logo SDS
Dnešní datum: 07. 06. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 19
Prům. 19
21 denni
Max. 647
Prům. 444.5

Nyní si čte web : 59 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Polemika o „produktivistickém marxismu“

Vydáno dne 04. 03. 2005 (7480 přečtení)

Přejímáme reakci na článek z levě-komunistického magazínu Internationalist Perspective „Hodnota, úpadek, technologie: 12 tezí“, který byl pokusem nastínit takovou verzi teorie úpadku kapitalismu, která by korespondovala se současným vývojem a která by nestavěla na regresi či stagnaci výrobních sil. Článek obsahoval též kritiku produktivistického marxismu. V následujícím čísle Internationalist Perspective vyšla následující rozzlobená reakce.

Soudruzi,

podzimní číslo Vaší tiskoviny z roku 1997 obsahuje článek nazvaný "Hodnota, úpadek a technologie: dvanáct tezí", podepsaný MacIntoshem. Mnoho věcí vyslovených v tomto článku je falešných, zejména skutečnost zákona hodnoty, který jde do starověku. Tyto teze koncepty spíš matou, než aby je vyjasňovaly. Zejména mě však znechutily tyto tři myšlenky:

1) Pokus - napodobující holandského radovce Cajo Brendela - oddělit Engelse od Marxe a učinit z Engelse otce "produktivistického marxismu" (sic!), což je kuriózní termín, termín, který používají dokonce i anarchisté.

Co dělal Marxův blízký spolupracovník Engels po smrti svého přítele? Připravoval vydání druhého a třetího dílu Kapitálu, pokračoval v obraně komunistických principů v raných sociálnědemokratických stranách; poskytoval bystré rady militantům a sepsal klíčové marxistické texty jako Původ rodiny, soukromého vlastnictví a státu (1884), Ludvík Feuerbach a konec klasické německé filozofie (1886), Role násilí v historii (1888) plus mnoho dalších textů, stejně tak důležitých. Četl je MacIntosh vůbec? MacIntosh reprodukuje diskurs marxologa Maximiliena Rubela a sahá po nechvalně známých kavárenských marxistech, kteří, zatímco následují neokantovské sociální demokraty, chtějí připravit marxismus o jeho ekonomický determinismus a vědecký charakter. Ve své modernistické logice by měl najít MacIntosh dostatek intelektuální poctivosti a říci, že předchůdcem "produktivistického marxismu" byl Marx sám! Marx, který napsal: "Historie průmyslu je otevřenou knihou esenciálních sil člověka, lidské psychologie ve smysluplné podobě." (Ekonomicko-filozofické rukopisy, 1844) MacIntosh dává najevo naprosté pohrdání, co se týče důležitosti rozvoje výrobních sil, bez něhož by nebylo o žádné otázce komunismu ani řeči. Podle koncepce vědeckého socialismu může proletářská revoluce následovat jen po průmyslovém super-rozvoji. Jak vidno, Engelsův kritik nechápe, že vznik kapitalistického výrobního způsobu byl klíčový kvůli antagonismu mezi kapitálem a proletariátem, který vyprovokoval. MacIntoshovi by měla být doporučena četba Engelsova díla Anti-Dühring (1878), práce, na jejímž sepsání se Marx účastnil. Pokud už konflikt není mezi výrobními silami a společenskými výrobními vztahy manifestovanými v třídním antagonismu, mezi společenskou výrobou a kapitalistickým přivlastňováním, potom je to Marx, kdo se zcela mýlí. Je zřejmé, že tady a jinde se MacIntosh staví zcela mimo marxismus.

2) Slučování komunistické levice se Stalinem je za hranicí toho, co je přípustné.

Tento soud, podle něhož měla komunistická levice tutéž ekonomickou perspektivu jako Stalin, podle něhož byla manifestací kapitalismu, podle něhož zhmotňovala odcizenou práci - do té míry, že byla produktivistická - nestojí ani za kritiku. Je třeba být velmi zlovolný a zvrácený, aby z komunistické levice učinil stoupence produktivismu. Komunistická levice na straně stachanovštiny a údernictví? Taková obrovská falzifikace zasluhuje jen pohrdání. Četba Bilanu[1] odhaluje, že MacIntosh nestoudně lže, že je toliko patolízal. Italská levice totiž navrhovala ekonomickou politiku, která nebyla založena na akumulaci kapitálu, ale na masivní produkci spotřebního zboží. Podle ní mělo dojít k relativnímu smrštění sektoru I (výrobní prostředky) a akcelerovanému růstu sektoru II (spotřební prostředky). Výrobní způsob se nesmí podřizovat zákonu rostoucí akumulace nadpráce, ale spíše protichůdnému zákonu konstantního a pokračujícího zlepšování životních podmínek dělníků.

