logo SDS
Dnešní datum: 25. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 18
Prům. 9
21 denni
Max. 330
Prům. 216.8

Nyní si čte web : 141 uživ.

Okolní události naąima očima

* Demografická bublina

Vydáno dne 17. 04. 2005 (16751 přečtení)

Současná diskuse o nutnosti provést v ČR důchodovou reformu se opírá o dvě základní východiska. S fámou o finanční ztrátovosti průběžného financování důchodů jsem se vyrovnal v prosincovém článku. Dnes se spolu podíváme, jak je to s poplašnou zprávou o budoucím demografickém vývoji, kterou šíří česká média a politici.

Podíváte-li se na server www.reformaduchodu.cz, který provozuje Pracovní skupina pro přípravu podkladů pro rozhodnutí o důchodové reformě FNM ČR, dozvíte se následující:

Nejvýznamnějším problémem, se kterým se bude muset česká (ale nejen ta česká) společnost v následujících letech vypořádat, je fenomén stárnutí populace. Tento fenomén je charakterizován rostoucím podílem osob ve vyšších věkových skupinách v závislosti na prodlužující se střední délce života (dané poklesem úmrtnosti) a nízké porodnosti. Je také spojen se zvyšujícím se průměrným věkem.

Podle demografické prognózy PřUK vzroste průměrný věk ze současných necelých 40 let na skoro 48 let v roce 2065, přičemž podíl osob ve věkové skupině nad 65 let bude činit více jak 30% oproti současným necelým 14%. Fenomén stárnutí působí do všech systémů (resp. oblastí) závislých na demografické struktuře obyvatel, mezi které v prvé řadě patří důchodový systém.

Podíváte-li se pak blíže na demografický MODEL vzniklý v roce 2003 na Přírodovědecké fakultě UK, zjistíte, že vychází z progresivní extrapolace střední délky života (v roce 2050 předpokládá střední průměrný věk 82,0 let u mužů a 86,7 let u žen, v roce 2065 pak 84 a 88 let), z mírného narůstání plodnosti až k 1,6 a ze středního nárůstu počtu obyvatelstva migrací ve výši 25 000 osob ročně. Za těchto vstupních předpokladů provádějí autoři simulaci vývoje věkové struktury populace, vycházející ze statistiky zjištěné při sčítání lidu v roce 2001, a docházejí k následujícím závěrům - středním odhadům poměrů mezi jednotlivými věkovými skupinami:

  2003 2010 2020 2030 2040 2050
65- / 15-64 19,62 21,92 30,77 35,40 44,15 55,68
65- / 20-64 21,60 23,79 33,07 38,19 47,55 60,22
0-14; 65- / 15-64 41,04 41,13 51,52 54,94 64,22 77,77
0-19;65- / 20-64 55,26 53,21 62,87 67,14 76,84 92,29

Tyto odhady se podobají odhadům Českého statistického úřadu a liší se prakticky jen délkou předpovědi až do roku 2065. Varovnost této předpovědi spočívá v nepříznivém vývoji poměru důchodců ku práceschopnému obyvatelstvu. Např. je z tabulky vidět, že se poměr osob nad 65 let ku osobám mezi 20 a 64 lety postupně mění z hodnoty 21,60% na 60,22%. Přispívá-li dnes solidárně 100 pracujících na 22 důchodců, zhorší se situace v roce 2050 podle prognózy na trojnásobek.


Podívejme se krátce na genezi medializace problému. Problematika demografického stárnutí populace se fakticky otevřela v říjnu 2000 zprávou o doporučeních Mezinárodního měnového fondu, po němž následovala v lednu 2001 zpráva z Německa o schválení úsporné reformy důchodového systému. Obě zprávy pocházejí z deníku MF Dnes. Podíváme-li se na výskyt článků s problematikou demografie v MF Dnes, zjistíme následující počty článků se slovy demografie či demografický:

Prudký zájem o problematiku demografie nalezneme až po květnu 2003, kdy byla zveřejněna zpráva o schválení vládního harmonogramu postupného zvyšování věkové hranice pro odchod do důchodu. V listopadu 2003 vychází poprvé zmíněná studie Přírodovědecké fakulty UK za přispění soukromých důchodových fondů.


Nyní se zastavme u jednotlivých předpokladů demografického modelu. Začněme u střední délky života, které se též říká naděje dožití při narození. Na dalším grafu uvidíte vývoj této veličiny v Čechách od roku 1920.

Dvě křivky popisují nárůst středního věku mužů a žen ve 20. století. Fascinující je prudký nárůst těsně po válce a pak stagnace v 70. a 80. letech, kdy nás západní Evropa silně předhonila. Tento rozdíl jsme částečně dohonili v 90. letech, po nichž přicházejí opět tři roky stagnace. S touto stagnací však autoři modelu nepočítají, neboť ještě neměli údaje za roky 2002 a 2003.

