska a Itálie • Úpadek demokratických reľžimů • Lidová fronta ve Francii • Občanská válka ve Španělsku • Od anexe Rakouska k začátku druhé světové války

4. Kultura mezi dvěma světovými válkami

IV. První československá republika

1. Formování nového státu (1918–1921)

Stanovení hranic a národnostní složení republiky • Politické strany • Radikalizace dělnického hnutí • Pozemková reforma • Rozkol sociální demokracie • Zahraniční politika

2. Stabilizace dvacátých let (1921–1929)

Hospodářská politika • Politický systém první republiky • Hrad • Vládní koalice • Bankovně ekonomické centrály • Hegemonie agrární strany • Politický katolicismus • Panská koalice • Vývoj komunistické strany

3. Období velké hospodářské krize (1930–1933)

Hospodářská krize • Vzestup role KSČ • Růst fašismu

4. Zánik první republiky (1933–1939)

Vláda „silné ruky“ • Zesílení fašismu • Dva hlavní politické trendy • Předmnichovská krize • Mnichov • Druhá republika

5. Kultura Čechů a Slováků v první republice

V. Druhá světová válka (1939–1945)

1. Příčiny a charakter války

2. Průběh války

3. Mezinárodní politické vztahy

4. Hnutí odporu

5. Výsledky druhé světové války

VI. Československo pod nacistickým panstvím (1939–1945)

1. České země pod nacistickým protektorátem

Protektorátní zřízení • Cíle nacistů • První projevy odporu • Kolaborace • Vznik odbojových organizací • Formy odboje • Atentát na Heydricha • Zahraniční odboj

2. Vývoj ve slovenském státě

3. Slovenské národní povstání

4. Vyvrcholení českého odboje

Praľžské povstání

5. Ustavení vlády Národní fronty

Koąický program • Nová národnostní struktura • Politické strany • Sociální přeměny • Zahraniční orientace

6. Česká a slovenská kultura za druhé světové války na pozadí kultury ostatních zemí

VII. Od protihitlerovské koalice ke studené válce (1945–1953)

1. Posun doleva

Postupimská konference • Potrestání válečných zločinců • Poměr SSSR a USA • Lidově demokratické revoluce ve střední a jihovýchodní Evropě • Třídní charakter lidově demokratických republik • Vývoj v Řecku a ve Finsku • Posun doleva v západní Evropě • Společenské reformy • Obnova hospodářství

2. Studená válka

Trumanova doktrína • Marshallův plán • Začátek studené války • Vývoj v Německu • Založení NATO • Vznik Spolkové republiky Německo • Vznik Německé demokratické republiky

3. Počátek rozkladu kolonialismu

Vítězství čínské revoluce • Korejská válka

4. Poslední léta stalinistického systému

Stagnace zemědělství • Represe • Boj proti kosmopolitismu • Příprava na válku • Poslední období Stalinova ľživota

5. Degradace lidově demokratických zemí v satelity

Roztržka s Jugoslávií • Teror • Industrializace a kolektivizace • Stav kultury • Vývoj Jugoslávie

6. Nástup konservatismu v západní Evropě

Křesťanskodemokratické strany

VIII. Československo od Května do Února (1945–1948)

1. Československo po skončení války

Válečné ztráty • Odsun Němců • Očista

2. Nový politický systém

Zákonodárná činnost • Národní fronta • Národní výbory • Politické strany • Společenské organizace

3. Revoluční zásahy do společenské struktury

Znárodnění • Závodní rady • Pozemková reforma

4. Volby do Ústavodárného národního shromáľždění

Úspěch českých komunistů • Úspěch slovenských demokratů • Důsledky voleb • Postavení slovenských orgánů

5. Zápas o další vývoj republiky

Spor o konfiskáty • Spor o zemědělskou politiku

6. Počátek studené války a její dopad na Československo

Milionářská dávka • Slovenská krize • Rozklad Národní fronty

IX. Československo za stalinismu (1948–1953)

1. Únor

Role ROH, zemědělců a SNB • Demise části vlády • Nastolení komunistické diktatury

2. Zformování poúnorového politického a ekonomického systému

Potlačení nekomunistických stran • Charakter únorového zvratu • Změna sloľžení KSČ • Zostření sociálního a politického konfliktu • Hospodářský vývoj

