logo SDS
Dnešní datum: 07. 06. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 19
Prům. 19
21 denni
Max. 647
Prům. 444.7

Nyní si čte web : 59 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Co je to „stalinismus“?

Vydáno dne 03. 06. 2007 (7944 přečtení)

Stalinismus je systém diktatury privilegovaných vrstev řídícího aparátu zprostředkovaný nedemokraticky fungující komunistickou stranou a bezpečnostním aparátem. ... je založen na systematickém porušování práv a svobod lidí i socialistické demokracie ... vydává se za diktaturu proletariátu, ale je v podstatě diktaturou řídícího aparátu nad proletariátem a dalšími skupinami pracujících...

Pojem „stalinismus“ není v odborné literatuře mající charakter kritického marxismu i progresivní levicové orientace chápán jako nějaké synonymum hodnocení života a díla J. V. Stalina jako jednotlivé osobnosti. I když se toto hodnocení s charakteristikou pojmu stalinismus nutně prolíná, jde o něco zásadně jiného. Pomocí pojmu „stalinismus“ byl na různých etapách vývoje společnosti, v různých stranách a zemích postihován systém deformací socialismu a marxismu, který se poprvé v historii vytvořil v sovětském Rusku a později se přenesl i do dalších zemí.

Tento systém po smrti Stalina a odsouzení tzv. politiky kultu osobnosti na XX. sjezdu KSSS sice zmírnil své projevy, zejména kvantitativně, v podstatě však trval dál, do porážky první formy socialismu v SSSR a dalších evropských zemích. Významně ovlivnil rovněž vývoj v mimoevropských zemích hlásících se k socialismu.

Při rozboru dějinných procesů spojených s první formou socialismu je třeba oddělit dlouhodobé zásadní diskuse na téma: „Byl stalinismus jedinou možnou podobou první historické formy socialismu? Mohla se tato forma udržet bez stalinismu?“ od diskuse na téma : „Byl stalinismus deformací socialismu a je třeba se od něj distancovat?“.

V tomto smyslu mohou probíhat diskuse hodnotící integrující úlohu Stalina v sovětské společnosti, spořící se o nutnost právě stalinské formy kolektivizace zemědělství a industrializace SSSR se všemi jejími drastickými momenty a obrovskými ztrátami na životech jako jediné v dané realitě možné formy industrializace a přípravy SSSR na napadení kapitalistickými státy, o správnosti Stalinovy politiky v předvečer druhé světové války a na jejím počátku, před napadením SSSR, o nezbytnosti stalinských forem řízení při vedení druhé světové války, eventuálně i počátků studené války.

V těchto diskusích, zejména odborných, se projevuje nelehký proces hodnocení dějin, ve kterých se často progresivní procesy prosazují velmi nehumánními metodami. V podtextu těchto diskusí je snaha o co nejobjektivnější zhodnocení úlohy J. V. Stalina, ovšem bez nekritického obdivu a snahy popírat historická fakta a lakovat systém spjatý s jeho jménem na růžovo.

Současně však proběhly a probíhají diskuse, které vyjadřují politický a ideově mravní postoj jednotlivých společenských sil vůči stalinismu. Tyto diskuse jednoznačně ukazují, že stalinismus (ve smyslu politiky, ideologie i řízení země) se naprosto odlišoval od Marxova, Engelsova, ale i Leninova pojetí socialismu, úlohy a uspořádání komunistické strany i státu ve společnosti, tříd, vztahů mezi národy uvnitř socialistické země i mezinárodního komunistického hnutí. Tyto diskuse poukazují na škody, které stalinismus přinesl věci budování socialismu v dlouhodobé perspektivě a na podíl, který mělo jeho přetrvávání při zániku první historické formy socialismu.

Obou rovin této diskuse se pochopitelně účastní jak marxisticky orientovaní autoři a politické subjekty, tak další subjekty a osobnosti levicového zaměření, kterým jde o čestné a objektivní vyrovnání se stalinismem, tak autoři a subjekty, které stojí na pozicích urputné obhajoby Stalina i stalinismu. Diskusí se samozřejmě účastní i autoři a subjekty stojící na pozicích buržoasní ideologie, včetně militantního antikomunismu. Z této plurality názorů a postojů přirozeně vzniká určitý chaos pokud jde o informovanost širokých lidových vrstev, které nemají vyhraněné mínění o této otázce a přebírají často i buržoasní a antikomunistické stereotypy, které pojem stalinismus spojují s vyhraněně antihumánními charakteristikami blízkými fašismu a snaží se ve vědomí neinformovaných lidí vytvořit určitou spojnici mezi pojmem stalinismus a socialismem jako takovým.

