logo SDS
Dnešní datum: 30. 11. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 9
Prům. 9
21 denni
Max. 604
Prům. 343.1

Nyní si čte web : 48 uživ.

Okolní události naąima očima

* Na levici jednotně?

Vydáno dne 15. 09. 2009 (5681 přečtení)

Je levice schopna jednoty? A jak by měla taková jednota vypadat?

1. Požadavek jednoty má pro levici zvláštní význam a přitažli­vost, jak se může přesvědčit každý, kdo častěji hovoří s levi­cově orientovanými občany. Věcně vychází nepochybně z poznání, že neprivilegovaní se mohou účinně bránit jen tehdy, jestliže své síly zmnoží spojením (jak to vyjadřuje již závěrečné heslo Manifestu), postupně se ale stalo pro levici také jakousi sa­mostatnou a symbolickou hodnotou. Svou roli zde sehrála také historická zkušenost z meziválečného období, kdy rozštěpení Marxem inspirovaného hnutí usnadnilo nástup fašismu a nacismu. Názvy jako Sjednocená dělnická strana (PZPR) nebo Jednotná socialistická strana (SED), používané před časem u našich sousedů, tento symbolismus dokumentují podobně jako fakt, že v registračních kartách bývalých členů sociálně-demokratické strany, kteří se stali členy KSČ sloučením v r. 1948, byl den jejich vstupu do KSČ vyznačen nikoliv prostým uvedením data 1. 7. 1948, ale razítkem s textem "Historické sjednocení dělnické třídy".

2. Volání po jednotě levice se přitom obvykle jen málo odráží v jejím skutečném životě: popravdě řečeno, s výjimkou shora uvedených a jim podobných příkladů (v nichž šlo o jednotu do značné míry mocensky vynucenou) se levice vyznačuje spíše vzájemným hašteřením a obviňováním. Diferenciace levice (a častý antagonismus jednotlivých levicových skupin) je mnohdy vážnou překážkou jejího úspěchu - a podporuje nové volání po jednotě. Paradoxně je to obvykle spíše pravice, která se je schopna v rozhodujících okamžicích dohodnout na jednotném po­stupu. Tento paradox lze snáze pochopit, zamyslíme-li se nad podstatou rozdílů: zatímco u pravice jde obvykle v první řadě o peníze (nebo jejich ekvivalent), spory na levici maji často hlubší, ideový charakter. O penězích je dosti snadné se dohod­nout a o trhy či zisk se podělit. Naproti tomu ideje, zvláště takové, které sloužily k sebeidentifikaci určité skupiny, je jen zřídka možné opustit bez pocitu jisté zrady nebo selhání, a proto se hledají kompromisy jen obtížně. Tento rys často přibližuje levicové skupiny skupinám založeným na náboženské víře (ne náhodou se stává základem sektářství). Dosavadní historický vývoj levice bychom tak mohli s jistou nadsázkou přirovnat ke štěpení křesťanství v prvních stoletích našeho letopočtu.

3. Podobně jako u sporů mezi církvemi a sektami je častým rysem sporů na levici jistá nesmiřitelnost a zdánlivě nepocho­pitelná zarputilost. Pro levicové skupiny bývá často důleži­tějším cílem jejich "ideový protivník" na levici, než skutečný nepřítel na pravici. Ke slovu přicházejí urážky, podezírání, ale i zneužívání mocenských nástrojů a "odhalování úchylek". V krajních případech pak, podobně jako tomu bylo v dějinách církví, i fyzická likvidace odpadlíků a heretiků. Příklady mocenského vynucování "ideové a organizační jednoty" (jako ty výše uvedené v minulosti) vrhají svůj stín i na dnešek a zatěžují snahu o jednotný postup.

4. Jednotný postup levicových sil by přitom byl velice žádoucí i z hlediska naší dnešní, ryze praktické a každodenní politiky. Pokud pod pojmem levicová politika chápeme snahu prosazovat a bránit zájmy neprivilegovaných lidí práce, je toho nepochybně dost, na čem by se mohla a měla sjednotit všechna levicová seskupení. To, že by přitom musela odložit své ideové spory (vesměs spíše teoretické povahy), neznamená, že by nemohla diskutovat o povaze a proveditelnosti konkrétních opatření, a o hledání optimální strategie k jejich prosazení ve společnosti.

