logo SDS
Dnešní datum: 25. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 18
Prům. 9.3
21 denni
Max. 330
Prům. 217.2

Nyní si čte web : 137 uživ.

Stanoviska SDS

* Stav a možnosti české levice před volbami 2006

Vydáno dne 02. 10. 2005 (7864 přečtení)

Pohled SDS na současnou levicovou scénu a její představy o dalším vývoji - dokument přijatý Celostátním výborem SDS 2. 10. 2005

Současná česká politická scéna se na rozdíl od předlistopadového období, kdy v bývalém Československu vládl autoritativní režim KSČ, závislý na SSSR, neodlišuje v hlavních rysech od standardu evropských vícestranických systémů. Přesto ale nepovažujeme společenskou transformaci, probíhající u nás od konce r. 1989, dosud za ukončenou.

Vnější podmínky

Při analýze stavu české levice nemůžeme přihlížet pouze k historickému vývoji u nás, ale i k měnící se situaci ve zbytku Evropy i ve světě. Za významný faktor považujeme skutečnost, že po pádu bipolárního světa s jeho „železnou oponou“ začalo docházet k podstatným politickým posunům i v zemích západní Evropy v souvislosti s probíhající demontáží sociálního státu. I když západoevropská levice ve své většině dlouhodobě odmítala sovětský model socialismu a i když se distancovala se od všech projevů přežívajícího stalinismu, zhroucení „tábora socialismu“ pro ni znamenalo těžkou psychologickou ránu, kterou pravice dokázala mediálně i prakticky využít. Prudký nástup neoliberalismu na přelomu 80. a 90. letech s oslabením evropských levicových proudů úzce souvisel.

Neoliberální koncepce volného trhu, která měla být lékem na neduhy současné kapitalistické ekonomiky, naštěstí absolutně selhala. Snaha vrátit se ideově k počátkům rozvoje kapitalismu narazila v praxi na mantinely vymezené rozvinutými pozdně monopolními vztahy imperiální fáze kapitalismu. Svobodná ruka trhu vedoucí společnost v každém okamžiku a v každém místě k optimu se ukázala být nereálnou fikcí. Počátkem 21. století se začíná strategie neoliberalismu měnit z útočné v obrannou, která už není spojena s žádnou obecně přijatelnou rozvojovou vizí. Neoliberalismus přichází s čerstvou verzí, která je „realistickým“ řešením s cílem přežití podnikání. Krize je společnosti podávána jako objektivní skutečnost daná mezinárodní konkurencí. Za nezpochybnitelné a nosné jsou deklarovány potřeby podniků. Cílem je snížit standardy práv, pracovních a vyjednávacích podmínek, a to za stálého vydírání konkurenčním prostředím. Hlavním bezprostředním cílem evropské pravice je dnes úplné zrušení kolektivního vyjednávání.

Nová neoliberální ofenzíva zdůrazňuje vnější nutnost, apeluje na nezbytnost „všelidové“ podpory národní podnikatelské sféry, na vytváření podmínek pro zakotvení nadnárodního kapitálu. Sama sebe prezentuje jako všeobecný návrh, oslovující široké spektrum umírněných sil, včetně politických stran a odborů. Odrazem této skutečnosti je i médii šířené heslo „Není žádné alternativy“ („There is no alternative“ - TINA), heslo odzbrojující, demotivující a kapitulační. Nebezpečí této taktiky neoliberalismu spočívá v tom, že představuje národní kapitál jako slabý, „globalizací“ napadený a o pomoc žádající. Tomuto volání dnes podlehla i část evropské sociální demokracie a odborového hnutí.