Z tohoto hlediska je stanovisko, které se třeba pouze z formálních důvodů brání pojmu stalinismus, velmi nebezpečné, protože vlastně potvrzuje širokým vrstvám demokraticky a sociálně cítících občanů, že subjekt, který takovéto stanovisko prosazuje, souhlasí se stalinismem jakožto systémem a je připraven ho znovu prosazovat. Pojem stalinismus se totiž stal, zejména v západní veřejnosti, ale i ve většině bývalých socialistických zemí, všeobecně přijímaným pojmem pro charakteristiku deformací první formy socialismu.

Vraťme se znovu k otázce deformací stalinismu. Historicky nesporná fakta, které už nadobro zůstanou spojeny s osobností J. V. Stalina, jsou následující:

 1. Provedení industrializace Ruska na úkor rolnictva, zejména jeho kapitalistických složek, ale i složek maloburžoasie chudého rolnictva, a to drastickými formami, za cenu velkých obětí na životech a porušování lidských a občanských práv.
 2. Deformování třídního boje do podoby likvidace příslušníků nepohodlných tříd, ale i řady příslušníků tříd progresivních, včetně dělníků a pokrokové inteligence, včetně mnoha komunistů a občanů hluboce oddaných věci socialismu, formou vykonstruovaných procesů i mimosoudního násilí, permanentních čistek, budování masových táborů nucené práce, v jejichž důsledku mnoho občanů zahynulo a další byli uvrženi do nelidské existence, při hromadném porušování lidských práv.
 3. Naprosté vyřazení mechanismů socialistické a vnitrostranické demokracie a kontroly a jejich nahrazení voluntaristickým a subjektivistickým rozhodováním vybraných mocenských elit, včetně nadřazení státně bezpečnostních orgánů nad stranu a orgány socialistického státu,vytvoření kultu osobnosti, který neměl nic společného se socialismem a hrubě deformoval socialistické zřízení.
 4. Vytvoření systému nerovnosti ve společnosti, kde v protikladu k nelehké životní situaci příslušníků neprivilegovaných vrstev existovala obrovská privilegia funkcionářů a nomenklaturních kádrů
 5. Určující role profesionálního řídícího aparátu na podnicích, ignorování socialistické demokracie a zaměstnaneckého vlastnictví
 6. Vytvoření atmosféry všeobecného podezřívání a pronásledování, která se obracela vůči nevinným lidem, včetně oddaných stoupenců budování socialismu.
 7. Prohlašování teorie o stálém zostřování třídního boje v socialismu, která byla hrubou deformací marxismu
 8. Nekompetentní zásahy do řady oblastí vědeckého a uměleckého života na základě dogmatické ideologie
 9. Porušování principů internacionalismu v národnostní politice uvnitř SSSR, genocida některých národů a národností, upírání základních práv příslušníkům těchto národů.
 10. Deformování komunistického hnutí vytvářením jeho závislosti na vedení SSSR a KSSS, přímá fyzická likvidace nepohodlných příslušníků komunistických stran jiných zemí, likvidování nepohodlných komunistických stran,
 11. Snaha podřídit vývoj v jiných zemích těm podobám, které měl v SSSR, nerespektování principu specifiky vývoje v jednotlivých zemích, zneužívání velmocenského postavení a autority SSSR k hrubému vměšování do záležitostí jiných socialistických států, vnucování systému procesů, čistek a gulagů těmto zemím za přímé aktivní účasti státních složek SSSR.
 12. Politika, která překračovala rámec nutné historické obrany SSSR, který vyžadoval v určité chvíli i uzavření paktu o neútočení s Hitlerem. Ve Stalinově pojetí se však tato politika nadto vyznačovala mocenským expansionismem a masovými postihy jejích odpůrců v nově získaných zemích. Ovlivňování komunistického odbojového hnutí v zemích obsazených Hitlerem ve jménu této netřídní a deformované velmocenské politiky.
 13. Masakrování příslušníků polské mocenské i intelektuální elity za druhé světové války (Katyň)
 14. Vydávání německých a rakouských antifašistů nacistickému Německu po uzavření paktu o neútočení
 15. Nehumánní přístup k sovětským vojákům, kteří se často ne vlastní vinou dostali do zajetí a po osvobození z tohoto zajetí byli posláni do gulagů

 

Je samozřejmé, že historické bádání o těchto faktech neprobíhalo a neprobíhá ve vzduchoprázdnu, ale je silně ovlivněno ideologií a zájmy zúčastněných složek, zejména oficiální buržoasní ideologií a zájmy současné vládnoucí třídy, ale i neméně úporným vlivem pozůstatků privilegovaného řídícího aparátu první historické formy socialismu. Z tohoto souboje společenských tlaků vycházejí práce, které jsou zkreslené na tu či onu stranu.

