logo SDS
Dnešní datum: 25. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 18
Prům. 9
21 denni
Max. 330
Prům. 216.9

Nyní si čte web : 140 uživ.

08. Od naąich čtenářů

* Marxizmus, socializmus, komunizmus a politické rozprávky o týchto pojmoch, alebo ako prebiehala kastrácia marxizmu

Vydáno dne 05. 02. 2006 (17546 přečtení)

K napísaniu tohoto článku ma vyprovokoval chaos vo vyjadrovaní sa politikov, novinárov, diskusia okolo rezolúcie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy o komunizme, marxistická zmätočnosť „Modelu socializmu pre 21 storočie“ z dielne Teoreticko-analytického pracoviska (TAP) KSČM, ale aj ďalšie prejavy a skutočnosti v politickom, ekonomickom a vedeckom živote tohoto sveta.

Ak sa chceme odborne vyjadrovať na verejnosti, mali by sme dôsledne dodržiavať terminológiu a metodológiu tej ktorej vednej disciplíny.

Filozofia, politická ekonómia, ekonómia, sociológia, politológia, ideológia je šesť rozdielnych disciplín, každá so svojou metodológiou, terminológiou, ale aj poslaním. Kokteily, ktoré z nich namiešali politici v 20 storočí, spôsobili, že sa chováme ako opitý, neschopní rozumnej komunikácie. Chaos, ktorý zavládol, možno vyhovuje politikom, lebo môžu mať „vždy pravdu“, žiaľ neuvedomujú si, že tým spôsobujú chaos v myslení más a vedeckého frontu, a masy, ale aj vedci potom páchajú historické omyly a škody (sem treba zaradiť aj vojnové ťaženia, v súčasnosti i v minulosti odsudzovaný terorizmus, červené gardy a iné spoločenské neduhy). Osobne sem radím aj likvidáciu socializmu vo Východnej Európe.

Podrobnosti:

Všeobecne vo vedách sa používajú dve totálne protichodné metodológie.

A. Systémovo - sieťová metóda. Podstatou tejto metódy je hľadanie jednotlivých problémov a ciest, ako ich odstraňovať. Z hľadiska technickej praxe si ju môžeme predstaviť ako vodárenskú spoločnosť, ktorá spravuje vodovodné potrubie. Táto spoločnosť zisťuje jednotlivé poruchy a tieto následne odstraňuje buď jednotlivo alebo výmenou oceľového potrubia novým oceľovým potrubím. V spoločenskej formácii je to politický systém, ktorý spravuje danú spoločenskú formáciu, hľadá v nej problémy a tieto jednotlivo alebo skupinovo (problémy rovnakého charakteru) odstraňuje (problematikou údržby spoločensko-ekonomickej formácie sa zaoberajú predovšetkým politológia a sociológia).

B. Metóda základnej bunky. Jej podstatou je hľadanie spoločného koreňa pre rôznorodé problémy a cesty k jeho odstráneniu. Ak sa vrátime k vodovodnému potrubiu, tak predpokladajme, že vedec skonštatuje: „Väčšinu porúch na vodovodnom potrubí spôsobujú - hrdza, usádzanie vápnika, mangánu, železa na potrubí a tie a tie javy, ktorých spoločným menovateľom je fakt, že potrubie je zhotovené z ocele“. Ak nás chce vedec zbaviť tejto skupiny porúch, navrhne, aby potrubie nebolo z ocele, ale povedzme z PVC, ktoré nebude hrdzavieť, nebude na svojom povrchu viazať mangán, vápnik a pod. Najnovšie takýto revolučný nápad pre okna (a možno aj kúpeľne a pod.) vypracovali v Austrálii, keď vyvinuli náter z nanomateriálov, ktorý neviaže na seba špinu ani baktérie. Zisťovanie znečistenia systémovo-sieťovou metódou a následné denno-denné umývanie a dezinfekcia sa stanú zbytočné. Toto však neznamená, že systémovo-sieťová metóda teda za 1. upratovanie všeobecne už nebude potrebné, za 2. okna a kúpeľne nebudú vykazovať nové doposiaľ nepoznané problémy.

