logo SDS
Dnešní datum: 05. 06. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 35
Prům. 28.3
21 denni
Max. 647
Prům. 450.3

Nyní si čte web : 73 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Ustavující sjezd KSČ a výtky Kominterny

Vydáno dne 11. 07. 2011 (8636 přečtení)

U příležitosti 90. výročí založení KSČ není od věci podívat se na tuto událost i z pohledu Kominterny. Učiníme tak převzetím části textu knížky vydané v roce 1953 Státním nakladatelstvím politické literatury. Po seznámení s průběhem ustavujícího sjezdu Komunistické strany Československa, konaného ve dnech 14.-16. května 1921 v Obecním domě v Karlíně, se dočteme následující:

Hlavním sjezdovým řečníkem byl vůdce strany, soudruh Bohumír Šmeral. Jeho obsáhlý a podrobný referát byl otištěn v Rudém právu pod názvem „Jsme komunisty!“ a stal se předmětem všeobecné pozornosti a zájmu.

Je nespornou skutečností, že Šmeral se ve své řeči dopustil řady drobných politických chyb, z nichž největší byla ta, že se stavěl proti urychlenému splynutí čs. strany se stranou německou v jedinou, centralisovanou, jednotnou Komunistickou stranu Československa. Považoval tento akt za předčasný a snažil se dokázat, že čs. proletariát má ještě mnoho národnostních výhrad vůči Němcům, kteří byli po staletí jeho utlačovateli, a že neuvážené a předčasné spojení českých a německých komunistů v jedinou stranu by se mohlo projevit v odchodu značného po českých dělníků ze strany a mohlo by odvrátit od strany neorganisované dělníky, kteří se stranou sympatisují, ale podléhají ještě mnohým národnostním ilusím. Tyto Šmeralovy obavy pramenily z jeho vytrvalé snahy udržet a budovat komunistickou stranu jako stranu co nejmohutnější a nejmasovější. Nechtěl ztratit ani jediného přívržence, ani jediného dělníka a strachoval se, že předčasným převedením 60.000 německých komunistů do strany by strana mohla ztratit několik desítek tisíc českých dělníků.

Zvláště ostré kritice byl Šmeralův sjezdový projev podroben na zasedáni III. kongresu Komunistické internacionály, který se-konal v červenci 1921 v Moskvě, kde zejména pozdější trockisté a zrádci označili Šmeralovu řeč za projev oportunisty a polocentristy.

Záštity na III. kongresu Kominterny se však dostalo soudruhu Šmeralovi od samotného Lenina. I Lenin vytýkal Šmeralovi některé nesprávné názory a formulace, v mnohém se ho však zastal. Když mluvil soudruh Lenin o taktice Komunistické strany Ruska, řekl mimo jiné:

„Neustále říkáme — na II. sjezdu KI se o tom také hovořilo — že revoluce vyžaduje oběti. Vyskytují se soudruzi, kteří ve své propagandě argumentují tak: jsme ochotni provést revoluci, nesmí však být příliš těžká. Nemýlím-li se, vyslovil se takto soudruh Šmeral ve své řeči na sjezdu čs. strany. Jestliže to Šmeral řekl, pak není v právu. Někteří řečníci kteří vystoupili na zmíněném sjezdu po Šmeralovi, řekli: ‚Ano, půjdeme se Šmeralem, protože se tak vyhneme občanské válce...‘
Jestli je to vše pravda, pak musím říci, že taková agitace je nekomunistická, nerevoluční. Je jisté, že každá revoluce vyžaduje ohromných obětí od třídy, která revoluci provádí.“

V. I. Lenin, kritisuje takto Šmeralův sjezdový projev, postavil se za Šmerala v jeho snaze vybudovat co nejmasovější komunistickou stranu, která by měla vliv na co největší počet pracujících a vedla je. Stalo s tak v souvislosti s vystoupením italského komunisty Terraciniho, který jménem tří delegací, italské, německé a rakouské, vystoupil proti ruskými soudruhy navrhovaným thesím a proti taktice KI. Vyslovil se zejména proti zásadě, že komunisté mohou přejít k boji o moc teprve tehdy, když získali pro stanovisko většinu dělnické třídy. Terracini velmi nebezpečným způsobem zleva napadl toto stanovisko a tvrdil, že k boji o moc je podle jeho názoru možno přistoupit i tehdy, máme-li malou, avšak dobrou komunistickou stranu, neboť ostatní dělnictvo se během boje již „přidá“. Přitom podceňoval a kritisoval snahu českých komunistů a jmenovitě soudr. Šmerala ještě více rozšířit a rozmnožit svoji, podle Terraciniho názoru beztak ohromnou, spolu s Němci více než 400.000 členů čítající stranu. Svoji nesprávnou theorii se Terracini pokoušel podepřít tvrzením, že i ruští bolševici šli do boje o moc s poměrně velmi malou stranou.
Proti Terracinimu a jím představovaným levičáckým tendencím tří delegací vystoupil na kongresu velmi rozhodně soudruh Lenin. Se vší tvrdostí a bezohledností rozbil jejich nesprávné theorie, které označil za krajně nebezpečné i škodlivé pro Komunistickou internacionálu Mezi jiným pravil:

„Kdo v Evropě, kde jsou téměř všichni dělníci organisováni, nechápe, že musíme získat většinu dělnické třídy, ten je ztracen pro komunistické hnutí, ten se nikdy nic víc nenaučí, když tři léta po Říjnové revoluci ani toto nepochopil...
Soudruh Terracini nepochopil mnohé z ruské revoluce. My jsme byli v Rusku malá strana, měli jsme však většinu v sovětech dělnických a rolnických zástupců v celé zemi. Kde to máte vy? Měli jsme nejméně polovinu armády, která tehdy čítala nejméně deset milionů mužů. Máte vy většinu armády? Ukažte mně takovou zemi!“

Takovým způsobem odsoudil a rozmetal soudruh Lenin theorie a názory Terraciniho a jeho druhů, které byly v zásadě nekomunistické, nesprávné a poškozovaly komunistické hnutí. Jmenovaní soudruzi kromě toho dosud neviděli a nepostihli zásadní změnu, která nastala v politické situaci, že totiž poválečná revoluční vlna již značně ochabla a je na sestupu. Terracini a s ním stejně smýšlející soudruzi byli stále ještě v zajetí představ, že se přibližuje nová revoluční ofensiva a snili o přechodu od pasivity k aktivitě.

Tak se dostalo zadostiučinění i soudruhu Šmeralovi, jehož snahy vytvořit masovou stranu a získat většinu dělnické třídy pro komunismus považovali někteří soudruzi až dosud za oportunistické a přehnaně opatrnické.

Soudruh Lenin se nepřímo zastal soudruha Šmerala i v otázce ocenění mezinárodní politické situace. Soudruhu Šmeralovi bylo totiž vytýkáno, že popírá revolučnost situace tvrzením, proneseným na ustavujícím sjezdu KSČ, že se nenacházíme bezprostředně před revolučním výbuchem, před bezprostřední katastrofou. Soudruh Lenin sám ve svém referátě o dalších úkolech a taktice Komunistické strany Ruska vyslovil mínění, že vzájemný poměr třídních sil ve světě je v určité rovnováze, že nemůžeme počítat s bezprostřední revoluční krisí.

Konečně soudruh Lenin v osobním rozhovoru se Šmeralem a Kreibichem dal za pravdu soudruhu Šmeralovi v otázce opatrného postupu při určování nejbližších strategických a taktických úkolů strany. Odmítl útoky některých delegátů kongresu na Šmerala pro jeho opatrnost poukazem, že vůdce revoluční strany má být rozvážný a opatrný. Dodal k tomu, že i bolševici byli v době revolučního nástupu k moci nanejvýš opatrní. Takovým způsobem se soudruhu Šmeralovi dostalo zastání z nejpovolanějších úst.

Ostatně ustavující sjezd čs. komunistické strany i se soudruhem Šmeralem si byl vědom toho, že splnit požadavek EKI i převážné většiny komunistů Československa, aby byla vytvořena jednotná strana, jediná komunistická sekce v ČSR, je jen otázkou krátké doby. Svědčí o tom jednomyslné sjezdové usnesení:
„Sjednocovací sjezd komunistických stran Československa budiž konán v době co nejbližší.“

Svědčí o tom i příslušná část odpovědi Exekutivě Kominterny na její pozdravný přípis ke sjezdu, kde se pravilo:
„Můžeme Vás, soudruzi, ujistit, že. vybudování jednotné Komunistické strany Československa, sekce III. internacionály, jest od dnešního dne již jen-problémem organisační techniky, který bude v nejbližší době rozřešen a proveden.“

Dokazuje to i další sjezdové usnesení, které zní:
„Výkonnému výboru se ukládá, aby delegoval ze svého středu soudruhy, kteří spolu s delegáty německého oddělení Komunistické strany Československa utvoří akční výbor. Tento akční výbor má za úkol provést přípravné práce pro sloučení národnostních stran, jmenovitě
1. vypracovat společný organisační řád,
2. vypracovat společný akční program,
3. připravit společný sjezd.“

Třetí kongres Komunistické internacionály, který zasedal dva měsíce později, projednal přihlášky československé i německé komunistické strany v Československu a přijal je za členy KI, položil však podmínku, aby
„všechny komunistické strany Československa splynuly v nejkratší lhůtě a vytvořily jednotnou centralisovanou komunistickou stranu podle podmínek II. kongresu KI“.

