logo SDS
Dnešní datum: 03. 06. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 37
Prům. 24.3
21 denni
Max. 647
Prům. 454.5

Nyní si čte web : 51 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Ekonomický a demografický vývoj vede k reformám

Vydáno dne 22. 01. 2003 (9575 přečtení)

Nevýkonnost národohospodářské politiky, nedostatečná daňová výtěžnost, výprodej téměř všeho včetně tzv. národního stříbra, sanování vysokých ztrát bank i vytunelovaných podniků z veřejných prostředků, zvyšování výdajů na obranu a bezpečnost, ale také výdajů na státní správu, které dále porostou, aj., vede zákonitě k »reformě« veřejných prostředků. A kde hledat úspory? Tak ku příkladu rozpočtované výdaje MPSV tvoří 41 % státních příjmů. Z toho je 80 % určeno na výplatu důchodů. Ve světě se o důchodech hodně hovoří!

Devadesátá léta minulého století jsou nejen v Evropě, ale i za jejím horizontem, obdobím korekcí a reforem důchodových systémů. Kritika pravicového a středového politického spektra stíhá zejména tzv. štědrost sociálních systémů států a důraz je z jejich strany kladen na osobní odpovědnost občanů. Preferuje se dobrovolná účast v tzv. doplňkových systémech z vlastních prostředků pojištěnců, experimentuje se s povinnou účasti v kapitálově financovaných systémech.

Negativních poznatků není málo

Důležitým poznatkem je, že hledání nových systémů vyžaduje obtížnou, dlouhodobou, avšak nezbytnou celospolečenskou diskusi. Levice nesmí být zaskočena, neboť negativních poznatků není málo. Vzpomeňme např. Argentinu, Maďarsko, Rusko a Polsko. Nalezení široké politické i odborné shody v základních přístupech zabezpečení občanů ve stáří se tak stává záležitostí zdlouhavou, ale pro budoucí stabilitu důchodového systému nezastupitelnou. Vzhledem k tomu, že důchodový systém na sebe váže významnou část veřejných finančních prostředků, snaží se řada ekonomů i politiků tento nelehký proces technokraticky urychlovat. I závěry z přístupových jednání ČR a EU vyznívají k urychlení reformy a její zavedení do dvou let.

V České republice je, s ohledem na naše tradice a vyspělé sociální cítění, tato problematika sledována velmi citlivě. Malé ohlédnutí do minulosti odkrývá, že návrhy Říšské radě na zákon o nuceném pojišťování starobních a chorobních důchodů, které se mělo týkat dělnictva, rolnictva a živnostnictva, se objevily v českých zemích již na přelomu 19. a 20. století. Tehdy nebyly vyslyšeny. Se vznikem Československa a jeho dalším vývojem se důchodový systém propracovával a v daných podmínkách adekvátně vyvíjel. Pevné základy sociálního zákonodárství však byly založeny až přijetím zákona o národním pojištění a dalších po únoru 1948.

Konsenzus se hledá těžko

30. června 1995 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky nový základní hmotněprávní předpis - zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, který vstoupil v platnost 1. ledna 1996. Řada zásad se najednou změnila. Prodlužuje se postupně důchodový věk, o výši důchodu již nebude rozhodovat příjem za posledních 5 nebo 10 let, ale celoživotní příjem, je přehodnocena a zrušena řada invalidních důchodů. Přesto zákon nevyhovuje a byl již desetkrát novelizován. V minulém volebním období byla PS PČR zřízena její dočasná komise, která měla projednávat nový návrh důchodové reformy - nový zákon. Konsenzus však nebyl nalezen.

V tomto 4. volebním období zřídil výbor pro sociální politiku a zdravotnictví PS PČR svůj podvýbor pro reformu důchodového systému a reformu nemocenského pojištění. Z toho vyplývá, že garanci za projednávání nových reforem má výše uvedený výbor a co nejširší konsenzuální pojetí bude nejprve projednáváno na jednáních příslušného podvýboru, jehož členové jsou poslanci zastupující všechny politické parlamentní strany.

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo nemálo informativních podkladových materiálů. Jedná se o rozbory stávajícího stavu a problémy k rozhodnutí, i o alternativy řešení. Zpracovány jsou rovněž charakteristiky důchodových reforem ve světě. Na tvorbě těchto materiálů, které mají k dispozici i všechny poslanecké kluby, se podílí vedle pracovníků ministerstva také další členové expertní pracovní skupiny ministra z řad odborářů, zainteresovaných institucí a organizací.

