logo SDS
Dnešní datum: 28. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 20
Prům. 9.9
21 denni
Max. 330
Prům. 230.8

Nyní si čte web : 54 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Závěrečný projev na Programové konferenci

Vydáno dne 31. 01. 2006 (6447 přečtení)

Tak my musíme trošku překvapit novináře, protože předtím jste nic neviděli, tak abyste to teďka viděli. Tak honem. Takže ještě jednou ten zázrak. Nalévá se černý hrníček, který po nalití vodou zbělá a vystoupí logo „Jistoty a prosperita“ A jak uvidíte za chviličku, tak to nefunguje jenom u mě, ale i u členů pracovního předsednictva. Takže na zdraví a na vítězství.

Vážení přátelé, vážené přítelkyně, dámy a pánové, děkuji vám, všem členům strany, za vaši dosavadní trvalou, účinnou a aktivní pomoc a spolupráci dnešního dne, za váš soustavný zájem, součinnost a podněty, děkuji vám za stálou podporu naší věci, věci sociální demokracie, za důvěru, které si ceníme a jež je důkazem, že jsme na dobré cestě a že postupujeme správným směrem.

Právě jsme vám představili hlavní myšlenky, cíle a záměry předvolebního programu sociální demokracie. Tímto programem sociální demokracie znovu osvědčuje své pokračování v demokratické a sociální tradici. Smysl existence naší strany spočívá v tom, aby jako institucionalizovaná politická síla zastupovala, obhajovala a prosazovala zájmy a požadavky v prvé řadě sociálně závislých skupin společnosti, jinak řečeno, nízkopříjmových a středněpříjmových vrstev obyvatel, tedy zejména těch, kteří nemají takové hmotné postavení, aby byli sami schopni vytvářet bezezbytku podmínky své důstojné životní existence a lidské realizace. Ale nejen jich.

Jsme stranou skutečně celonárodní. Od naší strany neočekávejte nějaké vývojové zvraty, skoky a přemety, nějaké utopické experimentování, ale zcela přirozený dynamický a harmonický rozvoj české společnosti. Tento trvalý rozvoj je postaven na stejných principech, na kterých spočívá i vyspělý západní svět, jehož jsme pevnou a nedílnou součástí.

Hledáme-li stručnou charakteristiku postoje, který zastáváme, pak je to myšlenka evoluce. Permanentní reformy. Myšlenka sociálního vývoje, kontinuity v naplňování sociálního humanismu. Nevěřte těm, kdož hlásají, že pevné a solidní základy vznikají šokovou terapií, nějakým divokým rozkyvem z jedné krajní polohy do opačného extrému. Ode zdi ke zdi. Naopak. Historická zkušenost nám dokazuje, že dynamika vývoje vyplývá z organického vrůstání postupných změn do těch struktur života, jež si zaslouží, aby byly zachovány, poněvadž se osvědčily a prokázaly svou prospěšnost a užitečnost.

Program sociální demokracie je založen na principu integrace, překonání resortismu, tedy na vědomí souvislostí jak ve vztazích horizontální spolupráce, tak ve vztazích vertikálního pořadí priorit. Naší určující tezí je trvalý ekonomický rozvoj. Pouze vysoká dynamika tempa hospodářského růstu je podmínkou pokračování a rozvíjení sociálního státu. Cílem zůstává posílení a rozšíření sociálních jistot nad jejich současný rozsah a zvýšení kvality života co nejširších vrstev obyvatelstva. Proto je vůdčím heslem sociální demokracie: Jistoty a prosperita, kdy druhé je důsledkem prvního. Společností sociálních jistot v České republice je nejnižší riziko ohrožení chudobou mezi zeměmi EU.

Česká sociální demokracie prosadila řadu opatření, která zabránila poklesu velkých skupin obyvatelstva do pásma chudoby a sociálního vyloučení. Česká republika je ve srovnání s okolními státy i celou EU oázou sociálního smíru a zemí téměř bez stávek. Sociální demokracie prosadila řadu opatření, která podpořila rovnováhu ve společnosti, a to včetně snížení daní pro středně a nízkopříjmové skupiny a prosazování zákoníku práce. Chtěl bych vás, vážení přátelé, ujistit, že ubráníme sociální stát a citlivým způsobem dokončíme modernizace sociálního, zdravotního a důchodového systému s cílem zvýšit jejich efektivnost, motivační působení a dlouhodobou udržitelnost.

