logo SDS
Dnešní datum: 26. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 15
Prům. 8.2
21 denni
Max. 330
Prům. 221.7

Nyní si čte web : 72 uživ.

Strana evropské levice

* Stanovy Strany evropské levice

Vydáno dne 09. 05. 2004 (9691 přečtení)

Schváleno ustavujícím sjezdem Strany evropské levice 8. a 9. května 2004 v Římě.

Preambule

Sdružujeme demokratické strany alternativní a pokrokové levice na evropském kontinentu, které usilují o důslednou transformaci dnešních sociálních vztahů do mírové a sociálně spravedlivé společnosti na základě své rozdílné situace a historie a na základě shodných společných hodnot.

Proto se odvoláváme v národním i v mezinárodním měřítku na hodnoty a tradice socialistického, komunistického a dělnického hnutí, feminismu, hnutí za rovnost mezi muži a ženami, hnutí na ochranu životního prostředí a za udržitelný rozvoj, na hodnoty míru a mezinárodní solidarity, lidských práv, humanismu a antifašismu, pokrokového a liberálního myšlení. Pracujeme společně v tradicích bojů proti kapitalistickému vykořisťování, ekologické destrukci, politickému útisku a zločinným válkám, proti fašismu a diktatuře, v odporu proti patriarchální nadvládě a proti diskriminaci „odlišných“.

Bráníme legitimitu našeho hnutí, které inspirovalo miliony lidí a přispělo k zajištění jejich sociálních jistot. Uchováváme v živé paměti památku těchto bojů včetně jejich obětí a včetně strádání, které tyto boje provázelo. Činíme tak s bezvýhradným odmítnutím nedemokratických, stalinistických praktik a zločinů, které byly v absolutním rozporu se socialistickými a komunistickými ideály.

Politický a hospodářský rozvoj v kapitalistických společnostech na začátku 21. století staví levicové strany, demokratická hnutí a alternativní společenské síly před nutnost a možnost brát při předkládání a uskutečňování společenských alternativ v úvahu nejen všechny aspekty globalizace a internacionalizace. Evropa jako nový prostor pro integraci stále více zemí Východu a Západu, Severu a Jihu je  pro levicové síly současně příležitostí i výzvou získat znovu politickou iniciativu. Chceme a musíme co nejtěsněji spojovat naši práci na této politické úrovni se společenskými aktivitami členů a sympatizantů stranických organizací v rámci místních komunit, regionů a národních států.

Ostře přitom odmítáme kapitalismus a chystáme alternativy k němu i k celosvětovým pokusům vůdčích finančních uskupení o prosazení neoliberální politiky do denního života lidí, kterou provádějí tzv. politické a ekonomické elity.

Tak chceme a musíme postupovat jako síla, která není sama bez rozporů, v níž jsou rozdílné názory na mnohé otázky. Jsme ale jednotni v odporu proti politické neschopnosti a společně bojujeme za alternativu, jejímž cílem je svoboda, rovnost, spravedlnost a solidarita.

S tímto mezinárodním přístupem prohlašujeme:

 • Levice chce převzít v Evropě a ve světě odpovědnost za utváření našich společností, za vypracování politických alternativ, za jejich prosazování ve veřejnosti a za získání potřebné většinové podpory.
 • Liberální internacionalizace a globalizace nejsou přírodní jevy, ale výsledek politického vývoje a rozhodování. Proto důsledně vystupujeme proti neoliberálnímu přístupu k řešení těchto výzev, proti válce a militarizaci. Právě teď je nutno dodávat lidem odvahu a důvěru v to, že svět není zbožím, že nový svět míru, demokracie, udržitelnosti a solidarity je možný.

1. Obecná ustanovení, složení a členství

Článek 1

„Strana evropské levice“, dále zkráceně „Evropská levice“ (EL), je pružné, decentralizované sdružení nezávislých a suverénních evropských levicových stran a politických organizací, které pracuje na základě konsensu.

