logo SDS
Dnešní datum: 22. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 12
Prům. 8.3
21 denni
Max. 330
Prům. 211.1

Nyní si čte web : 24 uživ.

Strana evropské levice

* Společně pro změny v Evropě

Vydáno dne 18. 12. 2008 (7651 přečtení)

Evropa 21. století potřebuje mír, demokracii, sociální spravedlnost a solidaritu
Platforma Strany evropské levice pro volby do Evropského parlamentu v roce 2009

I.

Volby do Evropského parlamentu v červnu 2009 budou příležitostí změnit základy Evropské unie (EU) a otevřít novou perspektivu pro Evropu.

Stojíme před finanční, ekonomickou a sociální krizí, krizí celého systému, která den po dni roste. Zesiluje a zhoršuje krizi potravinovou, energetickou i ekologickou. Prohlubuje rozdíly mezi pohlavími. Má přímý dopad na životy všech lidí v Evropě a ve světě. V celé EU dochází k obrovskému šoku. krizi způsobil neoliberální globalizovaný kapitalismus, totiž nezodpovědné politické a ekonomické elity, které prosazují tento hazardní kapitalismus, jehož cenu mají zaplatit obyčejní lidé. Ohrožuje to mír, mezinárodní bezpečnost a soužití. Svět zavedly do této globální krize hegemonistická politika USA, zejména Bushovy administrativy.

Krize tak opět prokazuje krach neoliberální globalizace, která maximalizovala zisky hlavních hráčů na finančních trzích ve světovém měřítku bez jakékoliv kontroly nebo intervence ze strany států. politika, státy a celé společnosti jsou podřízeny nekontrolovaným finančním trhům. Výsledek je jasný: nedostatek demokracie a konec sociálního státu.

Politika nízkých mezd a prekarity - práce bez zaměstnaneckých právních jistot, které jsou důsledkem deflačních opatření prosazovaných vládami rozvinutých zemí, ohrozily finanční a úvěrový systém.

Vlády, instituce EU a světové finanční organizace jako MMF, Světová banka a WTO prosazovaly privatizace a deregulace.

Výsledkem je zpochybnění neoliberálních smluvních základů EU, zejména prosazování „ekonomiky volného trhu s otevřenou konkurencí“, neomezené svobodné cirkulace kapitálu, liberalizace a privatizace veřejných služeb, status a poslání Evropské ústřední banky.

Tato historická krize, která zasahuje jádro kapitalismu je pro nás výzvou, abychom přispěli k odporu lidí, a otevřeli pro Evropu perspektivu změny. Strana evropské levice věří, že lze najít cestu z krize pomocí boje za demokratickou a sociální Evropu, „Evropu lidí, ne bank“.

Jde také o krizi politickou. irské, francouzské a nizozemské NE k Lisabonské a ústavní smlouvě ukázaly, že rostoucí počet lidí v Evropě nesouhlasí s nedemokratickou a nesociální politikou EU. Věří, že EU je vzdálená a nepochopitelná konstrukce, která se jich netýká, která ignoruje jejich naděje a jejich skutečnou situaci.

Znovu potvrzujeme naše NE Lisabonské smlouvě. Demokratické vyjádření vůle lidu musí být respektováno demokratickým procesem, založeným na aktivní účasti lidí a parlamentů, národních i Evropského parlamentu. Demokratická spoluúčast a váha parlamentů musí být posilovány petičními zákony , rozšiřováním účasti na rozhodování a vztahy mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem. Občané EU musí mít možnost diskutovat a rozhodnout o alternativách k Lisabonské smlouvě.

EU zasahuje do životů lidí v Evropě. patnáct let po Maastrichtské smlouvě převládají neoliberální orientace: životní a pracovní podmínky většiny evropského obyvatelstva se rapidně zhoršily: delší pracovní doba, delší doba zaměstnání /=pozdější odchod do důchodu/, nedostatečné mzdy, narůstající dlouhodobá nezaměstnanost a nezaměstnanost mládeže, dočasná zaměstnání a neplacené praxe jsou skandální realitou. Stále více jsou i veřejné služby využívány pro zisk. Souběžně s tím přicházejí psychologický a fyzický nátlak, nemoci, obavy, ztráta solidarity, a násilí proti slabším prvkům společnosti. Situace migrantů v EU a jejich členských státech i imigrační politika EU to dramaticky odrážejí. Na druhou stranu se ohromně zvětšily zisky, manažeři dostávají astronomické platy, a to i když jejich činnost má negativní důsledky. Bohatší bohatnou a chudí chudnou.

S ohledem na současné události v Evropě, jako byl konflikt na Kavkaze, vývoj v Kosovu, dvoustranné smlouvy s USA o stavbě vojenských základen spojených států ve východní Evropě, a pokračující závody ve zbrojení je pro EU důležité respektovat mezinárodní právo a nacházet politická řešení všech konfliktů.

Militarizaci zahraniční politiky EU spojenou s NATO musí nahradit alternativní koncepce bezpečnosti založené na míru, dialogu a mezinárodní spolupráci.

Mnoho lidí je evropskou politikou zklamáno, frustrováno nebo se od ní odvrací. Ale jiní bojují za své zaměstnání a sociální jistoty, za veřejné služby a právo účastnit se procesu politického rozhodování. Bojují za svá politická, sociální a individuální práva, za respekt k lidským právům všech obyvatel Evropy. Migrace a azyl se staly naléhavým problémem v politickém boji. Lidé usilují o rovnost pohlaví a demokracii, spravedlnost a právo všech na důstojný život a vzájemnou solidaritu.