Plná zaměstnanost ve sledu priorit stojí v programu sociální demokracie na předním místě, snížení nezaměstnanosti je opřené o vytváření nových pracovních míst, o aktivní politiku zaměstnanosti, politiku motivující k práci a o rozvoj lidských zdrojů. V posledních necelých čtyřech letech bylo vytvořeno cca 285 tis. nových pracovních míst. Tento výsledek je pro nás závazkem i v těch následujících 4 letech po volbách. Nezaměstnanosti snížíme na úroveň šesti procent, tedy významně pod průměr EU. Je to reálné i realistické zejména proto, že až v posledním roce začíná přinášet plody naše úsilí směřující v posledních pěti až sedmi letech k restrukturalizaci a modernizaci našeho průmyslu. Můžeme očekávat vzrůst odbytu a tedy růst výroby a postupný nárůst počtu nových pracovních míst. Program sociální demokracie za tím účelem dotváří vyvážený a stimulující systém sociálních dávek, který přenese těžiště z příspěvkové pasivity do tvůrčí aktivity, a to právě v oblasti zaměstnanosti. Především ve směru seberealizace všech našich spoluobčanů. Zvláště pak širokého spektra zdravotně postižených a jiných sociálně zatížených skupin.

Rodinná politika a státní sociální podpora. Chceme, aby se na výsledcích, plodech ekonomického růstu, podílely všechny skupiny obyvatelstva. Hájíme rovné zacházení a rovné příležitosti pro všechny. Jde nám o harmonický vývoj společnosti. Prosazujeme dostupné a kvalitní bydlení, zdravotní péči a fungující veřejnou dopravu. Naším záměrem je podporovat rodiny s nezaopatřenými dětmi, rodiny neúplné i rodiny sociálně hendikepovaných spoluobčanů. Chceme rozvíjet sociální služby a pomoci lidem vysokého věku, dlouhodobě nemocným, invalidním a nemohoucím. V zásadě proto zlepšíme podmínky pro sladění rodinného a pracovního života a výrazně zvýšíme daňovou a finanční podporu rodinám s dětmi.

A nyní k oblasti důchodového pojištění a reformě důchodového systému. Současní starobní důchodci vědí, že se za vlád sociální demokracie zvyšuje jejich životní úroveň. Reálná hodnota průměrného starobního důchodu se totiž od roku 1998 zvýšila o šestnáct procent. Roste i střední délka života. V posledních pěti letech pochopitelně již pomaleji nežli v devadesátých letech. Politika sociální demokracie směřuje k tomu, aby důstojné stáří bylo přirozeným právem každého občana. Jsem přesvědčen, že se ukázalo, že důchodový systém průběžného financování v současné podobě je sociálně schůdnou realitou. Mezigenerační solidarita není pro sociální demokracii prázdným pojmem. Uvědomujeme si nicméně demografický fakt, že za několik desítek let se může změnit poměr mezi ekonomicky aktivní složkou společnosti a důchodci. Nesedíme však s rukama v klíně. Prosazujeme ekonomická opatření, která vedou k růstu hrubého domácího produktu, a tím k růstu reálných mezd, a která tak významně posilují odvody do sociálního systému. Chceme potřebnou rezervu vytvořit především z přebytku vybraného pojistného a z přebytků závěrečné fáze privatizace. Žádné otřesy a disfunkce důchodového systému nepřipustíme, neboť nejsou ani nutné, ani neodvratné.

Dostupné a kvalitní zdravotnictví. Lidé v České republice mají zaručený přístup k vynikající zdravotní péči bez ohledu na to, kde žijí nebo jaká je jejich ekonomická situace. Úroveň zdravotní péče v České republice je špičková a je prakticky na stejné úrovni, jako v řadě bohatších zemí. Pacient zůstane vždy středem našeho zájmu a nebude to proto on, kdo ponese kvalitativní či ekonomické náklady v důsledku nutných stabilizačních opatření. Nepočítáme s navýšením běžné spoluúčasti pacienta. Tyto náklady ponesou ti, kdo po léta v systému veřejného zdravotního pojištění nechávali hluboké jizvy.