3. Vyvrcholení hospodářských obtíží a politického teroru

Zvýąení úkolů 1. pětiletky • Pokles ľživotní úrovně • Násilná kolektivizace • Růst role Bezpečnosti • Proces s Miladou Horákovou • Proces s Rudolfem Slánským • Vyhrocení politické krize

X. Svět v období dovrąení druhé průmyslově revoluce (1953–1960)

1. Hospodářský a sociální vývoj na Západě

Změna v sociální struktuře • Sociální stát

2. Vývoj USA

Strukturální změny • Konzervativci a liberálové • Maccarthismus • Černoąské hnutí

3. Chruščovova destalinizace (SSSR v letech 1953–1964)

Obrat v politice KSSS • Změny v zahraniční politice • XX. sjezd KSSS • Mezinárodní postavení SSSR • Hospodářské úspěchy a slabiny • Chruąčovův pád

4. Krize v „socialistickém táboře“ a jeho rozpad

Povstání v NDR • Změna vedení v Polsku 1956 • Povstání v Maďarsku • Upevnění revoluční moci v Číně • Čínsko-sovětská roztržka

5. Mezinárodní vztahy od příměří v Koreji ke karibské krizi (1953-1962)

Uvolnění mezinárodního napětí • Zahraniční politika USA • Německá otázka • Karibská krize

6. Západní Evropa

Integrace • Hlavní politické proudy • Konservatismus • Role religiozity • Sociální demokracie • Proces obrody italské a francouzské KS • Vznik páté republiky ve Francii

7. Nástup třetího světa do dějin

a) Dovrąení rozpadu kolonialismu

Arabsko-izraelský spor • Soudrľžnost a rozpory arabského světa • Osvobozování Afriky

b) Hospodářské a politické problémy třetího světa

Úsilí o překonání hospodářské zaostalosti • Politické reľžimy • Mezinárodní politické aspekty

XI. Československo na cestě destalinizace (1953–1961)

1. První kroky destalinizace

Konsolidace hospodářství

2. Vliv XX. sjezdu KSSS na Československo

Diskuse v KSČ • Konzervativní postoj vedení • Hospodářské problémy • Krach 3. pětiletky • Zlepąení klimatu

XII. Svět na počátku třetí průmyslové revoluce (1960–1975)

1. Počátek třetí průmyslové revoluce

Hospodářský rozmach Japonska • Zpomalení hospodářského růstu

2. Sovětský svaz za Breľžněva – léta politického konservatismu (1964–1982)

Stabilizace kádrů • Ekonomická reforma • Modernizace importem • Stagnace zemědělství • Vztahy se Západem • Zhorąení vztahů se socialistickými zeměmi • Stagnace

3. Země středovýchodní Evropy mezi krizí, stagnací a reformou (1964-1982)

Breľžněvova doktrína • Maďarská reforma • Rumunská krize • Polská krize • Jugoslávská krize

4. „Kulturní revoluce“ v Číně

5. USA Od Kennedyho k Nixonovi

J. F. Kennedy • Hnutí proti válce ve Vietnamu • Watergate

6. Mezinárodní vztahy od karibské krize po Helsinky (1962–1975)

Uvolnění • „Východní politika“ SRN • Strategická rovnováha • Válka a revoluce ve Vietnamu • Tragédie kambodľské revoluce • Mezinárodní rozpory v kapitalistickém a socialistickém světě • Helsinky

7. Západní Evropa od počátku ąedesátých let

Hospodářská politika levicových vlád • Problémy Velké Británie • Revolta paříľžských studentů • Nová levice • Teror

XIII. Nástup československé reformy a její potlačení (1962–1986)

1. Reforma si razí cestu (1962–1967)

První projekt hospodářské reformy • Rehabilitace • Diskuse o společenské reformě • Vyvrcholení politické krize • Plénum ÚV KSČ v lednu 1968

2. Praľžské jaro (leden – srpen 1968)

Hospodářská situace • Počátek obrodného procesu • Nové vedoucí orgány • Akční program • Demokratizace na postupu • Diferenciace ve vedení KSČ • Postoj SSSR • Svolání mimořádného sjezdu KSČ • Varąavský dopis • Čierna nad Tisou a Bratislava • 21. srpen • Vysočanský sjezd • Moskevský protokol