Více než kdy jindy je dnes EU na křižovatce:

  • buď bude pokračovat v současné kapitalistické politice, která prohlubuje finanční, bezpečnostní, potravinovou a energetickou krizi,
  • nebo se stane oblastí udržitelného rozvoje a sociální spravedlnosti, míru a vzájemné spolupráce, rovnosti mužů a žen, demokratické účasti a solidarity, kde jsou běžnou praxí antirasismus, antifašismus, občanská a lidská práva.

Volba je v rukou občanů. Abychom překonali rezignaci a volební neúčast, zdůrazňujeme, že existují alternativy. Politické přístupy na národní i evropské úrovni se musí změnit.

Evropská levice požaduje, aby tato Evropa byla mírová a občanská, s ekologicky a sociálně udržitelnou ekonomikou, feministická a rozvíjející se na základě demokracie a solidarity. Vyžaduje to novou spolupráci mezi sociálními a politickými silami, vyžaduje to myšlenky, iniciativy a tvrdou práci politických aktérů a demokratických sil, odborů a sociálních hnutí, reprezentantů občanské společnosti. Alternativy jsou možné - díky společné práci /orig.: boji/ na ulicích a v parlamentech.

Připojujeme se k zápasu mírového a protiválečného hnutí, antiglobalizačního hnutí, všech kdo odporují prekarizaci života, k dělníkům, ženám a mládeži.

Společně s představiteli dalších stran socialistických, komunistických a stran severských levicových zelených jsme úspěšně spolupracovali ve skupině GUE/NGL v Evropském parlamentu. Pluralistický charakter této skupiny obohatil tvůrčí sílu levé opozic v letech 2004 až 2009. Chceme dále rozvíjet tuto zkušenost také v nově zvoleném Evropském parlamentu.

Ve světle současné krize musí EL ještě více hrát efektivní roli ve spoluutváření společné politické akce proti politické a kulturní hegemonii pravice.

Neoliberální přístupy v EU umožnilo mimo jiného to, že se utvořila svého druhu velká koalice mezi stranami evropských konzervativních sil a evropskými socialisty /=sociálními demokraty/. Tato spolupráce je jedním z důvodů pro krizi ve fungování EU a vytváří velké protiklady uvnitř sociálně demokratických stran.

Evropská levice soutěží s konzervativními, liberálními, sociálně demokratickými a zelenými stranami v členských státech a s příslušnými politickými stranami na evropské úrovni, které se drží dosavadní mocenské logiky EU. EL usiluje o změnu a znovuzískání politického prostoru v Evropě.

EL potvrzuje svůj důsledný boj proti všem pokusům extrémní pravice a pravicových populistů o posílení jejich vlivu v Evropě.

 

II. Překonat krizi: Lidé mají přednost před zisky

Za sociální a ekologické hospodářství v Evropě

Krize si vyžaduje koordinovanou odpověď na mezinárodní i evropské úrovni.

Evropská levice prosazuje politiku založenou na ekonomickém a sociálním rozvoji a ochraně prostředí. Jejím cílem je obrana a rozvoj sociálních vymožeností. Narozdíl od Lisabonské strategie usilujeme o strategii založenou na hodnotách solidarity a spolupráce, plné zaměstnanosti a racionálního vztahu k přírodě. To je možné jen po změně existujících pravidel mezinárodního ekonomického a finančního systému.

Je nezbytné znovu vystavět Evropskou unii na základě nových parametrů, jejichž ohniskem mohou být lidé a jejich práva, spíše než zisky.

Zdůrazňujeme že pracující nemají platit za krizi za situace, kdy se zachraňují banky a velké finance. Logika plánů skupiny G7 pro Evropskou unii znamená privatizaci zisků a současně socializaci ztrát.

Avšak již stávající legislativa umožňuje, aby výdaje šly na investiční plán, který může udržet zaměstnanost a podporovat ekologickou restrukturalizaci ekonomiky.

V oblasti financí krize ozřejmila jak rozhodující roli hraje úvěr. Úvěr musí být přesměrován do produktivních sektorů ekonomiky, do společných statků, na podporu zaměstnanosti, sociálních a ekologických priorit, od měst a regionů až po systém Evropské ústřední banky. Aby byla realizována tato reorientace úvěru a financí, podporujeme veřejnou a společenskou kontrolu bankovního a finančního systému. Podporujeme práva pracujících lidí a jejich organizací, jakož i místních samospráv, na kontrolu využití úvěru a podpor.

Kritizujeme snahy a současné kroky Evropské ústřední banky, její absolutní nezávislost na jakékoliv formě politické odpovědnosti, nedostatek transparentnosti v jejím rozhodování a konání. Podtrhujeme naléhavou nutnost toho, že její monetární politika musí odpovídat potřebám nového růstu ekonomiky a zaměstnanosti, které jsou prioritami s ohledem na udržení inflace.

Proto musí být role Evropské ústřední banky změněna tak, aby byla odpovídala kritériím rozvoje sociálního, ekologického a zaměstnaneckého, pomocí selektivního snížení její úrokové míry. Banka musí být podřízena veřejné a demokratické kontrole. Její statut musí být změněn. Pakt růstu a stability musí být nahrazen novým paktem solidarity, zaměřeným na růst, plnou zaměstnanost, ochranu sociální i ekologickou.

Musíme zdanit finanční transakce a příjmy v Evropě a odstranit daňové ráje. Je také nutné zavést zdanění spekulativního kapitálu, aby bylo možno vytvořit Evropský fond. Pohyby kapitálu, zejména zisků, které nejsou přímo spojeny s investicemi a obchodem, musí být podřízeny kontrole a zdanění.