Růst HDP. Dnes již nikdo nepochybuje o tom, že Česká republika je zemí s nejvyšší úrovní zahraničních investic na jednoho obyvatele a jednou ze zemí s nejdynamičtějším růstem základního ukazatele prosperity, totiž hrubého domácího produktu, který roste třikrát rychleji, než je průměr zemí EU. Je to právě zásluhou české sociální demokracie, že rozvinula program investičních pobídek a nasměrovala ekonomiku ke zdravému růstu, že podporuje podnikání a snižuje administrativní zátěž. Nové podniky pak dávají práci tisícům lidí. Pro ekonomický růst naší země sociální demokracie prosadila i řadu dalších stimulačních opatření s mnohostranným účinkem. Máme jednu z nejnižších daní z příjmu právnických osob v Evropě. Živnostníkům umožňujeme odepisování padesáti procent nákladů paušálem. Připravujeme průmyslové zóny a podporujeme zejména aplikovaný výzkum. Připomínáme, že Česká republika nezažila takový rozsah budování, zejména dopravní infrastruktury, jako za našich vlád. Věříte, vážení přátelé, v těchto souvislostech tvrzením, že by k takovému růstu HDP došlo bez cílevědomé a soustavné hospodářské politiky České strany sociálně demokratické? Jaksi samo, navzdory vládě, jak říkají např. redaktoři Mladé fronty Dnes a Lidových novin? Já vám říkám, že nikoliv a vyzývám vás, nevěřte těm, kteří vám slibují nereálné cíle. S ohledem na ekonomickou znalost věci neslibujeme zázraky, ale to, že každoročně budeme udržovat vysokou dynamiku hospodářského růstu v rozmezí čtyř až šesti procent HDP a výrazně se tak přiblížíme vyspělým zemím EU, že nadále budeme snižovat tempo zadlužování a udržovat nízký podíl veřejného dluhu k HDP. Učiníme vše potřebné pro přijetí společné měny euro v roce 2010.

Pokud jde o růst mezd, jistě vás nemusím přesvědčovat, že za období vlád sociální demokracie se kupní síla mezd za sledované období zvýšila o více než třetinu. Za období vlád sociální demokracie se ztrojnásobila minimální mzda z 2.650,- Kč na počátku roku 1998 na 7.955,- Kč v červenci roku 2006. Česká sociální demokracie dokázala zároveň s růstem mezd postupně také snižovat daňovou zátěž. Občané se právě zásluhou sociálních demokratů přímo podílejí na hospodářských výsledcích české ekonomiky. Naším cílem je stálé zvyšování životní úrovně pro všechny občany. Víme, že pokud budeme mít možnost v naší ekonomické politice pokračovat, průměrná mzda dosáhne úrovně nejméně 26.500,- Kč.

Zdravé finance. Inflace poklesla z úrovně deseti procent v době Klausových vlád na úroveň necelých dvou procent v loňském roce. Česká koruna posílila z kursu přes 40 korun za dolar na přibližně necelých 24 korun za dolar a z kursu 37,- Kč za euro na nynějších necelých přibližně 29,- Kč. Politika vlád sociální demokracie pomohla zajistit jen mírný růst cen a pevnou sebejistou korunu.

Znalostní ekonomika. Za osm let vzrost počet českých studentů, kteří studují v zahraničí a počet vysokoškoláků na domácích univerzitách. Na domácích univerzitách ze 188 tis. v roce 1998 na 306 tis. začátkem školního roku 2005. Budu-li ministerským předsedou příští volební období, jsem přesvědčen, že v roce 2010 to může být 350 – 360 tis. vysokoškoláků. Chudší studenti dostávají stipendium. V příštím volebním období vytvoříme ještě lepší podmínky pro rozvoj znalostní ekonomiky, také se zapojením peněz ze strukturálních fondů. Znamená to, že budeme více motivovat občany k prohlubování vzdělání prostřednictvím jeho vyšší dostupnosti a kvality na srovnatelné světové úrovni. Proto chceme založit programy sociální podpory studia tak, aby nikdo talentovaný a schopný nebyl vyřazen z možnosti dále se vzdělávat. S tímto záměrem úzce souvisí i podstatná podpora vědy, výzkumu a inovací. Výdaje na vědu, vývoj a inovace budeme zvyšovat nejméně o deset procentních bodů ročně a pokračovat ve zvyšování veřejných výdajů na školství a kulturu. Zvýšíme šanci dětí a mladých lidí získat vyšší odbornost a lepší postavení.

