logo SDS
Dnešní datum: 03. 06. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 37
Prům. 23
21 denni
Max. 647
Prům. 455.3

Nyní si čte web : 58 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Horní Jiřetín a Černice: komu zvoní hrana?

Vydáno dne 09. 01. 2006 (7189 přečtení)

Napříč levicí i pravicí
V úterý 10. ledna 2006 má v Ústí nad Labem proběhnout další fáze bitvy o zachování územních limitů těžby v Severních Čechách; jmenovitě pak o to, zda budou, nebo nebudou v dohledné době zbourány vesnice Horní Jiřetín a Černice a zda se hlučný a prašný jícen hnědouhelných dolů přiblíží téměř nadosah k městu Litvínov, aby tak jeho obyvatelům významně zhoršil kvalitu života, a do budoucna možná i vyhlídky na samotné zachování města.

Tato kauza nabízí mnoho podnětů k zamyšlení, a to zejména v kontextu debaty, která v BL probíhá na téma revize naší krátké postkomunistické historie.

Napříč levicí i pravicí

Nelze pominout, že otázka, zda je žádoucí kvůli dostatku hnědého uhlí zrušit územní limity, rozděluje tradiční politické spektrum pravice – levice napříč. Spíše neoliberální pravice z ODS proti obnově těžby zřejmě nic zásadního nemá, za podmínky, že budou adekvátními finančními prostředky ošetřena vlastnická práva občanů postižených vesnic; získání (staro)nových energetických zdrojů pro naši ekonomiky stojí tmavomodrým za jisté komplikace ve vztahu k individuálních majetkovým právům i k pravomocem místních samospráv. Konzervativní část pravice, soustředěná v této kauze kolem KDU-ČSL, trvá naproti tomu na zachování limitů, neboť k její ideologické výbavě tradičně náleží hájení takových hodnot, jako je vztah k domovu a krajině, neredukovatelný na čistě ekonomické ukazatele.

Podobná je situace na levicové části scény. Velká část sociálních demokratů a komunistů, zakořeněná v industriálně dělnickém původu těchto ideologií, bude s těžbou souhlasit, zatímco modernější, ale obávám se, že menšinová a z podstatné části neparlamentní levice (Strana zelených) těmto trendům klade odpor s důrazem na přechod k obnovitelných zdrojům energie a šetrnější energetické politice (v té máme ve srovnání se zbytkem vyspělého světa značné rezervy).

Onen rozštěp bychom mohli popsat třeba terminologií Ulricha Becka: je to střet mezi trendy první a druhé modernity. Každopádně je to ale jeden z bodů, na nichž lze ilustrovat tezi, vyslovenou nedávno na BL Jindřichem Kalousem; že totiž předlistopadový i polistopadový režim nejsou zásadní protiklady, ale dvě strany téže mince. Ta mince se nazývá moderní společnost či zkrátka modernost vůbec. Kauza Horního Jiřetína a Černic je svou podstatou stejná z hlediska obou zmíněných režimů; je prostě výzvou modernímu vidění světa jako takovému.

Temná stránka modernosti

Máme bohužel ve zvyku podléhat vládnoucí ideologii a vnímat podstatu modernosti velmi jednostranně a ploše. Modernost však byla a je nesmírně ambivalentní a rozporuplný proces; uvědomění si všech jeho stránek a souvislostí často vede k potřebě zásadně revidovat některé doposud nezpochybnitelné konstanty našeho života. Nedávno jsem se pokusil (v textu „Tři variace pro Horní Jiřetín a Černice“, Salon Práva, 27. 10. 2005) vyjádřit onu povahu modernosti následující metaforou:

„Lidé, kteří byli v 19. století svědky nástupu železniční dopravy, nadšeně svědčívali o tom, jak se z oken jedoucího vlaku, pokud je zrovna nehalil kouř lokomotivy, vše kolem měnilo v pouhou pomíjivou kulisu, rychle ubíhající pryč. Systém, který teprve nabíral svoji závratnou dynamiku, se již tenkrát jevil jako systém emancipování od všech vazeb na konkrétní prostor a čas. Pocit volnosti a nezávislosti, který zakoušeli první cestující v prvních vlacích, byl ale jen zdánlivý. Ve skutečnosti byli zároveň s tím, jak uháněli do dáli, přikováni k vlaku a kolejím, které pro ně někdo vymyslel a naplánoval. Ta situace se dnes ještě prohloubila: systém, který obýváme a jehož podstatou je proměna všeho v energii, nám sice dopřává svobodu v hledání vlastního štěstí, ale zároveň nás uzavírá do něčích konstrukcí a propočtů. Jejich vládu si zpravidla neuvědomujeme a tak s sebou bez odporu necháme vláčet, stávaje se součástí různých energetických souprav.

Teprve při konfliktu, v němž systém nečekaně zasáhne něco, co je nám opravdu drahé, si svoji situaci skutečně uvědomujeme.“

Lidé, kteří se možná budou muset vystěhovat z ohrožených vesnic jsou z tohoto hlediska ztělesněním oné temné, odvrácené stránky modernosti, kterou většinou nevidíme, ale přitom jí podléháme o to více. Nejde o vystěhování dvou vesnic, vždyť to je pouze koncentrovaná podoba toho, jak s námi systém v malých, zdánlivě neškodných dávkách zachází dnes a denně! Z Horního Jiřetína a Černic, pokud k jejich zbourání opravdu dojde, se ve skutečnosti budeme stěhovat všichni. Toto naše zotročení je přitom dáno právě lpěním na naší (zdánlivé) „osobní svobodě“, jejímž symbolem je svoboda nakupovat a užívat si beze všech omezení a tabu.

Růst Nesmyslu

Nejhloupější argument zastánců těžby není ten, že to uhlí prostě potřebujeme, jinak nebude čím svítit a topit v nemocnicích a školách. To je obyčejná demagogie. Daleko mrazivější je myšlenkový svět těžařských inženýrů a plánovačů, v němž příroda a krajina jsou beze zbytku vydány lidským potřebám, my si z nich vezmeme, co potřebujeme, a pak vytěženou krajinu znovu vyprojektujeme a vybudujeme, uděláme si novou, krajinu podle našich představ, lepší než tu původní…

Tato ambice nahradit všechno božsky nebo přírodně dané a spontánní, vše, co pochází z posvátné moci (s)tvoření, nahradit toto vše umělým projektem a výrobou, to je samotné jádro modernosti a zdroj její dynamiky. Ekonom Joseph Schumpeter ve svých slavných analýzách kapitalismu popsal obdobný moment jako „tvořivou destrukci“. Jan Patočka zase v Kacířských esejích psal o válce coby kataklyzmatu moderního života; válka je nejvlastnější náplní naší doby, podobu války v ní získávají všechny oblasti života, postupně vydávané tvořivě destruktivní logice fabrikace a produkce. Snad nejpůsobivější je ale metafora Martina Heideggera z legendární přednášky Otázka techniky, v níž se mýtická řeka Rýn stává už jen součástí elektrárny – není to řeka, ale vodní tok, surovina a kolečko v obrovském mechanismu výroby energie…

Tragickým důsledkem „dobře zamýšlené“ modernosti, která vše podrobuje revizi, všechno kriticky přezkoumává, zbavuje svébytnosti a podřizuje umělému zprostředkování (dnes již včetně genetických základů „přirozenosti“) je obludný růst Nesmyslu. Ne jako nahodilé a dočasné ztráty smyslu díky nějaké otřesné události, což je naopak nutná podmínka pro hledání skutečného, prožitého smyslu. Modernost ve svém nejzazším bodu popírá smysl Smyslu vůbec. Jakékoliv jeho hledání dělá iluzorním a nesmyslným.