3. První fáze normalizace a odpor proti ní (srpen 1968 – duben 1969)

Změny ve vedení • Počátek vlny emigrace • ®Životaschopnost obrodného procesu • Federalizace • Tlak z SSSR • Růst napětí • Dubčekův pád

4. Restaurace byrokratické diktatury

Potlačení svobody tisku • Vyloučení reformního křídla z ÚV KSČ • Prověrky • Změna charakteru KSČ • Úpadek prestižľe socialismu • Depolitizace společnosti • Vývoj ekonomiky • Perzekuce • Samizdat • Charta 77

XIV. Svět v současném období (1975–1986)

1. Konec gerontokracie v SSSR

Interregnum • Reforma jako revoluční úkol

2. Nástup konservatismu na Západě

Reaganismus • Konzervativní vlna v západní Evropě • Obnova demokracie v zemích jižľní Evropy • Konec mezinárodního komunistického hnutí

3. Mezinárodní vztahy po Helsinkách

Zostření napětí

4. Čína na cestě reforem

5. Ekologický problém

XV. Kultura po druhé světové válce

Jmenný rejstřík

Tabulky

Doporučená literatura


Předmluva

Historie 20. století je označována na rozdíl od dějin novověku za nejnovějąí dějiny. Dějepisné bádání nad tímto obdobím nemohlo zdaleka dospět k takové úrovni poznání, jako je tomu ve výzkumu předeąlých epoch. Řada informací o stěľžejních historických událostech je dosud nepřístupná v archívech. Tato mezera je ovąem do značné míry zaplněna nebývalým roząířením tisku. Až se archívy otevřou, osvětlí se mnohé dosud neznámé motivy a příčiny jednání vlád i jednotlivých státníků, ale stěľží se objeví nějaké neznámé a významné události. Můľže se objasnit pozadí atentátu na Kennedyho, ale nic se nezmění na líčení daląího vývoje USA.

Dějiny naąeho století jsou mimořádně sloľžité a jejich zjednoduąování by nám nepomáhalo při chápání dneąka. Proto jsme se pokusili podat obraz historie 20. století v takové sloľžitosti, v jaké nám to dovolil rozsah knihy. Pro hlubąí pochopení látky bychom čtenáři dali rádi předem několik rad. Nesnaľžte se usnadnit si chápání jednoduchým přilepováním nálepek: správná a nesprávná, pokroková a reakční politika, dobré a ąpatné hnutí. Zůstanete-li u takového přístupu, utvoříte si zkreslený černobílý obraz bez barev a odstínů. A berte na vědomí skutečnost, žľe výsledek činnosti lidí – jednotlivců, skupin i národů – neodpovídá vžľdy cílům, které sledovali.

Dali jsme do textu poměrně hodně čísel. Ne proto, abyste se pokouąeli si je zapamatovat, ale aby vám usnadnila orientaci. Zařadili jsme hodně dat, aby vám byla jasná časová posloupnost. A dávali jsme větąinou přednost uvedení procenta před formulacemi jako „rychlý“ nebo „pomalý“ hospodářský růst. Abychom však nezatěžľovali text příliąným mnoľžstvím faktických a číselných údajů, připojili jsme hodně tabulek, což v učebnici nebývá zvykem. Jejich mnoľžství nenaruąí souvislé sledování textu, protoľže se jimi bude zabývat jen ten, kdo má o daný problém větąí zájem.

Nakonec nutno poznamenat, žľe jsme si vědomi nedostatků tohoto učebního textu. Dělali jsme jej na koleně, tj. v Praze v letech 1986–1987, bez přístupu do řady odborných knihoven. Měli jsme k dispozici pouze zlomek literatury, které bychom pouľžili, kdybychom pracovali v jiném evropském městě. Přesto vąak doufáme, žľe naąe kniha zaplní do značné míry mezeru, kterou v informacích o naąem končícím století zanechávají oficiální učebnice. Naąi publikaci jsme psali zejména pro učitele dějepisu v naąich základních a středních ąkolách, případně pro studenty gymnázií i ostatní středoąkoláky, kteří mají zájem o obecné i naąe dějiny.

