logo SDS
Dnešní datum: 03. 10. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 17
Prům. 8.6
21 denni
Max. 330
Prům. 239.5

Nyní si čte web : 61 uživ.

02. Články, statě, projevy

* K Masarykově „České otázce“

Vydáno dne 25. 01. 2005 (9013 přečtení)

Nové vydání „České otázky“ (I. vyd. 1894) a „Naší nynější krise“ (I. vyd. 1895) - jež vyšlo před krátkou dobou nákladem Činu a je už rozebráno - přimělo asi mnoho čtenářů k přemýšlení o tom, co se změnilo v našich národních poměrech od napsání těchto knih. Za toho půlstoletí se vskutku od základu změnily naše poměry politické, hospodářské, osvětové, zkrátka sociální, ale některé důležité problémy našeho veřejného života zejí před námi stejně jako tehdy, když je rozebíral Masaryk, ač třeba pod jiným jménem, nebo - možno-li tak říci - v jiné dimensi.

Tak např. stejně jako v době Masarykově projevují se dnes určité kazy v českém charakteru, stejně trvá úkol vychovávat národ k humanitě, odstranit indiferentism nejen náboženský, ale i politický, a přitom čelit fanatismu; stejně jako tehdy škodí národu lenost „hodných lidí“ (jakýsi pseudoliberalism), stejně duní bezobsažná hesla vlastenecká i jiná, jež už Masaryk potíral (např. o „prostředkování mezi Východem a Západem“), stále ještě trpíme přehnaným historismem a nechápáním úkolů současných atd. - Jen si ještě dnes po těch padesáti letech jasněji uvědomujeme, jaké následky se dostavily z příčin, které už Masaryk odhaloval, a mezi nimiž politická nezralost, nezkušenost, povrchnost a těkavé improvisátorství překáželo politice, kterou Masaryk nazýval realistickou.

Její základ podal v kap. 21.,v níž uvedl „devatero metodických pravidel, jimiž se spravuje při posuzování a studiu národů a obzvlášť také slovanských“. Z nich aspoň první tři („zásady všeobecné“) buďtež zde ve stručnosti uvedeny:

  1. „O národech i o národě vlastním může se souditi docela nestranně a není třeba zbožňovat vlastní národ.“ „V národy vyvolené nevěřím.“ „Poznávám také chyby jiných národů, ale ty mne tak nepálí jako chyby národa mého - mne samého“. „Myslím, že je mravní povinností mluviti o národech vlastních i cizích odkrytě: augurství překáží vlastnímu pokroku.“
  2. „O vlastnostech národů soudívá se téměř pravidlem nesprávně nebo aspoň povrchně.“ „Stačí posuzovat jednotlivá společenská zařízení, některé jednotlivé vlastnosti duchovní a tělové - vůbec neodvažuji se k paušálnímu ani chválení, ani odsuzování podle zvyku těch, kteří dnes z národnostních vášní a rozčilení žijí“.
  3. „Jako při člověku i při národu hledím hlavně na duši a ducha. Jazyk nepokládám za svatý, ale za prostředek sloužící duchu ve zlém i dobrém. Mateřský jazyk přirozeně je prostředek nejmilejší a tudíž i nejúčinnější. Ve sporech národnostních jde mně především o zápas duchovní - idee a city, mravní cíle mně rozhodují. Pokládám braní jazyka za barbarství bezduchého materialismu a politického mechanismu. Proti hmotě však bojovati chci; proto jsem dávno vystoupil z církve modloslužebného slovíčkářství a národnostního fanatismu. Mravnost - lidskost musí být cílem každého jednotlivce a národa. Zvláštní národní ethiky není.“

Tyto Masarykovy zásady platí nejen pro úvahy o problémech národních, ale i o jakýchkoli otázkách společenských skupin, např. politických stran, tříd, církví atd. Jen zkusme dosadit do hořejších odstavců místo slova národ názvy jiných skupin společenských.