Článek 2

 • Zakládajícími členy EL jsou komunistické, socialistické, levicově ekologické a jiné demokratické levicové strany členských států Evropské unie,a států asociovaných s EU, které pracují společně a vytvářejí různé formy spolupráce na všech úrovních evropské politické aktivity, založené na smlouvách, základních principech a politických cílech vytyčených ve společné politické platformě (Manifestu). Souhlas se Stanovami „Evropské levice“ je  předpokladem členství ve Straně evropské levice.
 • Členství v EL je otevřené pro jakoukoliv evropskou levicovou stranu a politickou organizaci, která souhlasí s cíli a principy politické platformy (Manifestu) a přijímá tyto Stanovy. Členství je udělováno rozhodnutím členů EL.
 • Jiné strany a politické organizace mohu požádat o statut pozorovatelů nebo být přizvány členskými stranami, aby se staly pozorovateli v EL.

Článek 3

Evropskou levici tvoří následující strany:

 • členské strany a politické organizace s plnými právy
 • pozorovatelské strany nebo politické organizace.

Zakládajícími členy Evropské levice jako její členské organizace  jsou:

 • Komunistická strana Rakouska,
 • Strana demokratického socialismu, Česká republika,
 • Estonská sociálně demokratická strana práce,
 • Francouzská komunistická strana[1],
 • Strana demokratického socialismu, Německo,
 • Levicová koalice hnutí a ekologie - Synaspismos, Řecko,
 • Dělnická strana, Maďarsko,
 • Strana komunistické obnovy, Itálie,
 • Strana socialistické aliance, Rumunsko,
 • Komunistická obnova, San Marino,
 • Komunistická strana Slovenska,
 • Komunistická strana Španělska,
 • Sjednocená alternativní levice Katalánska, Španělsko,
 • Sjednocená levice, Španělsko,
 • Švýcarská strana práce,

Článek 4

Strana EL má oficiální název v každém z oficiálních jazyků Evropské unie, jakož i ve všech  oficiálních jazycích těch států, v nichž existují členské strany EL.

Tyto názvy zní:

„Partit de L ’Esquerra Europea” nebo “Esquerra Europea” nebo “EE” v katalánštině
„Strana evropské levice“ nebo „Evropská levice“ nebo EL v češtině
„Party of the European Left“ nebo „European Left“ nebo „EL“ v angličtině
„Euroopa Vasakpartei” nebo „Euroopa Vasak” nebo „EV” v estonštině
„Parti de la Gauche Européene“ nebo „Gauche Européene“ nebo „GE“ ve francouzštině
„Partei der Europäischen Linken“ nebo „Europäische Linke“ nebo „EL“ v němčině
„κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς“ nebo „Ευρωπαϊκή Αριστερά“ nebo „ΕΑ“ v řečtině
„Európai Baloldali Párt” nebo „Európai Bal” nebo „EB” v maďarštině
„Partito della Sinistra Europea“ nebo „Sinistra Europea“ nebo „SE“ v italštině
„Partidul Stîngii Europene“ nebo „Stînga Europeană“ nebo „SE“ v rumunštině
„Európska ľavicová strana” nebo „Európska ľavica” nebo „EL” ve slovenštině
„Partido de la Izquierda Europea“ nebo „Izquierda  Europea“ nebo „IE“ ve španělštině

Právním sídlem EL Brusel.

