logo SDS
Dnešní datum: 22. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 12
Prům. 8.5
21 denni
Max. 330
Prům. 211.8

Nyní si čte web : 23 uživ.

Strana evropské levice

* Finanční statut Strany evropské levice

Vydáno dne 26. 10. 2005 (9162 přečtení)

Návrh pro 1. sjezd EL Athény 2005, předložený hospodářem EL Pedro Marsetem a členy VV EL (Jiří Hudeček, Helmut Scholz)

Preambule

Strana evropské levice, dále Evropská levice (EL), je „je pružné, decentralizované sdružení nezávislých a suverénních evropských levicových stran a politických organizací, které pracuje na základě konsensu“ (Stanovy EL, preambule). V souladu se svými zakládacími dokumenty strana spojuje demokratické strany alternativní a pokrokové levice z evropského kontinentu, přičemž si je vědoma jejich rozdílné situace a dějin jakož i jejich společných hodnot a zápasu za důslednou přeměnu dnešních společenských poměrů směrem k mírové a sociálně spravedlivé společnosti.

Všechny základní rozhodnutí a pravidla ve vztahu k organizačním a finančním aspektům aktivit EL musí odpovídat tomuto principu.

Hlavním zdrojem finanční podpory činnosti jsou příspěvky různých členských stran. Velikost příspěvku každé strany k financování Straně evropské levice (EL) musí být ve vztahu nebo být úměrná počtu členů dané strany. Kritérium počtu členů zajišťuje rovné zacházení se všemi členskými stranami při zohlednění jejich odlišné politické, demografické a společenské situace. Tím se suverénem všech členských stran EL stává ústřední referenční bod: jednotlivý člen strany.

Principy financování

Financování EL je založeno na principech úplné transparentnosti veškeré činnosti EL a rovnosti členských stran a jejich vzájemné solidarity. Současně bere v úvahu všechny rozdíly v podmínkách, v nichž různé strany pracují a jejich rozdílné možnosti.

Jako autonomní právnická osoba má EL (GE, ASBL) také autonomní právní zodpovědnost za své finance. Tudíž nemají členské strany žádnou přímou odpovědnost v případě negativního hospodářského výsledku EL (a naopak, EL nelze činit odpovědnou za hospodářské výsledky jednotlivých členských stran). Protože však členské strany prostřednictvím svých zástupců ve volených orgánech EL společně řídí veškerou činnost a hospodaření EL, mají členské strany morální odpovědnost za stav financí EL.

Každodenní činnost a politické aktivity EL jsou financovány v souladu s rozpočtem. Odpovědnost za jeho přípravu, nezbytné úpravy a dodržování v hospodaření EL mají volené orgány a funkcionáři EL v souladu s tímto Finančním statutem.

Všechny finanční a rozhodovací proceduru musí odpovídat národnímu (belgickému) právu a interním dokumentům EL, zejména Stanovám, a veškerým na ně se vztahujícím zvláštním předpisům, zejména pravidlům EU pro financování politických stran na evropské úrovni (* Regulation (EC) No 2004/2003 of the European Parliament and Council of 4 November 2004).

Každá členská strana přijímá nezávislé rozhodnutí o způsobu a formách, jak bude shromažďovat členský příspěvek.

Výkonný výbor EL odpovídá za včasnou specifikaci příspěvku členských stran a jednotlivých členů.

Čl. 1. Rozpočet EL

Příjmy rozpočtu tvoří:

 1. Členské příspěvku členských stran a individuálních členů,
 2. Dary od jiných organizací a jednotlivců,
 3. Dotace přidělené Evropským parlamentem nebo jinými evropskými institucemi.