Situace doma

Desítky let uzavřené společnosti a po roce 1989 totální impotence společenské elity, usnadnit skutečné vyrovnání se s minulostí, se dnes podepisují na tom, že ztráta hodnot a politická dezorientace je v České republice mnohem silnější než v západní Evropě. V České republice dnes najdeme všechny tradiční proudy a odstíny rozčleněné na tzv. pravici, střed a levici. Ty ale neexistují jako celek, protože se štěpí na soupeřící či přímo nevraživé subjekty. Zatímco pravici a střed přese všechno spojují kromě antikomunismu přinejmenším dva idoly - uznávání nedotknutelnosti soukromého vlastnictví a uctívání tzv. hodnot euroatlantické civilizace, česká levice žádný politický svorník zatím nemá. Obecně lze některé momenty naší politické scény označit ve srovnání se západní Evropou za jakási (možná dočasná) česká specifika:

  • o vládní moc se „perou“ dvě až čtyři více méně vyrovnané strany, které musí horko těžko hledat složité kombinace k sestavení vlády a k získání potřebných hlasů v parlamentě
  • na české politické scéně panuje takřka bigotní politický rasismus, který rozděluje v rozporu se skutečností a právními normami politické strany na demokratické a nedemokratické, které jsou pravidelně jsou na všech úrovních diskriminovány a šikanovány
  • mimoparlamentní opozice, kterou tvoří desítky většinou marginálních subjektů, je rovněž diskriminována ve prospěch stran podílejících se na hře o vládní moc; tyto strany většinou oprávněně reprezentují a hájí názory a zájmy menšin, existujících v naší společnosti
  • linie mezi odpůrci a stoupenci EU jako průkopníka nové Evropy a nového světového řádu je těžko postižitelná, protože probíhá napříč všemi hlavními částmi politického spektra.

Zaostřeno na levici

Všeobecný marasmus politiky se projevuje ve specifické formě i na české levici, k níž z parlamentních stran řadíme s výhradami jak ČSSD, tak KSČM.

Česká sociální demokracie přežila mohutný politický propad, který šlo vysvětlit jak reakcí levicových voličů na její niterné nedostatky a politická selhání, tak masivními útoky médií na její představitele a sociálně demokratickou vládní politiku. Celá řada neúspěchů ČSSD poodkryla vážné nedostatky ve vnitrostranickém životě ČSSD - nedemokratické zacházení s levicovým proudem ve svých řadách, projevy hrubého antikomunismu i u jejích čelných představitelů, přezíravé stanovisko k ostatním levicovým subjektům. Tyto slabiny spolu s politickým posunem ke středu, s lavírováním v otázce demontáže sociálního státu i v otázkách války a míru vedly k voličskému odlivu, který byl zastaven a zvrácen nástupem pragmatické politiky premiéra Paroubka.

Komunistická strana Čech a Moravy se svou neměnnou politikou a díky chybám ČSSD dostala do situace, že se k ní dnes přiklání zhruba pětina voličů. Úspěch KSČM, rodící se především z odňaté možnosti dělat exekutivní chyby, měl za následek posílení vnitrostranických nostalgických tendencí. Úspěšná opoziční pragmatická politika však současně přiblížila KSČM ostatním režimním stranám, pro něž je stabilizace společenské situace stabilizací jejich výhod. Vzniklý latentní konflikt uvnitř KSČM byl snad potlačen včerejší personální změnou na jejím vrcholu. KSČM jako představitelka radikální levice má naši podporu při kritice USA i NATO, při parlamentní snaze bránit se demontáži sociálního státu, často i při snaze připravovat koncepce globálního řešení současných společensko-hospodářských problémů, pokud nejsou založeny na již historií odmítnutých řešeních. Proto také odmítáme primitivní antikomunismus, ať vychází odkudkoliv.

SDS byla vždy přesvědčena o tom, že spolupráce ČSSD a KSČM je v životním zájmu lidí práce a že může zpětně pozitivně působit na vnitrostranický vývoj obou subjektů. Proto sbližování obou dominantních subjektů české levice vítáme, i když si uvědomujeme, že určující síly tohoto procesu mají zatím především pragmatický charakter. SDS by uvítala, aby se spolupráce na levici stala součástí strategie obou parlamentních levicových stran a potažmo i ostatních levicových proudů. Takový projekt bychom aktivně podporovali.

