logo SDS
Dnešní datum: 30. 11. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 30
Prům. 16.3
21 denni
Max. 604
Prům. 352

Nyní si čte web : 73 uživ.

04. Kolektivní práce

* Socialismus pro 21. století (výtah verze 2007)

Vydáno dne 03. 09. 2007 (6540 přečtení)

Stručný oficiální výtah programového materiálu KSČM určeného k diskusi, jak ho zveřejnily Haló noviny 28. 8. 2007.

Dokument, který plenární zasedání ÚV KSČM předložilo k projednání na VČS ZO a okresních konferencích, se opírá o následující charakteristiku socialismu v programu Naděje pro ČR schváleném VI. sjezdem KSČM v Českých Budějovicích:

Základním programovým cílem KSČM je socialismus, demokratická společnost svobodných, rovnoprávných občanů, společnost politicky a hospodářsky pluralitní. Je postavena na maximální občanské samosprávě, je prosperující a sociálně spravedlivá. Pečuje o zachování a zlepšování životního prostředí, zabezpečuje lidem důstojnou životní úroveň a prosazuje bezpečnost a mír. V její ekonomice se prosazují přednosti a klíčová úloha společenského vlastnictví, které zaručí efektivní, celospolečensky provázané a usměrňované hospodaření kolektivu zaměstnanců podniků, družstev, obcí, regionů i dalších sdružení občanů. Jde o strategický cíl, který vychází z dlouholetých tradic marxistického myšlení. Jeho naplnění chceme dosáhnout demokratickou cestou. KSČM odmítala a odmítá takovou praxi, která připouští nebo ospravedlňuje omezování demokracie, diskriminaci nebo represi za názory a vytváří podmínky pro kult osobnosti.

Dokument předložený k diskusi tuto charakteristiku dále rozvíjí. Připomíná neúspěch sovětského modelu socialismu, který u nás i v dalších zemích ztroskotal pod tlakem kapitalistického obklíčení i vlastními chybami, ale konstatuje, že tato porážka neubrala nic na významu základních myšlenek socialismu pro nejširší vrstvy obyvatelstva.

Světový globální kapitalismus nezměnil svou antihumánním povahu a narůstají škody, se kterými se budou muset příští generace vyrovnat. Jiný svět je možný a v zájmu dalšího zachování lidské civilizace dokonce nutný. Při prognózování budoucí společnosti vycházíme jak z odkazu klasiků marxismu, tak z analýzy soudobého kapitalismu a ze zkušeností získaných při budování první formy socialismu. Tato forma měla své pozitivní stránky, zejména v podobě extenzivního ekonomického rozvoje a v oblasti sociální, měla ale i své nedostatky, zejména v oblasti nedostatečného uplatňování občanských práv, nedostatečného podněcování iniciativy a tvořivosti, zachycení intenzivního ekonomického rozvoje a vědecko-technické revoluce.

Současný stav výrobních sil umožňuje učinit si představu o budoucí materiální základně socialismu. VTR v hospodářsky vyspělých zemích rozrušila tradiční technickou základnu industriální fáze kapitalismu, prolomila dřívější dělbu práce, změnila požadavky na výkonnost a kvalifikaci pracovní síly. Současná materiálně technická základna je dostatečná pro nastolení socialismu.Dojde k intelektualizaci práce i spotřeby, růstu produktivity práce, zmenšování počtu pracovníků ve výrobě a růstu pracovníků ve službách, sféře vzdělávání a vědy, k zkracování pracovní doby a růstu volného času.

V oblasti ekonomických vztahů budou od kapitalismu převzaty některé oblasti a složky, které mají provozně-ekonomický charakter a zabezpečují běžné fungování ekonomiky (organizace a metody řídící práce, obchodní a finanční soustava, pracovní disciplína, odměňování apod.). Socialistická ekonomika nebude popřením všeho, co existovalo v kapitalistické ekonomice, ale využije všeho, co se využít dá, ovšem zbaveného kapitalistické vykořisťovatelské slupky.

Ve vlastnických vztazích bude překonáno vykořisťování a prohloubeno zespolečenštění práce.Tržní vztahy, ekonomické řízení a prvky ekonomické demokracie pomohou překonat nedokonalost zespolečenštění a byrokratizaci charakteristickou pro minulý systém. Různé druhy výrobní činnosti a poskytování služeb budou vyžadovat rozmanité vlastnické formy, jejich pluralitu.

Vytváření společenského vlastnictví nebude znamenat zestátnění, ale změnu celého systému ekonomických vztahů zahrnující prvky plánovité regulace, daňové politiky, obchodní politiky apod., v jejichž důsledku se bude kapitalistické vlastnictví měnit na státní, družstevní, zaměstnanecké, vlastnictví regionů a obcí, ve kterém budou stále více narůstat vlastnická práva zaměstnance - spoluvlastníka. Všechny změny budou dovedeny do podoby vzniku velkých nadnárodních komplexů schopných vykoupit a v soutěži překonat i velké kapitalistické nadnárodní podniky. Vedle těchto komplexů budou působit soukromovlastnické střední i drobné podniky zapojující se do svobodné soutěže. Socialistické hospodářství bude plánovanou tržní ekonomikou, kde se plám bude prosazovat nikoli administrativními direktivami, ale ekonomickými nástroji, přičemž indikátory růstu budou nahrazeny indikátory růstu kvality života. Hospodářský rozvoj umožní naprosté většině obyvatelstva dostatečně uspokojovat své základní potřeby a obrátí jejich pozornost na jiné životní cíle než na další růst materiální spotřeby, a to na kvalitu života.

