logo SDS
Dnešní datum: 01. 12. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 30
Prům. 10.4
21 denni
Max. 604
Prům. 354.7

Nyní si čte web : 55 uživ.

08. Od naąich čtenářů

* Bratr Herold jako marxistický ekonom

Vydáno dne 27. 03. 2006 (6763 přečtení)

Příspěvek k 80. narozeninám Ilji Herolda z května 2005

Vážení přátelé,

jako člen HSSLB a KD jsem měl tu čest blíže poznat bratra Herolda a musím říci, že bratr Herold je velmi zajímavou osobností. Zaujal mne mimo jiné tím, že v některých ohledech představuje společenskou deviaci čili odchylku od průměru. Není totiž určitě běžné, aby protestantský kazatel, byť laický, se hrdě hlásil k marxistické politické ekonomii. Vždyť v souladu se všeobecně známou tezí německého sociologa a ekonoma Maxe Webera se protestantismus (kalvinismus) skutečně mnohdy projevuje jako ideologie kapitalismu (obdobně jako katolicismus jako ideologie feudalismu). A většina protestantských církví – včetně ČCE, které je bratr Herold celoživotním členem – bez rozpaků straní bohatství jedněch proti chudobě druhých vůbec, jak upozorňuje sám bratr Herold v Poznámkách č. 24 (3/94).

Nicméně bratr Herold se nikterak netají svým příklonem k marxistické ekonomii, která podle něj jako zatím jediná dokáže vysvětlit základní ekonomické jevy (viz časopis HSSLB „Člověk člověku, lidé lidem, dvojčíslo 12/13, s. 38). Velmi oceňuje také marxistický étos, který se mu jeví nejblíže k étosu Ježíše Krista. Navíc návštěva Filipín v létě 1993 učinila z bratra Herolda „bolševika“ čili revolučního marxistu, jak sám řekl. A jako správný revoluční marxista bratr Herold uznává Marxovu pracovní teorii hodnoty a Marxovu teorii nadhodnoty a tím také Marxovu teorii vykořisťování námezdně pracujících vlastníky výrobních prostředků (kapitalisty) – tedy teorie, které dnes odmítají i mnozí myslitelé hlásící se k Marxovu myšlenkovému odkazu.

Tyto Marxovy teorie ovšem umožňují bratru Heroldovi přesně rozpoznat negativní stránky kapitalismu, tržní ekonomiky a parlamentní demokracie. A tak bratr Herold ví, že bohatství ve smyslu nadbytku, výlučnosti a moci nelze dosáhnout vlastní prací, nýbrž podvody, násilím nebo prostřednictvím zákonem povoleného přivlastňování cizí práce z titulu soukromého vlastnictví výrobních prostředků (kapitálu) v rámci kapitalistické společnosti. Trh se pak stává místem přisvojování si cizí práce čili nadhodnoty. Trh a vlastnictví nejsou již zdrojem bohatství, jen osvědčeným nástrojem k přečerpávání bohatství od jedněch k druhým. Proto kapitalistický trh a soukromé vlastnictví nemohou být nositeli obecné svobody, rovnosti a bratrství a tak kapitalismus objektivně není ještě vhodnou a tedy poslední základnou pro skutečně světovou demokracii (viz např. Poznámky č. 5, 12/91). Kapitalismus se podle bratra Herolda neosvědčil, nevede k obecnému blahobytu, není demokratický, nevytváří hospodářský model vhodný pro celý svět, neumožňuje zbohatnout kterékoli zemi (viz Poznámky č. 10, 10/92). A trh je v těchto podmínkách asociální, antikulturní, antiekologický a antiekonomický. Mocenské postavení světových monopolů a tvrdá regulační opaření silnějších zemí vůči slabším zemí činí neviditelnou ruku trhu v důsledku chromou, proto trh nemůže očišťovat svět od navršených problémů (viz Poznámky č. 70, 12/01).

Nadějí pro svět není podle bratra Herolda ani sociálně tržní ekonomika, tedy jakýsi kapitalismus s lidskou tváří. Kapitalismus je totiž jen jeden a nelze sedět na dvou židlích (na volném trhu a sociální politice). Nelze totiž současně dodržovat protichůdné základní principy. Soukromé vlastnictví je výsadou, trh pak nástrojem, jak tuto výsadu proměnit v moc, a moc v zisk. A tento zisk znovu ve výsadu a moc a tak stále dokola. A těžko někdo donutí mocné, aby se vzdali moci. A tak trh v případě nouze nutně vítězí nad sociální politikou. Sociálně tržní ekonomika proto není obecným modelem pro celý svět, ale jen vždy pro privilegované, bohaté společnosti (viz Poznámky č. 34, 11/95).

