logo SDS
Dnešní datum: 22. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 2
Prům. 2
21 denni
Max. 330
Prům. 208.6

Nyní si čte web : 53 uživ.

02. Články, statě, projevy

* K diskusi o modelu socialismu (1)

Vydáno dne 15. 04. 2005 (7007 přečtení)

Prohlašujeme, že naším cílem je socialismus. Dosud však v každodenní praxi používáme termín sociálně spravedlivá společnost. Pro odlišení od kapitalismu je to více uspokojující, protože kapitalismus je svou podstatou sociálně nespravedlivá, a tím zároveň nedemokratická společnost.

Pro získání lidí to však nestačí a jak si představujeme budoucí socialismus jsme zatím neřekli. A bez získání většiny národa je přechod od kapitalismu k socialismu nemyslitelný. Soudím však, že vypracovat definitivní model socialismu nelze. Jeho podobu bude přece tvořit reálná práce lidí v podmínkách, které teď nemůžeme dohlédnout. Spíše tedy máme ukázat, jak by měly vyhlížet společenské poměry v době nástupu k tomu, aby společnost jako celek byla lidská, tj. reálně demokratická a výhodná pro většinu národa. Teprve tehdy, když této většině ukážeme, čím pro ni bude cesta k socialistickému zřízení prospěšná, teprve tehdy máme šanci ji přesvědčit, aby naši politiku podporovali. To je základní smysl úvah o tom, jak by měl socialismus vypadat.

x x x

Z uvedeného hlediska má největší význam objasnění toho, čím si získal kapitalismus v ČR na počátku devadesátých let minulého století podporu a čím si může získat podporu socialismus.

  • kontrarevoluce z roku 1989 nabídla iluzi, že lidé budou vlastnit majetky a na základě takového vlastnictví budou žít lépe, než žili za socialismu (odmítám používat termínu za komunismu , který současná vládnoucí elita a její souputníci zavedli (jednak ze své nevzdělanosti, jednak účelově). Bezpočet lidí se tak zúčastnil kuponové privatizace v naději, že budou každoročně pobírat dividendy. Rozbíjela se zemědělská družstva v naději, že se budou brát peníze za pronájem půdy. Staronoví vlastníci domů chtějí být dobře živi z nájemného atp. Ti, kdož věděli, o co jde, šli po velkých rybách a ukořistili průmyslové, obchodní a jiné podniky. Pak je vytunelovali, či prodali zahraničním strategickým investorům a byli za vodou . Souhrnně: kontrarevoluce nabídla iluzi (její média ji patřičně vychválila, že lidé budou dobře živi z vlastnictví majetku - kapitálu. Brzy se však ukázalo, že kapitál nemohou mít všichni - jen úzká vrstva společnosti. Iluze postupně vyprchává. Většina lidí musí na kapitál a jeho dobré žití tvrdě pracovat za bídný groš nebo živořit v nezaměstnanosti apod.; stranou nechávám morální a etické důsledky toho všeho;
  • socialismus může získat většinu národa na svou strana nabídkou lepší existence než má nyní na základě dobře ohodnocené práce, solidnějšího sociálního a důchodového zabezpečení, dostupnějšího bydlení apod. Je zde přece zkušenost více než 40 let lepšího života většiny obyvatel z doby první etapy přechodu k socialismu. Ostatně i průzkumy veřejného mínění (např. i rakouskou organizací) říkají, že lépe už bylo - za socialismu. S určitým zjednodušením lze říci: Socialismu tím, že dá lidem práci a spravedlivě je zaplatí, umožní lidem dobře a s jistotou životní perspektivy - žít.

Prostě je tomu tak, že protipólem kapitálu je práce. Vlastnit kapitál a žít z něho mohou jen nemnozí - říkají si elita . Tvrdí zároveň, že růst jejich bohatství pozvedne i životní úroveň ostatních . Zkušenost našich 15 let říká něco jiného. Aby někteří mohli zbohatnout, musela většina zchudnout. Naproti tomu práce může být pro všechny, i pro ty, kdož přestanou vlastnit kapitál. Na jejím základě mohou žít všichni slušně podle svých pracovních zásluh. Socialismus, přirozeně, nemůže zabezpečit pro všechny životní úroveň ve výši oněch 500 rodin světa, které spotřebovávají polovinu světových příjmů, nebo každému vilu (jako malý zámeček) se zahradou, projektovanou zahradním architektem, milionové auto, dovolenou po většinu roku v Portugalsku nebo na Kanárských ostrovech atp. Zato však každému slušný život umožňující zachování lidského rodu na této zemi.

x x x

Pohyb společnosti od kapitalismu k socialismu prý není možný. Kapitalismus je údajně vrcholem uspořádané lidské společnosti, je to konec lidských dějin. Celý svět se vyvíjí, pohybují se i zemské kry (kontinenty), předvídají se změny v přírodě, jen lidská společnost už zůstane stát? Kapitál je konečná? Zglobalizuje se celý svět a už pak zůstane jaký je, tj. kapitalistický? To je však filozofie, kterou hlásá jen takové uspořádání společnosti, které končí. Na pořadu dějů je změna! Nic není na věky!