Často slýcháme dotaz, co by řekl Masaryk k té neb oné otázce našeho veřejného života. Na to by mohl dát přesnou odpověď jen on sám. Náznaky této odpovědi však najdeme už v těchto dvou spisech vydaných před půl stoletím (a ovšem tím spíše v jeho Světové revoluci a Hovorech s K.Čapkem). Už tehdy - i vždy později - psal Masaryk proti „modloslužebnému slovíčkářství“ mělkého vlastenčení, proti národnostnímu, stranickému a církevnímu fanatismu, proti násilnické politice germanisační (podobné dřívější politice protireformační), a naproti tomu stále hlásal lidskost ve vztazích mezi lidmi a mezi národy. Jméno Masarykovo bude vždy spojováno se zásadou humanity. „Obrození (národní) bez cílů humanitních je právě neúplné, necelé.“ (Krise, kap.3.) Humanita je mu obsahem programu národního, a řešením otázky sociální je mu uskutečňování lidskosti. Program sociální, národní a humanitní jsou názvy pro tři pohledy na tutéž věc.

Snad nejednoho čtenáře překvapí, jak Masaryk už před půl stoletím zdůrazňoval program lidovosti. (Viz Č.ot., kap. 40. aj.).Dělá rozdíl mezi demokratismem liberálním, který se po Evropě šířil po francouzské revoluci, a demokratismem socialistickým, který označuje slovem lidovost. Píše (Krise, kap. 11.): „Nár. listy proti lidovosti realistů jako trumf uváděly tento (t.j. liberální) „demokratism“. O jména arci neběží, ale o věc, a věc je dnes ta, že demokratism porevoluční, buržoasní, zaměněn demokratismem sociálním a socialismem (v různých odstínech) vůbec. Nejsme již demokraty, ale lidovci“.

Prováděje srovnání mezi politickou orientací Palackého a Havlíčka (Č. ot., 41.), ukazuje Masaryk, že „Havlíček byl demokratičtější a vlastně lidovější než Palacký“. Masaryk dal najevo souhlas nejen s filosofií, ale také s osobností Havlíčkovou mnohokrát, zvlášť svou krásnou knihou o Havlíčkovi. Ve spise „Jan Hus“ vyznal: „Netajím se tím, a soudnější čtenář postřehne to v mých pracích, že Havlíčka mám radši; ale tak jako Havlíček si cenil Palackého, tak i já opětovným studiem Dějin a statí Palackého utvrzuji se pořád více a více v uctivosti, kterou pociťuji před jeho filosofickou hloubkou a důsledností.“

V Masarykovi byla spojena lidskost a lidovost v nerozlučnou jednotu. Proto nesnesl, aby lidovost se projevovala nelidsky. Vystoupil proti velmi „lidové“ pověře své doby o rituální vraždě a rasovému antisemitismu, stejně jako proti „lidové“ lásce a úctě k „Rukopisům“. Nejednou Masaryk stejně jako F. L. Rieger a jiní znalci naší národní povahy se ostře vyslovil proti naší největší neřesti - závisti, která je příčinou jiných vad: nenávisti, nesvornosti, neschopnosti k organisaci vlastní vlády a správy, k řevnivosti mezi obcemi, kraji, povoláními, kategoriemi veřejných i soukromých zaměstnanců, umělců, vzdělanců atd. - Nemůže nám být útěchou, že také v jiných národech se vyskytují tyto lidské vady… „Chyby jiných národů mne tak nepálí jako chyby národa mého.“ K těmto slovům Masarykovým bychom mohli dodat, že naše chyby dnešní nás pálí víc než chyby našich otců a dědů před padesáti lety.

x x x

Každý národ má svou Otázku. Pro každý národ je to otázka mravní, politická, hospodářská, zkrátka sociální. Tyto názvy jsou jen různé pohledy na tutéž věc, nejsou to různé díly programu, které by bylo možno řešit postupně, řekněme napřed „otázku hospodářskou“, pak „otázku mravní“ a pak „otázku politickou“. Ostatně už se u nás začíná uznávat, že nemůžeme zvedat výrobu bez uspokojování smyslu pro spravedlnost v rozdělování jak úkolů, tak výsledků výroby, a že bychom nepřiměli lidi k tomu, aby v potu tváře a s risikem zdraví a života pracovali, kdyby bylo možno se snadno a beztrestně obohacovat bez poctivé práce, anebo že nelze budovat občanskou solidaritu za současného rozdmychování závisti a nenávisti jedněch proti druhým.

