logo SDS
Dnešní datum: 28. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 20
Prům. 14
21 denni
Max. 330
Prům. 224.2

Nyní si čte web : 45 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Chvála materialismu

Vydáno dne 30. 11. 2005 (7201 přečtení)

Po jistém váhání jsem se rozhodl napsat polemiku s dalším článkem Borise Cveka na téma komunismus. Říkal jsem si, zda to není zbytečné, zda se ta témata sisyfovsky neopakují, a zda má tedy pokračování nekončících sporů smysl. Nakonec jsem došel k tomu, že ano, protože nejde jen o zmatený a povrchní text jednoho antikomunisty.

Jak na to přede mnou upozornil již Michal Kroh, jehož námitky chci doplnit a rozšířit, mnohé z Cvekových omylů se vyskytují obecně, jsou jaksi zlidovělé, a je asi nezbytnost vysvětlovat je znovu a znovu - a zabránit tomu, aby se tisíckrát opakovaná lež stala pravdou. Souhlasím totiž s Borisem Cvekem v tom, že hledat pravdu má smysl.

Hlavní kořen mylnosti Borisova stanoviska je podle mne v pojmu vlastnictví. Pro ilustraci ocituji klíčovou pasáž v nezkráceném znění:

„Vlastnictví v nejširším smyslu (čili i názor, idea, intence, cokoli vlastního) je podle mnoha liberálních a konzervativních myslitelů úhelným kamenem lidské společnosti – a to ke vzteku těch, kdo si pod pojmem „vlastnit“ nedokáží představit nic jiného než 'kořistit'. Ale nikoli tam, kde nám nejde o nic vlastního, nýbrž teprve v opačných situacích se ukazuje, jak moc chceme cenit a respektovat druhého s jeho vlastním. Respekt (a ne lhostejnost) k onomu „vlastnímu“, ba vlastně už to 'vlastní' samo činí kulturu kulturou a svobodu svobodou. Vně držené, poctivě získané jmění… to je pouze nejnepatrnějším projevem 'vlastního', čili oné quijotovské aktivity, neboť asi každá poctivá lidská aktivita je vystižena v donu Quijotovi. Kultura roste nikoli jako vzor prvoplánové lidské ctnosti a chápavosti, ale právě že často proti nim. Je plodem potýkání a stýkání, v němž se za generace vyvinulo společenské intuitivní ocenění onoho 'vlastního'.“

Skvělé. V další části své argumentace se ale BC dopouští zásadní chyby, když komunismus staví - alespoň tak tomu rozumím - do protikladu k těm myšlenkovým směrům, které vlastnictví v onom hlubokém slova smyslu dokáží ocenit a rozvinout. Opak je pravda. Vlastnictví jakožto princip existence autentického, sebe si plně uvědomujícího, sebe vyjadřujícího a nezávislého subjektu vnesl do moderního myšlení v rozpracované podobě John Locke a pod různými jmény se z tohoto principu stal jeden z pilířů modernosti vůbec.

Vlastnictví jako sféra nezcizitelného „vlastního“ je mimo jiné i principem hegelovského subjektu, jak jej dnes rozvíjí např. Axel Honneth, pokračovatel neomarxistické tradice frankfurtské školy, ve své teorii uznání: hlavním zdrojem společenského postavení subjektu není jeho role v ekonomickém systému, jak by tomu bylo řekněme u klasických marxistů, ale to, do jaké míry je tento subjekt uznáván ve své svébytnosti druhými subjekty - a toho je jeho ekonomická pozice, vyjádřená finanční odměnou za odvedenou práci, jen jednou z možných forem; jinou je třeba uznání vlastní kulturní identity subjektu. Honnethova neohegelovská teorie tak umožňuje postavit na společný základ sociální hnutí starého, ekonomického typu (tedy hlavně odbory), a tzv. nová sociální hnutí, spjatá s multikulturalitou, genderovými konfliktu apod. Sociální spravedlnost je tu vždy pojata jako uznání (a tedy i ocenění) toho, co je tomu kterému subjektu vlastní.

V samotném komunismu v Marxově pojetí (předpokládám, že ten má BC na mysli; je potíž, že ve svém textu používá pojmy vágním způsobem) je vazba plnoprávné subjektivity na vlastnictví ještě zřetelnější, neboť doslovnější. Hlavním zločinem kapitalismu totiž je, že v zájmu exkluzivního soukromého vlastnictví výrobních prostředků (jež je jen jednou z forem vlastnictví v onom hlubším slova smyslu) VYVLASTŇUJE práci daleko početnější skupiny proletářů, která je díky odebírání své nadpráce a celému zapojení do zbyrokratizované velkovýroby odcizena tomu, co je jí lidsky nejvlastnější: totiž produktu své práce. Cílem komunismu tedy není vyvrátit vlastnictví, ale přesný opak: vymanit je z jeho upadlé, odcizené formy.