Jak tedy může vypadat socialismus překonávající kapitalistické uspořádání společnosti? Bude vycházet z pozitivních i negativních zkušeností minulých generací jeho průkopníků. Bude vycházet z toho, že zastupitelská demokracie jako způsob vlády buržoazie bude překonána a přeměněna na skutečnou demokracii, tedy skutečnou vládu lidu. Lid bude skutečným vládcem a bude uskutečňovat přeměnu společnosti ve svůj prospěch. Rozvoj demokracie je základem cesty k socialismu.

Jedno je jisté. V uvedených demokratických podmínkách bude muset celý ekonomický systém navazovat na dosažený stupeň z období kapitalismu. Vláda lidu pak bude vycházet z toho, že základní otázkou, kterou se liší socialismus od kapitalismu, je vztah k vlastnictví. Proto bude preferovat společenské vlastnictví výrobních prostředků jako soubor vztahů prostupujících celou společnosti a zachová soukromé vlastnictví těchto prostředků tam, kde to bude účelné a výhodné. Společenské vlastnictví, tedy státní, polostátní (s 51% podílu státu), družstevní vlastnictví, bude tak určovat chod celé ekonomiky a vytvářet podmínky lepšího života pro všechny.

Co by mělo být předmětem takového vlastnictví?

  1. Přírodní bohatství země. Může být vůbec předmětem soukromého vlastnictví? Cožpak se někde někdo zasloužil o to, aby vzniklo? V našich podmínkách jde např. o prvotní zdroje energie (uhlí, ropa, plyn apod.), o sklářské a keramické suroviny, stavební materiály (cihlářské hlíny, suroviny pro výrobu cementu) apod. Dále pak o půdu, lesy, vodní toky, nádrže přehrad, atd.;
  2. Obory výroby, obchodu a služeb, v nichž výrobní síly nabyly (zejména vlivem technického pokroku) takové podoby, že jejich správa vyžaduje překonat soukromovlastnické formy. Jde téměř vždy o obory, které svým dosahem jsou celospolečenské. V současné době jsou to bezpochyby především druhotné energetické zdroje (viz stanovisko bývalého ministra paliv a energetiky V. Ehrenbergra v Haló novinách, 10. 1. 2005: Nelze je ponechávat nějakým aktuálním volným hrám trhu.). Jsou to i velké průmyslové podniky, železniční doprava, spoje (včetně elektronických médií), a rovněž velké obchodní řetězce;
  3. Rozhodující instituce v peněžnictví. Samozřejmě centrální (národní) banka i nejdůležitější banky, mající rozhodující vliv na peněžním trhu. Analogicky i spořitelny a pojišťovny (včetně zdravotních).

Vzniká otázka, kde vezme nastupující nový řád prostředky na to, aby mohl převzít uvedené výrobní síly do svého vlastnictví a jak je bude spravovat. Můžeme se poučit z toho, jak to udělal restaurovaný kapitalismus po roce 1989. Měli tehdy soukromí majitelé prostředky? Spláceli (pokud vůbec!) své nákupy z jejich výnosů! Nastupující režim může postupovat obdobně. Rozhodnutím vlády převezme podniky do svého vlastnictví a postupně je splatí - tedy vykoupí (ostatně tomu tak bylo i v letech 1948-1989). Pokud jde o formu provedení, preferuji zde převzetí znárodněním (většina podniků je v cizích rukách).

Chod hospodářství ve společenském vlastnictví bude vyžadovat centrální řízení. Zřejmě bude využito zkušeností z plánování. Spolu s plánem bude působit trh. Soustava ekonomických nástrojů bude fungovat zhruba stejně jako dnes. Půjde tedy o regulovaný trh. V něm budou fungovat státní, družstevní i soukromé podniky. Soukromé podnikání bude tím trhem ovlivňováno totálně. Je tedy i pravděpodobné, že hranice mezi soukromým a společenským podnikáním se časem budou měnit právě v důsledku konkurence na trhu a preferencí státního hospodářství. Nicméně malé výrobce (zaměstnávající menší počty pracovníků), řemeslníky, obchodníky, individuální zemědělce apod. nelze vytlačovat administrativně z trhu zvláště tam, kde jejich činnost je jinak nenahraditelná. (Pokračování)

Haló noviny, 15. dubna 2005, Vítězslav VINKLÁREK

Pokračování ZDE.