Čl. 2. Výdaje ročního rozpočtu

Výdaje ročního rozpočtu jsou založeny na zohlednění různých potřeb fungování SEL:

a) Politické aktivity

Část rozpočtu musí zajistit udržování a rozvoj politické činnosti v Evropě, organizované SEL v souladu s jejími Stanovami a Programem. Jde zejména finanční a organizační podporu společných politických aktivit a opatření založených na plánu práce a reagujících na současné události. Ohniskem aktivit EL by měla být analýza politického vývoje v Evropě a postup rozšiřování EU, rozvíjet společnou politickou agendu a tomu odpovídajícím způsobem se stát politicky aktivní v evropské společnosti. Propagace, vysvětlování a objasňování politických cílů jakož i těsná spolupráce s jinými strukturami levice v Evropě, v Radě Evropy, se všemi demokratickými politickými a společenskými silami v evropských zemích, to jsou také součásti tohoto aspektu politické práce. Vedle toho je důležitá také komunikace a součinnost a politickými a sociálními hnutími v Evropě a na jiných kontinentech (to znamená mít efektivní webovou stránku, vztahy s evropskými odbory, nevládními organizacemi a sítěmi, ale také s Fórem ze Sao Paula, Světovým sociálním fórem).

b) Kancelář a pracovníci SEL

Část rozpočtu musí pokrývat potřeby kanceláře v Bruselu, minimální počet pracovníků a náklady na denní potřeby funkce kanceláře (telefon, internet, papír, osobní počítače atd.), zajišťující politickou a organizační práci volených orgánů EL a připojeních sítí, vztah s veřejností a akce naplánované v souladu s pláne práce kanceláří EL, a podporu struktur, které pracují na základě společných dohod a pravidel.

c) Pravidelná funkce SEL

Jiná část rozpočtu je používána na další rozvoj spolupráce stran EL a zajištění politické práce struktur EL (VV, Rada předsedajících) ve vztahu ke třetím stranám, náklady sjezdů EL a podporu nezávisle organizovaných shromáždění a konferencí.

Čl. 3. Procedura tvorby a hodnocení rozpočtu

Návrh rozpočtu je předložen hospodářem EL po konzultaci s předsedou EL a hospodáři členských stran každoročně do konce října /začátku listopadu. Vedle toho hospodář také posuzuje návrhy na plánování práce a politických úkolů.

Návrh rozpočtu je diskutován a schvalován výkonným výborem EL. Musí být na následující schůzi potvrzen Radou předsedajících.

Aby bylo dosaženo vyrovnaného a optimálního rozpočtu, organizuje hospodář EL alespoň jednou ročně schůzi s hospodáři, resp. osobami odpovědnými za hospodaření členských stran EL.

Hospodář EL pravidelně informuje výkonný výbor EL o realizaci a využití platného rozpočtu.

Výroční finanční uzávěrka EL musí být ověřena zvolenými vnitřními auditory, a finanční zpráva schválena předsedou EL a výkonným výborem EL. Externí audit se řídí příslušnou legislativou a odpovídajícími pravidly EU.

Čl. 4. Potřeba transparentnosti a veřejné kontroly

4.1

SEL musí zajistit, aby všechny finanční aspekty a pohyby byly transparentní a podléhaly demokratické veřejné kontrole. Budou prováděny pravidelné audity, vč. externích prováděných různými institucemi, v tom také Evropským parlamentem.

4.2

Na pravidelných sjezdech bude výkonný výbor EL předkládat finanční zprávu, kterou musí potvrdit sjezd.

4.3

Výkonný výbor EL přijímá následující vnitřní pravidla pro činnost svou a EL:

 • Roční plán členských příspěvků
 • Rámcový plán příjmů a výdajů
 • Finanční aspekty činnosti všech struktur EL
 • Pravidla EL pro cestovní výdaje
 • Pravidla pro dary a jejich získávání

Čl. 5. Členské příspěvky

5.1. Členské příspěvky pro členské poltické strany.

Všechny členské strany mají povinnost přispívat do rozpočtu SEL na základě dvou kritérií:

 1. počet jednotlivců, kteří jsou členy každé ze stran,
 2. celková výše rozpočtu SEL.