Článek 5

EL si klade za úkol:

 • přispívat ke společným politickým akcím demokratické a alternativní levice  v členských státech EU, jakož i na celoevropské úrovni;
 • rozšiřovat sociální, emancipační, ekologické, mírumilovné, jakož i demokratické a pokrokové myšlení a aktivity stran, jejich členů a sympatizantů, a s tímto cílem posilovat akce těchto stran pro rozvoj  emancipačních, demokratických, mírových, sociálních, a ekologicky udržitelných politických postupů, jak je to nutné pro transformaci společností a pro překonání soudobého kapitalismu;
 • používat demokratických forem ve snaze o překonání současných kapitalistických vztahů;
 • upevňovat spolupráci členských stran a politických organizací na všech úrovních;
 • podporovat srovnávání jejich analýz a zajišťovat koordinaci jejich orientace na celoevropské úrovni;
 • spolupracovat na evropské úrovni s jinými politickými organizacemi, jež sledují podobné cíle;
 • podporovat „práci s evropským veřejným míněním“ (European public relations work), která aktivně napomáhá rozvoji evropské identity v souladu s našimi hodnotami a cíli;
 • spolupracovat při přípravě evropských voleb a referend na evropské úrovni,
 • iniciovat, připravovat a podporovat celoevropské iniciativy EL a jejich stran společně s  jinými stranami, nadstranickými a nevládními organizacemi;
 • ponechávat veškerá rozhodnutí týkající se volby postupů a postojů členských stran nebo politických organizací v jejich vlastních zemích přísně v rámci suverenity těchto národních stran.

EL jednoznačně podporuje úplnou rovnost obou pohlaví ve všech oblastech denního života. Feminismus, úsilí o rovnoprávné začleňování mužů a žen do společnosti a demokracie ve vztazích mezi muži a ženami jsou základními principy fungování a rozvoje EL.

Článek 6

(1)
Členskou stranou nebo politickou organizaci EL s plnými právy a povinnostmi se může stát kterákoliv levicová strana nebo politická organizace zastoupená v Evropském parlamentu, v národních parlamentech nebo v parlamentech regionů či v regionálních zastupitelských sborech v rámci členských států Evropské unie.

Ve  členských státech EU, které nemají regionální zastupitelské sbory, postačuje, pokud strana nebo politická organizace má své zástupce na městské či obecní úrovni, jestliže příslušné zastupitelstvo představuje alespoň 20% obyvatelstva příslušného státu.

Strany nebo politické organizace z členských i nečlenských států EU se mohou stát plnoprávnými členy EL, bez ohledu na to, mají-li parlamentní zastoupení na různých úrovních.

(2)
Členství v EL nevylučuje členství v jiných sdruženích včetně těch, která se nacházejí mimo Evropskou unii, pokud jejich působení není v rozporu s cíli a zásadami EL. Struktura EL dovoluje politickým organizacím, které jsou politicky blízké k EL, aby se pružným způsobem účastnily její činností. Hlavním kritériem je zde politický souhlas se základními postoji EL.

(3)
Přihlášky k členství v EL posuzuje a rozhoduje o nich Rada předsedajících a ratifikuje je sjezd na návrh Výkonného výboru na základě přihlášky, pravidel a politického programu předloženého uchazečem.

(4)
Dočasné nebo prozatímní pozastavení účasti v aktivitách EL nebo zrušení členství v EL v případě, že členská strana nebo politická organizace vážně poruší ustanovení a politické cíle, probíhá stejnými postupy jako přijetí.

(5)
Pozorovatelské strany nebo politické organizace se účastní jako konzultanti těch zasedání EL, na která jsou pozvány. Mohou Výkonnému výboru předkládat k posouzení a rozhodnutí návrhy.

(6)
Členské strany nebo politické organizace, které chtějí vystoupit z EL, to musí oficiálně prohlásit.

(7)
Jako příspěvek ke svému budoucímu vývoji zavádí EL na určité pokusné období možnost individuálního členství. Konečné rozhodnutí o této otázce bude přijato až po důkladném zhodnocení zkušeností a diskusi ve všech členských stranách. Až do této doby může každá členská strana nebo politická organizace přijmout ve své vlastní zemi nejpříhodnější postup a praktické metody.