S takovým cílem můžeme sice nesouhlasit, nelze ale popřít, že toto je autentickou intencí Kapitálu i proklínaného Komunistického manifestu (američtí neokoni jej v nedávné anketě vyhlásili nejškodlivější knihou moderní doby), kde je to dokonce formulováno doslovně a velmi jednoduše. Boris tedy buď uvedená díla nečetl, nebo s jejich myšlenkami zachází tak svévolně, že to znehodnocuje celou jeho argumentaci. Snad by se jeho postoj dal omluvit tím, že nepolemizuje s komunismem „v pravém slova smyslu“, ale s nějakou jeho vulgární, upadlou verzí. Jenže s tou polemizují dávno již sami marxisté, a tak se BC vlamuje do otevřených dveří.

Druhým bodem, na který chci upozornit, je materialismus. V kritizovaném článku se píše:

„Banální jasnost komunistického materialismu je asi jeho nejstupidnější vlastností. I proto je v něm smrt líčena především jako služba životu a život vnímán jako Leviatan, složený z mas, jenž přetrvává a banalizuje osobní konec i bolest. To, co je člověku vlastní, je však mystérium, díky tomu může sám sebe mít za jedinečnost, pro niž je smrt neopakovatelnou, klíčovou událostí života. Tak se i veškerenstvo (svět) stává čímsi nebanálním, mystériem, v němž je událost lidského života neredukovatelná na něco vykonstruovaného spekulací či 'samozřejmého', tím méně na něco představitelně a pochopitelně dokonalého.“

Před časem jsem na stránkách Literárních novin vedl polemiku (Jak dnes číst Kosíkovu Dialektiku konkrétního?“, „O marxismu a starých známých písničkách“ - pozn. red. SDS) s progresivním komunistickým filosofem Michaelem Hauserem, v níž jsem hájil protimaterialistické stanovisko. Tentokrát se však musím jednoznačně postavit na stranu marxistů. Materialismus je jedním z jejich největších přínosů pro moderní západní myšlení. Smyslem té myšlenky přitom není vulgární ekonomický determinismus a kolektivismus, který má zřejmě na mysli BC, ale relativizace (což není totéž co anihilace) všech lidských hodnot a snů prostřednictvím pochopení jejich historičnosti, dějinnosti.

Každá lidská idea se rodí v konkrétním společenském, politickém a kulturním kontextu a je pochopitelná jedině v tomto kontextu (což neznamená, že je jeho mechanickým odrazem!) To je premisa, kterou, domnívám se, musí s marxisty sdílet každý realista a pragmatik a předpoklad takovéto svázanosti lidského ducha s jeho materiálním kontextem je např. základní podmínkou toho, že považujeme za užitečné platit a číst historiky a jejich bádání.

Materialismus má ale i hlubší, lze říci přímo existenciální rozměr. Michael Hauser mi o materialistickém pohledu na svět ve zmiňované polemice správně napsal (Obrana Kosíkovy Dialektiky konkrétního“ - pozn. red. SDS) toto:

„Skutečnost, ve které člověk žije, je jiná, než si ji představuje novověký a osvícenský myslitel ve svém vědomí. Neřídí se pokyny našeho rozumu a dovede roztříštit i ty nejkrásnější ideje. Marx tak řečeno uzemňuje přílišné sebevědomí novověkého racionalismu, když ukazuje, že toto sebevědomí umožnily životní a dějinné procesy, které jsou tomuto racionalismu neznámé. Marx tedy hlásá pravý opak toho, co slyšíme od většiny novověkých racionalistů a osvícenců: lidské představy, ideje, hodnoty jsou křehké a zranitelné, neboť jsou prvkem skutečnosti, která se zpravidla řídí něčím jiným než naším rozumem. Základem Marxova materialismu je právě tento otřes, při kterém se zjevuje děsivá síla skutečna, o níž se tříští náš duchovní a morální svět. Jak říká Slavoj Žižek, tento základní rys materialismu se objevuje již v židokřesťanském náboženství. Jeho nejvýraznějším projevem je Ježíšovo zvolání na kříži: Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Tato křehkost lidského ducha, idejí a rozumu je pro Marxe jedním z hlavních podnětů k tomu, aby otočil celou perspektivu novověké filosofie a začal zkoumáním této děsivé moci skutečna.
(…) ,objektivní‘ skutečnost neexistuje, neboť do skutečnosti je nesmazatelně vepsána zkreslující částečná perspektiva poznávajícího a jednajícího subjektu. Tato deformace patří k podstatě skutečnosti, neboť rozum nikdy nemůže zaujmout stanovisko vnějšího pozorovatele, které mu dovolí poznat čistou skutečnost nepokřivenou pohybem subjektu. Bezprostřední ,čisté‘ zření na skutečnost, zbavené perspektivy subjektu, je nemožné.“

Ano, toto je autentické jádro komunistického materialismu. Můžeme vůči takové pozici hájit nějakou transcendentní pozici, která dovoluje i jiný typ relativizace než tento ateistický otřes, vyjádřený citovanou Žižekovou interpretací Ježíšova zvolání na kříži. Sám jsem ostatně v oné polemice hájil stanovisko postsekulární, inspirované tzv. návratem náboženství v postmoderní filosofii (hlavně u Derridy). Ani mylnost materialistické pozice, o níž jsem osobně přesvědčen, nás ale neopravňuje k její hrubé dezinterpretaci, jak ji předvádí Boris Cvek. Jeho oblíbený Karl Raimund Popper by ho podle mého názoru nechal za dotyčný text po škole.

