logo SDS
Dnešní datum: 30. 11. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 30
Prům. 16.2
21 denni
Max. 604
Prům. 352.6

Nyní si čte web : 80 uživ.

Strana evropské levice

* Práce se závěry z evaluační zprávy, rozvoj EL a připomínky ke Stanovám EL

Vydáno dne 26. 10. 2005 (9078 přečtení)

Návrh pro 1. sjezd EL Athény 2005, předkládá VV EL a pracovní skupina "Stanovy" přípravné skupiny VV EL pro 1. sjezd)

Návrh
dalšího postupu práce se závěry z evaluační zprávy o EL, spojených s aspekty rozvoje EL a připomínkami a návrhy k současným Stanovám EL

 

[A]
Výkonný výbor EL diskutoval na své schůzi 12. 9. 2005 zprávu  přípravné skupiny pro 1. sjezd, pracovní skupiny "Stanovy". Na základě závěrů  pracovní skupiny a pracovní skupiny "evaluace" jakož i předložených písemných a ústně prezentovaných návrhů  a názorů ke zkvalitnění Stanov EL , které VV v posledních měsících obdržel, navrhuje VV sjezdu následující:

 

1. Pokračovat s dalším rozvojem Strany evropské levice na základě existujících programových a hlavních organizačních a finančních dohod, přijatých na zakládajícím sjezdu EL. Všechny členské strany zahájjly společnou práci v tomto rámci a na základě dohodnutých politických stanovisek, shrnutých v Manifestu a Stanovách.  Během celého uplynulého roku se ozřejmilo, že věta  "To je jen začátek ..." charakterizuje vznik EL až dodnes. Bylo dosaženo prvních pozitivních výsledků, ale řada činností, konkrétních akcí a vývoj v EL, o nichž jsme doufali, že budou již realizovány, nejsou stále uskutečněny  VV EL si je vědom toho, že sám je stejně jako obecně celá EL v procesu produktivního učení. Je třeba zdůraznit, že mnoho záležitostí společného zájmu se musí mnohem více stát těžištěm politického života v jednotlivých členských stranách. Úspěch naší společné práce je možný jen společným úsilím - realizovaným jak jednotlivými členskými stranami, tak veškerými jejich členy a sympatizanty.

2. Výkonný výbor  EL je přesvědčen, že pravidla, principy a formy vnitřní spolupráce v EL, stanovená v zakládacích dokumentech EL, poskytují dostatek tvůrčího prostoru pro toto nezbytné další posilování a rozvoj Strany evropské levice v jejích různých aspektech v rámci spolupráce stran, jakož i v rámci rozvoje aktivit sítí, pracovních skupin a základních organizací. Schválené principy a formy společné práce zaručují jak otevřenost EL dalším stranám, které projevují zájem,  nebo jednotlivcům, kteří se chtějí účastnit politické práce EL,.Poskytují pro tuto snahu strukturní zázemí. Zkušenosti posledního roku ukazují schopnost E" vstupovat do konkrétnějších vztahů s různými sociálními hnutími na evropské i národní úrovni.

3. VV EL bral a bere vážně v úvahu všechny připomínky, týkající se dalších zlepšení nebo změn existujících pravidel. Ve výkonném výboru ylo několikrát diskutováno o této otázce. Shrneme-li tyto debaty, zdůrazňuje VV EL, že každá změna pravidel vyžaduje vážnou diskusi ve všech členských stranách a mezi základními organizacemi.   První navržené myšlenky a návrhy v tomto směru musí být podrobeny odpovídající diskusi v rámci struktur EL i členských stran, ta musí být organizována VV EL v nejbližší době. Nově zvolený výkonný výbor by měl tento úkol zahrnout do svého plánu práce. pro roky 2005/2006.

4. VV EL navrhuje ustavit komisi pro Stanovy EL. Ta by měla shromažďovat názory a další návrhy, sumarizovat je, sbírat návrhy s diskusí uvnitř stran EL a předložit zprávu o této práci nejpozději 3 měsíce před příštím sjezdem všem členských stranám, aby mohly připravit diskusi o Stanovách na tomto sjezdu, založenou na diskusi v rámci těchto stran.o další organizaci Strany evropské levice. Výkonný výbor bude zavázán k podpoře práce této komise.