K proměnám přístupu k bezpečnosti člověka. Sociální demokracie si je plně vědoma, že společnost jistoty a prosperity vyžaduje také zabezpečení osobní integrity občanů. Požívání svobody a životních možností je závislé na udržování veřejného pořádku a bezpečnosti občanů. Na jejich ochraně před zvůlí a násilím. Na rovném a účinném nalézání a vymáhání práva, na rychlé nápravě křivd a nespravedlnosti a na náhradě způsobené újmy. A také samozřejmě na fungující a výkonné správě věcí veřejných, opřené o účast občanů. I přes překážky, kladené opozicí parlamentu, prosadíme významná legislativní opatření v boji proti korupci, a to zejména prostřednictvím právě sněmovnou schváleného zákona o střetu zájmů, dále úpadkového zákona a nového zákona o veřejných zakázkách. Vedle toho výrazně zvýšíme vymahatelnost práva, zkrátíme délku soudních řízení a prosazením nových institutů do praxe, včetně testů integrity, majetkových přiznání a korunního svědka, výrazně snížíme korupci. Dost bylo Berků, Krejčířů a jiných „kožených“ živlů.

Vlády sociální demokracie vždy byly, jsou a budou připraveny důrazně chránit české občany i v případě mimořádných situací. Příkladem je reakce na povodně v roce 2002 a řešení následků této katastrofy.

Zdravé životní prostředí. Jsme připraveni nadále zlepšovat ekologickou stabilitu, přispívat k jejímu trvalému udržení. Za tímto účelem přehodnotíme ekonomické nástroje tak, aby ekologické bylo i ekonomické. Prosadíme vymahatelnost ekologické újmy ve prospěch uvedení poškozeného životního prostředí do původního stavu nebo ve prospěch odstranění starých ekologických zátěží. Roztříštěnou ekologickou legislativu nahradíme přehledným shrnujícím zákonem, kodexem. Společnost přátelská k životnímu prostředí vyžaduje více se soustředit na úspory a obnovitelné zdroje. Zajistíme za tím účelem stabilní tempo poklesu spotřeby energie na jednotku HDP nejméně o 3,5 % ročně, stabilizujeme spotřebu primárních zdrojů energie na úroveň roku 2005. Podíl využití obnovitelných zdrojů energie zvýšíme nad pět procent. Najdeme cestu ke kofinancování prostředků evropských fondů ve výši více než dvě stě miliard korun při investicích do ekologické a dopravní infrastruktury. Přitom budeme klást důraz na kolejovou a hromadnou dopravu.

Mezinárodní postavení České republiky. Za vlády sociální demokracie se Česká republika stala pevnou součástí významných mezinárodních struktur. Stali jsme se členy NATO a EU. Větším zapojením do evropského integračního procesu a uchováním transatlantických vazeb zásadním způsobem upevňujeme mezinárodní postavení a bezpečnost České republiky. I v budoucnu zajistíme účinné uplatnění českých národních zájmů v Evropě i širším mezinárodním společenství. Z EU k nám již dnes proudí obrovské toky financí na rozvoj regionů. Dokázali jsme dojednat příliv peněz z EU v rámci finanční perspektivy 2007-2013. Dokázali jsme přivést při zkrácené perspektivě projekty nejen na rozvoj regionů, ale také na ekologické projekty nebo na záchranu kulturních památek. Tím, že se podílíme na rozhodování o tom, jak má Evropa vypadat, můžeme nejlépe hájit národní zájmy České republiky. Naše vláda zajistila, jak jsem naznačil, pro období finanční perspektivy EU let 2007-2013 téměř 900 miliard korun. Tyto peníze přispějí ke zušlechtění, zvelebení a modernizaci naší země. Zahraničněpolitický zájem sociální demokracie tedy spočívá na upevňování mezinárodního postavení naší republiky, v rozvíjení evropského sociálního modelu a posilování vědomí, že všichni ve světě jsme příliš těsně spojeni a ve vzájemné souvislosti, než abychom mohli stát osamoceně proti sobě. K tomu chceme přispět i spoluprací se sociálně demokratickými a socialistickými stranami ve světě. Jsme, vážení přátelé, podstatnou součástí nejvýznamnějšího politického hnutí planety Země.