Co je pak naprosto nepřijatelné - a jsem o tom přesvědčen tím silněji, oč déle o těchto věcech přemýšlím -, to je postavení komunismu a nacismu na jednu rovinu, jak se toho Boris již poněkolikáté dopouští. Jde o projev tak hlubokého neporozumění západním dějinám, že polemika s ním by si vyžádala další článek, ba sérii článků. V této chvíli ale už nechci čtenáře unavovat. Snad někdy příště…

Britské listy, 30. 11. 2005, Martin Škabraha


Související články:
(Filozofie)

Rozhovor s Karlem Marxem (05.05.2018)
Karel Marx, filozof revoluce nebo liberální myslitel? (05.05.2018)
Národní identita není trauma, ale potřeba (12.02.2016)
Největąím ohroľením Evropy je její netečnost (06.04.2015)
Jak číst Marxův Kapitál (29.09.2010)
Marxova teorie společnosti (poznámky) (13.12.2008)
Marxova teorie společnosti (2) (13.12.2008)
Marxova teorie společnosti (13.12.2008)
Kdo jsme? Kam kráčíme? (16.06.2008)
Společnost nevolnosti (10.12.2007)
Bondyho vzkaz (22.04.2007)
Z Týnské až do Velryby (22.04.2007)
Zemřel Egon Bondy (10.04.2007)
Theodicea centur. XXI.? (21.10.2006)
Anketa o dekadenci „Západu“ (02.04.2006)
Obránci víry (31.03.2006)
Každý monoteismus je totalitní (30.03.2006)
Pokus o zahájení debaty na skandální téma: Marx (26.03.2006)
Nástin kritiky politické ekonomie (2) (15.03.2006)
Nástin kritiky politické ekonomie (15.03.2006)
K postmoderně nelze přistupovat jako k univerzální koncepci (06.03.2006)
Člověk jako fixní kapitál, aneb jak to Karel Marx vlastně myslel (31.01.2006)
O ateismu, pochybnostech a víře (30.01.2006)
Význam marxismu pro model socialismu (05.01.2006)
„Zkrotit kapitalismus“ (29.12.2005)
Zásady komunismu (15.12.2005)
Marxova filozofie dějin (05.12.2005)
Marx a sovětský komunismus (05.12.2005)
Kdo filosofuje (06.10.2005)
Válka s plky (11.08.2005)
Sartre: důsledný filozof svobody, ale i obhájce komunismu (19.06.2005)
Profesor Wright: Kapitalismus omezuje demokracii (24.05.2005)
Výzva „sociálního” v sociální demokracii (24.05.2005)
K pojetí svobody u K. Marxe (22.04.2005)
Marx ve stavu beztíže (15.04.2005)
Polemika o „produktivistickém marxismu“ (04.03.2005)
Vědění a víra v čase rizik (11.02.2005)
Atheismus není nové dogma (08.02.2005)
Místo iracionality potřebujeme návrat k racionalitě (08.02.2005)
Redakční předmluva k českému vydání Grundrisse (06.02.2005)
Marxova cesta revoluční kritiky (06.02.2005)
Rukopisy „Grundrisse“ (06.02.2005)
Buddha (04.02.2005)
1. kapitola DDP ČSSD (29.01.2005)
Hodnota, úpadek a technologie: dvanáct tezí (21.01.2005)
Příběh o příběhu: Egon Bondy - pětasedmdesát (20.01.2005)
Ďáblův advokát: „atheistova“ úvaha o levici a náboženství (18.01.2005)
Epocha samovzněcování (13.01.2005)
Filozofie očima přírodního vědce (10.01.2005)
Ideje jsou silnější než peníze - pokud to jsou opravdu ideje (10.01.2005)
Marxova filozofie dějin (23.02.2004)
Marxova cesta k vědeckému pochopení světa (17.02.2004)
V Den paměti (27.01.2004)
Světu vládne finanční oligarchie, říká Egon Bondy (12.07.2001)
Egon Bondy: "Vyvlastnit vyvlastňovatele" (06.03.2000)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Martin ©kabraha | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Britské listy

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1769 (1769 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1353 (1353 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1381 (1381 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
891 (891 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1521 (1521 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1315 (1315 hl.)
Prohnilý humanismus !!
896 (896 hl.)

Celkem hlasovalo: 9126


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.