 

[B]
Přehled některých záměrů a návrhů na změny a opětovnou diskusi o Stanovách a principech rozvoje EL, předložených VV EL v roce 2005 

 

1. Návrhy ze sítě EL-Fem, zaměřené na specifičtější ohlas genderových problémů a postavení sítě EL-Fem.
Na př:
a) zahrnout do preambule Stanov tento dotek  "El-Fem je feministickým politickým subjektem, který pracuje v rámci EL a je autonomně a horizontálně organizován. Udržuje vztahy s ženskými hnutími a feministickým hnutím (Women for Peace...), a s asociacemi a se ženami, které bojují za ženská práva"
b) do článku 8 "5 zahrnout dodatek. "Dohody nebo návrhy, které činí EL a které se vztahují k ženským otázkám, musí být diskutovány nejprve v EL-fem. EL-fem je a strukturou žen, které rozvíjejí feministickou politiku a jsou nezávisle organizovány. Má právo dávat návrhy a nastavovat priority ve všech otázkách, které spadají do její kompetence, a které se zejména týkají jejího vztahu k ženskému hnutí obecně a zejména feministickému. "
c) do článku 12 přidat dodatek, "Delegáti jsou vybíráni svými stranami s minimálním podílem žen 50 procent".

 

2.  Poznámky k pravidlům týkajícím se individuálního členství v EL
- některé postřehy k této otázce z debat v rámci členských a pozorovatelských stran a názory vyjádřené na schůzi VV v Římě a následně o demokratickém vztahu mezi členskými stranami a nynějšími individuálními členy a další perspektivy těchto vztahů, zejména
- jaká jsou  specifická práva a povinnosti individuálních členů EL jakož i stran EL na národní úrovní, kde pracují členské /pozorovatelské strany,
- vztahy spolupráce individuálních členů se strukturami EL, zejména s VV EL;
- jak zaručit, aby se individuální členové nevměšovali do členských stran prostřednictvím EL, vlivu na její politiku a veřejným vystupováním,
- dosud neustavená pravidla jak zahrnout individuální členy do každodenního rozhodování o politice EL a jejích členských/pozorovatelských stran. Objevují se konkrétní odpovědi jak mohou individuální členové ovlivňovat politiku EL, jak se účastnit v členském životě v EL a podílet se na rozvoji politické praxe EL;

3. Závěry ke zkvalitnění koordinační funkce a procesu tvorby politických rozhodnutí v institucích EL, např.:
- práce výkonného výbor EL musí být organizována jako stálý politický proces s konkrétní zodpovědností v rámci VV EL; zejména s pomocí permanentního "koordinačního centra", aby se VV EL stal společným vedoucím orgánem EL
- kancelář EL-Office se musí stát technicko-organizačním centrem EL; nepochybně po některých počátečních obtížích se toto stalo stále více názorem členských stran EL; proto sjezd EL musí trvat na strukturovanější odpovědnosti mezi orgány EL kanceláří, která by zaručovala transparentnost a odpovědnost;
- VV EL bude její práci reorganizovat a shromažďovat další zkušenosti, které by se měly vzít v úvahu také v evaluační zprávě pro příští řádný sjezd EL. VV EL uvažuje o vytvoření koordinační politické skupiny v rámci VV EL, která by byla zodpovědná za zajištění těsnější spolupráce s členskými stranami EL, pracovními strukturami  EL (sítě, pracovní skupiny k různým politickým tématům atd. ), a také as s parlamentními představiteli stran EL (GUE/NGL, Rada Evropy, atd.).

 

4.   Aspekty vztahu mezi orgány a strukturami EL a parlamentní reprezentací stran EL na evropské úrovni (EP, RE aj.). Bylo zdůrazněno, vztah mezi EL a parlamentní reprezentací členských a pozorovatelských stran EL je třeba zintenzivnit, tj. prohloubit pocit příslušnosti členů EP a členů parlamentní skupiny RE k EL a příspěvek k její činnosti.

 

5.  Politická pochopení struktury  EL; zejména chápání sebe sama a "politicko.geografického prostoru" EL, a  forem její spolupráce se stranami, které (dosud) nejsou členy EL. 