Takovouto věčnou diskusní otázku je např. výše oběti stalinské politiky. Výkyvy v odpovědi na tuto otázku jsou pochopitelně značné, u některé literatury není možné spoléhat na archivní dokumenty, na které se odvolávají a na jejich správnou interpretaci. Stejně tak přirozeně není možné brát jako seriózní např. práce L. Martense, které se snaží počet obětí minimalizovat a neberou v úvahu poslední zpřístupněné archivní dokumenty.

 

Bez ohledu na tyto různé výkyvy počtu obětí směrem dolů i nahoru, kterých jsme byli v literatuře svědkem, je počet těchto obětí dostatečně vysoký a vydává tragické svědectví o stalinismu a jeho úloze ve vývoji první historické formy socialismu.

Z těchto základních prvků fungování systému první formy socialismu pod vedením J. V. Stalina se většina přesunula do existování systému i po smrti Stalina a odsouzení jeho kultu.

 1. Systém i nadále zůstal diktaturou hierarchicky strukturovaného privilegovaného řídícího aparátu, který nebyl nijak ovlivňován formami demokratické aktivity pracujících. Neprivilegované útvary dělnické třídy, družstevního rolnictva a dalších skupin neměly žádnou reálnou možnost ovlivňovat řízení společnosti, zejména na jejích vrcholových rovinách, nemluvě už o konstrukci ideologie, cítily se odcizené od systému a podle toho se chovaly i ve své ekonomické aktivitě.
 2. Strana zůstala nedemokratickým mechanismem vyjadřujícím a sjednocujícím zájmy privilegovaného řídícího aparátu dirigovaného stranickým aparátem a profesionálními vůdci. Podmínky přijímání do strany učinily z členství ve straně fakticky vstupenku do atraktivních zaměstnání a zbavení členství ve straně přinášelo automaticky značnou degradaci člověka i celé jeho rodiny.
 3. Ideologie byla hrubou deformací marxismu probíhající pod diktaturou řídícího aparátu a nebyla schopna reagovat a na výzvy nového vývoje a nové vědecké podněty.Filtrace informací fakticky znemožňovala širším vrstvám obyvatelstva udělat si objektivní názor na společenský vývoj a umožňovala vysoký stupeň manipulace s občany.
 4. Ve společnosti měly nadále klíčovou roli struktury bezpečnostního aparátu, které porušovaly demokratické principy a normy i lidská práva.
 5. Ve stalinském politickém systému přebírala strana odpovědnost za veškeré řízení společnosti a ostatní složky politického systému – stát a společenské organizace se stávaly pouze jejími odvozenými převodními pákami. Systém socialistické demokracie fakticky neexistoval, lidská práva a občanské svobody byly podřízeny logice zájmu vládnoucí mocenské elity a byly podle potřeby porušovány.
 6. Ekonomický i politický a ideologický systém byl ve znamení vytváření tuhých byrokratických struktur a formalizovaných aktivit odčerpávajících zdroje společnosti a aktivity lidí a blokujících skutečnou iniciativu a aktivitu. Systém jako celek utlačoval iniciativu a aktivitu lidí a preferoval nekonfliktní jednání neschopné zachycovat nové podněty a poznatky.
 7. V národnostních vztazích se nadále projevovala dominantní role vedoucího národa ve státě (v SSSR ruského národa) a v mezinárodním komunistickém hnutí a světové socialistické soustavě určující role SSSR a KSSS.
 8. Vedoucí orgány SSSR byly schopné prosazovat zájmy vládnoucí elity SSSR i vojenskými prostředky (srpen 1968).

Za těchto okolností je možno vyvodit následující závěry:

Stalinismus je systém diktatury privilegovaných vrstev řídícího aparátu zprostředkovaný nedemokraticky fungující komunistickou stranou a bezpečnostním aparátem. Tento systém je založen na systematickém porušování práv a svobod lidí i socialistické demokracie a pronikavě se odlišuje se od základního modelu socialismu zpracovaného v díle klasiků. Tento systém se vydává za diktaturu proletariátu, ale je v podstatě diktaturou řídícího aparátu nad proletariátem a dalšími skupinami pracujících, zprostředkovanou mocenskou politickou elitu. Je založen na hrubém porušování principů proletářského internacionalismu uvnitř jednotlivých zemí i v rámci mezinárodního komunistického hnutí. Je hrubým porušením logiky marxismu leninismu a přeměnou marxistické teorie v rigidní dogmatický systém pouček neschopný přijímat vědecké poznatky a podněty. Je subjektivistickým a voluntaristickým zasahováním do společenských procesů