Tobinova daň může být nástrojem k financování průmyslových iniciativ v sektorech naznačených mezinárodními agenturami OSN a zaměřených na snížení globálních emisí a zvýšení počtu pracovních míst. Tento Evropský fond by měl být podřízen zásadám a programům stanoveným Evropským parlamentem, jako jakýsi „Nový úděl“ pro tento parlament.

Společné statky a strategické sektory ekonomiky, včetně úvěrového a finančního systému, musí být socializovány (nacionalizovány) s ohledem na potřebu vybudovat všeobecný sociální systém v evropském měřítku. Privatizace veřejných služeb musí být vrácena zpět. Musíme zvýšit příjmy a mzdy pracujících. Musíme harmonizovat evropský finanční systém, založený na principu progresivního zdanění.

Pokud jde o nová práva a možnosti zaměstnanců a občanů, měly by jim umožňovat aby skoncovali s monopolem na strategické informace a rozhodování, který mají hlavní hráči na trhu, a přihlásili se k nim sami, aby dosáhli reálné transformace politické moci. Demokracie musí začít účastí samotných občanů a musí se rozšířit do všech sfér společenského života.

Současnou politiku mzdového, sociálního a environmentálního dumpingu by měly nahradit udržitelné evropské standardy, chránící před chudobou. Protože rozhodnutí Evropského soudního dvora představují silné útoky na kolektivní smlouvy a regulace pracovních podmínek, klademe důraz na nutnost posílit kolektivní smlouvy a práva pracujících. Odmítáme direktivu EU která prodlužuje pracovní dobu až na 65 hodin týdně, dovoluje absolutní flexibilitu a posiluje individualizaci práce. Podle nás nesmí nejdelší pracovní doba povolená zákonem přesáhnout 40 hodin týdně. Všechna pravidla v EU a národní zákony o pracovní době musí být odpovídajícím způsobem změněna. Bojujeme za pracovní dobu 35 hodin týdně v celoevropském měřítku. Musí být zachovány stávající národní zákony, pokud jsou výhodnější. Požaduje evropskou minimální mzdu ve výši alespoň 60% národní průměrné mzdy, která by neohrozila kolektivní smlouvy.

Pro zajištění důstojného života je nezbytný zajištěný minimální příjem pro nezaměstnané, zajištěná minimální penze spojená s minimální mzdou a automaticky valorizovaná podle vývoje cen. Musí být zajištěna flexibilita doby odchodu do důchodu se zachováním existujících pravidel v členských zemích EU.

Požadujeme posílení práv migrantů na práci tam, kde žijí v EU. Migrační zákon se musí zaměřit na zájmy migrantů a ne na zájmy společností, které hledají levnou práci, což nutí miliony migrantů pracovat na černo. Odmítáme všechna pravidla a direktivy členských států EU, které si vynucují vypovězení. To, co je potřeba, jsou pravidla a povolení pracovat při hledání zaměstnání.

Odmítáme koncepci „flexikurity“ založenou v Lisabonské strategii. Našimi prioritami jsou kroky proti chudobě, sociální marginalizaci a nejistým zaměstnáním. Prosazujeme plnou zaměstnanost v pravidelném pracovním poměru, rostoucí mzdy, penze a sociální dávky. Je nutné zvýšit daně jak z příjmu tak z kapitálu, aby bylo možné přerozdělování shora dolů.

Vzdělání, péče o děti a o dospívající, v nemoci a ve stáří, zdraví, zdroje vody a odstraňování odpadů, dodávky energie, veřejná doprava, poštovní služby, kultura a sportování pro masy nejsou obchodním zbožím, ale veřejnými službami, za něž zodpovídá stát. Nesmí se proto stát předmětem konkurence o nejnižší náklady a nejvyšší zisky. Nechceme žádné další privatizace veřejných služeb a statků, ale obrat a nebo přechod k veřejnému vlastnictví. Jsme pro silné veřejné služby, veřejně kontrolované společnosti a více investic do vzdělání, péče o zdraví, veřejné dopravy, kultury a sportu.

Sociální a environmentální otázky jsou pro nás spojeny. Proto současné finanční a ekonomické krize nemohou být odděleny od výzev klimatické změny a reorientace našich způsobů výroby a spotřeby. Jsme pro bezprostřední a stálý rozvoj nové mezinárodní smlouvy odpovídající 4. zprávě Mezivládního panelu o klimatické změně, a pro plnění akčního plánu EU 2007-2009. Požadujeme plnou implementaci podepsaných a přislíbených závazků EU ve všech oblastech klimatické a energetické politiky. Následující kompromisy představují minimum pro implementaci všech již podepsaných závazků pro ochranu klimatu:

  • Redukovat globální emise o 30% do r. 2020 na úroveň roku 1990 a nejméně o 80% do r. 2050.
  • Zvýšit použití obnovitelných zdrojů energie nejméně o 25% do r. 2020.
  • Snížit celkovou spotřebu primární energie o 25% k r. 2020 a zvyšovat energetickou efektivitu o dvě procenta ročně, zahrnout limit spotřeby na osobu.
  • Je potřeba zavést povinnost efektivity pro průmysl a pro výrobce energeticky náročných výrobků.
  • Rámec podpor EU musí být důsledně omezen na sektor energetické efektivnosti a obnovitelné energie.