Jaké jsou základní pilíře

V současné době je struktura českého důchodového systému dvoupilířová. Jedná se o 1. základní pilíř, který tvoří dávkově definovaný, povinný, průběžně financovaný systém základního důchodového pojištění. Z něj se poskytují důchody starobní (nekrácený, krácený trvale, krácený dočasně, poměrný), invalidní (plný, částečný) a pozůstalostní (vdovský, vdovecký, sirotčí) s dvousložkovou konstrukcí (základní pevná je stejná pro všechny, procentní výměra vypočtená podle výše příjmů s omezující hranicí). Je založen na těchto principech: sociální solidarita, průběžné financování, povinný, dávkově definovaný, jednotný, dynamický, státem garantovaný, soudně přezkoumatelný a zásluhový.

2. doplňkový pilíř tvoří příspěvkově definovaný, dobrovolný, kapitálově financovaný systém penzijního připojištění se státním příspěvkem a limitovanými daňovými úlevami. Z něj se poskytují doživotní penze starobní, invalidní, výsluhová, dočasná penze pozůstalostní, jednorázové vyrovnání a odbytné (podle uzavřené smlouvy). Penzijní připojištění provádějí soukromé akciové společnosti - penzijní fondy od roku 1994. Také produkty životního pojištění jsou od roku 2001 daňově podporovány a mohou být součástí doplňkového pilíře.

Úspěšnost důchodového systému v rozhodující míře však neovlivňuje důchodový zákon, ale především úspěšný ekonomický rozvoj státu, výše vyplacených mezd, platů a odměn pracujícím, účinná propopulační opatření, dobrý zdravotní stav obyvatel a jejich střední délka života, stanovený věk odchodu do důchodu, nízká nezaměstnanost atd.

Jako o hlavních problémech současného důchodového systému v ČR se hovoří např. o stálém zaostávání reálné hodnoty důchodů za úrovní před rokem 1990, vysoké nivelizaci důchodů díky maximální hranici výše důchodu i rychlejší valorizací nižších důchodů, nedostatečné připravenosti systému na stárnutí populace, což znamená zvyšující se podíl počtu důchodců na počtu plátců (ekonomicky aktivních), pružný věk odchodu do důchodu, zvýhodněné postavení osob samostatně výdělečně činných proti zaměstnancům, velký rozsah nehrazených náhradních dob, nedostatečná vybavenost nositele pojištění, ČSSZ, k plnění nových úkolů, nepojistitelnost vkladů a nedostatečný státní dozor nad penzijními fondy a pojišťovnami, neexistence standardního zaměstnaneckého připojištění, zneužívání systému aj.

Jsou individuální účty »levnější«?

Další pokračování důchodové reformy musí dle návrhu MPSV reagovat na problémy a rozhodnout o těchto základních okruzích:

  • Finanční rámec důchodové reformy, sociální únosnost, míra solidarity.
  • Uspořádání (struktura) důchodového systému (včetně váhy jednotlivých pilířů v systému).
  • Způsob pokračování reformy systému základního povinného důchodového pojištění (DB - dosavadní systém nebo NDC - s pomyslnými individuálními účty).
  • Principy, na nichž bude nový důchodový systém založen.
  • Dále při konstrukci nového systému bude nezbytné respektovat mezinárodní závazky České republiky, a to jak dohody bilaterální, tak s Mezinárodní organizací práce a Evropskou unií.
  • Dosáhnout finanční udržitelnost nového systému a jeho dlouhodobou nezávislost na politickém vývoji, zachovat mezigenerační solidaritu a zásluhovost.
  • Garantovat minimální důchod nad životním minimem, prohlubovat důvěru občanů zvýšenou transparentnosti nového systému, zvyšovat osobní odpovědnost občanů i odpovědnost státu.
  • Rozhodnout o podmínkách nároků na jednotlivé typy důchodů a o způsobu výpočtu jednotlivých typů důchodů a jejich valorizaci, jakož o podmínkách výplaty důchodů při ekonomické aktivitě.

Samozřejmě, že otázek k zodpovězení je na stole mnohem, mnohem více. Bude obtížné hledat společná stanoviska napříč politickým spektrem při velmi odlišných volebních programech. Některé se kloní k tzv. anglosaskému modelu, další k tzv. Bismarckovu modelu, a jiné vychází z kombinace obou.

Poslanci za KSČM budou v souladu s volebním programem hájit zájmy neprivilegovaných občanů. Budou také připomínat, že ČR je až v druhé polovině zemí Evropy v procentu výdajů na důchodový systém k HDP, a tento podíl klesá! Rovněž doba pobírání důchodů občany nepřevyšuje dobu v jiných zemích. Důchodový systém byl do změny v roce 1996 (snížení procenta odvodu na důchodové pojištění) přebytkový. Tento nemalý přebytek se »rozpouštěl« ve státním rozpočtu a pravici to nevadilo. Přitom i dnes, kdyby byly hrazeny odvody státem za náhradní doby (doba studia, vojenská služba, péče o dítě) jako u zdravotního pojištění, byl by výběr na důchody vyšší než výdaje. Vrácení výše procenta výběru na důchodové pojištění jako do roku 1996 by důchodový rozpočet posílilo asi o 20 mld. Kč s možností vytvářet rezervu. K tomuto zvýšení by mohlo dojít např. přerozdělením - snížením odvodu na politiku zaměstnanosti, jelikož celá vybraná částka není plně účelově využívána.