Po odstranění monopolu soukromého kapitalistického vlastnictví bude možno:

  • zajistit rovné právo na práci pro všechny;
  • zajistit všem odměnu za práci podle zásluhy;
  • zajistit všem rovné právo na vzdělání, zdraví a na další kultivaci osobnosti;
  • zajistit sociální jistoty pro všechny pracující a důstojné životní podmínky.

V těchto podmínkách zmizí třídy s nesmiřitelnými zájmy, příslušníci všech tříd budou vtahováni do nových společenských vztahů a budou se vyrovnávat s celospolečenským zájmem. Tím samozřejmě nezmizí rozpory mezi jednotlivými společenskými skupinami, ale tyto rozpory se budou řešit podstatně méně konfliktními a dramatickými formami. Z toho vyplyne nezbytnost plurality politického spektra, která nahradí monopol jedné strany.

Občan bude své právo podílet se na slaďování zájmů individuálních a skupinových se zájmy společenskými uplatňovat v různých formách demokracie, včetně přímé demokracie i demokracie zastupitelské. Možnosti demokracie a samosprávy se budou rozšiřovat díky nabídce komunikačních technologií. Státní organizace společnosti zůstane ještě po dlouhou dobu zachována, budou se však proměňovat její funkce směrem k posilování funkcí ekonomických, organizátorských a kulturně-výchovných, mocensko-potlačovací funkce budou naopak ustupovat. Řada funkcí státu bude plněna nestátními, neziskovými organizacemi, budou se stírat ostré hranice mezi politickými stranami a ostatními typy společenských organizací.

Celý tento vývoj bude mít svůj aktivní odraz ve vědomí lidí, ve vytváření socialistického vědomí, hodnot, právních a morálních norem. Ideologie jako zvláštní dimenze duchovního života bude integrovat různé zájmy a přispívat k sbližování tříd, skupin i jednotlivců. Na žebříčku společenských hodnot sestoupí ze svého piedestalu zisk, touha po majetku, po maximalizaci spotřeby věcí i služeb, největší hodnotou se stane hodnota svobody, volného času, tvořivé práce a kultivace lidských vztahů, jakož i vztahů člověka k přírodě a životnímu prostředí. Pro socialismus bude charakteristický široký rozvoj kultury všeho druhu a forem s respektem k tvůrčí svobodě, ale i s pocitem spoluodpovědnosti za celou společnost. Stoupne úloha vědy a vědeckého poznání a informací osvobozených od manipulace.

Tento proces vývoje k socialismu bude mít i své mezinárodní souvislosti, bude možný jedině ve velkém nadnárodním měřítku. Vyžaduje koordinovanou činnost mezinárodní levice a komunistického hnutí. Půjde o vzájemně se doplňující procesy evoluce a revoluce propojené demokratickou cestou uskutečňování.

Různé startovní čáry a různé bezprostřední cíle revolučních hnutí v jednotlivých zemích a jejich sdruženích vyvolávají potřebu rozdílných revolučních přístupů. Rozdílnost a rozmanitost, přihlížení ke zvláštnostem i jedinečným podmínkám při uplatňování stejných obecných zásad je nenahraditelnou inspirací a zárukou trvalého dalšího rozvoje socialistických myšlenek.

V srovnání s obdobím života klasiků marxismu-leninismu došlo k značným změnám v třídně sociální struktuře. Klesl počet tradičních průmyslových dělníků, změnil se charakter práce zaměstnanců ve výrobě, dočasně klesla úroveň jejich organizovanosti a solidarity. Na druhou stranu se s rozvojem VTR a hospodářské samosprávy bude formovat skupina vysoce kvalifikovaných dělníků nového, vědeckého typu a samosprávných vlastníků vystupující s novou úrovní sebevědomí. Do široké fronty tříd, skupin vrstev zainteresovaných na společenských změnách se budou začleňovat lidé s potřebou svobodnějšího rozvoje a výraznějšími hodnotami duševně bohatého života. Potenciální revoluční fronta se bude rozšiřovat o účastníky různých sociálních hnutí, alterglobalisty, ochránce životního prostředí, intelektuály, revoluční mládež, o zastánce sociálního státu a další skupiny lidí nespokojených s kapitalismem.Mnohé z nich prostá logika vývoje dovede k přesvědčení, že svých cílů mohou dosáhnout jen při celkové změně společenského řádu.