V souladu s tímto přístupem se ženy a muži trvale bydlící v některém členském státě Evropské unie, mohou stát individuálními členy EL. V zemích, kde existují plnoprávné členské strany nebo politické organizace EL, mohou tito lidé vytvářet přátelské kroužky asociované s členskými stranami EL. Občané jiných evropských zemí asociovaných s EU mohou rovněž požádat o individuální členství. Mohou rovněž vytvořit národní skupinu individuálních členů, která požádá o statut pozorovatele v EL, nebo se k takové skupině připojit.

2. Orgány EL a rozhodovací proces

Článek 7

Evropská levice má  následující orgány:

 • Sjezd
 • Radu předsedajících
 • Výkonný výbor

Způsob práce

Článek 8

 • Činnost orgánů EL je nutno provádět otevřeně a transparentně, jejich dokumenty jsou zveřejňovány. Dokumenty a materiály EL jsou poskytovány všem členským stranám a politickým organizacím.
 • Pro konkrétní způsob práce všech orgánů EL, jakož i pravidla procesu přijímání rozhodnutí. musí být těmito orgány podle návrhu Rady předsedajících zpracován a přijat jednací řád a pravidla.
 • S ohledem na hodnoty demokracie mezi muži a ženami musí být podíl žen ve všech orgánech EL (kromě Rady předsedajících) 50%.
 • Jako pluralistické sdružení je EL povinna vést svá jednání tak, aby byla zaručena práva různých tendencí a citlivostí.

Článek 9

 1. EL usiluje o těsnou spolupráci s parlamentními skupinami levice v jiných evropských orgánech a sdruženích.
 2. EL vytvoří formy spolupráce s evropskými mládežnickými organizacemi, které zastupují národní a regionální organizace nebo působí v evropských strukturách a v jiných mezinárodních seskupeních.

Sjezd

Článek 10

Sjezd:

 • schvaluje a přijímá základní dokumenty a Stanovy
 • ratifikuje rozhodnutí o přijetí stran nebo politických organizací

Sjezd:

 • volí předsedu/předsedkyni a místopředsedu/místopředsedkyni EL na základě návrhu Rady předsedajících a podle rotačního principu.
 • volí pokladní/ka na základě návrhu Výkonného výboru;
 • volí z každé členské strany na základě nominace příslušné strany dvě osoby jako další členy Výkonného výboru;
 • volí lichý počet auditorů (nejméně tři);
 • připravuje ve souladu s Radou předsedajících plán akcí;
 • rozhoduje o politických prohlášeních EL a o doporučeních adresovaných Výkonnému výboru;
 • vypracovává společné pokyny pro volby do Evropského parlamentu;
 • posuzuje zprávu o činnosti za uplynulé období a program další práce předkládaný Výkonným výborem;
 • navrhuje diskuse mezi členskými stranami a politickými organizacemi nebo v jejich rámci o otázkách politického vývoje nebo o zvláštních otázkách.

Článek 11

Sjezd se schází nejméně jednou za dva kalendářní roky. Svolává jej Výkonný výbor, který může rovněž rozhodnout o svolání mimořádného sjezdu.

Sjezd se musí konat nejméně 6 měsíců před nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu.

Sjezd se koná alternativně v různých členských státech Evropské unie nebo v evropských státech, kde existují členské strany nebo politické organizace EL.

Sjezd lze svolat na žádost nejméně 25% jeho delegátů.

Článek 12

Sjezd tvoří:

po 12 delegátech z každé členské strany. Klíč k určení počtu delegátů se schvaluje na každém sjezdu pro následující sjezd.
Delegáty si volí jednotlivé strany.
Klíč k určení počtu delegátů pro zakládající sjezd je stanoven dohodou v Radě předsedajících. Strany nemusí využít plný počet delegátů.

Všichni další účastníci jsou pozorovateli bez hlasovacího práva.
Jde o:

 • zástupce pozorovatelských stran  resp. organizací
 • členy Výkonného výboru, kteří nejsou delegáty sjezdu
 • pozvané a hosty včetně členů parlamentních skupin levicových stran v Evropském parlamentu, národních parlamentech nebo v jiných evropských orgánech či seskupeních

Článek 13

Výkonný výbor může dále pozvat na sjezd zástupce jiných stran nebo organizací.