Druhou fascinující záležitostí je odvaha autorů modelu předvídat vývoj na dobu delší než 20 let. Zkuste se sami podívat na roky 1920-1940. Jak byste odhadli následný vývoj do roku 1960? Nebo naopak při pohledu na roky 1940-1960, očekávali byste takovou stagnaci v letech 1970-1990?

Na dalším obrázku vidíte srovnání ČR s Německem a Rakouskem v letech 1950-2003.

Nic nenasvědčuje tomu, že ČR v dalším období dostihne v délce života Německo nebo Rakousko. Přesto se autoři modelu rozhodli „dohnat“ je do roku 2050. Předpověď Spolkového statistického úřadu z roku 2003 je totiž pro Německo v roce 2050 81,1 let pro muže a 86,6 let pro ženy.

Porovnáte-li český model s německým, najdete tam celou řadu podobností včetně použité metodiky. I proto je zajímavé podívat se na prohlášení prezidenta německého Spolkového statistického úřadu Johanna Hahlena, právníka a politika, na tiskové konferenci, kde výsledky modelového výpočtu interpretoval: „Stárnutí tedy nepovede k problémům až za 50 let, ale bude představovat velké požadavky na ekonomiku, společnost a především na sociální zabezpečení. Tento vývoj je dán a je neodvratný.“

V německých podmínkách je podstatný poměr věkové složky nad 60 let ku všemu práceschopnému obyvatelstvu. Tento parametr se podle německého modelu změní ze 44 důchodců (2001) na 78 důchodců (2050) na 100 práce schopných mezi 20 a 60 lety.

V tiskové sdělení z téhož dne se však také dočtete následující věty, které napsali statistici: „Protože vývoj tzv. určujících veličin se vzrůstajícím odstupem od základního časového okamžiku 31. 12. 2001 bude stále méně jistý, mají takové výhledové výpočty jen modelový charakter. Nejsou to tedy pro daný časový prostor žádné prognózy, nýbrž jen aplikují výše popsané hypotézy.“

Tím se dostáváme k důležitému závěru: ani práce kolektivu na přírodovědecké fakultě není PROGNÓZA, ale pouhý MODEL, vycházející z určitých hypotetických údajů. Prostě je to jen takové novodobé věštění z kávové sedliny.

Problém každé dlouhodobé prognózy totiž spočívá v tom, že sebelepší program a model nemohou reflektovat dosud neexistující strukturální změny. V Čechách bychom to měli dobře vědět - vždyť to byl jeden z problémů plánování reálně socialistického Československa.


Dále se musíme vyrovnat s „daností a neodvratností narýsovaného vývoje.“ Až příliš nám může zmíněný model připomínat primitivně zjednodušený marxistický historický determinismus. Autoři studie nám podávají společenský vývoj v ČR v dalších desetiletích jako důsledek nějakého jen v jejich hlavách existujícího přírodního zákona. Jenže ono je to všechno jinak. Podstatné vstupní veličiny modelu jsou totiž závislé na prováděné politice.

Především se dá ovlivnit plodnost žen. Sami si to pamatujeme z dob reálného socialismu po sovětské okupaci, kdy stoupla podpora mladých rodin. Příklad však lze najít i v současné Francii, které se podařilo změnou politiky zvýšit průměrný počet dětí na ženu z 1,65 v roce 1993 na 1,88 v roce 2000. Podobně je to s přílivem nové pracovní síly ze zahraničí. To je navýsost politické rozhodnutí a změnou imigračních podmínek lze nárůst obyvatelstva v žádoucí věkové skladbě výrazně ovlivnit.

U třetího parametru, naděje na dožití, je situace komplikovanější, protože existuje více faktorů, které ho pozitivně ovlivňují, včetně vědeckého pokroku v oblasti medicíny, nebo naopak životního stylu, který může způsobovat zkracování délky života, jak to např. hrozí v USA (viz článek Obesity Threatens To Cut U.S. Life Expectancy).

Tyto skutečnosti by nás měly vést k zamyšlení, proč nám politici a žurnalisté popisují budoucí vývoj s takovou jistotou. Proč politici místo toho raději neovlivňují vstupní parametry budoucího vývoje? V čím zájmu je vlastně takový vývoj a následné opuštění politiky solidárního průběžného financování důchodů? Narazil jsem na to v prosinci 2004, když jsem na internetu objevil inzerát, který vidíte vpravo a který mne přiměl reagovat článkem Tušení nechutné budoucnosti. A tak se na tomto místě znovu ptám: Komu a čemu to slouží?

Ve hře o budoucí tvář důchodového pojištění jsou vedle demografického vývoje ještě další nezodpovězené otázky: Jak se bude vyvíjet produktivita práce? Kolik lidí je vlastně schopen jeden člověk uživit? Vždyť tu nejsou jen důchodci, ale i děti, kterých ubývá. Jak se budou měnit pracovní podmínky, tj. do kolika let bude schopen člověk při růstu průměrného věku pracovat? Těmto tématům se věnujeme zase někdy příště.