Bez zajímavosti není ani to, že v roce 2002 se odhadují daňové úniky na 80 mld. Kč z tzv. stínové ekonomiky. Černé mzdy, snížení daně z příjmů fyzických osob, atp., snižují odvody do sociálního pojištění. Nemalé jsou i zadržené platby některými zaměstnavateli. Značná rezerva je rovněž ve sjednocení podmínek odvodů za OSVČ se zaměstnanci.

Nutné je i odkrývání případného dalšího prodražování režijních nákladů. Snaha o zavedení systému osobních účtů by nebyla nikterak levnou záležitostí. Ba naopak. I podle mezinárodních výzkumů vyplývá, že je pro společnost mnohem větší ekonomickou zátěží než dobře vedený dávkově definovaný systém, který je produktivnější. Taktéž režijní náklady penzijních fondů nejsou malé. A podpora penzijního pojištění se státním příspěvkem stála státní rozpočet asi 4,6 mld. Kč (od zavedení systému v roce 1994 asi 19 mld. Kč).

Hlasy potřebných často nejsou slyšet

Reforma - hledání úspor - se dotýká také nemocenského pojištění. I zde předkládá MPSV svou koncepci. S jednotlivými návrhy do diskuse již byla veřejnost více seznámena. U někoho vyvolaly zděšení, u někoho další očekávání, u jiných pochopení. Oč tedy jde? Najít úspory! Pokud jde o cestu eliminace zneužívání systému, nelze nic namítnout. Problém je ale v tom, že nejistota zaměstnanců, bezvýchodná situace, nedobrá pracovní »pohoda«, ztráta zaměstnání aj. vedou ke zdravotním obtížím až k psychickému zhroucení. V horších případech i k sebevraždě.

Nemocenské pojištění je od toho, aby nahrazovalo zaměstnanci příjem, který mu ztrácí z důvodu sociální události (nemoc, karanténa, ošetřování člena rodiny, mateřství), pro kterou se poskytuje dávka nemocenského pojištění. A o pracovní neschopnosti rozhoduje lékař. Nárok na nemocenské a podmínky pro stanovení jeho výše jsou a budou upraveny zákonem a řadou mezinárodních závazků. Základní je dnes stále zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, který prošel řadou novel. Dávky nemocenského pojištění se poskytují za kalendářní dny (včetně sobot, neděl a svátků) po stanovenou dobu, tzv. podpůrčí dobu. Výše nemocenského závisí na dosavadním výdělku a na stanovení redukční hranice vyměřovacího základu, která se valorizuje.

Od roku 1990 se průměrné procento pracovní neschopnosti zvýšilo ze 4,8 % až na 6,8 % v roce 2001. Průměrná doba trvání jednoho případu pracovní neschopnosti činila v roce 1993 23,2 dne a v roce 2001 už 28,6 dne. Zvýšil se i počet případů pracovní neschopnosti na 100 pojištěnců z 83,3 % na 86,2 % za stejné období. Přitom se zdravotní stav obyvatelstva dle výkazů zlepšuje. Kde hledat tento rozpor? Určitě i ve zneužívání systému. Někdy však i z bezvýchodnosti!

Celkové příjmy byly v celém období 1993-2001 vyšší než celkové výdaje na dávky nemocenského pojištění. V roce 1993 však byl rozdíl +2,1 mld. Kč, ale v roce 2001 už jen +0,1 mld. Kč. To je zapříčiněno snižováním počtu pojištěnců z řad OSVČ (dobrovolné pojištění) a stárnutím populace. Podle údajů ČSÚ klesl počet pojištěných v období 1993-2001 o 228 tis. osob (tj. o 4,8%), zatímco počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti vzrostl o 19 mil. (tj. o 21,2%).

Návrh hlavních principů nového zákona k diskusi včetně návrhu změn již byly zveřejněny. Je tedy na odborné veřejnosti, projevené vůli občanů a nakonec na parlamentu, jaké změny budou akceptovat. Jak se podaří vyladit vztahy zaměstnanec-zaměstnavatel-lékař. Svou nezastupitelnou roli by zde měly sehrát i odborové svazy. Jde o velmi emotivní diskusi, kde však často křičí ti, kteří to mají nejméně zapotřebí. A hlasy těch potřebných pak není vůbec slyšet. Bude proto na poslancích za KSČM, aby slyšet byli.