Smysl totiž je to, co získáváme dotykem s něčím námi nevytvořeným, nezprostředkovaným a nás předcházejícím, s něčím spontánně vždy již přítomným, co umožňuje přítomnost nás samotných, a co si až zpětně osvojujeme a od čeho se odrážíme jako od předchůdné danosti, bez které není možná naše vlastní tvorba. Bez takové spontaneity něčeho vždy již přítomného by se např. umění stalo (a stává) pouhým experimentováním, které nic reálného neuchopuje a nesděluje - nemá žádný smysl. Hledání vlastního štěstí by se změnilo (a mění) v sérii v sobě samých se vyčerpávajících aktivit typu předvánoční nákupní horečky, jež je následována horečkou povánočních slev (obojí ve hlavních zprávách na předním místě)…

Systém nás má pevně v rukou, jdeme tam, kam nás jeho imperativy odvelí. Komunismus padl proto, že jeho imperativy byly málo účinné; příliš vnější, primitivně donucovací a průhledné.

Skutečná revize „vítězství nad komunismem“

Krajina, kterou vytěžíme, abychom se dalších pár let mohli nechat vláčet po hypermarketech a živit naše rostoucí smetiště; krajina, kterou vytěžíme, a pak si ji znovu vyprojektujeme, aby byla „ještě lepší“ (třeba jako v Disneylandu); krajina, kterou dobýváme a kolonizujeme, abychom ji ve skutečnosti ztráceli…

Nejde o dvě vesnice v Podkrušnohoří. Jde o to, zda se všichni v případech, jako je tento, nepřipravujeme o schopnost vůbec obývat nějakou krajinu, opravdu v ní bydlet, vzít ji za vlastní, sžít se s ní, porozumět jí a podílet se na jejím rozvoji. Možná, že až se lidé z Horního Jiřetína a Černic vydají hledat nový domov, zjistí, že nic takového už prostě není.

To by byla skutečná revize nejnovější historie, pádu komunismu jako vítězství svobody nad bezprávím. Byla by pak na místě otázka: neslévají se plíživě obě verze modernosti, ta volnotržní i centrálně plánovaná, do jedné obludné karikatury?

Britské listy, 9. 1. 2006, Martin Škabraha


Související články:
(Aktuální politická situace)