Marx, keď skúmal spoločnosť, dospel z záveru, že tieto metódy platia aj pre skúmanie a odstraňovanie problémov vo vývoji spoločnosti a boli používané aj v minulosti bez toho, aby boli popisované. Problémy otrokárskej či feudálnej spoločnosti sa riešili systémovo-sieťovou metódou (v politickej rovine) až do chvíle, keď ľudia v Holandsku a Anglicku neprišli na to, že väčšina problémov plynie z vlastníctva človeka človekom. Tak prišla na svet buržoázna revolúcia, ktorá odstránila základnú bunku problémov feudálnej spoločnosti, a to vlastníctvo človeka človekom. Treba dôrazne upozorniť, že buržoázna revolúcia to nie je krviprelievanie v Anglicku, ktoré v tejto súvislosti prebehlo. Buržoázna revolúcia je len a len zrušenie práva na vlastníctvo človeka človekom, a nie politická cesta, po ktorej k nemu došlo. ( V Rakúsko - Uhorskú bolo mnoho pokusov o podobnú revolúciu, ale až dekréty o zrušení nevoľníctva a poddanstva podpísané priamo panovníkmi možno považovať za skutočné revolučné kroky. Nedošlo k výmene politického systému, len k výmene ekonomickej podstaty systému – zmene vlastníckych práv). Zmiešaním ekonomickej podstaty revolučného kroku s politickou formou, ktorú jej dali konkrétni ľudia, vzniká nečitateľný konglomerát dvoch samostatných činnosti človeka, a cez neho podnety na nezmyselnú činnosť.

Marxizmus komunistický pohlavári a vedátori (pôvodný marxizmus a ani radoví komunisti s tým nemali nič spoločné) prezentovali ako konglomerát filozofie, politickej ekonómie a vedeckého komunizmu (politológie) - komunistický svätý triumvirát. Na prvý pohľad nevinná vedátorská hra znamená praktický prvý krok ku kastrácii marxistickej metodológie (ďalej len marxizmu). Ak chceme hľadať „základnú bunku“, tak ju nemôžeme hľadať v troch rôznych vedných disciplínách ale len v jednej. V Moskve boli tri vysoké školy a každá definovala inú základnú bunku socializmu a naviac všetky tri spoločne ju hľadali v hlúpej vedeckej oblasti. Aký bol praktický význam tohoto zrovnoprávnenia základov marxizmu? Ochrana moci komunistických pohlavárov a vedátorov!!! (Ak je nedeliteľná veda, nemôže byť deliteľná ani prax, a tak socializmus - spoločenské vlastníctvo je neodmysliteľne späté s diktatúrou proletariátu, diktatúra s vedúcou úlohou strany a vedúca úloha strany je založená na demokratickom centralizme. Útok na ÚV je zároveň útokom na základy socialistickej spoločnosti.)

Ak chceme odhaliť túto pravdu, musíme pochopiť ďalšiu kastráciu marxizmu, ktorú komunistický vedátori uskutočnili. Socializmus prehlásili za prvú etapu budovania komunistickej beztriednej spoločnosti. Ak je spoločnosť beztriedna, potom nemá vlastné vnútorné protirečenie (vlastné triedy), len protirečenia zdedené (boj proti bývalým kapitalistom, kulakom a pod.) alebo vnášané zvonku (špióni, disidenti a pod.). Zároveň však to znamená, ak neexistujú vlastné vnútorné protirečenia, niet v tejto spoločnosti ani zápornej základnej bunky a teda ani miesta pre uplatnenie metódy základnej bunky - podstaty revolučného učenia Karola Marxa voči tejto spoločnosti!!! Aby túto kastráciu a impotentnosť „nového“ marxizmu zahladili, vedátori naďalej hľadajú „základnú bunku“ socializmu a aj nachádzajú A. plánovitosť, B. kolektivizmus, C. spoločenské vlastníctvo. Nuž hej! ale toto sú bunky ako pozitíva a veda všeobecne a marxizmus konkrétne pozitívne bunky nezaujímajú, pretože tu niet čo vedecký riešiť, jedine ak ospevovať. Tak potom vznikla aj politická ekonómia socializmu ako „Óda na spoločenské vlastníctvo“, až kým títo vedátori si nepriznali, že to nikam nevedie, a tak uskutočnili poslednú kastráciu marxizmu, a to teoretickú a následne praktickú likvidáciu „spoločenského vlastníctva“, (teda kladnú základnú bunku – jediný to produkt politickej ekonómia K. Marxa) namiesto toho, aby si priznali 70 ročné blúdenie a klamanie o marxizme (obetovali svoje dieťa - socializmus, ktorý im prerástol cez ich obmedzené /vykastrované/ myslenie, aby si zachránili a upevnili svoje teplé miestečka v spoločnosti).