Související články:
(EU - Strana evropské levice)

Úvahy o budoucnosti evropské levice (04.06.2017)
V. sjezd Evropské levice, Berlín, 16.-18. 12. 2016 (18.12.2016)
Nedoľité pětasedmdesátiny (16.08.2016)
Naslouchat občanům (07.07.2016)
Zápisky z Letní univerzity Evropské levice (17.07.2015)
Letní univerzita EL se letos koná v České republice (16.05.2015)
Prohláąení Rady předsedů SEL - Atény, 14. března 2015 (08.04.2015)
Spojenectví proti úsporným opatřením = Alliance Against Austerity (08.04.2015)
TTIP: nebezpečí pro pracovní místa, bezpečnost potravin, ochranu přírody a demokracii (15.09.2014)
Letní univerzita Evropské levice je v Německu (19.06.2014)
Letní universita EL 2013 je minulostí (01.08.2013)
Léto je tady a s ním letní universita (11.07.2013)
Letní universita EL - praktické informace pro účastníky (13.06.2013)
Letní universita EL 2013 - předběžný program (13.06.2013)
Rámcový program - Letní univerzita EL, Portaria, Řecko (17.06.2012)
Strana evropské levice podporuje Evropský den odborářské aktivity (29.02.2012)
Národy Evropy, spojte se proti krizi! (21.02.2012)
Evropská levice odsuzuje policejní násilí proti demonstrantům v Barceloně (29.05.2011)
EL elects new President and vice-chairpersons (06.12.2010)
EL volí nového předsedu a místopředsedy (06.12.2010)
Agenda pro sociální Evropu (03.12.2010)
3. sjezd SEL (03.12.2010)
Výzva moldavského prezidenta k národu (09.04.2009)
Výrazný úspěch komunistů v Moldově (06.04.2009)
Společně pro změny v Evropě (18.12.2008)
Společně za změny v Evropě - o volební konferenci EL (01.12.2008)
Together for change in Europe! (01.12.2008)
Socialismus v Evropě: zkušenosti a poučení z 20. století a vyhlídky pro 21. století (02.10.2008)
Socialism in Europe: Experiences and Lessons from the 20th Century and Prospects for the 21st Century (02.10.2008)
Strana evropské levice (01.02.2008)
Česká televize: Dobrá zpráva - žádná zpráva? (05.12.2007)
Archiv tlumočeného videa z 2. sjezdu EL (04.12.2007)
Pražská akční výzva (29.11.2007)
Vybojovat změny v Evropě (29.11.2007)
Poděkování organizátorům 2. sjezdu EL (29.11.2007)
Evropská levice: vytváříme alternativy (28.11.2007)
2. sjezd EL - projevy a schválené dokumenty (28.11.2007)
Co je nejdůležitější (27.11.2007)
Buďme hnutím demokratické obnovy (27.11.2007)
Levice musí prokázat sílu své neosociální politiky (27.11.2007)
Levice musí najít společnou řeč (27.11.2007)
Pražská akční výzva "Mír, rozvoj a plnoprávné zaměstnání" (26.11.2007)
Evropská levice už ušla svůj kus cesty (26.11.2007)
Pár fotek z 2. sjezdu EL (26.11.2007)
Strana evropské levice nechce americké radary ani základny (25.11.2007)
Pozor, pravice a levice mají sjezd (25.11.2007)
Levicová vize o Evropě je ta pravá (23.11.2007)
Přímý přenos z 2. sjezdu EL (22.11.2007)
Evropská levice: vytváření alternativ (návrh) (17.11.2007)
Pozvánka na 2. sjezd Evropské levice (15.11.2007)
Základní informace o 2. sjezdu Strany evropské levice (EL) (15.11.2007)
Aktuální informace o Straně evropské levice (Evropská levice, EL) (15.11.2007)
Návrh programu 2. sjezdu EL (15.11.2007)
Seznam zahraničních účastníků 2. sjezdu strany EL (05.11.2007)
8. březen 2007: 50 let ženských práv v Evropské unie. Konzervativní nástup v "Roce stejných příležitostí 2007" (08.03.2007)
2. sjezd Strany evropské levice se sejde v Praze (21.01.2007)
Berlínská výzva (20.01.2007)
Strana evropské levice roste (10.03.2006)
Beitrag zur Debatte um die Gründung der PEL (27.11.2005)
Příspěvek k diskusi o založení SEL (27.11.2005)
Nový levicový obrat k Evropě (27.11.2005)
Rudá mezi evropskými hvězdami (27.11.2005)
The front against opportunism must be strengthened (11.11.2005)
Frontu proti oportunismu je třeba posílit (11.11.2005)
1. sjezd Strany evropské levice na stránkách SDS (06.11.2005)
Východoevropské strany nejsou dostatečně zastoupeny (05.11.2005)