Členský příspěvek je stanovován na základě principů stanovených v čl. 1 a sestává ze dvou částí:

 1. Část A, stejná pro všechny členské strany; VV EL určí každoročně její výši
 2. Část B, vypočtená na základě plánovaných výdajů EL a rozdělená mezi členské strany EL úměrně jejich ročním rozpočtům v předchozím roce a počtu jejich členů. Aby byla zaručena včasná tvorba rozpočtu, jsou členské strany povinny poskytnout potřebné údaje (oficiální zprávu o hospodaření atd.) okamžitě po oficiálním uzavření účetního roku (nebo auditu, kde jej vyžaduje příslušný národní zákon). Pro strany, které neposkytly data, bude příspěvek vypočten na základě jejich příspěvku v předchozím roce, není-li to možné, bude určen VV EL na základě odhadu jejich finančních možností relativně k jiným členským stranám.

Každá členská strana nezávisle rozhodne o způsobu a formách, jak bude shromažďovat členský příspěvek.

5.2. Členský příspěvek individuálních členů

Členský příspěvek pro individuální členy bude každoročně určován VV EL s přihlédnutím k rozdílům kupní síly v jednotlivých zemích a k výši členského příspěvku, který platí členové členské strany/stran v dané zemi.

Čl. 6 Dostatečnost rozpočtu SEL

Roční rozpočet by měl být vyvážený, schopný zajistit tři hlavní úkoly (funkci, polickou činnost a komunikaci) díky celkovým příjmům přicházejícím z různých zdrojů.

Při dosažení přebytku bude tento přidán k rozpočtu následujícího roku, aby umožnil více politických aktivit.

EL usiluje o vytvoření rezerv v rámci běžného finančního roku pro budoucí projekty a společné politické aktivity. Potřeba budování rezerv bude zohledněna VV EL v souvislosti s ročním a dlouhodobým plánováním práce EL.

Čl. 7  Změny tohoto Finančního statutu

Výkonný výbor EL je zmocněn přijímat provizorní změny tohoto Finančního statutu v případech, kdy je to nutné k naplnění požadavků zákona. Platnost takových změn vyprší na následujícím sjezdu EL.


Související články:
(EU - Strana evropské levice)