Dovolte mi, abych se pokusil o celkové shrnutí našeho programu, definování jeho podstaty a základního smyslu. Ano, je v něm hodně podrobností o zamýšlených sociálních a ekonomických opatřeních, dokonce podle odvětví, až po argumentaci technokratického charakteru. To proto, aby jak tvůrci, tak posuzovatelé programu měli jistotu, že nejde o velká slova, sliby a zbožná přání, ale o naprosto realistickou, plně uskutečnitelnou koncepci. Pro tuto nutnou podrobnější konkretizaci programového dokumentu nelze však ztrácet ze zřetele jeho celkové obrysy, kontury a podstatu. V tomto smyslu jde o strategickou nabídku zásadní pozitivní změny České republiky, její společnosti a ekonomiky. Jestliže Klausova šoková terapie provázená dravým rozkrádáním a masovou devastací českého průmyslu nás posílala mezi rozvojové země, osm let vlád sociální demokracie tento pád zadrželo a obrátilo na vzestupnou dráhu, mířící k vyspělé Evropě. Hrozivý pád HDP řádu 20% při explozi inflace, kdy ceny během tří až čtyř let vzrostly o sto procent a reálné mzdy a starobní důchody v roce 1991 naprosto bezprecedentně klesly o třetinu, byly za velkých zmatků dýchavičně vyrovnávány tak, že na sklonku vlády ODS v roce 1996 byla obnovena v podstatě ekonomická úroveň totalitního roku 1989. Ovšem v roce 1997 nový pokles a sám tehdejší premiér Klaus poplašně křičel o finanční měnové a totální ekonomické krizi. Sociální demokracie tuto vratkou situaci po svém nástupu do vlády obrátila k růstu a stabilizovala, konečně pozvedla mzdy i důchody a umožnila, aby široké vrstvy obyvatel mohly novou demokracii reálně a plněji využívat ke zlepšení svého života, jeho úrovně a kvality.

Ale i zde došlo k problémům a kolísáním, kdy vnitřní rozpory či rozepře sociální demokracii oslabily a rozkývaly až k pravicovému středu ustupujícímu vidině radikálních reforem, jednostranně bolestivých pro příjmově slabší většinu obyvatel země. Lidé se znepokojili, začali volat po změně a narůstající pasivita byla povolná změně, třeba i v podobě ODS. Tak říkajíc za pět minut dvanáct jsme se vzpamatovali, obnovili jednotu a pevně uchopili kormidlo k jasnému středolevému a levicovému kursu. Stáváme se ideově semknutou silnou a vyhraněnou stranou. Přestože nejsme opozicí, jsme schopni nabídnout a nabízíme onu širokými vrstvami kýženou změnu. Změnu, která by nás konečně katapultovala mezi vyspělé země Evropy, kam celou historií českého státu, jeho kulturní tradicí a vzdělaností patříme.

I když jsme za poslední léta dosáhli vysokého růstu ekonomiky, výrazného zlepšení obecné životní úrovně, stáli jsme až v závěru za vyspělou Evropou a na její úroveň mezd, penzí i kvality života stále nedosahujeme. A toho negativního v naší společnosti, od korupce přes organizovaný zločin, až po prostituci, je stále příliš. Proto odstartováváme program velkého přiblížení a ještě ambiciozněji vyjádřeno, přímo mezi ně. Máme jasný jednoznačný společensko-ekonomický vzor, Skandinávii, či komu se to zdá příliš daleko na sever, tak toho nejbližšího souseda, Rakousko, kde vše máme tak jasně ohmatáno a můžeme vidět jako pod drobnohledem. To jsou společnosti, které se vůbec nestydí za svůj sociální stát, za to, že mají vysoké mzdy i penze, nízkou nezaměstnanost a přitom vynikající veřejné zdravotnictví, školství i všeobecný penzijní systém. Přitom po velkých, drsných, bolestivých a skokových reformách se tam nevolá, zato se pracuje k zvyšování technického a ekonomického pokroku a k permanentním reformám. To je náš vzor, tam míří naše cesta. Jestli ji někteří kritikové nazývají třetí cestou, je to jejich věc.