5. Není pochyb o tom, že i taková věcná diskuse s sebou přiná­ší spory a představuje neustálé nebezpečí rozkolu - tím spíše, že ani levice není imunní proti vlivu osobních ambicí funkcionářů, jejich vzájemných antipatií a sympatií, soubojů o prestiž a "tvář", ale leckdy i o zcela konkrétní osobní nebo kariérní výhody. Předpokladem pro úspěch strategie sjednocová­ní levice je proto nastolení určitého "morálního ovzduší", v němž bude dominovat tolerance a ochota si vzájemně naslouchat, a naopak budou "morálně trestáni" ti, kteří takové ovzduší narušují. Jinak řečeno: místo boje o prosazení "naší" (nebo "mojí") pravdy (často také jen vlastní osoby) musí nastoupit společné úsilí o hledání pravdy (raději bych řekl: největší shody s realitou, abych potlačil "mysticko-symbolický" význam slova "pravda").

6. Z hlediska praktické politiky je tu ovšem ještě jeden nepříznivý faktor: česká společnost má tendenci vnímat každé politické uskupení, ve kterém probíhá otevřená politická diskuse či soupeření názorů, jako "rozhádané" a penalizuje jej ve volbách. Situace je zde jiná, než např. v anglosaské tradici, kde se v rámci hlavních, "velkých" stran velmi často vyskytují soupeřící frakce či skupiny, aniž by to působilo negativně na veřejnost. Proto je (zatím?) na české politické scéně jen velmi těžko představitelná situace, kdy by podobná diskuse probíhala v rámci jedné levicové strany, a přitom tuto stranu neoslabovala voličsky. Český volič si zatím nezvykl ani na formalizované frakce v rámci strany (jak je známe např. z německé LEVICE, nebo z nesmělého pokusu v rámci KSČM počátkem devadesátých let), viděl by v nich zárodky štěpení strany (koneckonců do jisté míry v souladu s historickou zkušeností). Pro českou politiku je zřejmě zatím nepředstavitelný model, jaký již několik desetiletí úspěšně uplatňuje japonská pravice: díky existenci několika téměř nezávislých autonomních frakcí, které mezi sebou dokonce soupeří ve volbách, vládla tamní Liberálně demokratická strana téměř nepřetržitě po 40 let.

7. Podle všeho jediný dostupný model, s jehož pomocí může česká radikální levice směřovat k určité jednotě (ve shora uvedeném smyslu, tj. k jednotě akční), je proto organizačně relativně volné seskupení organizací, které by si formálně i prakticky podržely velkou míru nezávislosti, ale shodly by se na "konzultačních mechanismech" pro hledání shody ve stanovení společných cílů a metod k jejich dosažení. Z praktického hle­diska by se takové seskupení muselo řídit zásadami "konsensu s výhradou", tj. jako společné by mohlo být uznáno jen to, kde bylo dosaženo všeobecné shody; protože požadavek úplného konsensu značně podvazuje akceschopnost, jde o možnost jednotlivých subjektů vyjádřit odlišnost svého stanoviska buď jako tzv. votum separatum (nesouhlasíme, ale neblokujeme většinový názor), nebo většinové rozhodnutí vetovat.

8. Praktické uplatňování takového modelu není možné bez tole­rance a umění naslouchat. Zkušenosti, které by takto i levice získávala, by byly také zkušenostmi české společnosti s levicí - a lépe a přesvědčivěji než všechny "omluvy" by mohly postupně pomoci v prolomení bariér, na něž v současnosti narážíme. A bez získání jistého společenského konsensu nemůže levice pomýšlet na úspěch. Také pro nás platí to, co jako strategii pro německou levici vytýčil A. Brie: z boje proti sociální demokracii a zeleným se musí stát boj o sociální demokraci a o zelené.

20.8. 2009, Jiří Hudeček

Text byl publikován v Haló novinách, 21. září 2009


Související články:
(ČR - politika obecně)