Skutečnou nadějí světa byl socialismus jako alternativa kapitalismu. Historicky první forma socialismu však utržila zdrcující porážku, se kterou se musí vyrovnat všichni stoupenci a příznivci marxismu. Tedy i bratr Herold. Oproti dnes šířenému názoru nepovažuje období lidové demokracie a reálného socialismu za národní katastrofu. Naopak vysoce oceňuje výsledky dosažené v tomto období na poli ekonomickém, sociálním a kulturním, a to v kontrastu s negativním vývojem v řadě oblastí po listopadu 1989. Své hodnocení dokládá „tvrdými daty“ (čísly), obsaženými ve studii „Česká ekonomika po druhé světové válce“, kterou zpracoval a vydal v Poznámkách č. 72 (05/02), která se dostala i do knižního fondu Ekonomické knihovny na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Bratr Herold samozřejmě vidí omyly a chyby prvního historického pokusu o vybudování socialistické společnosti. Za základní považuje šest následujících chyb (omylů) reálného socialismu (viz Poznámky č. 2, 5/91):

  • démonizaci politických odpůrců,
  • schematičnost a dogmatičnost myšlení,
  • strach z demokracie,
  • praktické popření doktríny o odměňování podle množství a kvality práce,
  • úsilí o kvantitativní, nikoli kvalitativní vítězství nad kapitalismem,
  • odklon od principů socialistického hospodaření (příklon k nedoložené představě tržního socialismu).

Ani kolektivizaci zemědělství, ani znárodnění průmyslu a obchodu nepovažuje bratr Herold za hříchy socialismu. A chyby z nevědění a nezkušenosti, z dogmatického a strnulého myšlení i případné neomluvitelné chyby (zločiny) nepovažuje za imanentní (sobě vlastní) socialistickému zřízení (viz Poznámky 74, 12/02).

Na otázku, zda má socialismus nějakou budoucnost a naději, pak odpovídá bratr Herold docela originálně, že jde o nesprávně položenou otázku. Správná otázka totiž zní, zda a jakou naději má svět (viz Poznámky č. 2, 05/9). Je to jistě překvapivá reformulace otázky, nicméně logická reformulace, neboť již víme, že kapitalismus onou nadějí a budoucností světa není. Týká se to i soudobého globálního kapitalismu. Neoliberální globalizace včetně kapitalistického sjednocování Evropy (v podobě Evropské unie) totiž působí další chudnutí chudých (viz Poznámky 43, 4/97) a malé národy při ní ztrácejí svou samostatnost bez nějaké náhrady (viz Poznámky 41, 1/1997). I vstup zahraničního kapitálu do ekonomiky má mnoha rizika – růst zadluženosti, možnost promrhávání zahraničních půjček a šmeliny z národních hospodářstvím, nebezpečí vyvlastnění národních subjektů (viz Poznámky č. 17, 6/93). Na negativní důsledky ekonomické globalizace a činnosti mezinárodních globálních institucí (IMF, WB, GATT, WTO) upozorňuje bratr Herold ve studiu „Ekonomická globalizace a její zkratky“, vydané k zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v Praze roku 2000 (v příloze Poznámek č. 62, 05/00).

Situace ve světě i u nás není tedy nikterak povzbudivá. Reálný socialismus padl a neoliberální globální kapitalismus vede lidstvo do slepé uličky narůstajících vnitřních a vnějších konfliktů. Co v této nelehké situaci máme a můžeme dělat? I na tuto otázku nabízí bratr Herold zajímavou odpověď. V souvislosti s problematickým vstupem České republiky do Evropské unie v Poznámkách č. 82 (06/04) radí bratr Herold inspirován biblickým textem českému národu množit se, vzdělávat zahrady a jíst jejich plody, držet svou tradici a víru a hledat svůj pokoj v pokoji té země (viz Jeremjáš, kap. 29, verše 4 – 7). Izraelský národ uposlechl svého proroka a přežil babylónské zajetí. Snad český národ uposlechne a přežije Evropskou unii. A celý svět pak neoliberální globalizaci.

Rady bratra Herolda nejsou jistě výzvou k útěku do soukromí a k politické pasivitě. Vždyť současně bratr Herold tehdy radil čtenářům Poznámek jít k volbám do Evropského parlamentu. A sám chodí nejen k volbám, ale také na protiválečné demonstrace proti válce v Jugoslávii, Afghánistánu či Iráku. A o to právě podle mne jde: nenechat se zblbnout systémem, promýšlet věci, navazovat na kladné tradice, hledat alternativy, nepohrdat dnem malých začátků a s důvěrou v Boha čekat na příležitost. Myslím, že bratr Herold je dobrým příkladem takového poctivého myšlení a poctivého jednání. Za což mu právem patří naše ocenění a náš dík.