Nejde nám o plané ideologické řeči, jimiž naši opoziční politici nešetří. Jde nám o pokračování české cesty k národnímu blahobytu. To nejsou silná slova. Každý, kdo prostuduje předložený program, si na tuto cestu může sáhnout. Všechna základní fakta jsou tam. Vždyť půjdeme-li cestou vysokého růstu průměrně kolem pěti procent dlouhodobě a průměrná mzda dosáhne těch 26.500,- Kč měsíčně, pak v reálné kupní síle to už bude ku třem čtvrtinám úrovně našich západních sousedů a za dalších 4 – 5 let další přiblížení. A ve zkvalitnění veřejných služeb, veřejné správy a celkové kulturněspolečenské úrovně země můžeme postupovat ještě rychleji.

Do deseti let naše plnohodnotné zařazení do vyspělé západní Evropy je reálné. A to je i základní obsah a takové jsou i záruky dnes schváleného volebního programu České strany sociálně demokratické. Hospodářsky rozvinutá a plně demokratická Česká republika, umožňující všem jejím občanům jak svobodu a rovnost, tak sociální jistotu a solidaritu, a tedy i nejvyšší hodnotu lidské důstojnosti, to je náš, od tohoto okamžiku, zcela konkrétní, naprosto realisticky propočtený a tedy i principiální volební program. S jakými základními cíli předstupujeme před českou veřejnost:

  1. udržíme vysokou dynamiku hospodářského růstu v průměru 5% HDP ročně,
  2. zvýšíme životní úroveň obyvatel. Průměrná mzda dosáhne nejméně 26.500,- Kč a reálné důchody porostou,
  3. nezaměstnanosti snížíme k úrovni 6%,
  4. výrazně zvýšíme daňovou a finanční podporu rodinám s dětmi. Do roku 2010 přesáhne rodičovský příspěvek 10.000,- Kč,
  5. sociálně citlivým způsobem zmodernizujeme zdravotní, důchodový a sociální systém,
  6. budeme pokračovat ve snižování tempa zadlužování a udržíme nízký podíl veřejného dluhu k HDP s cílem přijmout euro v roce 2010,
  7. výrazně zvýšíme výdaje na školství, vědu a kulturu, mládež a sport,
  8. zesílíme boj proti korupci a zkrátíme délku soudních řízení,
  9. snížením energetické náročnosti hospodářství a větším využitím obnovitelných zdrojů energie zlepšíme životní prostředí,
  10. prosadíme české národní zájmy, hlubší evropská integrace a transatlantická vazba budou klíčovými body naší zahraniční politiky.

Vážení přátelé, děkuji vám za pozornost a za vaši silnou podporu. (Potlesk)

Programová konference ČSSD, Kongresové centrum Praha, 28. 1. 2006, premiér a místopředseda ČSSD Jiří Paroubek


Úvodní projev na programové konferenci ZDE.


Související články:
(Volby)