3) Patolízalský útok na Lenina, architekta Října, který je dnes směšován s buržoazní revolucí.

Zatímco si šťastně hoví ve svém komfortním newyorském podnájmu, může si MacIntosh dovolit psát "silná tvrzení" proti "buržoaznímu revolucionáři" Leninovi, který se snažil bojovat proti negramotnosti a nemocem, aby pozvedl Rusko z jeho společenské a kulturní zaostalosti... jak odporný "produktivistický zločin" to byl! Tento výpad je bezděčnou reakcí "civilizovaného člověka" proti "zaostalému" Asiatovi, očerněním, které není prosto rasistických předsudků. Staví-li MacIntosh na Leninově oslavované formuli, podle níž bude socialismus sověty plus elektrifikace, aby demonstroval, že byl bolševický vůdce vskutku "produktivistou", znovu lže. Lenin totiž mluvil o rozvoji výrobních sil pod kontrolou sovětů. Věděl však, že šance socialismu v Rusku spočívají na vítězství světového proletariátu. Proto byl jeho "socialistický" program tak umírněný. To, co se MacIntosh tak pečlivě zdráhá říci, je fakt, že Stalin zničil moc sovětů a rozvíjel výrobní síly, zatímco hrubě překrucoval samotný smysl slova "socialistický" a sliboval zázraky. Tváří v tvář největší bitvě, kterou kdy organizovaný proletariát proti kapitálu bojoval, upadá MacIntosh do pasti anti-bolševismu - a zapojuje se tak do tábora maloburžoazní ultralevice.

Co je to kapitalistický "úpadek", který je doprovázen "rozvojem výrobních sil", když ne překroucení dvou konceptů, zaobalené do iluze, která čtenáři namlouvá, že se jí "obohacuje" marxismus, že je položena na Marxových Grundrisse a textu Výsledky bezprostředního výrobního procesu? Se svými prohnanými konstrukcemi se MacIntosh ocitá ve vakuu. Co se otázky historického rozvoje kapitalistického výrobního způsobu týče, vidí skutečný marxista tři úspěšné fáze: revoluční, kdy kapitalismus nahrazuje starý výrobní způsob, který se stal překážkou rozvoje výrobních sil, fázi progresivní, kdy si kapitál podrobuje svět svému vlastnímu způsobu, a fázi konformní, kdy má kapitalismus sklon k tomu, konzervovat sám sebe v totalitní formě kontroly nad celou společností.

Abychom zastavili ničení přírody a ustavili stroje, které budou lidem užitečné, je nezbytné zničit kapitál, s jeho chtivostí po nad-práci, zbavit práci jejího zbožního charakteru, vykořenit směnnou hodnotu a zničit celý systém trhu. Poté bude možné mluvit o "Gemeinwessen", o práci jako aktivitě, kterou člověk činí z práce objekt své vůle. Pokud Engels a italská levice nikdy nepřestali trvat na nezbytnosti proletářské revoluce, neřekne o ní na druhé straně MacIntosh ani slovo, zatímco shledává jako případnější používat "vznešené" a ozdobné slovo praxe.

MacIntosh si může myslet cokoli, ale marxismus Engelse a komunistické levice není "vulgárním" marxismem. Nepotřebuje být zbaven svých "produktivistických příměsí", protože jeho cílem bylo, aby vymizel proletariát (spolu s kapitálem, který jej ustavil). Je to spíše "marxismus" MacIntoshe, uvězněný v mezích jeho intelektualismu, co potřebuje být znovu postaveno na vědecký terén. Jinak se MacIntosh stane, bude-li se při psaní dopouštět pokaždé odchylek, protimarxistickým revizionistou.