Čo je marxizmus?

Ak máme vychádzať z metodológie základnej bunky, tak je potrebné zrušiť „komunistický triumvirát“, definovať a objasniť základnú vednú disciplínu, na ktorej je marxizmus postavený. Poslaním marxizmu je hľadanie cesty k sociálne spravodlivej (komunistickej) spoločnosti. Z toho jasne plynie, že kľúčovú úlohu tu musí hrať Marxová politická ekonómia (filozofia a politológia sú len pomocné vedné disciplíny), avšak znovu vzniká tu problém, čo to tá politická ekonómia je? Je to ekonómia? Nie! Predstava, že súčasná ekonómia môže priviesť ľudstvo k sociálne spravodlivej spoločnosti, je podobná ilúzia ako predstava, že meteorológ môže ovplyvniť počasie. Pôvodná ekonómia (oikonómia) bola určená na rozumnú deľbu produktov človeka v komunite. Ta dnešná sa tejto povinnosti totálne vyhýba a prenecháva voľnu ruku TRHu - živelnosti. Samotná ekonómia sa uspokojuje len s prognózovaním vývoja a podobne, ako meteorológ sa uspokojí s odporučeniami, aby si jej konzumenti zobrali dáždnik či slnečník.

Karol Marx pochopil, že rastúci ekonomický antagonizmus a z neho plynúce napätie (vrátane jeho riešenia silou) nie je možné takouto pasívnou vednou disciplínou (postavenou na systémovo sieťovej metóde) zastaviť, a preto sformoval politickú ekonómiu kapitalizmu, založenú na metóde základnej bunky, aby hľadala cestu k obnoveniu pôvodného zmyslu oikonómie (cieľavedomej ľudskej činnosti), avšak teraz nie v rodovej komunite, ale v celosvetovom priestore. Tak ako sociálna spravodlivosť v rodovom zriadení bola samozrejmosťou, tak aj budúca celosvetová spoločnosť musí byť vybudovaná na takomto základe, a nie na okrádaní sa. TRH i keď podlieha zákonom nie je nič iné ako ekonomické bojové umenie, pri ktorom vyhráva silnejší či bezohľadnejší, a preto antagonizmus nemožno zastaviť politickými metódami.

Odsúdiť marxizmus a komunizmus znamená odsúdiť snahu človeka po rozumnom, ľudskom a cieľavedomom konaní v ekonomických vzťahoch medzi ľuďmi. Zároveň toto odsúdenie znamená dať zelenú ešte výraznejšiemu prehlbovaniu priepasti (antagonizmu), o ktorej hovorí graf v prílohe.

Tento graf hovorí o narastaní antagonizmu medzi štátmi, ale podobný antagonizmus nám rastie aj v jednotlivých štátoch (vrátane tých najbohatších), a naviac aj medzi ľuďmi a prírodou. Ak najvýraznejším produktom snahy ľudí o riešenie či posilnenie tohoto antagonizmu je fyzické násilie, tak aj príroda proti nemu bojuje svojím spôsobom vo forme zvyšovania teploty, hurikánov, kyslých dažďov a pod.