Související články:
(Směry - socialismus)

Socialismus, nový pohled a strategie (06.09.2018)
Kritika gothajského programu (01.12.2012)
Proč socialismus? (16.04.2009)
Perspektivy socialismu v Evropě (22.12.2008)
Bojíte se socialismu? (17.12.2007)
Bojíte se socialismu? - Slovo autorů (17.12.2007)
Zemřela vize do hrobu dána, metoda po ní zůstala…(2) (05.12.2007)
Reálný socialismus nemohl být vyšší společenskoekonomickou formací (05.09.2007)
Deset tezí o socialismu (05.09.2007)
Socialismus pro 21. století (výtah verze 2007) (03.09.2007)
Socialismus pro 21. století (verze 2007) (03.09.2007)
Model socialismu potřebuje dopracovat (25.07.2007)
Znovu nad modelem socialismu (18.07.2007)
Kapitalismus nemá záruční lhůtu (16.07.2007)
Marx, marxismus-leninismus a socialistické zkušenosti v moderním světovém sytému (15.07.2007)
Vytváření podmínek pro systémovou změnu směrem k socialismu nebude otázkou příštích let (20.06.2006)
Instituce (16.04.2006)
Úvaha o prohrách a vítězstvích (15.04.2006)
Na úvod diskuse na závěr Bulletinu (15.04.2006)
Zpráva ÚV KSČS o činnosti strany od mimořádného sjezdu KSČ (3) (09.04.2006)
Bratr Herold jako marxistický ekonom (27.03.2006)
Socialismus už nemá budoucnost (26.03.2006)
Čo je to vlastne „TOVAR“? (21.03.2006)
Pochodovat odděleně? (16.03.2006)
Hypotéza o jednotnom základe živej prírody a spoločnosti (16.03.2006)
Neutrónová socialistická revolúcia a neutrónový socializmus (11.03.2006)
Bude nový řád sociálnější? (03.03.2006)
Zopakuje veřejný sektor 400 let starou zkušenost? (28.02.2006)
Spoločný protokol o doterajšej diskusii (26.02.2006)
Na cestě k modelu socialismu (13.02.2006)
Marxizmus, socializmus, komunizmus a politické rozprávky o týchto pojmoch, alebo ako prebiehala kastrácia marxizmu (05.02.2006)
Nebojme se utopií (03.02.2006)
K nástinu hypotézy modelu socialismu (27.01.2006)
K výročí Leninovy smrti (21.01.2006)
Sovětský systém, nebo diktatura proletariátu? (19.01.2006)
Zemřela vize, do hrobu dána, metoda po ní zůstala…(1) (19.01.2006)
Model socialismu pro 21. století z dílny TAPu (05.01.2006)
Cesty k socialismu ve světě a v ČR (05.01.2006)
Taktika a strategie (26.12.2005)
Základní problémy politického řízení společnosti (26.12.2005)
O co jde aneb Zastírací manévr pravice (23.12.2005)
Skála: Občanská společnost se mění v potěmkinovské kulisy (14.11.2005)
K predikci možností globálního kapitalismu (27.10.2005)
Současný kapitalismus, globální svět a informační společnost (2) (23.10.2005)
Současný kapitalismus, globální svět a informační společnost (23.10.2005)
»Přirozeným vývojem« zpátky k barbarství? (22.10.2005)
Jánošík s rudou hvězdou (26.09.2005)
Čtyři poznámky o socialismu (26.09.2005)
Jak to (ne)vidíme (29.06.2005)
Revoluce, reformy a transformace (24.06.2005)
K modelu socializmu IV. (písané pre SDS) (03.06.2005)
K diskusii o modelu socializmu III (písané pre SDS) (30.05.2005)
K diskusii o modelu socializmu II. (písané pre SDS) (08.05.2005)
Několik předpovědí budoucnosti (02.05.2005)
K diskusii o modelu socializmu (pro SDS) (24.04.2005)
K socialistické budoucnosti z pohledu SDS (23.04.2005)
Vystoupení na mezinárodní konferenci k 60. výročí osvobození (23.04.2005)
Jak k socialistické budoucnosti (22.04.2005)
Z časopisu ABC - rok 1960 (19.04.2005)
K diskusi o modelu socialismu (2) (18.04.2005)
Karel Marx - svoboda a socialismus (14.04.2005)
Revoluce není záležitostí strany (11.04.2005)
Co nazýváme socialismus zdola? (12.02.2005)
Představa společnosti řízené zcela na bázi samosprávy vyvolává pousmání (09.02.2005)
Jak se lze v budoucnu vyhnout chybám protosocialismu (07.02.2005)
Marxista? (07.07.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 0,33 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Vítězslav Vinklárek | Počet komentářů: 15 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Haló noviny

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1765 (1765 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1351 (1351 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1375 (1375 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
890 (890 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1518 (1518 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1310 (1310 hl.)
Prohnilý humanismus !!
894 (894 hl.)

Celkem hlasovalo: 9103


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.