Základem této strategie musí být pochopení skutečnosti, že při pestrobarevném názorovém spektru oslabení kterékoliv složky znamená nutně oslabení levice jako celku bez náhrady. Nečekáme zázraky - obě strany stojí před nutností vyřešit nejprve vztah svých hlavních proudů k vnitřním názorovým menšinám. Existence a kooperace samostatných názorových proudů musí být samozřejmostí, která je doprovázena slušnou politickou kulturou a teoretickou výbavou.

Za dvě významné vedlejší podmínky dlouhodobé úspěšnosti takové strategie považuje SDS jednoznačnou podporu hlubšího vzdělávání české společnosti a aktivní směrování KSČM i ČSSD do hlavního evropského civilizačního proudu. Silná ekonomika je sice nutností, ale problém dalšího rozvoje české společnosti na ni nelze redukovat.

Pohled kupředu

SDS vědomě opustila zastaralou a historicky překonanou představu, že projekt společenské transformace připraví a zrealizuje avantgardní strana se svým stranickým aparátem. Současně jsme však přesvědčeni, že levicový projekt emancipace člověka není slučitelný se ani strnulým systémem zastupitelské demokracie, která dostatečně nevtahuje člověka k zodpovědnosti za jeho životní osudy.

Levicové východisko ze současné politické krize a z krize dělnického hnutí vidíme v budoucí výstavbě zcela nově koncipovaného subjektu, jehož hlavní funkce nebude řídící, ale koordinační. Za nutný předpoklad úspěchu levice považuje SDS přesun zájmu politiky od institucí a politických stran ke sdružením a hnutím jako prvkům občanské společnosti, tedy reálný posun od zastupitelské k přímé organizaci života lidí a jejich společenských vztahů.

Budování participativní demokracie nepovažujeme jen za metodu či taktiku, ale za základ politického reformního programu, za naši revoluční strategii. Nezávislost kritických či sociálně aktivních subjektů nové alternativní levice se musí stát hnacím motorem tohoto procesu. Chceme najít stabilní demokratické řešení bez oscilačních, kyvadlových efektů, kdy klasická levice v opozici zvyšuje naděje a očekávání svých voličů, která pak nejsou po ustavení levicové vlády naplněna.

SDS proto vyzývá ČSSD a KSČM, aby využily všech prostředků, které mají k dispozici, k účinné podpoře vnitrostranické i společenské demokratické diskuse, kterou si autentická levice musí pěstovat. Vyzýváme je, aby začaly podporovat nejrůznější názorové proudy emancipačního hnutí bez pragmatických úvah, zda ten či onen proud vrátí tuto investici při nejbližších volbách.

SDS je přesvědčena, že takový postup povede nejen k vítězství levice v parlamentních volbách v roce 2006, ale že je i tou správnou cestou směrem k demokratickému socialismu v Evropě.

3. zasedání CV SDS 2. 10. 2005


Související články:
(ČR - politika obecně)

