logo SDS
Dnešní datum: 04. 06. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 45
Prům. 15.7
21 denni
Max. 647
Prům. 466.1

Nyní si čte web : 70 uživ.

10. Části knih a dalších textů

* Krize v „socialistickém táboře“ a jeho rozpad

Vydáno dne 18. 06. 2006 (8543 přečtení)

4. oddíl X. kapitoly „Svět v období dovršení druhé průmyslové revoluce“ samizdatového učebního textu „Svět a Československo ve 20. století“ z roku 1988, který vyšel v únoru 1990 v Nakladatelství Horizont. Vedle Miloše Hájka se na textech podíleli Jarmila Ryšánková, Vojtěch Mencl, Milan Otáhal a Erika Kadlecová.

Nové vedení KSSS si již v době Stalinovy smrti bylo vědomo, že situace v evropských satelitních zemích je velmi labilní a že i tam je nutný obrat v politice. Upozornilo na to stranické vedení v těchto státech. Avšak ve všech zůstaly u moci staré garnitury, proces destalinizace byl pomalý a polovičatý a země byly těhotné novými krizemi. Ty propukly v roce 1953 v ČSR (vlna stávek a demonstrací na protest proti měnové reformě) a v NDR a v roce 1956 v zemích se silnou tradicí protiruského nacionalismu – v Polsku a Maďarsku.

Povstání v NDR

Ústřední výbor SED vyhlásil v roce 1953 tzv. nový kurs, spočívající ve snížení investic a zvýšení životní úrovně. Tato změna však přišla pozdě. Několik dní po vyhlášení nového kursu začali berlínští stavbaři stávkovat proti zvýšení norem a jejich demonstrace přerostly 17. června 1953 v lidové povstání, které zachvátilo celý stát, ale bylo potlačeno sovětskými vojsky.

Změna ve vedení v Polsku 1956

Chruščovovo odhalení a zejména přiznání skutečnosti, že vůdci polských komunistů byli před válkou vyvražděni v sovětských věznicích, otřáslo slabými pozicemi režimu. Propukla hluboká politická krize a v červnu došlo ke vzbouření dělníků v Poznani. Povstání bylo potlačeno, ale krize tím zažehnána nebyla. V ústředním výboru došlo k diferenciaci, většina se rozhodla nastoupit cestu demokratizace a zvolila prvním tajemníkem Wladyslawa Gomulku, v té době ještě vyloučeného ze strany.

W. Gomulka

Gomulka se stal národním hrdinou. Byla přijata opatření ke zvýšení životní úrovně, bylo umožněno drobné soukromé podnikání, rolníci mohli vystoupit z družstev. takže se jich většina rozpadla, zlepšil se vztah mezi státem a církvi, tisk mohl volněji psát a lidé svobodně mluvit. Gomulka však zklamal naděje svých stoupenců. Rozešel se postupně se svými spolupracovníky a ukázal se neschopným demokratizovat stranu a stát.

Povstání v Maďarsku

Mnohem dramatičtějšího spádu nabyly události v Maďarsku. V červnu 1953 se stal předsedou vlády Imre Nagy, podrobil dosavadní politiku drtivé kritice a vyslovil se pro demokratizaci strany i státu. Generálním tajemníkem ÚV však zůstal Mátyás Rákosi a tomu se o dva roky později podařilo dosáhnout Nagyova vyloučení ze strany.

Po XX. sjezdu KSSS se Rákosiho pozice ukázala neudržitelná. Když strana neprojevila schopnost politické iniciativy, chopil se jí Petöfiho kroužek. Tato původně malá skupina intelektuálů – komunistů i nekomunistů – organizovala diskuse, jichž se brzy účastnily tisíce lidí a z nichž vzešel požadavek odchodu Rákosiho. Ten se rozhodl zatknout předáky opozice. Ale politbyro KSSS se takového postupu zaleklo a doporučilo Rákosiho demisi. Rákosi odstoupil, UV zvolil několik rehabilitovaných komunistů do politbyra a Jánose Kádára tajemníkem UV. Prvním tajemníkem se však stal Ernö Gerö – Rákosiho pravá ruka.