Jsem proti redukci Kjótského protokolu na systém trhu s emisními kvótami. Je nezbytné, aby mohla být uzavřena smlouva Kjóto 2, mít novou propracovanou strategii, která dovolí redukcím emisí a díky níž bude vývoj spravedlivější a rozumnější. potřebujeme nové paradigma, které bude spočívat na spolupráci místo konkurence, které zahrne transfer technologií do rozvojových zemí, financování čistých technologií a strategie přizpůsobení na změnu klimatu.

Voda je univerzálním statkem. přístup k ní musí být zaručen jako lidské právo.

Ochrana přírody a rozvoj obnovitelných zdrojů, přeměny krajiny, stejně jako dodávky bezpečných potravin jsou existenčními výzvami. Požadujeme dohodu o nejvyšších environmentálních standardech v rámci EU a příspěvky k záchraně biodiverzity pro budoucí generace (aktivní kroky k snížení odpadů, ochraně vody, pro rekultivace a opatření proti rozšiřování pouští, atd. musí být zahrnuty do strategií a přístupů, zejména v oblastech zemědělství, energetiky a ochrany klimatu).

Usilujeme o podstatné přehodnocení Společné zemědělské politiky EU (CAP). Musí být zaměřena na právo lidí všude na světě rozhodovat si sami o zemědělské politice s respektováním ochrany přírody.

Jsem proti každé takové reformě zemědělské politiky EU, která ohrožuje veřejnou zemědělskou politiku. Požadujeme aby zemědělství nesmělo být předmětem jednání WTO a jsme proti tomu, aby se zemědělství stávalo stále více a více hřištěm pro neoliberální aktéry a celosvětová liberalizační opatření. Podporujeme požadavek potravinové soběstačnosti /suverenity/.

To znamená dávat přednost lokální zemědělské produkci, kvalitním potravinám a neomezovat nijak přístup produktů na světový trh. Přístup k půdě, osivu, vodě a úvěru musí být regulovány ve skutečné pozemkové reformě v Evropě i na dalších světadílech.

Požadujeme souhrnnou politiku rozvoje venkova; rozvoj zemědělské výroby a pracovní příležitosti musí být ústředními kritérii rozvoje venkova, s aplikací sektorově založených přístupů, podporou zemědělské biodiverzity a zaměstnanosti na venkově, zejména pro mladé lidi a pro ženy. Finanční podpory musí být založeny na ekonomických, sociálních a environmentálních kritériích a ne na zájmu zisku velkých výrobců v určitých sektorech. Vycházeje z tohoto bodu musí být rozpočet společné zemědělské politiky (CAP) přeorientován zejména na potřeby venkovských oblastí, malovýrobců, znevýhodněných a hornatých oblastí.

Zemědělství v 21. století musí odpovídat multifunkčnímu aspektu: ochraně rostlinného množícího materiálu, zaručující farmářům právo na vlastní osiva, uplatňující programy rozvoje organického zemědělství a pastevního zemědělství a zakazujícímu použití „geneticky modifikovaných organismů“ (GMO) ve výrobě potravin a krmiv, ochraně a zhodnocení označení původu také na neevropských trzích.

 

III. Evropa míru a spolupráce

Z evropské půdy už nikdy nesmí vzejít válka. Nepovažujeme válku a zbrojení za politické nástroje a požadujeme takovou strategii, která zajistí bezpečnost všem.

Odzbrojení a konverze vojenského průmyslu patří mezi naše ústřední úkoly. Bojujeme proti požadavku na zbrojení, plynoucímu z Lisabonské smlouvy, a to nejen kvůli zbraním ničícím život a životní prostředí, ale i proto, že zbrojení odčerpává prostředky nutné pro hospodářský, společenský a ekologický rozvoj. Chceme nahradit Evropskou obrannou agenturu agenturou odzbrojovací, která by měla zastavit závody ve zbrojení, šíření i držení zbraní hromadného ničení, stejně jako militarizaci vesmíru a oceánů na základě dohod o odzbrojení.

Vznikající konflikty na evropském kontinentu – zejména poté, co vlády odmítly po roce 1990 nově promyslet spolupráci všech evropských států na spravedlivém a rovném základě – poukazují na naléhavou nutnost vytvořit nový evropský kolektivní bezpečnostní systém. Kavkazský konflikt, který se v srpnu 2008 proměnil ve válku, nabyl rozměru mezinárodní krize, do níž byly zataženy i USA. Obracíme se na občanskou společnost v Evropě a na EU, aby se usilovalo o politické řešení. Nebezpečí, že se takové konflikty rozšíří do jiných regionů Evropy, zůstává vysoce aktuální. Současně se ukazuje, že vyslání sil NATO do Afghánistánu a narůstající požadavky administrativy USA na zvýšení evropské účasti je selháním vojenské intervenční strategie Bushovy administrativy. Dokládá to rostoucí rozpor mezi evropským zájmem o bezpečnost a strategií vojenské intervence a expanze NATO.

Evropská levice znovu potvrzuje svůj požadavek na rozpuštění NATO. Stavíme se proti logice vojenských bloků, včetně pokusů a politiky vytváření evropských vojenských struktur.

Bezpečnost Evropy musí být více než dříve založena na principech míru a bezpečnosti, na odzbrojení a strukturální neschopnosti útoku, na řešení konfliktů politickými a civilními prostředky v rámci systému OBSE v souladu s mezinárodním právem a s principy reformovaného a demokratizovaného systému OSN. Takový kolektivní a kooperativní evropský systém musí garantovat bezpečnost, bezpodmínečný přístup ke zdrojům energie, ochranu životního prostředí a lidská práva.