Úvahy o budoucnosti evropské levice (04.06.2017)
V. sjezd Evropské levice, Berlín, 16.-18. 12. 2016 (18.12.2016)
Nedoľité pětasedmdesátiny (16.08.2016)
Naslouchat občanům (07.07.2016)
Zápisky z Letní univerzity Evropské levice (17.07.2015)
Letní univerzita EL se letos koná v České republice (16.05.2015)
Prohláąení Rady předsedů SEL - Atény, 14. března 2015 (08.04.2015)
Spojenectví proti úsporným opatřením = Alliance Against Austerity (08.04.2015)
TTIP: nebezpečí pro pracovní místa, bezpečnost potravin, ochranu přírody a demokracii (15.09.2014)
Letní univerzita Evropské levice je v Německu (19.06.2014)
Letní universita EL 2013 je minulostí (01.08.2013)
Léto je tady a s ním letní universita (11.07.2013)
Letní universita EL - praktické informace pro účastníky (13.06.2013)
Letní universita EL 2013 - předběžný program (13.06.2013)
Rámcový program - Letní univerzita EL, Portaria, Řecko (17.06.2012)
Strana evropské levice podporuje Evropský den odborářské aktivity (29.02.2012)
Národy Evropy, spojte se proti krizi! (21.02.2012)
Evropská levice odsuzuje policejní násilí proti demonstrantům v Barceloně (29.05.2011)
EL elects new President and vice-chairpersons (06.12.2010)
EL volí nového předsedu a místopředsedy (06.12.2010)
Agenda pro sociální Evropu (03.12.2010)
3. sjezd SEL (03.12.2010)
Výzva moldavského prezidenta k národu (09.04.2009)
Výrazný úspěch komunistů v Moldově (06.04.2009)
Společně pro změny v Evropě (18.12.2008)
Společně za změny v Evropě - o volební konferenci EL (01.12.2008)
Together for change in Europe! (01.12.2008)
Socialismus v Evropě: zkušenosti a poučení z 20. století a vyhlídky pro 21. století (02.10.2008)
Socialism in Europe: Experiences and Lessons from the 20th Century and Prospects for the 21st Century (02.10.2008)
Strana evropské levice (01.02.2008)
Česká televize: Dobrá zpráva - žádná zpráva? (05.12.2007)
Archiv tlumočeného videa z 2. sjezdu EL (04.12.2007)
Pražská akční výzva (29.11.2007)
Vybojovat změny v Evropě (29.11.2007)
Poděkování organizátorům 2. sjezdu EL (29.11.2007)
Evropská levice: vytváříme alternativy (28.11.2007)
2. sjezd EL - projevy a schválené dokumenty (28.11.2007)
Co je nejdůležitější (27.11.2007)
Buďme hnutím demokratické obnovy (27.11.2007)
Levice musí prokázat sílu své neosociální politiky (27.11.2007)
Levice musí najít společnou řeč (27.11.2007)
Pražská akční výzva "Mír, rozvoj a plnoprávné zaměstnání" (26.11.2007)
Evropská levice už ušla svůj kus cesty (26.11.2007)
Pár fotek z 2. sjezdu EL (26.11.2007)
Strana evropské levice nechce americké radary ani základny (25.11.2007)
Pozor, pravice a levice mají sjezd (25.11.2007)
Levicová vize o Evropě je ta pravá (23.11.2007)
Přímý přenos z 2. sjezdu EL (22.11.2007)
Evropská levice: vytváření alternativ (návrh) (17.11.2007)
Pozvánka na 2. sjezd Evropské levice (15.11.2007)
Základní informace o 2. sjezdu Strany evropské levice (EL) (15.11.2007)
Aktuální informace o Straně evropské levice (Evropská levice, EL) (15.11.2007)
Návrh programu 2. sjezdu EL (15.11.2007)
Seznam zahraničních účastníků 2. sjezdu strany EL (05.11.2007)
8. březen 2007: 50 let ženských práv v Evropské unie. Konzervativní nástup v "Roce stejných příležitostí 2007" (08.03.2007)
2. sjezd Strany evropské levice se sejde v Praze (21.01.2007)
Berlínská výzva (20.01.2007)
Strana evropské levice roste (10.03.2006)
Beitrag zur Debatte um die Gründung der PEL (27.11.2005)
Příspěvek k diskusi o založení SEL (27.11.2005)
Nový levicový obrat k Evropě (27.11.2005)
Rudá mezi evropskými hvězdami (27.11.2005)
The front against opportunism must be strengthened (11.11.2005)
Frontu proti oportunismu je třeba posílit (11.11.2005)
1. sjezd Strany evropské levice na stránkách SDS (06.11.2005)
Východoevropské strany nejsou dostatečně zastoupeny (05.11.2005)
Jaký smysl hledá KSČM v Straně evropské levice (05.11.2005)
Athens’ Declaration (03.11.2005)