Zásah Sovětské armády

Gomulkův návrat do čela polské strany elektrizoval i vývoj v Maďarsku. Dne 23. října demonstrovalo v Budapešti čtvrt miliónu lidí, žádalo nezávislou politiku na základě socialismu a demokracie, svobodné volby a návrat Nagye do vedoucích funkcí. Gerö promluvil v rozhlase a označil přívržence demokratizace a nezávislosti za protisocialistické živly. Tím přilil olej do ohně – demonstrace přerostla v povstání. Ani okamžité jmenování Nagye předsedou vlády nezastavilo boj, a protože vedení nemělo sílu zvládnout situaci, požádalo o zákrok sovětské jednotky. Jejich zásah však vyvolal ještě větší vlnu odporu s převážně nacionálním nábojem. Nagyova vláda neměla moc; tu měla na jedné straně sovětská vojska, na druhé straně různé rady (nazývající se dělnické, revoluční nebo národní), které ne vždy a ne zcela stály za Nagyem. Ani vystřídání Geröho Kádárem ve funkci prvního tajemníka nepřineslo očekávané uklidnění. Po pěti dnech bylo dosaženo dohody o zastavení bojů, ale pozice Nagyovy vlády se tím neupevnila. Naopak, pohyb mas (který jedni nazývali revolučním, jiní kontrarevolučním) nabíral nadále obrátky, na mnoha místech byli komunisté lynčováni. Když Nagy ohlásil přechod k systému více politických stran a proklamoval neutralitu, rozhodlo se politbyro KSSS pro novou intervenci. Současně se Kádár rozešel s Nagyem a odletěl do SSSR.

V noci na 4. listopad – po konzultaci Chruščova s Titem – nastoupily sovětské divize k útoku; legitimací k tomuto kroku byla žádost „dělnicko-rolnické vlády“ vedené Kádárem. Ozbrojený odpor Maďarů byl zlomen po několika dnech, některé skupiny kladly odpor ještě několik týdnů, stávky trvaly v některých závodech až tři měsíce.

Vláda J. Kádára

Kádárova vláda začala vládnout prakticky od nultého bodu. Země ztratila jednu čtvrtinu ročního národního důchodu, ztráty na životech byly oficiálně vyčísleny na 1800–2000 (bez ztrát sovětské armády). Nagy byl popraven, desetitisíce lidí byly ve vězeních. Strana se za povstání rozpadla a začala se vytvářet znovu pod názvem Maďarská socialistická dělnická strana. Nechuť spolupracovat s vládou opadávala jen pomalu. Kádár však nepřipustil návrat Rákosiho a jeho společníků do země, postupně upevňoval svou pozici a vytvářel předpoklady, aby v budoucnu získal podporu značné části společnosti.

Upevnění revoluční moci v Číně

První léta existence ČLR byla vyplněna bojem proti zbytkům kuomintangských vojenských oddílů v různých oblastech a pozemkovou reformou. Statkářům byla vyvlastněna půda, někdy byli i fyzicky likvidováni. Kampaň za zničení kontrarevolucionářů postihla terorem skutečné i domnělé nepřátele revoluce. Avšak navzdory této tvrdosti si nová moc získala širokou lidovou podporu. Poprvé v dějinách měla země silnou ústřední vládu a její obyvatelé nebyli již v dřívější míře vydáni na pospas libovůli místních a provinčních vládců a vojenských velitelů. V právní oblasti byly zrušeny všechny staré zákony a vydáno jen málo nových. Právní případy se od té doby rozhodují podle zvykového práva nebo v souladu s vládnoucí ideologií. Tato nová praxe byla v mnohém směru čínské tradici bližší než západní.

Čínsko-sovětská roztržka

Po Stalinově smrti SSSR zvýšil svou hospodářskou pomoc Číně. Po XX. sjezdu KSSS odmítlo čínské vedení Chruščovovo odsouzení Stalina, začalo se však o něm vyjadřovat také kriticky a pokusilo se liberalizovat poměry. Když však kritika zdola překročila meze, které bylo vedení ochotno připustit, otočil Mao kormidlo politiky prudce doleva a v roce 1958 zahájil politiku tzv. velkého skoku.

Pod dojmem úspěchů v zemědělství byla ekonomika jednostranně zaměřena na rozvoj těžkého průmyslu. Ryly zřízeny tzv. lidové komuny, v nichž byla sloučena zemědělská družstva z jednoho i více okresů. Komuny byly stroze centralizovány a řídily i průmysl, obchod a školství; odměňovalo se rovnostářsky. Tento experiment spolu s růstem populace a třemi neúrodnými roky způsobil vážnou hospodářskou krizi a v zemi se opět šířil hlad.