Rada předsedajících

Článek 14

Rada předsedajících se schází nejméně dvakrát ročně.

Jejími členy jsou:

 • Předsedové/předsedkyně všech členských stran EL
 • Předseda/předsedkyně a místopředseda/místopředsedkyně EL

Rada předsedajících může pozvat na svá zasedání i jiné představitele orgánů EL nebo členských stran a politických organizací EL.

Pro přípravu zakládajícího sjezdu EL se vytvoří prozatímní Rada předsedajících skládající se z předsedů a předsedkyň všech členských stran EL.

Článek 15

Rada předsedajících má ve vztahu k Výkonnému výboru právo iniciativy a vznášení námitek v důležitých politických otázkách.

Rada předsedajících přijímá rozhodnutí a doporučení, které se postupují Výkonnému výboru a sjezdu EL.

Rada předsedajících rozhoduje o přihláškách k členství v EL.

Výkonný výbor

Článek 16

Výkonný výbor tvoří:

 • předseda/předsedkyně a místopředseda/místopředsedkyně;
 • pokladní/k;
 • další členové volení sjezdem na základě klíče: dvě osoby z každé členské strany na základě kvóty pro muže a ženy;
 • vedoucí Sekretariátu EL (bez hlasovacího práva).

Článek 17

Schůze Výkonného výboru se konají nejméně čtyřikrát do roka.

O svolání schůze Výkonného výboru může též požádat členská strana nebo politická organizace.

Článek 18

 • Výkonný výbor  rozhoduje na základě a podle orientace sjezdem a ve shodě s Radou předsedajících.
 • Určuje politické směrnice EL mezi sjezdy. Navrhuje, plánuje a svolává politické iniciativy EL a konference nebo tématické schůze. Vytváří stálé nebo dočasné pracovní skupiny, vybírá do nich odpovědné osoby a určuje jim úkoly.
 • Výkonný výbor svolává sjezd, shromažďuje návrhy na jeho časový rozvrh a místo konání a doporučuje jeho jednací řád a program.
 • Výkonný výbor  je rovněž  zmocněn, aby  jmenoval dočasné pracovní skupiny apod. pro zvláštní politické problémy a otázky v souladu s plánem akcí určeným sjezdem a s Radou předsedajících.

Předseda/předsedkyně

Článek 19

Předsedu/předsedkyni EL volí sjezd. Kandidáta na tuto funkci navrhuje a představuje Rada předsedajících vždy do a včetně následujícího sjezdu. Kandidatura má vycházet z principu rotace.

Podle návrhu Rady předsedajících volí sjezd jednoho místopředsedu/místopředsedkyni na základě rovnosti mezi muži a ženami.

Článek 20

V případě, že se místo předsedy před konáním dalšího řádného sjezdu uprázdní, může Výkonný výbor jmenovat předsedu s dočasným mandátem do konání následujícího sjezdu.

Článek 21

Předseda plní s pomocí Sekretariátu EL následující úkoly:

 • řídí běžný chod strany a připravuje zasedání Výkonného výboru;
 • udržuje úzké vztahy spolupráce s vedeními členských stran;
 • rozvíjí těsné vztahy s pozorovatelskými stranami;
 • plní rozhodnutí a příslušné pokyny Výkonného výboru;
 • udržuje kontakty EL s parlamentními skupinami, jejichž členy jsou poslanci levicových stran v Evropském parlamentu a v  jiných evropských nebo mezinárodních institucích apod.;
 • zastupuje EL v  kontaktech se zástupci organizací a institucí, včetně úřadů Evropské unie, odborových organizací, nevládních organizací a sdružení.

Místopředseda/místopředsedkyně podporuje předsedu/předsedkyni při plnění jeho povinností.