Z Afghánistánu se dnes vrátí domů tři čeątí vojáci... (08.08.2018)
Poznámka na okraj (31.05.2018)
Novčenko nebo babičok? (31.05.2018)
Jednat, nebo nejednat, to» otázka? (08.04.2018)
Jeden za osmnáct … (31.05.2017)
Moľná přijede i teta (12.11.2016)
Virus nemoci Chamberlain-Daladier se ąíří Evropou jako mor (02.10.2015)
Kaąpar s modrou kníľkou (07.05.2015)
Dojemná starostlivost o svobodu ČR (07.04.2015)
Země na rozcestí (23.11.2014)
Bude po volbách líp? Může být ještě hůř… (06.11.2014)
Hrozí Praze nová Blanka? (06.01.2014)
Atrakce pro Prahu (28.11.2013)
Co s nadcházejícími volbami (10.09.2013)
Občané proti okupaci - včera tanky, dneska banky! (21.08.2013)
Vypustí si rybník? Máme na to čekat? (17.07.2013)
Praktiky TOP 09 v Praze stojí za pozornost (11.07.2013)
Horký den na pražské radnici (23.06.2013)
Stop daru církvím (29.08.2012)
Celá Praha nevychází z údivu (22.08.2012)
Nejlepší ministr (03.10.2011)
Pro Festival za demisi vlády (29.09.2011)
Jak dopadla akce Uvaříme vládu (05.05.2011)
Dívat se zpět nemá valný smysl (07.07.2010)
Byl to jen »hon« na Jiřího Paroubka? (16.06.2010)
Pravice není sexy (29.05.2009)
Tiskové prohlášení senátora Vlastimila Balína (12.05.2009)
Jednota na levici je cestou vpřed (02.05.2009)
Co kdyby Klaus navrhl jako premiéra Švejnara? (03.04.2009)
Trocha poznámek k říjnovým volbám (27.10.2008)
Volte voly, volte krávy, jen nevolte klerikály (15.10.2008)
Účastníci zájezdu (22.09.2008)
Meditace starého pána (27.01.2008)
Chudý, rovná se líný? (14.05.2007)
Pátek třináctého... (16.04.2007)
O cenu Thálie i ve vládě? (16.04.2007)
Ke schválení Topolánkovy vlády parlamentem (21.01.2007)
Filip se dostal do křížku s Paroubkem (31.10.2006)
Langr sjezdil Kubiceho? (28.10.2006)
Kalouskův gambit podruhé (05.09.2006)
Veletoč nebo salto mortale? (25.08.2006)
Anarchismus – jak na to (16.05.2006)
Případ Dolejš a případ Jacques (09.05.2006)
Strach je všudy přítomný, ale nic neřeší (03.05.2006)
Jak volí česká populace (13.04.2006)
K zákonu o registrovaném partnerství (18.02.2006)
Nezávislí demokraté se spojili se Stranou za životní jistoty (23.01.2006)
Strach o českou svobodu (20.01.2006)
ČSSD se nemůže vměšovat do vnitrostranických záležitostí KSČM (19.01.2006)
Klaus: Menšinovou vládu s podporou KSČM odmítnu (12.01.2006)
V Ústí se sešly desítky zastánců zachování limitů těžby uhlí (10.01.2006)
Vstříc roku 2006 (01.01.2006)
Se starostou Orlové o jednání s neonacisty (24.12.2005)
Neonacisti na radnici neuspěli (23.12.2005)
Selhaly polistopadové elity? (20.12.2005)
Otevřený dopis mladým komunistům (08.12.2005)
Pravicoví extremisté začali hlídkovat v ulicích Orlové (03.12.2005)
Skutečným odpůrcem ODS není ČSSD, ale KSČM (29.11.2005)
Čas paradoxů (15.11.2005)
Cichlida plochohlavá (21.10.2005)
Co očekávají politické strany od KSČM? (01.10.2005)
Zdvořilost, nebo ideová blízkost? (23.07.2005)
Topolánek zdvihl politiky „nocí dlouhých nožů“ (30.06.2005)
Česká vláda získala důvěru (13.05.2005)
Antikomunisté imunitu nemají (11.05.2005)
Laissez-faire (18.04.2005)
Předsednictvo ČSSD neschválilo noční dohodu tří stran (14.04.2005)
Klinická smrt vlády (06.04.2005)
K „studentskému“ protestu (06.04.2005)
Kdo je větším demokratem (05.04.2005)
Vláda má po pátku mírně větší naději na přežití (02.04.2005)
ČSSD nekontroluje politickou situaci (01.04.2005)
Politologové: ČSSD spěje k volebnímu debaklu (27.03.2005)
Stanovisko SDS k otázce předčasných voleb (26.02.2005)
Klaus: Nejpřirozenější by byly předčasné volby (25.02.2005)
Prohlášení Václava Klause k vládní krizi (24. 2. 2005) (24.02.2005)
Postní dohoda („s Únorem v zádech“) (23.02.2005)
Není důvod žádat o důvěru (21.02.2005)
Politologové: Grossova strategie je v souladu s ústavou (20.02.2005)
Všechny síly proti modrým záplavovým dešťům (18.02.2005)
Byt (18.02.2005)
Prohlášení k aktuální politické situaci (klub KSČM) (17.02.2005)
Stanovisko SDS k politické situaci v ČR po volbě nového prezidenta (06.03.2003)
Stanovisko CV SDS k politickým aspektům povodní (07.09.2002)
Stanovisko SDS k úloze KDU-ČSL při rozpadu 4-koalice (02.02.2002)
Stanovisko SDS k plánované návštěvě Gerharda Schrödera (02.02.2002)
Stanovisko SDS k situaci před volbami (19.01.2002)
Stanovisko SDS k nereformovatelnosti české pravice (13.10.2001)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Martin ©kabraha | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Britské listy

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1684 (1684 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1276 (1276 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1228 (1228 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
847 (847 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1467 (1467 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1175 (1175 hl.)
Prohnilý humanismus !!
849 (849 hl.)

Celkem hlasovalo: 8526


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.