Rozpad socialistického tábora

V roce 1958 zároveň s „velkým skokem“ nastala i změna v čínské zahraniční politice. Čínští vůdcové ve svých projevech zdůrazňovali nutnost boje proti americkému imperialismu, kdežto Moskva akcentovala nutnost mírového soužití. V roce 1959 se stal tento rozpor znatelný. V červnu odmítla sovětská vláda poskytnout Číně dokumentaci pro výrobu jaderné zbraně, v září se Čína z prestižních důvodů střetla v ozbrojeném pohraničním konfliktu s Indií a Sovětský svaz se od jejího jednání veřejně distancoval. V příštím roce SSSR odvolal své hospodářské odborníky. V roce 1963 zahájili představitelé Komunistické strany Číny otevřenou polemiku s KSSS a celým mezinárodním komunistickým hnutím a obvinili je z revizionismu.

Čínsko-sovětskou roztržkou skončila existence útvaru nazývaného „socialistický tábor“. Albánie se v čínsko-sovětském sporu postavila za Čínu, ostatní země Varšavské smlouvy s výjimkou Rumunska na stranu Sovětského svazu. Rumunsko, Korea a Vietnam zůstaly neutrální. Pro země Varšavské smlouvy se pak začalo užívat názvu „socialistické společenství“.


Související články:
(Problémy - stalinismus)

Překonat dědictví stalinismu (26.10.2014)
Oříšek k rozlousknutí (20.08.2009)
Metodologická východiska analýzy prvního historického pokusu o nekapitalistickou společnost - protosocialismu (14.01.2008)
Levicový antikomunismus (05.10.2007)
Nepochopit minulost znamená prohrát budoucnost (18.07.2007)
Antikomunisté a represe padesátých let (03.07.2007)
Co je to „stalinismus“? (03.06.2007)
Několik poznámek k vymezení podstaty stalinismu (03.06.2007)
Pryč se stranou! (30.05.2007)
Československo za stalinismu (1948-1953) (30.05.2007)
Otevřený dopis Raskolnikova Stalinovi (04.02.2007)
Gottwald – padouch nebo hrdina? (26.11.2006)
Remont systému (11.06.2006)
Zpráva ÚV KSČS o činnosti strany od mimořádného sjezdu KSČ (09.04.2006)
Hlavní rysy sovětského systému před rokem 1953 (08.04.2006)
Levice nikam nezmizela (27.03.2006)
Politický systém oporou nezákonností (10.03.2006)
Gangréna stalinismu (09.03.2006)
Složitá cesta k pravdě (08.03.2006)
KSČM – doleva za Gottwaldem? (07.03.2006)
Československo na cestě destalinizace (1953–1961) (04.03.2006)
Záznam procesu s Horákovou možná bude národní památkou (04.03.2006)
Rozhodný krok k obraně lidové moci v Polsku (13.12.2005)
K událostem v Maďarsku (24.10.2005)
O nedostatcích stranické práce a opatřeních k likvidaci trockistických a jiných obojetníků (16.10.2005)
Je načase vymanit se z pasti antistalinismu (16.10.2005)
Jak vysvětlujeme omyl (13.10.2005)
O Stalinovi a stalinismu (12.10.2005)
Dezorientace z nostalgie (04.10.2005)
V čem jsou jiní? (20.09.2005)
Zinověvovi druhové před soudem mas (16.08.2005)
Opatření vlády NDR v Berlíně, zavedení kontroly na hranicích západního Berlína (11.08.2005)
Radikální levice a stalinismus jsou neslučitelné (25.06.2005)
Krach provokačních pokusů cizích agentů v Berlíně (16.06.2005)
Povstání v NDR 1953 (16.06.2005)
Spravedlivý rozsudek nad rozvratníky (06.06.2005)
O stalinismu (2) (09.05.2005)
Stalin a my (28.04.2005)
O stalinismu (1) (28.04.2005)
O slušnosti a omluvě (16.02.2005)
K otázce stalinismu (30.01.2005)
Komunismus jako materiální lidské společenství (31.10.2004)
Stalinismus (31.10.2004)
Moje slunce - Stalin (06.07.2004)
Socialismus nebo smrt (22.02.2004)
Nejen Horáková, ale i Kalandra (22.10.2003)
Stalin jako produkt systému nekontrolované moci (12.03.2003)
Stalinův dlouhý stín (23.01.2003)
PDS ke 40. výročí postavení berlínské zdi (02.07.2001)

[Akt. známka (jako ve škole): 0,50 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Miloą Hájek | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1684 (1684 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1276 (1276 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1231 (1231 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
847 (847 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1467 (1467 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1177 (1177 hl.)
Prohnilý humanismus !!
849 (849 hl.)

Celkem hlasovalo: 8531


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.