Sekretariát

Článek 22

Sekretariát plní rozhodnutí orgánů EL. Je pomocným orgánem, který vede předseda/předsedkyně. Výkonný výbor nese odpovědnost za jeho složení a činnost včetně financování a zaměstnanců.

Jeho povinností je zejména:

 • podporovat předsedu/předsedkyni
 • připravovat a organizovat schůze
 • udržovat kontakty s členskými stranami a politickými organizacemi
 • zajišťovat vztahy se sdělovacími prostředky
 • spravovat archiv
 • zajišťovat průhlednost veškeré politické práce.

3. Financování EL

Článek 23

EL se samofinancuje z členských příspěvků, darů a veřejné podpory.

Na základě návrhu Rady předsedajících a Výkonného výboru přijímá sjezd finanční statut, který reguluje úroveň členských příspěvků a získávání veřejné podpory. Výkonný výbor připravuje rozpočet.

4. Další ustanovení

Článek 24

O změnách těchto Stanov a o Manifestu rozhoduje sjezd EL po zevrubné diskusi v rámci každé z členských stran.

Rozpuštění strany

Článek 25

Rozpuštění EL vyžaduje rozhodnutí sjezdu. Veškerá aktiva EL, jakož i všechny její závazky se v době rozpuštění EL rozdělí mezi její členské strany podle jejich finančních příspěvků.

Přechodná ustanovení zakládajícího sjezdu:

Článek 26

Pokud nebude stanoveno jinak, všechna pravidla, která příjme ustanovující sjezd ohledně Stanov, mají jen dočasnou platnost do prvního řádného sjezdu EL. V tomto období mají všechny strany možnost ratifikovat zamýšlené členství příslušnými orgány každé ze stran v souladu se stanovami národních stran.

Do té doby nese zvláštní zodpovědnost za zajištění všech aspektů dalšího vývoje EL Rada předsedajících v těsné součinnosti s Výkonným výborem.

 


[1] V závislosti na na rozhodnutí členů PCF do 31. července 2004.

Poznámky k českému překladu.

Originály: anglický, německý


Související články:
(EU - Strana evropské levice)