Vzpomínka Ondřeje Neffa (10.05.2016)
Slovo o pluku Hamáčkově (28.11.2014)
Ještě Amazon a demokracie "po brněnsku" (či po "jihomoravsku"?) (24.03.2014)
Amazon a demokracie - jak Brno! (20.03.2014)
K hlasování o důvěře Rusnokově vládě (07.08.2013)
Druhé kolo rozhoduje! (18.10.2012)
Mimoparlamentní levice v Politickém spektru (13.04.2012)
Otázky (11.04.2012)
Hierarchie zpupnosti (27.03.2012)
"V této chvíli nevím a tak vám ani neodpovím ..." aneb "I obráceně !" (11.02.2012)
Místo nekrologu ... (21.12.2011)
Parlamentní obstrukce v Politickém spektru (21.11.2011)
SPaS za těch pár měsíců udělal hodně práce (25.10.2011)
Čekání na Jánošíka, nebo Kozinu? (24.06.2010)
Co bylo ukradeno, mělo by být vráceno! (27.05.2010)
Politické spektrum se zástupcem SDS (11.01.2010)
Na levici jednotně? (15.09.2009)
Bez žalobce není soudce? (07.09.2009)
Den poté (26.03.2009)
To jsem zvědav (11.09.2008)
Minulost změnit nemůžeme, ale můžeme a musíme se z ní poučit (19.05.2008)
O pocitu ponížení a nezamýšleném účinku (10.04.2008)
Citát pro tento den aneb život tropí hlouposti (15.02.2008)
Příspěvky vyplacené politickým stranám a hnutím v roce 2007 (14.02.2008)
Volební řád pro volby konané Poslaneckou sněmovnou a pro nominace vyžadující souhlas Poslanecké sněmovny (08.02.2008)
Novoroční projev prezidenta republiky 1. 1. 2008 (01.01.2008)
Unser Traum ist eine vereinigte Linke (19.10.2006)
Naším snem je sjednocená levice (19.10.2006)
Když dva dělají totéž? (22.09.2006)
Volební kampaň s otazníky? (07.09.2006)
NE základnám! (16.08.2006)
Společně to dokážeme (27.03.2006)
Senátor chce kvůli stíhání měnit zákon (22.03.2006)
Dokopec, skopec (07.03.2006)
Ta naše politika česká (05.02.2006)
Idea vs. strategie vs. taktika (29.01.2006)
Novoroční projev prezidenta republiky 1. 1. 2006 (01.01.2006)
Novoroční projev předsedy vlády 1. 1. 2006 (01.01.2006)
Projev na IV. sjezdu Svazu dramatických umělců (21.12.2005)
Srdcem Evropy obchází strašidlo (05.12.2005)
Beze sporu zajímavá otázka (11.11.2005)
Odtikávání mesaliance, když kapitál uzavírá mocenské sňatky z rozumu s lumpenproletariátem (04.11.2005)
CVVM: Ve volbách by získala většinu levice (02.11.2005)
Etický kodex politika (17.10.2005)
Komunistická idylka dle Václava Žáka (07.10.2005)
S komunisty se nemluvilo a už se mluví (05.10.2005)
K čemu je dobrá mobilizace proti rudnutí ČSSD (04.10.2005)
Technohrátky politické scény (02.08.2005)
Orientace a perspektivy (28.06.2005)
Pomáhá Paroubek KSČM z ghetta? (22.06.2005)
ÚVV se usnesl, že krize skončila - a krize to nevzala na vědomí (25.04.2005)
Gross s Kalouskem před Gottwaldem (21.04.2005)
Komunisté a antikomunisté (13.04.2005)
Česko pohltilo Evropu (12.04.2005)
Neptej se, komu zvoní hrana - zvoní tobě (11.04.2005)
Pohled z galerie (07.04.2005)
Nemusíme spolu souhlasit, ale musíme se respektovat (23.03.2005)
Sektářství mírotvůrců (22.03.2005)
Vyzýváme KSČM, aby ukončila nátlak na občanskou společnost (22.03.2005)
Mantinely a zákony (22.03.2005)
Jak jsem se mýlil v politice (03.03.2005)
2. kapitola DDP ČSSD (29.01.2005)
Ideologie v současné české společnosti (29.01.2005)
K Masarykově „České otázce“ (25.01.2005)
Poznámky - Dvě o radikalismu (25.01.2005)
Odstup nade všechno (15.01.2005)
Nestojím o pochopení (12.01.2005)
Novoroční projev prezidenta republiky 1. 1. 2005 (01.01.2005)
Pravidla korupčního trhu (04.12.2004)
Pravdy každému přejte (10.02.2003)
Česká cesta k zavřené společnosti (14.09.2000)
Je politika vždycky svinstvo? (30.04.1994)

[Akt. známka (jako ve škole): 0,20 / Počet hlasů: 5] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1767 (1767 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1352 (1352 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1378 (1378 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
890 (890 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1519 (1519 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1313 (1313 hl.)
Prohnilý humanismus !!
894 (894 hl.)

Celkem hlasovalo: 9113


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.