Musíme zdůraznit nejen vojenskou, ale i politickou negativní roli, kterou NATO hraje v souladu se zájmy USA v Evropě. NATO zůstalo i po skončení blokové konfrontace Východ-Západ a stalo se dokonce funkčnějším nástrojem americké administrativy k dosahování cílů hegemonní strategie USA. Rozšiřování NATO na východ této strategii odpovídá.

Dvojstranné dohody USA s některými evropskými zeměmi, jako např. dohoda s Itálií kvůli základně USA ve Vincenze, s Polskem a Českou republikou o nasazení raketového obranného systému USA nebo s Bulharskem a Rumunskem o nových základnách znamenají nejen hrozbu suverenitě Evropy, ale vytvářejí reálné riziko nové konfrontace v Evropě.

Stažení jednotek NATO a západní koalice vedené USA z Iráku a Afghánistánu je nutností. Mezinárodní společenství i EU musí podpořit afghánské obyvatele při hledání politického řešení nevojenskými prostředky na základě respektu k mezinárodnímu právu a k lidským právům. Dále požadujeme zavřít všechny základny NATO a USA v Evropě. Jsme proti americkým, ale i evropským satelitním obranným zařízením s evropským či neevropským personálem a plně podporujeme české, polské, bulharské a rumunské občany, kteří proti nim bojují. Odmítáme vojenské zneužití evropského systému Galileo.

Politika rozvoje a obchodu EU musí naplňovat Rozvojové cíle tisíciletí (Millenium Development Goals) a musí se sladit s principem rovnosti všech zemí. Bilaterální evropské partnerské dohody EPA (European Partnership Agreement) představují špatnou cestu. Mezinárodně obchodní politika EU se musí hodnotit podle toho, zda dává přiměřenou odpověď při řešení globálních společenských a ekologických problémů. Boj proti stále rostoucí globální chudobě se musí stát ohniskem rozvojové spolupráce – musí být ukončeno zneužívání rozvojové spolupráce, jde-li o pokračování určitého druhu koloniálních vztahů, o jednostrannou podporu exportního průmyslu ve prospěch evropských podniků či o geopolitický nástroj. Chceme zakázat přeměnu jídla na palivo. Požadujeme umoření dluhu pro nejchudší země světa a revizi Programů strukturálních úprav (SAP = Structural Adjustment Programmes) Světové banky a Mezinárodního měnového fondu.

Podporujeme další rozvoj spolupráce v oblasti Středozemního moře. Ta je klíčem k dosažení míru a bezpečnosti na Blízkém východě. Potřebujeme aktivní účast všech politických sil a občanských společností dotčených zemích. Demokratický a transparentní proces musí přemostit příkop mezi zeměmi na sever a na jih od Středozemního moře. To je jediná možnost, jak zabránit tomu, aby se ambiciózní politický projekt Středozemní unie nestal politickou strukturou nerovnosti.

Středozemní oblast s trvalým a stabilním mírem je nemožná bez vyřešení konfliktu na Blízkém východě. Podstatným předpokladem k tomu je uznání a uskutečnění práva palestinského lidu na nezávislý, životaschopný stát vedle státu Izrael – s rovnými právy a soužitím v mírovém okolí. Evropská levicí učiní vše, co je v jejích silách, aby přiměla EU a její členské státy důsledně konat v tomto směru. Evropa se potřebuje emancipovat od plánu USA „Greater Middle East“ a aktivně se zasazovat za ukončení vojenské okupace palestinských území, za odstranění „zdi“ v souladu s názorem Mezinárodního soudního dvoru a za důsledné plnění všech odpovídajících rezolucí OSN. EU musí podniknout další politické kroky, aby žádala podporu arabských zemí v tomto regionu a aby stimulovala narůstající povědomí občanských společností o nutnosti práce ve prospěch aktivní politiky řešící konflikt. Evropská levice odmítá kurz konfrontační politiky USA a EU proti Íránu – zejména s ohledem na řešení konfliktu kvůli využívání jaderné energie – a požaduje výhradně politická jednání. EL vyjadřuje svou solidaritu s politickými a společenskými silami, které se snaží o důsledné prosazení a zabezpečení lidských práv v Íránu.

Evropská levice zdůrazňuje svou podporu procesu bezpečnosti a spolupráce všech států oblasti Středozemí i Blízkého východu včetně práva lidu Západní Sahary (Sahrawi) na sebeurčení na základě existujících rezolucí OSN č. 1754 a 1783.

Turecko musí dodržovat a právně závazně garantovat politická a lidská práva všech lidí žijících v této zemi včetně menšin. Musí provádět sociální a právní reformy, aby se všem občanům kurdské národnosti v Turecku razila demokratická a mírová cesta. To také přispěje k politickému řešení kurdské otázky i v jiných zemích Blízkého východu.

Významný posun kyperské otázky a změna celkové atmosféry po zvolení Dmitrise Christofiase za prezidenta Kyperské republiky otevírá nový nadějný výhled na snahy o znovusjednocení ostrova. Oficiální jednání mezi vůdci obou komunit pod dohledem OSN by měla vést k politicky rovnoprávnému dvouzónovému, dvoukomunitnímu federálnímu řešení na základě dohod na nejvyšší úrovni v souladu s mezinárodním a evropským právem, jak to požadují relevantní rezoluce OSN.