Komunistické pozdravy,

RC

Alarm, 19. 2. 2005, přeložil Jindřich Lukáš


[1] Bilan byl teoretickým bulletinem Levé frakce italské komunistické strany psaným ve francouzštině a vydávaným v Bruselu. Jeho první číslo vyšlo v listopadu 1933 (na obálce neslo nápis "Lenin 1917 - Noske 1919 - Hitler 1933), do února roku 1938 vyšlo celkem 46 čísel. "To, co se změnilo mezi roky 1917 a 1933, je rozložení sil mezi dvěma základními třídami současné doby: kapitalismem a proletariátem," tvrdil Bilan a jako svůj cíl deklaroval právě "načrtnutí bilance poválečných událostí", bilance oněch let mezi roky 1917 a 1933, bez jakýchkoli tabu. Své stránky nabídl Bilan k diskusi i dalším politickým subjektům, od Ligue des Communistes Internacionales až dokonce po holandské komunisty rad (zatímco prostor nedával Trockému a jeho stoupencům). (poznámka překl.)


Související články:
(Filozofie)

Rozhovor s Karlem Marxem (05.05.2018)
Karel Marx, filozof revoluce nebo liberální myslitel? (05.05.2018)
Národní identita není trauma, ale potřeba (12.02.2016)
Největąím ohroľením Evropy je její netečnost (06.04.2015)
Jak číst Marxův Kapitál (29.09.2010)
Marxova teorie společnosti (poznámky) (13.12.2008)
Marxova teorie společnosti (2) (13.12.2008)
Marxova teorie společnosti (13.12.2008)
Kdo jsme? Kam kráčíme? (16.06.2008)
Společnost nevolnosti (10.12.2007)
Bondyho vzkaz (22.04.2007)
Z Týnské až do Velryby (22.04.2007)
Zemřel Egon Bondy (10.04.2007)
Theodicea centur. XXI.? (21.10.2006)
Anketa o dekadenci „Západu“ (02.04.2006)
Obránci víry (31.03.2006)
Každý monoteismus je totalitní (30.03.2006)
Pokus o zahájení debaty na skandální téma: Marx (26.03.2006)
Nástin kritiky politické ekonomie (2) (15.03.2006)
Nástin kritiky politické ekonomie (15.03.2006)
K postmoderně nelze přistupovat jako k univerzální koncepci (06.03.2006)
Člověk jako fixní kapitál, aneb jak to Karel Marx vlastně myslel (31.01.2006)
O ateismu, pochybnostech a víře (30.01.2006)
Význam marxismu pro model socialismu (05.01.2006)
„Zkrotit kapitalismus“ (29.12.2005)
Zásady komunismu (15.12.2005)
Marxova filozofie dějin (05.12.2005)
Marx a sovětský komunismus (05.12.2005)
Chvála materialismu (30.11.2005)
Kdo filosofuje (06.10.2005)
Válka s plky (11.08.2005)
Sartre: důsledný filozof svobody, ale i obhájce komunismu (19.06.2005)
Profesor Wright: Kapitalismus omezuje demokracii (24.05.2005)
Výzva „sociálního” v sociální demokracii (24.05.2005)
K pojetí svobody u K. Marxe (22.04.2005)
Marx ve stavu beztíže (15.04.2005)
Vědění a víra v čase rizik (11.02.2005)
Atheismus není nové dogma (08.02.2005)
Místo iracionality potřebujeme návrat k racionalitě (08.02.2005)
Redakční předmluva k českému vydání Grundrisse (06.02.2005)
Marxova cesta revoluční kritiky (06.02.2005)
Rukopisy „Grundrisse“ (06.02.2005)
Buddha (04.02.2005)
1. kapitola DDP ČSSD (29.01.2005)
Hodnota, úpadek a technologie: dvanáct tezí (21.01.2005)
Příběh o příběhu: Egon Bondy - pětasedmdesát (20.01.2005)
Ďáblův advokát: „atheistova“ úvaha o levici a náboženství (18.01.2005)
Epocha samovzněcování (13.01.2005)
Filozofie očima přírodního vědce (10.01.2005)
Ideje jsou silnější než peníze - pokud to jsou opravdu ideje (10.01.2005)
Marxova filozofie dějin (23.02.2004)
Marxova cesta k vědeckému pochopení světa (17.02.2004)
V Den paměti (27.01.2004)
Světu vládne finanční oligarchie, říká Egon Bondy (12.07.2001)
Egon Bondy: "Vyvlastnit vyvlastňovatele" (06.03.2000)

[Akt. známka (jako ve škole): 0,50 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Alarm

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1685 (1685 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1277 (1277 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1235 (1235 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
847 (847 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1468 (1468 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1180 (1180 hl.)
Prohnilý humanismus !!
850 (850 hl.)

Celkem hlasovalo: 8542


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.