Úvahy o budoucnosti evropské levice (04.06.2017)
V. sjezd Evropské levice, Berlín, 16.-18. 12. 2016 (18.12.2016)
Nedoľité pětasedmdesátiny (16.08.2016)
Naslouchat občanům (07.07.2016)
Zápisky z Letní univerzity Evropské levice (17.07.2015)
Letní univerzita EL se letos koná v České republice (16.05.2015)
Prohláąení Rady předsedů SEL - Atény, 14. března 2015 (08.04.2015)
Spojenectví proti úsporným opatřením = Alliance Against Austerity (08.04.2015)
TTIP: nebezpečí pro pracovní místa, bezpečnost potravin, ochranu přírody a demokracii (15.09.2014)
Letní univerzita Evropské levice je v Německu (19.06.2014)
Letní universita EL 2013 je minulostí (01.08.2013)
Léto je tady a s ním letní universita (11.07.2013)
Letní universita EL - praktické informace pro účastníky (13.06.2013)
Letní universita EL 2013 - předběžný program (13.06.2013)
Rámcový program - Letní univerzita EL, Portaria, Řecko (17.06.2012)
Strana evropské levice podporuje Evropský den odborářské aktivity (29.02.2012)
Národy Evropy, spojte se proti krizi! (21.02.2012)
Evropská levice odsuzuje policejní násilí proti demonstrantům v Barceloně (29.05.2011)
EL elects new President and vice-chairpersons (06.12.2010)
EL volí nového předsedu a místopředsedy (06.12.2010)
Agenda pro sociální Evropu (03.12.2010)
3. sjezd SEL (03.12.2010)
Výzva moldavského prezidenta k národu (09.04.2009)
Výrazný úspěch komunistů v Moldově (06.04.2009)
Společně pro změny v Evropě (18.12.2008)
Společně za změny v Evropě - o volební konferenci EL (01.12.2008)
Together for change in Europe! (01.12.2008)
Socialismus v Evropě: zkušenosti a poučení z 20. století a vyhlídky pro 21. století (02.10.2008)
Socialism in Europe: Experiences and Lessons from the 20th Century and Prospects for the 21st Century (02.10.2008)
Strana evropské levice (01.02.2008)
Česká televize: Dobrá zpráva - žádná zpráva? (05.12.2007)
Archiv tlumočeného videa z 2. sjezdu EL (04.12.2007)
Pražská akční výzva (29.11.2007)
Vybojovat změny v Evropě (29.11.2007)
Poděkování organizátorům 2. sjezdu EL (29.11.2007)
Evropská levice: vytváříme alternativy (28.11.2007)
2. sjezd EL - projevy a schválené dokumenty (28.11.2007)
Co je nejdůležitější (27.11.2007)
Buďme hnutím demokratické obnovy (27.11.2007)
Levice musí prokázat sílu své neosociální politiky (27.11.2007)
Levice musí najít společnou řeč (27.11.2007)
Pražská akční výzva "Mír, rozvoj a plnoprávné zaměstnání" (26.11.2007)
Evropská levice už ušla svůj kus cesty (26.11.2007)
Pár fotek z 2. sjezdu EL (26.11.2007)
Strana evropské levice nechce americké radary ani základny (25.11.2007)
Pozor, pravice a levice mají sjezd (25.11.2007)
Levicová vize o Evropě je ta pravá (23.11.2007)
Přímý přenos z 2. sjezdu EL (22.11.2007)
Evropská levice: vytváření alternativ (návrh) (17.11.2007)
Pozvánka na 2. sjezd Evropské levice (15.11.2007)
Základní informace o 2. sjezdu Strany evropské levice (EL) (15.11.2007)
Aktuální informace o Straně evropské levice (Evropská levice, EL) (15.11.2007)
Návrh programu 2. sjezdu EL (15.11.2007)
Seznam zahraničních účastníků 2. sjezdu strany EL (05.11.2007)
8. březen 2007: 50 let ženských práv v Evropské unie. Konzervativní nástup v "Roce stejných příležitostí 2007" (08.03.2007)
2. sjezd Strany evropské levice se sejde v Praze (21.01.2007)
Berlínská výzva (20.01.2007)
Strana evropské levice roste (10.03.2006)
Beitrag zur Debatte um die Gründung der PEL (27.11.2005)
Příspěvek k diskusi o založení SEL (27.11.2005)
Nový levicový obrat k Evropě (27.11.2005)
Rudá mezi evropskými hvězdami (27.11.2005)
The front against opportunism must be strengthened (11.11.2005)
Frontu proti oportunismu je třeba posílit (11.11.2005)
1. sjezd Strany evropské levice na stránkách SDS (06.11.2005)
Východoevropské strany nejsou dostatečně zastoupeny (05.11.2005)
Jaký smysl hledá KSČM v Straně evropské levice (05.11.2005)
Athens’ Declaration (03.11.2005)
Athénská deklarace (03.11.2005)
A new left turn for Europe (02.11.2005)