Masaryk v těchto knihách i v celém svém působení učil náš národ zvykat pravdě, i když je nepříjemná, a odmítat lež, i když se zdá prospěšná a chytrá, čili - jak se říká - „taktická“. Často opakoval, že chytráci nakonec prohloupí, a pravda zvítězí.

A tu jsme u zvláštního rysu Masarykových projevů, který míval nežádoucí následky. Masaryk někdy zhušťoval svoje vývody do jedné věty, která osvětlila.věc jen s jedné stránky, nevystihla ji však v její úplnosti nebo podmíněnosti. Tak např. jeho slavná věta „Demokracie je diskuse“ osvětluje jen jednu stránku demokracie, nevyčerpává však její pojem. Demokracie není pouze diskuse, nýbrž také rozhodování hlasováním, provádění a kontrola. Nekritičtí čtenáři Masarykových slov zhusta se spokojovali jen s tou diskusí! - Starodávná věta „Pravda vítězí“, Masarykem zdůrazněná a povýšená na naše státní heslo, nebyla chápána ve své podmíněnosti, totiž že pravda vítězí, jen když si opatří potřebnou sociální moc - jinak může dočasně vítězit lež opřená o násilí. Ona věta byla od mnohých přijímána jako uklidňující věštba, že se pravdě nemůže nic stát. Co se Masaryk napobízel k „drobné práci“ osvětové, která je základním předpokladem vítězství pravdy v demokracii! Některým lidem se rozbřesklo teprv, když Karel Čapek k heslu „Pravda vítězí“ dodal: „ale dá to fušku“.

A konečně: Co Masaryk mínil, a jak se mu rozumělo, když uzavřel svou Světovou revoluci větou: „Ježíš, ne Caesar, opakuju - toť smysl našich dějin a demokracie.“ Kolik lidí se chytlo pouze těchto slov, a nedbalo na to, že jimi Masaryk uzavřel své úvahy o epoše, v níž po velkém duševním zápase rozhodl se užít také prostředku „caesarského“, tj. ozbrojeného násilí zorganisováním legií k uskutečnění národní svobody. A zkušenosti z „míru“ po první světové válce taktéž prokazují, že demokracie potřebuje k obraně svého humanitního obsahu organisované moci státní, tedy zas prostředku „caesarského“. - Masaryk - jako každý státník - kladl v různých situacích důraz na to, čeho bylo právě nejvíc zapotřebí, ale z toho se nesmí vyvozovat, že popíral nebo odmítal činitele nebo zásady jiné.

A tak tedy čtěme dnes Masarykovu Českou otázku, Naši nynější krisi i všechny ostatní jeho spisy - zvlášť Světovou revoluci - v osvětlení jich jeho politickou praxí, kterou často doplnil, co řekl a napsal.

Naše doba, 1949, s.193-197


Související články:
(ČR - politika obecně)