Znovu zdůrazňujeme, že tato změna může být úspěšná a trvalá jen tehdy, když bude probíhat nenásilnou, demokratickou cestou, která přinese vyšší stupeň demokratických svobod a uplatnění lidských práv, než kdy byl schopen nabídnout kapitalismus, a bude probíhat za aktivního souhlasu většiny občanů.

Haló noviny, Naše pravda, 28. 8. 2007


Související články:
(Směry - socialismus)

Socialismus, nový pohled a strategie (06.09.2018)
Kritika gothajského programu (01.12.2012)
Proč socialismus? (16.04.2009)
Perspektivy socialismu v Evropě (22.12.2008)
Bojíte se socialismu? (17.12.2007)
Bojíte se socialismu? - Slovo autorů (17.12.2007)
Zemřela vize do hrobu dána, metoda po ní zůstala…(2) (05.12.2007)
Reálný socialismus nemohl být vyšší společenskoekonomickou formací (05.09.2007)
Deset tezí o socialismu (05.09.2007)
Socialismus pro 21. století (verze 2007) (03.09.2007)
Model socialismu potřebuje dopracovat (25.07.2007)
Znovu nad modelem socialismu (18.07.2007)
Kapitalismus nemá záruční lhůtu (16.07.2007)
Marx, marxismus-leninismus a socialistické zkušenosti v moderním světovém sytému (15.07.2007)
Vytváření podmínek pro systémovou změnu směrem k socialismu nebude otázkou příštích let (20.06.2006)
Instituce (16.04.2006)
Úvaha o prohrách a vítězstvích (15.04.2006)
Na úvod diskuse na závěr Bulletinu (15.04.2006)
Zpráva ÚV KSČS o činnosti strany od mimořádného sjezdu KSČ (3) (09.04.2006)
Bratr Herold jako marxistický ekonom (27.03.2006)
Socialismus už nemá budoucnost (26.03.2006)
Čo je to vlastne „TOVAR“? (21.03.2006)
Pochodovat odděleně? (16.03.2006)
Hypotéza o jednotnom základe živej prírody a spoločnosti (16.03.2006)
Neutrónová socialistická revolúcia a neutrónový socializmus (11.03.2006)
Bude nový řád sociálnější? (03.03.2006)
Zopakuje veřejný sektor 400 let starou zkušenost? (28.02.2006)
Spoločný protokol o doterajšej diskusii (26.02.2006)
Na cestě k modelu socialismu (13.02.2006)
Marxizmus, socializmus, komunizmus a politické rozprávky o týchto pojmoch, alebo ako prebiehala kastrácia marxizmu (05.02.2006)
Nebojme se utopií (03.02.2006)
K nástinu hypotézy modelu socialismu (27.01.2006)
K výročí Leninovy smrti (21.01.2006)
Sovětský systém, nebo diktatura proletariátu? (19.01.2006)
Zemřela vize, do hrobu dána, metoda po ní zůstala…(1) (19.01.2006)
Model socialismu pro 21. století z dílny TAPu (05.01.2006)
Cesty k socialismu ve světě a v ČR (05.01.2006)
Taktika a strategie (26.12.2005)
Základní problémy politického řízení společnosti (26.12.2005)
O co jde aneb Zastírací manévr pravice (23.12.2005)
Skála: Občanská společnost se mění v potěmkinovské kulisy (14.11.2005)
K predikci možností globálního kapitalismu (27.10.2005)
Současný kapitalismus, globální svět a informační společnost (2) (23.10.2005)
Současný kapitalismus, globální svět a informační společnost (23.10.2005)
»Přirozeným vývojem« zpátky k barbarství? (22.10.2005)
Jánošík s rudou hvězdou (26.09.2005)
Čtyři poznámky o socialismu (26.09.2005)
Jak to (ne)vidíme (29.06.2005)
Revoluce, reformy a transformace (24.06.2005)
K modelu socializmu IV. (písané pre SDS) (03.06.2005)
K diskusii o modelu socializmu III (písané pre SDS) (30.05.2005)
K diskusii o modelu socializmu II. (písané pre SDS) (08.05.2005)
Několik předpovědí budoucnosti (02.05.2005)
K diskusii o modelu socializmu (pro SDS) (24.04.2005)
K socialistické budoucnosti z pohledu SDS (23.04.2005)
Vystoupení na mezinárodní konferenci k 60. výročí osvobození (23.04.2005)
Jak k socialistické budoucnosti (22.04.2005)
Z časopisu ABC - rok 1960 (19.04.2005)
K diskusi o modelu socialismu (2) (18.04.2005)
K diskusi o modelu socialismu (1) (15.04.2005)
Karel Marx - svoboda a socialismus (14.04.2005)
Revoluce není záležitostí strany (11.04.2005)
Co nazýváme socialismus zdola? (12.02.2005)
Představa společnosti řízené zcela na bázi samosprávy vyvolává pousmání (09.02.2005)
Jak se lze v budoucnu vyhnout chybám protosocialismu (07.02.2005)
Marxista? (07.07.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Haló noviny - Naše pravda

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1880 (1880 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1433 (1433 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1484 (1484 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
964 (964 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1433 (1433 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9747


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.