Človek proti tomuto vývoju bojuje aj v politickej rovine, zakladaním rôznych spolkov a inštitúcii (OSN, Svetová banka, MMF, OECD, EÚ, Zelený, Charita, odpúšťanie dlhou a pod.), žiaľ ako ukazuje prax, ich vplyv rovnako ako pri silovom riešení je obrátený, ako je ich úmysel. Antagonizmus pod patronátom OSN (založenej na riešenie celosvetových problémov) narástol za 50 rokov o viac ako predtým rástol 150 rokov bez celosvetovej inštitúcie.

Prečo je tomu tak. Tieto snahy človeka riešia následky a neodstraňujú základnú (rakovinotvornú) bunku týchto problémov. Tak ako u rakoviny čim viac zdravých buniek telo vyprodukuje, tým viac potravy a sily získajú rakovinotvorné bunky, aby nakoniec spôsobili kolaps zdravého organizmu. O tomto je marxizmus.

O čom je socializmus?

Socializmus je sformovanie spoločensko – ekonomickej formácie, v ktorej bola základná bunka kapitalizmu (tak ako ju definoval K. Marx - súkromné vlastníctvo) odstránená a nahradená spoločenským vlastníctvom. Prečo navrhol K. Marx odstránenie súkromného vlastníctva? Cena produktu (TOVAR) ako podklad pre konečné delenie v spoločnosti sa v kapitalizme tvorí v útrobách súkromného vlastníctva po celom svete, a preto to nie je ani nemôže byť (aspoň na základe dnešného poznania) cieľavedomá spoločenská činnosť (spoločnosť ako celok praktický nemá žiaden vplyv na deľbu produkcie miliónov ľudí skrytých za súkromným vlastníctvom kapitálu). Ide o živelnú činnosť, ekonomický boj človeka proti človeku, a nie konanie na základe najlepšieho vedomia a svedomia spoločnosti ako celku. Spoločenské vlastníctvo (bez podielové spoluvlastníctvo výrobných prostriedkov všetkých občanov a nie štátne) je absolútne objektívna ekonomická podstata pre rozumné delenie celospoločenskej produkcie podľa jej najlepšieho vedomia a svedomia. Ak boli problémy v socializme, tak tie neplynuli z tejto ekonomickej podstaty, ale z postojov politickej nadstavby (ekonomického a politického poznania) k tejto absolútne objektívnej podstate!!!

Tak ako základná pozitívna bunka kapitalistickej spoločnosti – „slobodný človek“ nie je zodpovedná za zločiny páchané v kapitalizme, tak ani „spoločenské vlastníctvo“ nenesie zodpovednosť za neprimerane dlhú diktatúru či neschopnosť a iné chyby a zločiny politickej moci. Skončime s neprehľadnými konglomerátmi politiky, ekonómie, ideológie atď. atď., pretože nakoniec budeme vešať kone za to, že z ich sediel jazdci strieľali na ľudí. Socializmus napriek svojej absolútne objektívnej základni bol je a zatiaľ ostáva problémom ekonomickým (socialistická ekonómia /poznanie/ ako správca tejto podstaty nezvládala prístup k tejto podstate), tak ho riešme politickou ekonómiou socializmu (metódou základnej bunky, samozrejme zápornej a nie kladnej), a pokiaľ boli páchané zločiny v politickej rovine, tak ich riešme súdnymi procesmi voči konkrétnym vinníkom (systémovo sieťovou metódou).

S 99% istotou prehlasujem, že: Socializmus nie je komunizmom, ani jeho prvou fázou. Socializmus je len ďalšia spoločensko-ekonomická formácia na ceste ľudstva medzi dvoma komunistickými spoločnosťami - prvobytno-pospolnou a komunistickou na celosvetovej úrovni (rovnako ľudskou a spravodlivou). Socializmu preto bude potrebné odstrániť ďalším revolučným krokom, pretože má svoju vlastnú negatívnu základnú bunku, ktorú sme zatiaľ neodhalili. O tom či to bude posledná, alebo ich bude ešte niekoľko, zatiaľ je predčasné diskutovať. Možno už po ďalšom revolučnom kroku sa dopracujeme ku komunistickej a možno ich bude potrebné uskutočniť ešte veľa.