Jaký smysl hledá KSČM v Straně evropské levice (05.11.2005)
Athens’ Declaration (03.11.2005)
Athénská deklarace (03.11.2005)
A new left turn for Europe (02.11.2005)
Přeměnit zálibu levice ve sporech na účinnou politiku (02.11.2005)
Úvodní projev na sjezdu SEL (01.11.2005)
SEL proti politice neoliberalismu (31.10.2005)
Sjezd SEL v českém agenturním zpravodajství (30.10.2005)
Projev na sjezdu SEL (neděle) (30.10.2005)
Projev předsedy ÚV KSČM na sjezdu SEL (29.10.2005)
Opening Speech of Fausto Bertinotti (29.10.2005)
Zahájení 1. sjezdu Strany evropské levice v Athénách (29.10.2005)
V Aténách zahájen sjezd SEL (29.10.2005)
Projev na sjezdu SEL (sobota) (29.10.2005)
Předseda SDS ke sjezdu SEL v Aténách (26.10.2005)
Finanční statut Strany evropské levice (26.10.2005)
Evropa potřebuje zaměstnanost, sociální spravedlnost a rozvoj člověka. (26.10.2005)
Čeští komunisté podávají ruku SEL (22.10.2005)
Ano, můžeme změnit Evropu! (16.10.2005)
Postoj KS Řecka ke Straně evropské levice (03.10.2005)
Základní informace o 1. sjezdu Strany evropské levice (EL) (01.10.2005)
Základní informace o Straně evropské levice (EL) (01.10.2005)
KSČM ještě ladí svůj postoj ke stalinismu (12.09.2005)
Co je v zájmu evropské radikální levice (06.09.2005)
Několik poznámek ke Straně evropské levice (03.09.2005)
Rozhovor Haló novin s předsedou KS Rakouska Walterem Baierem (15.07.2005)
Proti vydání Sinana Bozkurta (19.03.2005)
Výzva Výkonného výboru Evropské levice k následkům katastrofy v jižní Asii (14.03.2005)
Stručná informace o jednání VV SEL (13.03.2005)
Mlha, nebo krátká paměť? (13.03.2005)
Diskuse VV SEL k dopisu KSČM (08.03.2005)
O XVII. sjezdu Německé komunistické strany (07.03.2005)
6. sjezd PRC - zápas o charakter strany (06.03.2005)
Pietro Ingrao vstupuje do Strany komunistické obnovy (04.03.2005)
Dopis delegátům 6. sjezdu PRC (03.03.2005)
Oznámení oddělení mezinárodních vztahů strany SYNASPISMOS stranám EL (23.02.2005)
Pravidla pro individuální členství (13.02.2005)
Strana, která rozdělila evropskou levici (11.02.2005)
Rok 2005 před námi (03.01.2005)
Rok Alberta Einsteina (31.12.2004)
Strana evropské levice (starý web) (01.12.2004)
Zápis ze schůze Výkonného výboru Strany evropské levice (EL), Paříž, 7. listopadu 2004 (07.11.2004)
K Evropské levici a evropské levici (27.10.2004)
Jiná Evropa je možná: NE ústavní smlouvě (25.10.2004)
Zápis schůze Výkonného výboru Strany evropské levice (EL), Berlín, 10.-11. července 2004 (11.07.2004)
Aby mohla být polemika fundovaná (06.06.2004)
Narodila se nová evropská levicová strana... A je to holčička (06.06.2004)
Tisková zpráva SDS 040603 (03.06.2004)
Mýtus či reálná spolupráce levice? (03.06.2004)
Informace o možnosti individuálního členství (02.06.2004)
Rozhodnutí o individuálním členství ve Straně evropské levice, platné pro Českou republiku (02.06.2004)
Poznámky ke sjezdu Strany evropské levice (11.05.2004)
Poznámky k překladu Stanov (09.05.2004)
Manifest Strany evropské levice (09.05.2004)
Stanovy Strany evropské levice (09.05.2004)
Výkonný výbor SEL (09.05.2004)
Tisková zpráva SDS 040509 (09.05.2004)
Tisková zpráva SDS 040425 (25.04.2004)
Stanovisko SDS k situaci v evropské levici před sjezdem SEL (18.04.2004)
To the arguments against the Party of the European Left (30.03.2004)
K argumentům proti Straně evropské levice (30.03.2004)
Stanovisko CV SDS k založení SEL a k volbám do EP (20.03.2004)
Postoj KS Řecka k založení Strany evropské levice (18.03.2004)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1881 (1881 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1434 (1434 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1484 (1484 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
964 (964 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1433 (1433 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9749


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.