Vzpomínka Ondřeje Neffa (10.05.2016)
Slovo o pluku Hamáčkově (28.11.2014)
Ještě Amazon a demokracie "po brněnsku" (či po "jihomoravsku"?) (24.03.2014)
Amazon a demokracie - jak Brno! (20.03.2014)
K hlasování o důvěře Rusnokově vládě (07.08.2013)
Druhé kolo rozhoduje! (18.10.2012)
Mimoparlamentní levice v Politickém spektru (13.04.2012)
Otázky (11.04.2012)
Hierarchie zpupnosti (27.03.2012)
"V této chvíli nevím a tak vám ani neodpovím ..." aneb "I obráceně !" (11.02.2012)
Místo nekrologu ... (21.12.2011)
Parlamentní obstrukce v Politickém spektru (21.11.2011)
SPaS za těch pár měsíců udělal hodně práce (25.10.2011)
Čekání na Jánošíka, nebo Kozinu? (24.06.2010)
Co bylo ukradeno, mělo by být vráceno! (27.05.2010)
Politické spektrum se zástupcem SDS (11.01.2010)
Bez žalobce není soudce? (07.09.2009)
Den poté (26.03.2009)
To jsem zvědav (11.09.2008)
Minulost změnit nemůžeme, ale můžeme a musíme se z ní poučit (19.05.2008)
O pocitu ponížení a nezamýšleném účinku (10.04.2008)
Citát pro tento den aneb život tropí hlouposti (15.02.2008)
Příspěvky vyplacené politickým stranám a hnutím v roce 2007 (14.02.2008)
Volební řád pro volby konané Poslaneckou sněmovnou a pro nominace vyžadující souhlas Poslanecké sněmovny (08.02.2008)
Novoroční projev prezidenta republiky 1. 1. 2008 (01.01.2008)
Unser Traum ist eine vereinigte Linke (19.10.2006)
Naším snem je sjednocená levice (19.10.2006)
Když dva dělají totéž? (22.09.2006)
Volební kampaň s otazníky? (07.09.2006)
NE základnám! (16.08.2006)
Společně to dokážeme (27.03.2006)
Senátor chce kvůli stíhání měnit zákon (22.03.2006)
Dokopec, skopec (07.03.2006)
Ta naše politika česká (05.02.2006)
Idea vs. strategie vs. taktika (29.01.2006)
Novoroční projev prezidenta republiky 1. 1. 2006 (01.01.2006)
Novoroční projev předsedy vlády 1. 1. 2006 (01.01.2006)
Projev na IV. sjezdu Svazu dramatických umělců (21.12.2005)
Srdcem Evropy obchází strašidlo (05.12.2005)
Beze sporu zajímavá otázka (11.11.2005)
Odtikávání mesaliance, když kapitál uzavírá mocenské sňatky z rozumu s lumpenproletariátem (04.11.2005)
CVVM: Ve volbách by získala většinu levice (02.11.2005)
Etický kodex politika (17.10.2005)
Komunistická idylka dle Václava Žáka (07.10.2005)
S komunisty se nemluvilo a už se mluví (05.10.2005)
K čemu je dobrá mobilizace proti rudnutí ČSSD (04.10.2005)
Stav a možnosti české levice před volbami 2006 (02.10.2005)
Technohrátky politické scény (02.08.2005)
Orientace a perspektivy (28.06.2005)
Pomáhá Paroubek KSČM z ghetta? (22.06.2005)
ÚVV se usnesl, že krize skončila - a krize to nevzala na vědomí (25.04.2005)
Gross s Kalouskem před Gottwaldem (21.04.2005)
Komunisté a antikomunisté (13.04.2005)
Česko pohltilo Evropu (12.04.2005)
Neptej se, komu zvoní hrana - zvoní tobě (11.04.2005)
Pohled z galerie (07.04.2005)
Nemusíme spolu souhlasit, ale musíme se respektovat (23.03.2005)
Sektářství mírotvůrců (22.03.2005)
Vyzýváme KSČM, aby ukončila nátlak na občanskou společnost (22.03.2005)
Mantinely a zákony (22.03.2005)
Jak jsem se mýlil v politice (03.03.2005)
2. kapitola DDP ČSSD (29.01.2005)
Ideologie v současné české společnosti (29.01.2005)
K Masarykově „České otázce“ (25.01.2005)
Poznámky - Dvě o radikalismu (25.01.2005)
Odstup nade všechno (15.01.2005)
Nestojím o pochopení (12.01.2005)
Novoroční projev prezidenta republiky 1. 1. 2005 (01.01.2005)
Pravidla korupčního trhu (04.12.2004)
Pravdy každému přejte (10.02.2003)
Česká cesta k zavřené společnosti (14.09.2000)
Je politika vždycky svinstvo? (30.04.1994)

[Akt. známka (jako ve škole): 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Jiří Hudeček | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1880 (1880 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1433 (1433 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1484 (1484 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
964 (964 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1433 (1433 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9747


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.