Nuž a komunizmus?

Vedecký povedané príde čas, keď naše poznanie bude schopné uskutočniť veľký revolučný krok – NEGÁCIU NEGÁCIE. Otrokárska spoločnosť negovala prvobytno-pospolnú spoločnosť a položila základy triedne rozdelenej spoločnosti, v ktorej s rôznymi obmenami (vrátane socialistickej) žijeme doposiaľ, pretože zatiaľ naše poznanie nedospelo k tomu, aby sme ju zlikvidovali v celosvetovom priestore. Ľudovo povedané, je to ideová predstava človeka o tom, že rozvojom svojho poznania (vedy) sa dopracuje k tomu, aby sa človek správal k človeku ako skutočný človek, a nie horšie ako zviera. (Lev ak sa nažerie, tak zbytky prenechá iným zvieratám, aby sa nasýtili, človek nie, ten svoje zbytky zničí alebo predá, aby sa priepasť medzi ním a chudobným ešte prehĺbila.) Kvôli tomuto ideálu ľudia vstupovali do komunistických strán, kvôli tomuto ideálu ľudskosti umierali v boji s fašizmom. Tak ako veriacich kresťanov neviedli ku kynoženiu celých národov či upaľovaniu čarodejníc Kristus a kresťanská ideológia, ale konkrétni ľudia (politici, kňazi a pod.) s túžbou po moci a bohatstve, rovnako je to aj s komunistickou ideológiou a komunistickými pohlavármi a vedátormi.

Komunistická ideológia a marxizmus si zaslúžia našu rehabilitáciu za kastráciu a očistenie od historického bahna, do ktorého ich zabalili politici, a nie naše opovrhovanie.

Toľko voľné rozprávanie o tom, ako socializmus mohol vnímať aj radový občan, ak by ho neboli opíjali politickými kokteilmi. Pre porovnanie je dole uvedený citát z práce „Bedřich Engels - Zásady komunismu“ z roku 1847, zo stránky www.sds.cz

V Michalovciach 1.2.2006, Andrej Sablič

V novém společenském řádu bude muset především provozování průmyslu a všech výrobních odvětví vůbec být vzato z rukou navzájem si konkurujících jednotlivců a všechna odvětví budou muset být dána do provozování celé společnosti, to znamená na společný účet podle společného plánu, za účasti všech členů společnosti. Zruší tedy konkurenci a dosadí na její místo pospolitost. Poněvadž provoz průmyslu jednotlivci nutně vede k soukromému vlastnictví, poněvadž konkurence není ničím jiným než jedním způsobem provozování průmyslu jednotlivými soukromými vlastníky, nelze soukromé vlastnictví jednotlivého průmyslového podniku oddělit od individuálního provozování průmyslu a od konkurence. Soukromé vlastnictví bude tedy muset být rovněž odstraněno a na jeho místo nastoupí společné používání všech výrobních nástrojů a rozdílení všech výrobků podle společné dohody neboli tzv. pospolitost statků. Odstranění soukromého vlastnictví je dokonce nejkratším a nejpříznačnějším shrnutím tohoto přetvoření společenského řádu, k němuž nutně vede vývoj průmyslu, a proto je komunisty právem vyzdvihován jako hlavní požadavek.


Související články:
(Směry - socialismus)

