Socialismus dnes?

Ota Šik

Český ekonom a politický činitel profesor Ota Šik (* 11. 9. 1919) byl za II. světové války členem odbojové organizace Národní hnutí pracující mládeže, v roce 1940 vstoupil do ilegální KSČ, v roce 1941 byl zatčen gestapem a 1941-45 vězněn v koncentračním táboře Mauthausen.

Po válce absolvoval Vysokou školu politickou a sociální,  v roce 1949 Ústřední politickou školu KSČ. V letech 1945-51 byl pracovníkem KV KSČ v Praze a ÚV KSČ, v období 1951-62 přednášel na Vysoké škole stranické při ÚV KSČ, od 1957 byl jejím profesorem. V 60. letech byl členem korespondentem, pak akademik ČSAV a současně ředitelem Ekonomického ústavu ČSAV. Od roku 1958 byl kandidátem, od roku 1962 členem ÚV KSČ.

Patří mezi zakladatele české marxistické politické ekonomie, od dogmatismu se postupně vyvíjel k reformním názorům a postojům. Zabýval se problematikou plánovitého řízení národního hospodářství a zbožně peněžními vztahy za socialismu, byl hlavním autorem československé ekonomické reformy 60. let, usilující o spojení socialistického plánovitého hospodářství a tržní ekonomiky. V roce 1968 patřil k čelným představitelům progresívního proudu v KSČ a k vůdčím osobnostem Pražského jara.

V roce 1968 (od 8.4. do 3.9.) byl místopředsedou vlády, pověřeným otázkami ekonomické reformy, od července 1968 do listopadu 1969 byl poslancem ČNR. V srpnu 1968 byl kandidátem na funkci předsedy české vlády. Po srpnové invazi 1968, jež ho zastihla na dovolené v Jugoslávii, donucen odejít z vlády a zůstal v zahraničí.

V letech 1969-70 absolvoval studijní a přednáškový pobyt ve Švýcarsku a Skandinávii. V květnu 1969 byl vyloučen z ÚV KSČ, postupně zbaven všech funkcí a nakonec i v únoru 1970 čs. občanství. Od roku 1970 žil ve Švýcarsku (od 1983 švýcarský občan), Tam působil jako profesor srovnávacích ekonomických teorií na universitě v Basileji a na Vysoké škole hospodářských a sociálních věd v St. Gallen.

Po převratu v roce 1989 byl tři roky členem rady konzultantů presidenta ČSFR.

Hlavní díla:

Socialistická reprodukce (1955), Ekonomika, zájmy, politika (1962), K problematice socialistických zbožních vztahů (1965), Plán a trh za socialismu (1967), Třetí cesta (1972), Das Kommunistische Machtsystem (Hamburg 1976), For a Human Economic Democracy (1985), Wirtschaftsysteme (1987), Ekonomické reformy a demokratizace (Köln 1987), Jarní probuzení - iluze a skutečnost (Curych 1989, Praha 1990)


Vysoká škola hospodářských a sociálních věd v St. Gallen pořádala každoročně tzv. vědecké rozpravy - kolokvia, na nichž se dva až tři dny diskutovaly významné vědecké problémy v malém okruhu světově uznávaných vědců. V září 1989 probíralo kolokvium připravené a řízené Otou Šikem otázku vymezení koncepce socialismu jako společenského systému a dalších perspektiv socialismu po krachu stalinské koncepce "reálného socialismu". Výsledky této konference byly shrnuty ve sborníku "Socialismus dnes?".

Sborník vyšel v roce 1990 v The Macmillan Press Ltd., Londýn a hned vzápětí v nakladatelství Academia (upoutávka na obálce je zde). Obchodně to byl tehdy propadák. Přesto se nejednalo obsahově o nezajímavý počin. Na tomto místě se můžete s vybranými částmi tohoto sborníku seznámit.


Obsah:

Předmluva

Přehled autorů

Několik poznámek o socialismu. Výsledky diskuse při příležitosti vědeckých rozprav na Univerzitě St. Gallen ve dnech 28.-30. září 1989
Ota Šik a Karl-Friedrich Raible

1. Interpretace pojmu „socialismus” a problematika vlastnictví

1.1 Pojem „socialismus”

1.2 Mají být tyto teorie zachovány nebo opuštěny?

1.2.1 Teoretický základ společenského řádu

1.3 Alternativní modely socialismu

1.3.1 Společenské vlastnictví

1.4 Socialistické hodnoty

2. Nezbytnost tržních vztahů nebo spíše spojení mezi plánováním a trhem v reformovaném systému

2.1 Spojení mezí plánováním a trhem

2.2 Plánování v procesu přechodu

2.3 Selhání trhu

3. Vztah ekonomiky a politiky v průběhu reformního vývoje

3.1 Demokracie jako hodnota

3.2 Přímá demokracie

3.3 Demokracie s více stranami

4. Význam kolektivního a individuálního vlastnictví kapitálu zaměstnanci

4.1 Kolektivní vlastnictví kapitálu

4.2 Individuální vlastnictví

5. Resumé

Příloha: Problémy reformování socialistické ekonomiky
Ota Šik