Jindřich Veselý, O vzniku a založení KSČ, SNPL, 1953


Související články:
(ČR - historie)

Československo od Května do Února (1945-1948) (20.02.2018)
Největąí český disident – Jan Hus (07.07.2017)
Mír! Suverenitu! Demokracii! (11.11.2016)
14. říjen (29.10.2016)
Ako to s rozbitím Československa popravde bolo (29.10.2016)
Dík praľské německé university (16.03.2016)
Praha v noci na čtvrtek (15.03.2016)
Německo přijímá ochranu nad českými zeměmi (15.03.2016)
Mistr Jan Hus a Svobodova trilogie (04.06.2015)
Československo pod nacistickým panstvím (1939-1945) (18.05.2015)
Co lze nyní napsat (21.04.2015)
Odsun Němců z Československa (22.03.2015)
Sejdeme se 15. března v 15 hodin (12.03.2015)
Tabulky - Svět a Československo ve 20. století (17.01.2015)
První Československá republika (2) (17.01.2015)
První Československá republika (17.01.2015)
Odsun Němců z Československa (3) (19.08.2014)
Pietní akt u Hlávkovy koleje (10.11.2013)
Odsun Němců z Československa (2) (20.08.2013)
Nepřepisujme dějiny (10.05.2012)
Třetí odboj v "Politickém spektru" (22.10.2010)
Fenomén Rusko (07.05.2010)
Sněhová bouře v polovině března (15.03.2010)
Masarykovi k narozeninám. (09.03.2010)
Dvacátý první srpen potřetí (21.08.2009)
Nástup mladé levice (06.04.2008)
Výnos Vůdce a říšského kancléře Adolfa Hitlera, kterým se vyhlašuje "Protektorát Čechy a Morava" (17.03.2008)
Všechno je relativní, pane nadporučíku! (05.03.2008)
Beseda o tématu národní identity (13.03.2007)
Setkání v Českém Krumlově (20.10.2006)
Protokol o ukončení platnosti Varšavské smlouvy podepsán (01.07.2006)
Vyhlazení Lidic (10.06.2006)
Atentát pozvedl prestiž českého národa (29.05.2006)
Projev Reinharda Heydricha o plánech na likvidaci českého národa (29.05.2006)
Volby v roce 1946 vyhrál favorit (27.05.2006)
O zlém brouku Bramborouku (12.05.2006)
Pražské květnové povstání roku 1945 (08.05.2006)
Český lid povstal proti okupantům (07.05.2006)
Zemřel bývalý diplomat Rudolf Slánský (18.04.2006)
Zpráva ÚV KSČS o činnosti strany od mimořádného sjezdu KSČ (2) (09.04.2006)
Podpisy pod prezidentskými dekrety (27.03.2006)
Zánik první republiky (1933–1939) (14.03.2006)
Cesty podivných reforem (11.03.2006)
Cesty podivných reforem (2) (11.03.2006)
Svět a Československo ve 20. století (04.03.2006)
Dopis Závodnímu výboru ROH (22.02.2006)
TK ministra zahraničních věcí ČSSR (14.12.2005)
Císař a král František Josef I. zemřel (20.11.2005)
Národní výbor ujímá se vlády v Československém státě! (28.10.2005)
Projev po podpisu mnichovské smlouvy (14.10.2005)
Nobelova cena J. Seifertovi (12.10.2005)
Peněžní reforma a zrušení lístků - cesta k dalšímu rozvoji našeho hospodářství (31.05.2005)
Fakta nejsou důležitá (28.04.2005)
Američané mohli dobýt Prahu (26.04.2005)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1685 (1685 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1276 (1276 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1231 (1231 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
847 (847 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1467 (1467 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1177 (1177 hl.)
Prohnilý humanismus !!
849 (849 hl.)

Celkem hlasovalo: 8532


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.