Vraťme se teď nazpátek k demografickému scénáři, který je nám několik let servírován, a řekněme si naprosto jasně: máme co dělat s demografickou bublinou. Žádná vědecky podložená prognóza na stole neleží. Jen statický model, neslučitelný s životem. Až bude tu bublinu někdo před Vámi jako žvýkačku neslušně nafukovat, připlácněte mu ji na obličej.

Milan Neubert, 17. dubna 2005


Související články:
(Politiky - hospodářská a sociální)

Přijďte podepsat petici k lithiu (13.10.2017)
Lithium do českých rukou (05.10.2017)
Politické spektrum o daních (22.03.2017)
Jak proměnit sen ve skutečnost (09.12.2013)
Seminář k problematice "základního příjmu" (12.10.2013)
Mezigenerační solidarita (31.05.2012)
Festival TRANSEUROPA (10.05.2011)
Jak z toho? (14.02.2011)
Politické spektrum o důchodové reformě (31.01.2011)
Systémová změna jako odpověď na Ricardův efekt (12.08.2010)
Proč levice v krizi nezískává? (27.05.2010)
Zaměstnanecké benefity v ČT (25.03.2010)
Přemýšlení o nemyslitelném (02.03.2010)
Vládní exit nebo exitus vládnutí? (10.02.2010)
Exodos (05.02.2010)
SDS podporuje aktivitu odborů (16.05.2009)
Spor o ekonomickou kalkulaci (poznámky) (19.04.2009)
Spor o ekonomickou kalkulaci (literatura) (19.04.2009)
Spor o ekonomickou kalkulaci (2) (19.04.2009)
Spor o ekonomickou kalkulaci (1) (19.04.2009)
Spor o ekonomickou kalkulaci (19.04.2009)
Kapitalističtí hlupáci (27.12.2008)
Od krize hypoték ke krizi kapitalismu (26.11.2008)
Na budoucnost světa nemyslím, nechci usínat na práškách (15.10.2008)
Ransdorf, nový spojenec ČEZ (28.03.2008)
Brusel vytáhl proti podivně vysokým cenám (01.02.2008)
Posloupnost a časový rozvrh (transformace čsl. ekonomiky) (17.01.2008)
Co opravňuje vertikální přerozdělování? (1) (06.08.2007)
Kdo je vítěz globalizace? (13.07.2007)
Nerovná daň! (26.05.2006)
Chci celou Zemi a 5% navrch! (26.03.2006)
Česko prohrálo arbitráž s Nomurou (18.03.2006)
Jak to bude s nezaměstnaností v roce 2006? (12.03.2006)
Genetický kód (základná formula) kapitalistickej spoločnosti (27.02.2006)
Už dlouho neplatí, že levice se pozná podle toho, že víc přerozděluje (21.02.2006)
Klausův boj o minulost (02.02.2006)
SB varuje před vznikajícím dělením postsovětského bloku (01.02.2006)
ČSSD by si populistická gesta mohla před volbami odpustit (12.01.2006)
Budujú v Číne socializmus, alebo skôr kapitalizmus? (03.01.2006)
Žijeme v ekonomickom stredoveku - tak skúsme niečo spraviť, aby sme si priblížili novovek (18.12.2005)
Na velké koalici můžeme dlouhodobě prodělat (10.12.2005)
K bezpečnosti a stabilitě korporací (28.11.2005)
Krach na novoyorské burse (24.10.2005)
Jaká ekonomika bude ekonomikou budoucnosti? (30.06.2005)
Je patnáctiprocentní daň, jak ji navrhuje ODS, pro občana výhodná? (16.05.2005)
Několik úvah o směru cesty…(2. část) (03.05.2005)
Několik úvah o směru cesty… (03.05.2005)
Nezaměstnanost a předčasné parlamentní volby (15.04.2005)
ČEZ se chystá v elektrárnách pálit obilí (05.04.2005)
Centesimus annus (4) (03.04.2005)
Koleje (19.02.2005)
7. kapitola DDP ČSSD (29.01.2005)
Krize tradičních politických ideologií-ekonomické aspekty (27.01.2005)
Rozdíly mezi bohatými a chudými rostou (26.01.2005)
Rozhovor s Bohuslavem Sobotkou (06.01.2005)
Občané, pozor na reformy! (04.01.2005)
V čase rekapitulačním (31.12.2004)
Nad státním rozpočtem (3.) (22.12.2004)
Nad státním rozpočtem (2.) (18.12.2004)
Nad státním rozpočtem (1.) (17.12.2004)
Zděšení kvůli světové ekonomice (04.10.2004)
Reakce na odvolání managera Eurotelu (03.05.2004)
Stanovisko SDS k novele zákona o rybářství (31.01.2004)
Ekonomický a demografický vývoj vede k reformám (22.01.2003)
MMF radí šetřit a slibuje růst (31.10.2000)

[Akt. známka (jako ve škole): 0,50 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Milan Neubert | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1767 (1767 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1352 (1352 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1378 (1378 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
890 (890 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1519 (1519 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1313 (1313 hl.)
Prohnilý humanismus !!
894 (894 hl.)

Celkem hlasovalo: 9113


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.