Vzpomínka Ondřeje Neffa (10.05.2016)
Slovo o pluku Hamáčkově (28.11.2014)
Ještě Amazon a demokracie "po brněnsku" (či po "jihomoravsku"?) (24.03.2014)
Amazon a demokracie - jak Brno! (20.03.2014)
K hlasování o důvěře Rusnokově vládě (07.08.2013)
Druhé kolo rozhoduje! (18.10.2012)
Mimoparlamentní levice v Politickém spektru (13.04.2012)
Otázky (11.04.2012)
Hierarchie zpupnosti (27.03.2012)
"V této chvíli nevím a tak vám ani neodpovím ..." aneb "I obráceně !" (11.02.2012)
Místo nekrologu ... (21.12.2011)
Parlamentní obstrukce v Politickém spektru (21.11.2011)
SPaS za těch pár měsíců udělal hodně práce (25.10.2011)
Čekání na Jánošíka, nebo Kozinu? (24.06.2010)
Co bylo ukradeno, mělo by být vráceno! (27.05.2010)
Politické spektrum se zástupcem SDS (11.01.2010)
Na levici jednotně? (15.09.2009)
Bez žalobce není soudce? (07.09.2009)
Den poté (26.03.2009)
To jsem zvědav (11.09.2008)
Minulost změnit nemůžeme, ale můžeme a musíme se z ní poučit (19.05.2008)
O pocitu ponížení a nezamýšleném účinku (10.04.2008)
Citát pro tento den aneb život tropí hlouposti (15.02.2008)
Příspěvky vyplacené politickým stranám a hnutím v roce 2007 (14.02.2008)
Volební řád pro volby konané Poslaneckou sněmovnou a pro nominace vyžadující souhlas Poslanecké sněmovny (08.02.2008)
Novoroční projev prezidenta republiky 1. 1. 2008 (01.01.2008)
Unser Traum ist eine vereinigte Linke (19.10.2006)
Naším snem je sjednocená levice (19.10.2006)
Když dva dělají totéž? (22.09.2006)
Volební kampaň s otazníky? (07.09.2006)
NE základnám! (16.08.2006)
Společně to dokážeme (27.03.2006)
Senátor chce kvůli stíhání měnit zákon (22.03.2006)
Dokopec, skopec (07.03.2006)
Ta naše politika česká (05.02.2006)
Idea vs. strategie vs. taktika (29.01.2006)
Novoroční projev prezidenta republiky 1. 1. 2006 (01.01.2006)
Novoroční projev předsedy vlády 1. 1. 2006 (01.01.2006)
Projev na IV. sjezdu Svazu dramatických umělců (21.12.2005)
Srdcem Evropy obchází strašidlo (05.12.2005)
Beze sporu zajímavá otázka (11.11.2005)
Odtikávání mesaliance, když kapitál uzavírá mocenské sňatky z rozumu s lumpenproletariátem (04.11.2005)
CVVM: Ve volbách by získala většinu levice (02.11.2005)
Etický kodex politika (17.10.2005)
Komunistická idylka dle Václava Žáka (07.10.2005)
S komunisty se nemluvilo a už se mluví (05.10.2005)
K čemu je dobrá mobilizace proti rudnutí ČSSD (04.10.2005)
Stav a možnosti české levice před volbami 2006 (02.10.2005)
Technohrátky politické scény (02.08.2005)
Orientace a perspektivy (28.06.2005)
Pomáhá Paroubek KSČM z ghetta? (22.06.2005)
ÚVV se usnesl, že krize skončila - a krize to nevzala na vědomí (25.04.2005)
Gross s Kalouskem před Gottwaldem (21.04.2005)
Komunisté a antikomunisté (13.04.2005)
Česko pohltilo Evropu (12.04.2005)
Neptej se, komu zvoní hrana - zvoní tobě (11.04.2005)
Pohled z galerie (07.04.2005)
Nemusíme spolu souhlasit, ale musíme se respektovat (23.03.2005)
Sektářství mírotvůrců (22.03.2005)
Vyzýváme KSČM, aby ukončila nátlak na občanskou společnost (22.03.2005)
Mantinely a zákony (22.03.2005)
Jak jsem se mýlil v politice (03.03.2005)
2. kapitola DDP ČSSD (29.01.2005)
Ideologie v současné české společnosti (29.01.2005)
Poznámky - Dvě o radikalismu (25.01.2005)
Odstup nade všechno (15.01.2005)
Nestojím o pochopení (12.01.2005)
Novoroční projev prezidenta republiky 1. 1. 2005 (01.01.2005)
Pravidla korupčního trhu (04.12.2004)
Pravdy každému přejte (10.02.2003)
Česká cesta k zavřené společnosti (14.09.2000)
Je politika vždycky svinstvo? (30.04.1994)

[Akt. známka (jako ve škole): 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Josef Macek | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Naše doba 1949

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1774 (1774 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1355 (1355 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1387 (1387 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
893 (893 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1522 (1522 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1322 (1322 hl.)
Prohnilý humanismus !!
898 (898 hl.)

Celkem hlasovalo: 9151


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.