Evropská levice se zasazuje o vytvoření všech politických a ekonomických podmínek pro mírové spolužití evropských národů a států. Evropa potřebuje hospodářský a společenský prostor, který nevylučuje žádnou evropskou zemi a který je založen na systému dvoustranných a vícestranných dohod. EL se staví za další rozšiřování EU a za stabilní celoevropské struktury, aby se překonalo dosud existující politické a hospodářské rozdělení Evropy. K tomu EL zejména podporuje uchování demokratické formy vlády, zavedení a zajištění lidských práv všech lidí v každodenní praxi, uznání a ochranu menšin a právní stát jako důležité předpoklady pro jednání se zeměmi žádajícími o členství v EU. Zároveň musí být na další rozšiřování připravována sama EU, a to politicky i hospodářsky.

Evropská levice požaduje důsledné zavedení nové sousedské politiky EU na zásadách rovnosti, zejména vůči Společenství nezávislých států a vůči zemím Západního Balkánu.

 

IV. Evropa demokracie a rovnosti

Demokratická obnova Evropy zůstává naléhavým úkolem dneška.

Všechny lidské bytosti žijící v EU mají právo účastnit se na proměnách EU a na jejím dalším rozvoji, ať už se tu narodili nebo ne. Evropská unie se musí otevřít demokratické participaci všech lidí nebo přijde o svou budoucnost.

Stavíme se za posilování individuálních práv a svobod stejně jako za základní společenská a politická práva všech lidí žijících v EU. Charta základních práv EU se musí stát právně závaznou a dále se rozvíjet. EU by měla přistoupit k Evropské konvenci lidských práv. EL požaduje záruky plné rovnosti žen a mužů ve všech aspektech života. Usilujeme o evropskou směrnici zaručující ženám právo rozhodovat se o svém těle, o antikoncepci a o potratu v rámci veřejného zdravotního systému. Podporujeme evropské směrnice kriminalizující genderové násilí. Všem obětem takového násilí musí být poskytnuty dostatečné hmotné a osobní zdroje.

Evropská unie musí chránit a prosazovat práva těch, kdo jsou diskriminováni kvůli svému etnickému původu, sexuální orientaci a genderové identitě, kvůli náboženství, ideologii, invaliditě či věku. Požadujeme ohled na práva menšin a důsledný postup proti rasismu, xenofobii, ultranacionalismu, šovinismu, fašismu, antikomunismu, homofóbii a každé jiné diskriminaci. Jsme pro sekulární Evropu v tom smyslu, že veškerá politika státu je sekulární.

Evropa, kterou chceme, potřebuje demokratizaci ekonomiky. Sdružování, spolurozhodování a právo na stávku je třeba uplatňovat i přes hranice. Odmítáme podřizovat sociální a odborové standardy základním svobodám jednotného trhu, jak to rozhoduje Evropský soudní dvůr. Naopak: je třeba zvyšovat a zákonem upevnit práva a příležitosti pracujících účastnit se rozhodovacího řízení.

EL prosazuje kulturní politiku založenou na mezikulturním dialogu a vzdělávání. Brání se neomezené liberalizaci kulturních služeb. Chceme, aby se dialog kultur stal principem pacifistické politiky na lokální i evropské úrovni. Podporujeme Úmluvu UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů, podle které je zachování a podpora diverzity regionálních kultur závazné z hlediska mezinárodního práva.

Dále požadujeme transparentní mediální politiku. Zdroje hospodářské produktivity, kulturní hegemonie i politické a vojenské moci jsou stále závislejší na tvorbě, ukládání a přeměně informací a znalostí. Proto je přístup ke komunikaci a informacím společnosti a jejich získávání podstatným aspektem demokratické participace jak na národní, tak na evropské úrovni. Dále je nezbytně nutné demokratizovat tvorbu, ošetření a přivlastňování informací a znalostí, abychom se mohli postavit digitálnímu kapitalismu. Stavíme se za demokratické struktury médií veřejné služby s levným a jednoduchým přístupem k moderním kulturním oblastem, jako jsou internet, volný kód a programování bez protiprávního využívání sociálních sítí a osobních údajů.

Je nutné přehodnotit Boloňský proces, podřizující potřeby školy, univerzity a výzkumu zájmům soukromého průmyslu, fungujícího za účelem zisku na volném trhu. Vzdělání je lidské právo. Podporujeme nezávisle na zemi původu hnutí studentů, rodičů a učitelů v Evropě, kteří se staví proti Boloňským reformám a brání veřejné a svobodné vzdělávání.

Evropské veřejné vzdělávání by mělo být zakotveno na principech a hodnotách definujících podstatné rysy evropské kultury. Ve všech členských státech musí být škola místem setkávání a svobodné konfrontace mezi kulturami, které vedle sebe existují ve stále více multikulturním a multináboženském společenství, což je nutný předpoklad autentického rozvoje vzdělávání v míru a v rovnosti pohlaví. Univerzitám je třeba vytvořit současně podmínky k tomu, aby rozvíjely svou významnou roli kulturní a vědecké výchovy nenavázané na logiku trhu.

Evropský parlament musí dostat právo legislativní iniciativy, aby se kultivoval politický prostor Evropské unie. Musí být umožněna přímá participace na evropských rozhodovacích procesech, jako je třeba Občanská Agora zavedená Evropským parlamentem, včetně referend v EU a na národních úrovních při významných meznících EU. Instituce EU (Rada, Komise a Parlament) se musí otevřít participaci občanské veřejnosti, která by měla mít možnost kontrolovat jejich rozhodnutí. Je třeba zrušit celoevropská protiteroristická opatření a zákony. Chceme, aby byl zrušen seznam „teroristických organizací“, který ohrožuje naši svobodu.