Stanislav Heczko, 6. 5. 2005


Související články:
(Směry - socialismus)

Socialismus, nový pohled a strategie (06.09.2018)
Kritika gothajského programu (01.12.2012)
Proč socialismus? (16.04.2009)
Perspektivy socialismu v Evropě (22.12.2008)
Bojíte se socialismu? (17.12.2007)
Bojíte se socialismu? - Slovo autorů (17.12.2007)
Zemřela vize do hrobu dána, metoda po ní zůstala…(2) (05.12.2007)
Reálný socialismus nemohl být vyšší společenskoekonomickou formací (05.09.2007)
Deset tezí o socialismu (05.09.2007)
Socialismus pro 21. století (výtah verze 2007) (03.09.2007)
Socialismus pro 21. století (verze 2007) (03.09.2007)
Model socialismu potřebuje dopracovat (25.07.2007)
Znovu nad modelem socialismu (18.07.2007)
Kapitalismus nemá záruční lhůtu (16.07.2007)
Marx, marxismus-leninismus a socialistické zkušenosti v moderním světovém sytému (15.07.2007)
Vytváření podmínek pro systémovou změnu směrem k socialismu nebude otázkou příštích let (20.06.2006)
Instituce (16.04.2006)
Úvaha o prohrách a vítězstvích (15.04.2006)
Na úvod diskuse na závěr Bulletinu (15.04.2006)
Zpráva ÚV KSČS o činnosti strany od mimořádného sjezdu KSČ (3) (09.04.2006)
Socialismus už nemá budoucnost (26.03.2006)
Čo je to vlastne „TOVAR“? (21.03.2006)
Pochodovat odděleně? (16.03.2006)
Hypotéza o jednotnom základe živej prírody a spoločnosti (16.03.2006)
Neutrónová socialistická revolúcia a neutrónový socializmus (11.03.2006)
Bude nový řád sociálnější? (03.03.2006)
Zopakuje veřejný sektor 400 let starou zkušenost? (28.02.2006)
Spoločný protokol o doterajšej diskusii (26.02.2006)
Na cestě k modelu socialismu (13.02.2006)
Marxizmus, socializmus, komunizmus a politické rozprávky o týchto pojmoch, alebo ako prebiehala kastrácia marxizmu (05.02.2006)
Nebojme se utopií (03.02.2006)
K nástinu hypotézy modelu socialismu (27.01.2006)
K výročí Leninovy smrti (21.01.2006)
Sovětský systém, nebo diktatura proletariátu? (19.01.2006)
Zemřela vize, do hrobu dána, metoda po ní zůstala…(1) (19.01.2006)
Model socialismu pro 21. století z dílny TAPu (05.01.2006)
Cesty k socialismu ve světě a v ČR (05.01.2006)
Taktika a strategie (26.12.2005)
Základní problémy politického řízení společnosti (26.12.2005)
O co jde aneb Zastírací manévr pravice (23.12.2005)
Skála: Občanská společnost se mění v potěmkinovské kulisy (14.11.2005)
K predikci možností globálního kapitalismu (27.10.2005)
Současný kapitalismus, globální svět a informační společnost (2) (23.10.2005)
Současný kapitalismus, globální svět a informační společnost (23.10.2005)
»Přirozeným vývojem« zpátky k barbarství? (22.10.2005)
Jánošík s rudou hvězdou (26.09.2005)
Čtyři poznámky o socialismu (26.09.2005)
Jak to (ne)vidíme (29.06.2005)
Revoluce, reformy a transformace (24.06.2005)
K modelu socializmu IV. (písané pre SDS) (03.06.2005)
K diskusii o modelu socializmu III (písané pre SDS) (30.05.2005)
K diskusii o modelu socializmu II. (písané pre SDS) (08.05.2005)
Několik předpovědí budoucnosti (02.05.2005)
K diskusii o modelu socializmu (pro SDS) (24.04.2005)
K socialistické budoucnosti z pohledu SDS (23.04.2005)
Vystoupení na mezinárodní konferenci k 60. výročí osvobození (23.04.2005)
Jak k socialistické budoucnosti (22.04.2005)
Z časopisu ABC - rok 1960 (19.04.2005)
K diskusi o modelu socialismu (2) (18.04.2005)
K diskusi o modelu socialismu (1) (15.04.2005)
Karel Marx - svoboda a socialismus (14.04.2005)
Revoluce není záležitostí strany (11.04.2005)
Co nazýváme socialismus zdola? (12.02.2005)
Představa společnosti řízené zcela na bázi samosprávy vyvolává pousmání (09.02.2005)
Jak se lze v budoucnu vyhnout chybám protosocialismu (07.02.2005)
Marxista? (07.07.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Stanislav Heczko | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1882 (1882 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1435 (1435 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1485 (1485 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
964 (964 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1434 (1434 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9753


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.