Přeměnit zálibu levice ve sporech na účinnou politiku (02.11.2005)
Úvodní projev na sjezdu SEL (01.11.2005)
SEL proti politice neoliberalismu (31.10.2005)
Sjezd SEL v českém agenturním zpravodajství (30.10.2005)
Projev na sjezdu SEL (neděle) (30.10.2005)
Projev předsedy ÚV KSČM na sjezdu SEL (29.10.2005)
Opening Speech of Fausto Bertinotti (29.10.2005)
Zahájení 1. sjezdu Strany evropské levice v Athénách (29.10.2005)
V Aténách zahájen sjezd SEL (29.10.2005)
Projev na sjezdu SEL (sobota) (29.10.2005)
Práce se závěry z evaluační zprávy, rozvoj EL a připomínky ke Stanovám EL (26.10.2005)
Předseda SDS ke sjezdu SEL v Aténách (26.10.2005)
Finanční statut Strany evropské levice (26.10.2005)
Evropa potřebuje zaměstnanost, sociální spravedlnost a rozvoj člověka. (26.10.2005)
Čeští komunisté podávají ruku SEL (22.10.2005)
Ano, můžeme změnit Evropu! (16.10.2005)
Postoj KS Řecka ke Straně evropské levice (03.10.2005)
Základní informace o 1. sjezdu Strany evropské levice (EL) (01.10.2005)
Základní informace o Straně evropské levice (EL) (01.10.2005)
KSČM ještě ladí svůj postoj ke stalinismu (12.09.2005)
Co je v zájmu evropské radikální levice (06.09.2005)
Několik poznámek ke Straně evropské levice (03.09.2005)
Rozhovor Haló novin s předsedou KS Rakouska Walterem Baierem (15.07.2005)
Proti vydání Sinana Bozkurta (19.03.2005)
Výzva Výkonného výboru Evropské levice k následkům katastrofy v jižní Asii (14.03.2005)
Stručná informace o jednání VV SEL (13.03.2005)
Mlha, nebo krátká paměť? (13.03.2005)
Diskuse VV SEL k dopisu KSČM (08.03.2005)
O XVII. sjezdu Německé komunistické strany (07.03.2005)
6. sjezd PRC - zápas o charakter strany (06.03.2005)
Pietro Ingrao vstupuje do Strany komunistické obnovy (04.03.2005)
Dopis delegátům 6. sjezdu PRC (03.03.2005)
Oznámení oddělení mezinárodních vztahů strany SYNASPISMOS stranám EL (23.02.2005)
Pravidla pro individuální členství (13.02.2005)
Strana, která rozdělila evropskou levici (11.02.2005)
Rok 2005 před námi (03.01.2005)
Rok Alberta Einsteina (31.12.2004)
Strana evropské levice (starý web) (01.12.2004)
Zápis ze schůze Výkonného výboru Strany evropské levice (EL), Paříž, 7. listopadu 2004 (07.11.2004)
K Evropské levici a evropské levici (27.10.2004)
Jiná Evropa je možná: NE ústavní smlouvě (25.10.2004)
Zápis schůze Výkonného výboru Strany evropské levice (EL), Berlín, 10.-11. července 2004 (11.07.2004)
Aby mohla být polemika fundovaná (06.06.2004)
Narodila se nová evropská levicová strana... A je to holčička (06.06.2004)
Tisková zpráva SDS 040603 (03.06.2004)
Mýtus či reálná spolupráce levice? (03.06.2004)
Informace o možnosti individuálního členství (02.06.2004)
Rozhodnutí o individuálním členství ve Straně evropské levice, platné pro Českou republiku (02.06.2004)
Poznámky ke sjezdu Strany evropské levice (11.05.2004)
Poznámky k překladu Stanov (09.05.2004)
Manifest Strany evropské levice (09.05.2004)
Výkonný výbor SEL (09.05.2004)
Tisková zpráva SDS 040509 (09.05.2004)
Tisková zpráva SDS 040425 (25.04.2004)
Stanovisko SDS k situaci v evropské levici před sjezdem SEL (18.04.2004)
To the arguments against the Party of the European Left (30.03.2004)
K argumentům proti Straně evropské levice (30.03.2004)
Stanovisko CV SDS k založení SEL a k volbám do EP (20.03.2004)
Postoj KS Řecka k založení Strany evropské levice (18.03.2004)

[Akt. známka (jako ve škole): 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: SEL

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1768 (1768 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1353 (1353 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1381 (1381 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
891 (891 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1520 (1520 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1315 (1315 hl.)
Prohnilý humanismus !!
894 (894 hl.)

Celkem hlasovalo: 9122


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.