Haló noviny, 22. ledna 2003


Související články:
(Politiky - hospodářská a sociální)

Přijďte podepsat petici k lithiu (13.10.2017)
Lithium do českých rukou (05.10.2017)
Politické spektrum o daních (22.03.2017)
Jak proměnit sen ve skutečnost (09.12.2013)
Seminář k problematice "základního příjmu" (12.10.2013)
Mezigenerační solidarita (31.05.2012)
Festival TRANSEUROPA (10.05.2011)
Jak z toho? (14.02.2011)
Politické spektrum o důchodové reformě (31.01.2011)
Systémová změna jako odpověď na Ricardův efekt (12.08.2010)
Proč levice v krizi nezískává? (27.05.2010)
Zaměstnanecké benefity v ČT (25.03.2010)
Přemýšlení o nemyslitelném (02.03.2010)
Vládní exit nebo exitus vládnutí? (10.02.2010)
Exodos (05.02.2010)
SDS podporuje aktivitu odborů (16.05.2009)
Spor o ekonomickou kalkulaci (poznámky) (19.04.2009)
Spor o ekonomickou kalkulaci (literatura) (19.04.2009)
Spor o ekonomickou kalkulaci (2) (19.04.2009)
Spor o ekonomickou kalkulaci (1) (19.04.2009)
Spor o ekonomickou kalkulaci (19.04.2009)
Kapitalističtí hlupáci (27.12.2008)
Od krize hypoték ke krizi kapitalismu (26.11.2008)
Na budoucnost světa nemyslím, nechci usínat na práškách (15.10.2008)
Ransdorf, nový spojenec ČEZ (28.03.2008)
Brusel vytáhl proti podivně vysokým cenám (01.02.2008)
Posloupnost a časový rozvrh (transformace čsl. ekonomiky) (17.01.2008)
Co opravňuje vertikální přerozdělování? (1) (06.08.2007)
Kdo je vítěz globalizace? (13.07.2007)
Nerovná daň! (26.05.2006)
Chci celou Zemi a 5% navrch! (26.03.2006)
Česko prohrálo arbitráž s Nomurou (18.03.2006)
Jak to bude s nezaměstnaností v roce 2006? (12.03.2006)
Genetický kód (základná formula) kapitalistickej spoločnosti (27.02.2006)
Už dlouho neplatí, že levice se pozná podle toho, že víc přerozděluje (21.02.2006)
Klausův boj o minulost (02.02.2006)
SB varuje před vznikajícím dělením postsovětského bloku (01.02.2006)
ČSSD by si populistická gesta mohla před volbami odpustit (12.01.2006)
Budujú v Číne socializmus, alebo skôr kapitalizmus? (03.01.2006)
Žijeme v ekonomickom stredoveku - tak skúsme niečo spraviť, aby sme si priblížili novovek (18.12.2005)
Na velké koalici můžeme dlouhodobě prodělat (10.12.2005)
K bezpečnosti a stabilitě korporací (28.11.2005)
Krach na novoyorské burse (24.10.2005)
Jaká ekonomika bude ekonomikou budoucnosti? (30.06.2005)
Je patnáctiprocentní daň, jak ji navrhuje ODS, pro občana výhodná? (16.05.2005)
Několik úvah o směru cesty…(2. část) (03.05.2005)
Několik úvah o směru cesty… (03.05.2005)
Demografická bublina (17.04.2005)
Nezaměstnanost a předčasné parlamentní volby (15.04.2005)
ČEZ se chystá v elektrárnách pálit obilí (05.04.2005)
Centesimus annus (4) (03.04.2005)
Koleje (19.02.2005)
7. kapitola DDP ČSSD (29.01.2005)
Krize tradičních politických ideologií-ekonomické aspekty (27.01.2005)
Rozdíly mezi bohatými a chudými rostou (26.01.2005)
Rozhovor s Bohuslavem Sobotkou (06.01.2005)
Občané, pozor na reformy! (04.01.2005)
V čase rekapitulačním (31.12.2004)
Nad státním rozpočtem (3.) (22.12.2004)
Nad státním rozpočtem (2.) (18.12.2004)
Nad státním rozpočtem (1.) (17.12.2004)
Zděšení kvůli světové ekonomice (04.10.2004)
Reakce na odvolání managera Eurotelu (03.05.2004)
Stanovisko SDS k novele zákona o rybářství (31.01.2004)
MMF radí šetřit a slibuje růst (31.10.2000)

[Akt. známka (jako ve škole): 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Miroslav Opálka | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Haló noviny

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1684 (1684 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1276 (1276 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1228 (1228 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
847 (847 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1467 (1467 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1175 (1175 hl.)
Prohnilý humanismus !!
849 (849 hl.)

Celkem hlasovalo: 8526


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.