Socialismus, nový pohled a strategie (06.09.2018)
Kritika gothajského programu (01.12.2012)
Proč socialismus? (16.04.2009)
Perspektivy socialismu v Evropě (22.12.2008)
Bojíte se socialismu? (17.12.2007)
Bojíte se socialismu? - Slovo autorů (17.12.2007)
Zemřela vize do hrobu dána, metoda po ní zůstala…(2) (05.12.2007)
Reálný socialismus nemohl být vyšší společenskoekonomickou formací (05.09.2007)
Deset tezí o socialismu (05.09.2007)
Socialismus pro 21. století (výtah verze 2007) (03.09.2007)
Socialismus pro 21. století (verze 2007) (03.09.2007)
Model socialismu potřebuje dopracovat (25.07.2007)
Znovu nad modelem socialismu (18.07.2007)
Kapitalismus nemá záruční lhůtu (16.07.2007)
Marx, marxismus-leninismus a socialistické zkušenosti v moderním světovém sytému (15.07.2007)
Vytváření podmínek pro systémovou změnu směrem k socialismu nebude otázkou příštích let (20.06.2006)
Instituce (16.04.2006)
Úvaha o prohrách a vítězstvích (15.04.2006)
Na úvod diskuse na závěr Bulletinu (15.04.2006)
Zpráva ÚV KSČS o činnosti strany od mimořádného sjezdu KSČ (3) (09.04.2006)
Bratr Herold jako marxistický ekonom (27.03.2006)
Socialismus už nemá budoucnost (26.03.2006)
Čo je to vlastne „TOVAR“? (21.03.2006)
Pochodovat odděleně? (16.03.2006)
Hypotéza o jednotnom základe živej prírody a spoločnosti (16.03.2006)
Neutrónová socialistická revolúcia a neutrónový socializmus (11.03.2006)
Bude nový řád sociálnější? (03.03.2006)
Zopakuje veřejný sektor 400 let starou zkušenost? (28.02.2006)
Spoločný protokol o doterajšej diskusii (26.02.2006)
Na cestě k modelu socialismu (13.02.2006)
Nebojme se utopií (03.02.2006)
K nástinu hypotézy modelu socialismu (27.01.2006)
K výročí Leninovy smrti (21.01.2006)
Sovětský systém, nebo diktatura proletariátu? (19.01.2006)
Zemřela vize, do hrobu dána, metoda po ní zůstala…(1) (19.01.2006)
Model socialismu pro 21. století z dílny TAPu (05.01.2006)
Cesty k socialismu ve světě a v ČR (05.01.2006)
Taktika a strategie (26.12.2005)
Základní problémy politického řízení společnosti (26.12.2005)
O co jde aneb Zastírací manévr pravice (23.12.2005)
Skála: Občanská společnost se mění v potěmkinovské kulisy (14.11.2005)
K predikci možností globálního kapitalismu (27.10.2005)
Současný kapitalismus, globální svět a informační společnost (2) (23.10.2005)
Současný kapitalismus, globální svět a informační společnost (23.10.2005)
»Přirozeným vývojem« zpátky k barbarství? (22.10.2005)
Jánošík s rudou hvězdou (26.09.2005)
Čtyři poznámky o socialismu (26.09.2005)
Jak to (ne)vidíme (29.06.2005)
Revoluce, reformy a transformace (24.06.2005)
K modelu socializmu IV. (písané pre SDS) (03.06.2005)
K diskusii o modelu socializmu III (písané pre SDS) (30.05.2005)
K diskusii o modelu socializmu II. (písané pre SDS) (08.05.2005)
Několik předpovědí budoucnosti (02.05.2005)
K diskusii o modelu socializmu (pro SDS) (24.04.2005)
K socialistické budoucnosti z pohledu SDS (23.04.2005)
Vystoupení na mezinárodní konferenci k 60. výročí osvobození (23.04.2005)
Jak k socialistické budoucnosti (22.04.2005)
Z časopisu ABC - rok 1960 (19.04.2005)
K diskusi o modelu socialismu (2) (18.04.2005)
K diskusi o modelu socialismu (1) (15.04.2005)
Karel Marx - svoboda a socialismus (14.04.2005)
Revoluce není záležitostí strany (11.04.2005)
Co nazýváme socialismus zdola? (12.02.2005)
Představa společnosti řízené zcela na bázi samosprávy vyvolává pousmání (09.02.2005)
Jak se lze v budoucnu vyhnout chybám protosocialismu (07.02.2005)
Marxista? (07.07.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 0,33 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Andrej Sablič | Počet komentářů: 72 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1767 (1767 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1352 (1352 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1378 (1378 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
890 (890 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1519 (1519 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1313 (1313 hl.)
Prohnilý humanismus !!
894 (894 hl.)

Celkem hlasovalo: 9113


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.