Praha není stádo? (25.08.2018)
Jiný svět je moľný s Jean-Luc Mélanchonem (23.04.2017)
Podaří se na Praze 15 přejít k věcným problémům? (07.03.2015)
Předvolební antiagitace nekandidáta (25.09.2014)
Levičák Ledl k ukrajinské krizi (25.09.2014)
Co mi vadí na komunální politice - a nejen v Praze 15? (05.09.2014)
Proč kandiduji do senátu? (19.08.2014)
S čím do Senátu? (19.08.2014)
Evropská levice kritizuje trvalý »deficit demokracie« v EU (28.04.2014)
Měl jsem v životě kliku ... (27.04.2014)
Nic neovlivňuje náš každodenní život, sociální podmínky a ekonomiku tak jako vývoj za našimi hranicemi (03.04.2014)
NE pravici, NE Babišovi! (13.10.2013)
Pojďme k volbám (08.10.2012)
Co si myslí náš kandidát do Senátu? (08.10.2010)
Česko je taková laboratoř pro sociální pokusy (01.10.2010)
Problémy velkých obcí jsou odcizování samosprávy a občana (27.09.2010)
ÚS zrušil ústavní zákon a rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení předčasných voleb (10.09.2009)
Stanovisko Celostátního výboru SDS k vyhlášení předčasných voleb (07.09.2009)
Za nejdůležitější považuji změny fungování Evropské unie (01.06.2009)
Chtěl bych se věnovat sociálním otázkám (30.05.2009)
Proč v červnu zakroužkuji Luboše (27.05.2009)
Volte do EP kandidáty SDS na kandidátce KSČM (27.04.2009)
Priority SDS pro volby do EP (27.04.2009)
Společná kandidátka v Jihlavě (17.10.2006)
Proč kandiduji (12.10.2006)
Volby v Plaňanech (27.09.2006)
Demokracie bez sociálního státu je protimluv (03.07.2006)
Kafka nebyl Němec (21.06.2006)
ČSSD připustila podporu Topolánkově vládě (19.06.2006)
Volby nevolby (14.06.2006)
Tutochvilové (11.06.2006)
Jediným řešením je kompromis (09.06.2006)
Volby v krizové době (07.06.2006)
Po volbách v Česku nejasno (07.06.2006)
Volební výsledky je třeba analyzovat (07.06.2006)
Předčasné volby - ano (06.06.2006)
Paroubek: Topolánek vládu s parlamentní většinou nesestaví (05.06.2006)
Krátký pohled na výsledky parlamentních voleb (04.06.2006)
Nadsázka nebo realita? (31.05.2006)
Nezajímáte mě, pánové. Takže proč bych se o tom s vámi dál bavil (24.05.2006)
Volba předsedy školy (22.05.2006)
Naše poznání chybného kroku po roce 1948 (21.05.2006)
Na prosazení správné věci je nejdůležitější její obsah (15.05.2006)
Obávám se plíživého fašismu (09.05.2006)
Paličatější než Gottwald (09.05.2006)
Billboardy a dnešní česká politika (25.04.2006)
O volbách nejen domácích (21.04.2006)
Soc. dem. vede v nápadech (20.04.2006)
Je zbytečné vracet se ke starým chybám (13.04.2006)
Co dělat? (12.04.2006)
Miloš Zeman nebude kandidovat na prezidenta, ČSSD podpoří ve volbách (12.03.2006)
Šéf KSČM označil Stranu zelených za modré a shnilé melouny (09.03.2006)
Potřeba čistého vína (09.03.2006)
Tyto volby jsou přelomové - jde o střet dvou koncepcí (06.03.2006)
Velká koalice by byla podvodem na voličích (06.03.2006)
Komunisté zahájili kampaň, Grebeníček stále trucuje (04.03.2006)
Stanovisko SDS k volbám do PSP ČR (18.02.2006)
Projev na programové konferenci ČSSD 28. ledna 2006 (31.01.2006)
Vystoupení na 8. zasedání ÚV KSČM 28. ledna 2006 (31.01.2006)
Co s tím? (24.01.2006)
Ke spolupráci SDS a KSČM na Jihlavsku (16.09.2005)
Nejsme jenom kompars (08.11.2004)
Doporučení SDS občanům k podzimním volbám '04 (02.11.2004)
Stanovisko SDS k podzimním volbám '04 (18.09.2004)
Tisková zpráva SDS 040918 (18.09.2004)
Politická strkanice (19.06.2004)
Stanovisko SDS k volebnímu zákonu, volbě presidenta a referendu (19.01.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Jiří Paroubek | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1771 (1771 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1355 (1355 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1382 (1382 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
891 (891 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1521 (1521 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1316 (1316 hl.)
Prohnilý humanismus !!
896 (896 hl.)

Celkem hlasovalo: 9132


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.