Z tohoto hlediska ti, kdo předstírají, že neexistuje rozsáhlá literatura a obrovská pramenná základna jednoznačně potvrzující antihumánní rysy stalinismu jako systému a J. V. Stalina jako konkrétní osobnosti, ti, kteří tvrdí, že to všechno jsou pouze lži a zkreslení antikomunismu a buržoasní ideologie, prokazují soudobému komunistickému hnutí službu vskutku medvědí a jsou velice blízko zuřivým neonacistům, kteří i dnes nadále odmítají existenci koncentračních táborů a holocaustu. Věřím v moudrost členů a sympatizantů KSČM, že si dokážou o těch lidech udělat správný obraz.

Autor je tajemník a člen Rady TAP ÚV KSČM

Josef Heller, listopad 2005


SDS doporučuje:

František Neužil - Několik poznámek k vymezení podstaty stalinismu


Související články:
(Problémy - stalinismus)

Překonat dědictví stalinismu (26.10.2014)
Oříšek k rozlousknutí (20.08.2009)
Metodologická východiska analýzy prvního historického pokusu o nekapitalistickou společnost - protosocialismu (14.01.2008)
Levicový antikomunismus (05.10.2007)
Nepochopit minulost znamená prohrát budoucnost (18.07.2007)
Antikomunisté a represe padesátých let (03.07.2007)
Několik poznámek k vymezení podstaty stalinismu (03.06.2007)
Pryč se stranou! (30.05.2007)
Československo za stalinismu (1948-1953) (30.05.2007)
Otevřený dopis Raskolnikova Stalinovi (04.02.2007)
Gottwald – padouch nebo hrdina? (26.11.2006)
Krize v „socialistickém táboře“ a jeho rozpad (18.06.2006)
Remont systému (11.06.2006)
Zpráva ÚV KSČS o činnosti strany od mimořádného sjezdu KSČ (09.04.2006)
Hlavní rysy sovětského systému před rokem 1953 (08.04.2006)
Levice nikam nezmizela (27.03.2006)
Politický systém oporou nezákonností (10.03.2006)
Gangréna stalinismu (09.03.2006)
Složitá cesta k pravdě (08.03.2006)
KSČM – doleva za Gottwaldem? (07.03.2006)
Československo na cestě destalinizace (1953–1961) (04.03.2006)
Záznam procesu s Horákovou možná bude národní památkou (04.03.2006)
Rozhodný krok k obraně lidové moci v Polsku (13.12.2005)
K událostem v Maďarsku (24.10.2005)
O nedostatcích stranické práce a opatřeních k likvidaci trockistických a jiných obojetníků (16.10.2005)
Je načase vymanit se z pasti antistalinismu (16.10.2005)
Jak vysvětlujeme omyl (13.10.2005)
O Stalinovi a stalinismu (12.10.2005)
Dezorientace z nostalgie (04.10.2005)
V čem jsou jiní? (20.09.2005)
Zinověvovi druhové před soudem mas (16.08.2005)
Opatření vlády NDR v Berlíně, zavedení kontroly na hranicích západního Berlína (11.08.2005)
Radikální levice a stalinismus jsou neslučitelné (25.06.2005)
Krach provokačních pokusů cizích agentů v Berlíně (16.06.2005)
Povstání v NDR 1953 (16.06.2005)
Spravedlivý rozsudek nad rozvratníky (06.06.2005)
O stalinismu (2) (09.05.2005)
Stalin a my (28.04.2005)
O stalinismu (1) (28.04.2005)
O slušnosti a omluvě (16.02.2005)
K otázce stalinismu (30.01.2005)
Komunismus jako materiální lidské společenství (31.10.2004)
Stalinismus (31.10.2004)
Moje slunce - Stalin (06.07.2004)
Socialismus nebo smrt (22.02.2004)
Nejen Horáková, ale i Kalandra (22.10.2003)
Stalin jako produkt systému nekontrolované moci (12.03.2003)
Stalinův dlouhý stín (23.01.2003)
PDS ke 40. výročí postavení berlínské zdi (02.07.2001)

[Akt. známka (jako ve škole): 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Josef Heller | Počet komentářů: 13 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1685 (1685 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1277 (1277 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1235 (1235 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
847 (847 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1468 (1468 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1180 (1180 hl.)
Prohnilý humanismus !!
850 (850 hl.)

Celkem hlasovalo: 8542


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.