Chceme kosmopolitní Evropu otevřenou migraci. Ne Evropu, která je pevností, zahánějící lidi v nouzi. Společná uprchlická a migrační politika EU musí být v souladu s Ženevskou úmluvou. Lidé prchající před útiskem kvůli své politické orientaci, ideologii, náboženství či sexuální orientaci musí nalézt v Evropě ochranu a azyl. Požadujeme, aby byla za důvod pro azyl uznána genderově podmíněná a nevládní perzekuce a aby se zejména chránili dětští uprchlíci. Proto odmítáme již existující systém FRONTEX ochrany hranic a požadujeme odmítnutí všech plánů na zavedení „Paktu migrace a azylu“ a „Směrnice návratu“. Vazební vězení musí být zrušena.

Stavíme se proti rozhodnutí EU a evropských vlád, které zavádějí mechanismy „preventivní represe“ a „preventivního získávání osobních údajů“ (smlouva Prym), vytvářejí podezřelé a nabízejí právo využívat osobní údaje soudním a policejním silám, soukromým společnostem, každému zainteresovanému státu, dokonce tajným službám pod záminkou ochrany veřejné bezpečnosti.

My, strany Evropské levice, vstupujeme s těmito cíli společně a ve svých zemích do kampaně pro volby do Evropského parlamentu v roce 2009. Chceme silnou levicovou parlamentní skupinu, schopnou změnit Evropu. Každý hlas pro kandidátku Evropské levice je hlasem pro mírovou, sociální, ekologickou, demokratickou a feministickou Evropu žijící solidárně!

 

Využijte této chvíle, změňte teď Evropu!

 

Pracovní překlad textu platformy EL připravili jh (I, II) a mn (III, IV).
Anglický originál byl schválen volební konferencí EL.
 


Související články:
(EU - Strana evropské levice)