Tento text, na jehož vzniku se podíleli také Vojtěch Mencl, Milan Otáhal a Erika Kadlecová, vyąel roku 1988 v samizdatu „v nákladu“ 10 výtisků, a i ten byl zabaven. Po listopadové „něžľné revoluci“ v roce 1989 jsme se na naléhání veřejnosti a při zájmu mladých lidí rozhodli urychleně ji vydat tiskem, jen s malými opravami a doplňky.

Praha, únor 1990


Související články:
(ČR - historie)

Československo od Května do Února (1945-1948) (20.02.2018)
Největąí český disident – Jan Hus (07.07.2017)
Mír! Suverenitu! Demokracii! (11.11.2016)
14. říjen (29.10.2016)
Ako to s rozbitím Československa popravde bolo (29.10.2016)
Dík praľské německé university (16.03.2016)
Praha v noci na čtvrtek (15.03.2016)
Německo přijímá ochranu nad českými zeměmi (15.03.2016)
Mistr Jan Hus a Svobodova trilogie (04.06.2015)
Československo pod nacistickým panstvím (1939-1945) (18.05.2015)
Co lze nyní napsat (21.04.2015)
Odsun Němců z Československa (22.03.2015)
Sejdeme se 15. března v 15 hodin (12.03.2015)
Tabulky - Svět a Československo ve 20. století (17.01.2015)
První Československá republika (2) (17.01.2015)
První Československá republika (17.01.2015)
Odsun Němců z Československa (3) (19.08.2014)
Pietní akt u Hlávkovy koleje (10.11.2013)
Odsun Němců z Československa (2) (20.08.2013)
Nepřepisujme dějiny (10.05.2012)
Ustavující sjezd KSČ a výtky Kominterny (11.07.2011)
Třetí odboj v "Politickém spektru" (22.10.2010)
Fenomén Rusko (07.05.2010)
Sněhová bouře v polovině března (15.03.2010)
Masarykovi k narozeninám. (09.03.2010)
Dvacátý první srpen potřetí (21.08.2009)
Nástup mladé levice (06.04.2008)
Výnos Vůdce a říšského kancléře Adolfa Hitlera, kterým se vyhlašuje "Protektorát Čechy a Morava" (17.03.2008)
Všechno je relativní, pane nadporučíku! (05.03.2008)
Beseda o tématu národní identity (13.03.2007)
Setkání v Českém Krumlově (20.10.2006)
Protokol o ukončení platnosti Varšavské smlouvy podepsán (01.07.2006)
Vyhlazení Lidic (10.06.2006)
Atentát pozvedl prestiž českého národa (29.05.2006)
Projev Reinharda Heydricha o plánech na likvidaci českého národa (29.05.2006)
Volby v roce 1946 vyhrál favorit (27.05.2006)
O zlém brouku Bramborouku (12.05.2006)
Pražské květnové povstání roku 1945 (08.05.2006)
Český lid povstal proti okupantům (07.05.2006)
Zemřel bývalý diplomat Rudolf Slánský (18.04.2006)
Zpráva ÚV KSČS o činnosti strany od mimořádného sjezdu KSČ (2) (09.04.2006)
Podpisy pod prezidentskými dekrety (27.03.2006)
Zánik první republiky (1933–1939) (14.03.2006)
Cesty podivných reforem (11.03.2006)
Cesty podivných reforem (2) (11.03.2006)
Dopis Závodnímu výboru ROH (22.02.2006)
TK ministra zahraničních věcí ČSSR (14.12.2005)
Císař a král František Josef I. zemřel (20.11.2005)
Národní výbor ujímá se vlády v Československém státě! (28.10.2005)
Projev po podpisu mnichovské smlouvy (14.10.2005)
Nobelova cena J. Seifertovi (12.10.2005)
Peněžní reforma a zrušení lístků - cesta k dalšímu rozvoji našeho hospodářství (31.05.2005)
Fakta nejsou důležitá (28.04.2005)
Američané mohli dobýt Prahu (26.04.2005)

[Akt. známka (jako ve škole): 0,11 / Počet hlasů: 9] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Miloą Hájek | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1882 (1882 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1435 (1435 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1485 (1485 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
964 (964 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1434 (1434 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9753


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.