Athénská deklarace (03.11.2005)
A new left turn for Europe (02.11.2005)
Přeměnit zálibu levice ve sporech na účinnou politiku (02.11.2005)
Úvodní projev na sjezdu SEL (01.11.2005)
SEL proti politice neoliberalismu (31.10.2005)
Sjezd SEL v českém agenturním zpravodajství (30.10.2005)
Projev na sjezdu SEL (neděle) (30.10.2005)
Projev předsedy ÚV KSČM na sjezdu SEL (29.10.2005)
Opening Speech of Fausto Bertinotti (29.10.2005)
Zahájení 1. sjezdu Strany evropské levice v Athénách (29.10.2005)
V Aténách zahájen sjezd SEL (29.10.2005)
Projev na sjezdu SEL (sobota) (29.10.2005)
Práce se závěry z evaluační zprávy, rozvoj EL a připomínky ke Stanovám EL (26.10.2005)
Předseda SDS ke sjezdu SEL v Aténách (26.10.2005)
Evropa potřebuje zaměstnanost, sociální spravedlnost a rozvoj člověka. (26.10.2005)
Čeští komunisté podávají ruku SEL (22.10.2005)
Ano, můžeme změnit Evropu! (16.10.2005)
Postoj KS Řecka ke Straně evropské levice (03.10.2005)
Základní informace o 1. sjezdu Strany evropské levice (EL) (01.10.2005)
Základní informace o Straně evropské levice (EL) (01.10.2005)
KSČM ještě ladí svůj postoj ke stalinismu (12.09.2005)
Co je v zájmu evropské radikální levice (06.09.2005)
Několik poznámek ke Straně evropské levice (03.09.2005)
Rozhovor Haló novin s předsedou KS Rakouska Walterem Baierem (15.07.2005)
Proti vydání Sinana Bozkurta (19.03.2005)
Výzva Výkonného výboru Evropské levice k následkům katastrofy v jižní Asii (14.03.2005)
Stručná informace o jednání VV SEL (13.03.2005)
Mlha, nebo krátká paměť? (13.03.2005)
Diskuse VV SEL k dopisu KSČM (08.03.2005)
O XVII. sjezdu Německé komunistické strany (07.03.2005)
6. sjezd PRC - zápas o charakter strany (06.03.2005)
Pietro Ingrao vstupuje do Strany komunistické obnovy (04.03.2005)
Dopis delegátům 6. sjezdu PRC (03.03.2005)
Oznámení oddělení mezinárodních vztahů strany SYNASPISMOS stranám EL (23.02.2005)
Pravidla pro individuální členství (13.02.2005)
Strana, která rozdělila evropskou levici (11.02.2005)
Rok 2005 před námi (03.01.2005)
Rok Alberta Einsteina (31.12.2004)
Strana evropské levice (starý web) (01.12.2004)
Zápis ze schůze Výkonného výboru Strany evropské levice (EL), Paříž, 7. listopadu 2004 (07.11.2004)
K Evropské levici a evropské levici (27.10.2004)
Jiná Evropa je možná: NE ústavní smlouvě (25.10.2004)
Zápis schůze Výkonného výboru Strany evropské levice (EL), Berlín, 10.-11. července 2004 (11.07.2004)
Aby mohla být polemika fundovaná (06.06.2004)
Narodila se nová evropská levicová strana... A je to holčička (06.06.2004)
Tisková zpráva SDS 040603 (03.06.2004)
Mýtus či reálná spolupráce levice? (03.06.2004)
Informace o možnosti individuálního členství (02.06.2004)
Rozhodnutí o individuálním členství ve Straně evropské levice, platné pro Českou republiku (02.06.2004)
Poznámky ke sjezdu Strany evropské levice (11.05.2004)
Poznámky k překladu Stanov (09.05.2004)
Manifest Strany evropské levice (09.05.2004)
Stanovy Strany evropské levice (09.05.2004)
Výkonný výbor SEL (09.05.2004)
Tisková zpráva SDS 040509 (09.05.2004)
Tisková zpráva SDS 040425 (25.04.2004)
Stanovisko SDS k situaci v evropské levici před sjezdem SEL (18.04.2004)
To the arguments against the Party of the European Left (30.03.2004)
K argumentům proti Straně evropské levice (30.03.2004)
Stanovisko CV SDS k založení SEL a k volbám do EP (20.03.2004)
Postoj KS Řecka k založení Strany evropské levice (18.03.2004)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1765 (1765 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1351 (1351 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1375 (1375 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
890 (890 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1519 (1519 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1310 (1310 hl.)
Prohnilý humanismus !!
894 (894 hl.)

Celkem hlasovalo: 9104


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.