Úvahy o budoucnosti evropské levice (04.06.2017)
V. sjezd Evropské levice, Berlín, 16.-18. 12. 2016 (18.12.2016)
Nedoľité pětasedmdesátiny (16.08.2016)
Naslouchat občanům (07.07.2016)
Zápisky z Letní univerzity Evropské levice (17.07.2015)
Letní univerzita EL se letos koná v České republice (16.05.2015)
Prohláąení Rady předsedů SEL - Atény, 14. března 2015 (08.04.2015)
Spojenectví proti úsporným opatřením = Alliance Against Austerity (08.04.2015)
TTIP: nebezpečí pro pracovní místa, bezpečnost potravin, ochranu přírody a demokracii (15.09.2014)
Letní univerzita Evropské levice je v Německu (19.06.2014)
Letní universita EL 2013 je minulostí (01.08.2013)
Léto je tady a s ním letní universita (11.07.2013)
Letní universita EL - praktické informace pro účastníky (13.06.2013)
Letní universita EL 2013 - předběžný program (13.06.2013)
Rámcový program - Letní univerzita EL, Portaria, Řecko (17.06.2012)
Strana evropské levice podporuje Evropský den odborářské aktivity (29.02.2012)
Národy Evropy, spojte se proti krizi! (21.02.2012)
Evropská levice odsuzuje policejní násilí proti demonstrantům v Barceloně (29.05.2011)
EL elects new President and vice-chairpersons (06.12.2010)
EL volí nového předsedu a místopředsedy (06.12.2010)
Agenda pro sociální Evropu (03.12.2010)
3. sjezd SEL (03.12.2010)
Výzva moldavského prezidenta k národu (09.04.2009)
Výrazný úspěch komunistů v Moldově (06.04.2009)
Společně za změny v Evropě - o volební konferenci EL (01.12.2008)
Together for change in Europe! (01.12.2008)
Socialismus v Evropě: zkušenosti a poučení z 20. století a vyhlídky pro 21. století (02.10.2008)
Socialism in Europe: Experiences and Lessons from the 20th Century and Prospects for the 21st Century (02.10.2008)
Strana evropské levice (01.02.2008)
Česká televize: Dobrá zpráva - žádná zpráva? (05.12.2007)
Archiv tlumočeného videa z 2. sjezdu EL (04.12.2007)
Pražská akční výzva (29.11.2007)
Vybojovat změny v Evropě (29.11.2007)
Poděkování organizátorům 2. sjezdu EL (29.11.2007)
Evropská levice: vytváříme alternativy (28.11.2007)
2. sjezd EL - projevy a schválené dokumenty (28.11.2007)
Co je nejdůležitější (27.11.2007)
Buďme hnutím demokratické obnovy (27.11.2007)
Levice musí prokázat sílu své neosociální politiky (27.11.2007)
Levice musí najít společnou řeč (27.11.2007)
Pražská akční výzva "Mír, rozvoj a plnoprávné zaměstnání" (26.11.2007)
Evropská levice už ušla svůj kus cesty (26.11.2007)
Pár fotek z 2. sjezdu EL (26.11.2007)
Strana evropské levice nechce americké radary ani základny (25.11.2007)
Pozor, pravice a levice mají sjezd (25.11.2007)
Levicová vize o Evropě je ta pravá (23.11.2007)
Přímý přenos z 2. sjezdu EL (22.11.2007)
Evropská levice: vytváření alternativ (návrh) (17.11.2007)
Pozvánka na 2. sjezd Evropské levice (15.11.2007)
Základní informace o 2. sjezdu Strany evropské levice (EL) (15.11.2007)
Aktuální informace o Straně evropské levice (Evropská levice, EL) (15.11.2007)
Návrh programu 2. sjezdu EL (15.11.2007)
Seznam zahraničních účastníků 2. sjezdu strany EL (05.11.2007)
8. březen 2007: 50 let ženských práv v Evropské unie. Konzervativní nástup v "Roce stejných příležitostí 2007" (08.03.2007)
2. sjezd Strany evropské levice se sejde v Praze (21.01.2007)
Berlínská výzva (20.01.2007)
Strana evropské levice roste (10.03.2006)
Beitrag zur Debatte um die Gründung der PEL (27.11.2005)
Příspěvek k diskusi o založení SEL (27.11.2005)
Nový levicový obrat k Evropě (27.11.2005)
Rudá mezi evropskými hvězdami (27.11.2005)
The front against opportunism must be strengthened (11.11.2005)
Frontu proti oportunismu je třeba posílit (11.11.2005)
1. sjezd Strany evropské levice na stránkách SDS (06.11.2005)
Východoevropské strany nejsou dostatečně zastoupeny (05.11.2005)
Jaký smysl hledá KSČM v Straně evropské levice (05.11.2005)
Athens’ Declaration (03.11.2005)
Athénská deklarace (03.11.2005)
A new left turn for Europe (02.11.2005)
Přeměnit zálibu levice ve sporech na účinnou politiku (02.11.2005)
Úvodní projev na sjezdu SEL (01.11.2005)
SEL proti politice neoliberalismu (31.10.2005)
Sjezd SEL v českém agenturním zpravodajství (30.10.2005)
Projev na sjezdu SEL (neděle) (30.10.2005)
Projev předsedy ÚV KSČM na sjezdu SEL (29.10.2005)
Opening Speech of Fausto Bertinotti (29.10.2005)
Zahájení 1. sjezdu Strany evropské levice v Athénách (29.10.2005)
V Aténách zahájen sjezd SEL (29.10.2005)
Projev na sjezdu SEL (sobota) (29.10.2005)
Práce se závěry z evaluační zprávy, rozvoj EL a připomínky ke Stanovám EL (26.10.2005)
Předseda SDS ke sjezdu SEL v Aténách (26.10.2005)
Finanční statut Strany evropské levice (26.10.2005)
Evropa potřebuje zaměstnanost, sociální spravedlnost a rozvoj člověka. (26.10.2005)
Čeští komunisté podávají ruku SEL (22.10.2005)
Ano, můžeme změnit Evropu! (16.10.2005)
Postoj KS Řecka ke Straně evropské levice (03.10.2005)
Základní informace o 1. sjezdu Strany evropské levice (EL) (01.10.2005)
Základní informace o Straně evropské levice (EL) (01.10.2005)
KSČM ještě ladí svůj postoj ke stalinismu (12.09.2005)
Co je v zájmu evropské radikální levice (06.09.2005)
Několik poznámek ke Straně evropské levice (03.09.2005)
Rozhovor Haló novin s předsedou KS Rakouska Walterem Baierem (15.07.2005)
Proti vydání Sinana Bozkurta (19.03.2005)
Výzva Výkonného výboru Evropské levice k následkům katastrofy v jižní Asii (14.03.2005)
Stručná informace o jednání VV SEL (13.03.2005)
Mlha, nebo krátká paměť? (13.03.2005)
Diskuse VV SEL k dopisu KSČM (08.03.2005)
O XVII. sjezdu Německé komunistické strany (07.03.2005)
6. sjezd PRC - zápas o charakter strany (06.03.2005)
Pietro Ingrao vstupuje do Strany komunistické obnovy (04.03.2005)
Dopis delegátům 6. sjezdu PRC (03.03.2005)
Oznámení oddělení mezinárodních vztahů strany SYNASPISMOS stranám EL (23.02.2005)
Pravidla pro individuální členství (13.02.2005)
Strana, která rozdělila evropskou levici (11.02.2005)
Rok 2005 před námi (03.01.2005)
Rok Alberta Einsteina (31.12.2004)
Strana evropské levice (starý web) (01.12.2004)
Zápis ze schůze Výkonného výboru Strany evropské levice (EL), Paříž, 7. listopadu 2004 (07.11.2004)
K Evropské levici a evropské levici (27.10.2004)
Jiná Evropa je možná: NE ústavní smlouvě (25.10.2004)
Zápis schůze Výkonného výboru Strany evropské levice (EL), Berlín, 10.-11. července 2004 (11.07.2004)
Aby mohla být polemika fundovaná (06.06.2004)
Narodila se nová evropská levicová strana... A je to holčička (06.06.2004)
Tisková zpráva SDS 040603 (03.06.2004)
Mýtus či reálná spolupráce levice? (03.06.2004)
Informace o možnosti individuálního členství (02.06.2004)
Rozhodnutí o individuálním členství ve Straně evropské levice, platné pro Českou republiku (02.06.2004)
Poznámky ke sjezdu Strany evropské levice (11.05.2004)
Poznámky k překladu Stanov (09.05.2004)
Manifest Strany evropské levice (09.05.2004)
Stanovy Strany evropské levice (09.05.2004)
Výkonný výbor SEL (09.05.2004)
Tisková zpráva SDS 040509 (09.05.2004)
Tisková zpráva SDS 040425 (25.04.2004)
Stanovisko SDS k situaci v evropské levici před sjezdem SEL (18.04.2004)
To the arguments against the Party of the European Left (30.03.2004)
K argumentům proti Straně evropské levice (30.03.2004)
Stanovisko CV SDS k založení SEL a k volbám do EP (20.03.2004)
Postoj KS Řecka k založení Strany evropské levice (18.03.2004)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1765 (1765 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1351 (1351 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1375 (1375 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
890 (890 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1519 (1519 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1310 (1310 hl.)
Prohnilý humanismus !!
894 (894 hl.)

Celkem hlasovalo: 9104


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.