logo SDS
Dnešní datum: 02. 12. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 13
Prům. 13
21 denni
Max. 604
Prům. 343.1

Nyní si čte web : 60 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Cesty k socialismu ve světě a v ČR

Vydáno dne 05. 01. 2006 (9435 přečtení)

Tato stať je tématem č. 5 „Modelu socialismu pro 21. století“ (první náčrt - verze prosinec 2005), jehož kolektivním autorem je teoreticko-analytické pracoviště (TAP)

Zadání (teze-osnova): Dlouhé období přechodu ke kvalitativně odlišnému uspořádání, výkyvy, zvraty a návraty, sociální a socialistický stát, závazná jednota subjektu, prostředku, účelu a cíle, vývoj subjektu-klasický proletariát a intelektualizovaná práce, růst významu občanské společnosti, výrazná specifika v jednotlivých regionech, subregionech a státech, úloha násilí, donucování a pružného postupu, ověřování jeho legitimnosti demokraticky projevenou vůlí sociálních většin.

Definice socialismu ve stanovách KSČM – jde o demokratickou společnost svobodných, rovnoprávných občanů, společnost politicky a hospodářsky pluralitní, postavenou na maximální občanské samosprávě, prosperující a spravedlivou, pečující o zachování a zlepšování životního prostředí, zabezpečující lidem důstojnou životní úroveň a prosazující bezpečnost a mír - postihuje základní charakteristiky socialismu, jde o dobrý cíl. Doplněna by mohla být důrazem na posilování solidarity a humanismu, tj. spolupráce lidí pro co nejvšestrannější, nejplnější život a rozvoj společnosti a jednotlivců, včetně opravdu celoživotního vzdělávání (včetně permanentního sebevzdělávání a sebevýchovy, kultivace vlastního života) vytvářejícího předpoklady pro plný život jednotlivce ve společnosti, a to měřeno jak jeho prožitky, tak z pohledu jeho okolí, společnosti jako celku. Socialismus vyjadřuje a naplňuje více svobody, více demokracie a více spravedlnosti než jakékoli jiné společenské uspořádání a lidé to také tak musí cítit. Charakteristika neomezuje socialismus nebo cestu k němu ani hranicemi států, ani nepožaduje nějaký pevný, jednou provždy dosažený stav.

Souběžně je nezbytné postupné aktuální zhodnocení (hlavní příčiny zaostávání a tedy i dočasné porážky socialismu především v evropském prostoru byly vnitřní, politické i ekonomické, Zdeněk Hába) a zpřesnění teorie socialismu (od názvu společenského uspořádání, od Marxe atd., přes neevropská pojetí a přínosy až po současná stanoviska) a její neustálý vývoj.

Pro socialismus a cestu k němu bude důležité (zásadní) rovněž „hlavní téma doby“ – mír a rozvoj – všech se týkající postupně rostoucí úroveň života v sociálním, materiálním i kulturním smyslu. Jejich dosažení bude složité a bude trvat dlouho, nerovnoměrně, zajišťováno opravdu pro celé lidstvo za podmínek rovnosti, zaručené suverenity, vzájemného respektu, důvěry, výhodnosti a záruky rozvoje i pro příští generace. Neobyčejně pulzující hospodářské a obchodní vztahy, široký a otevřený přístup k informacím umožňující celosvětový rozvoj, posílení vzájemně prospěšné hospodářské, obchodní, vědecké a technologické spolupráce s vyloučením veškeré diskriminace ve všech vztazích, vytvoření režimu, který by měl být široce přijat a působit rovnoprávně bez nátlaku a výsad, platný i pro celosvětové mnohostranné organizace a nadnárodní společnosti. Rovnoprávně těžit z výhod současnosti. Spolupráce Severu s Jihem a mezi rozvojovými zeměmi je podmínkou všeobecného rozvoje. Lidská práva jsou uznávána jako všeobecně platná v souladu s Všeobecnou deklarací lidských práv. Jejich mezinárodní ochrana má být založena na suverenitě, rovnosti a nevměšování. Přechod k socialistické společnosti, která se sama bude trvale rozvíjet, je proces, který probíhá jak v zemích, které se k socialismu hlásí, tak mohou být činěny kroky v tomto směru v ostatních zemích, na mezinárodní úrovni, ve formálních i neformálních seskupeních i na různých místních úrovních. Co vede k lepšímu naplňování definovaných vlastností socialismu, je součástí tohoto procesu. Objektivně k tomu mohou přispívat velmi rozmanité síly, jde o zájem nejširších vrstev.

Socialismus zároveň povede k odstraňování strukturálních a územních disproporcí, k trvalému aktivnímu zavádění nových výrobních a pracovních postupů (k rozšiřování strojové velkovýroby do celého hospodářství včetně zemědělství), povede k dalšímu uplatňování vědeckotechnické revoluce, k vzdělanostní a informační společnosti, humanizaci výrobního a pracovního procesu (a snad celých mezilidských vztahů), dá mu nový sociální obsah a nové cílové zaměření. Ve společnosti nově spíše „produkce“ jako širší pojem než „výroba“.

Uplatněn takřka jistě bude jak revoluční (představující rychlou změnu společenských, především politických a hospodářských poměrů), tak evoluční koncept přechodu k socialismu v závislosti na objektivních a subjektivních podmínkách nástupu socialismu, a to včetně rizik a problémů, které jsou s tím spojeny.

Diskusi si zaslouží 3 hlavní zásady socialismu pro 21. století, vycházející z formulace Tetsuzo Fuwy, představitele Japonské komunistické strany: 1. V co největším rozsahu se vyvarovat zásadních minulých chyb (a někdy bohužel víc než chyb). Rozpoznat je, přijmout systémová opatření, aby se co nejvíc zmenšila možnost jejich nového výskytu. 2. Potvrdit a posílit vše hodnotné z kapitalistické éry, to se plně týká i demokracie. 3. Překonat vykořisťování a prvořadost zisku. Emancipace lidstva (především od nadvlády zdánlivě neosobní moci majetku) je hlavní cíl. Postupně dosahovat pokroku. Nečinit nic, co by svazovalo ruce příštím generacím. Lid (většina s respektováním menšin?, proletariát – společensky užiteční jedinci i skupiny, spojení s produktivní prací z širšího hlediska, producenti, neparaziti?) nejen rozhoduje, je „mistrem“, ale rozhodnutí se činí v jeho zájmu. Na rozhodnutí se nepodílejí jen politické strany, ani pokud ještě pluralitně trvají, společenských aktivit se zúčastňují mírová, sociální, ekologická, alternativní atd. hnutí, občanská sdružení a iniciativy apod. Socialistická společnost je politicky (v širším slova smyslu než stranicky) i zájmově rozmanitá, bohatá.

Socialismus eticky překonává kapitalismus. Viz „boj idejemi” na Kubě. Z Komunistické strany Slovenska pochází formulace: Socialismus je neslučitelný s byrokracií, zaměřením na konzum, koncentrací moci, nadvládou státu (byrokracie, výkonné moci) nad samosprávou.

Bude mnoho cest k socialismu. Nemůže existovat jen jedna, jedině správná. Zvlášť pokud jde o období přechodu: jsou zcela jiné výchozí podmínky pro Čínu, USA, vyspělé evropské země, různé země Latinské Ameriky, střední Afriky nebo Oceánie. Rozdílná hospodářská, vzdělanostní a sociální úroveň, společenské vztahy, kultura a tradice. Navíc nemůže jít o statické modely – vývoj se nezastaví v žádném okamžiku. Rozmanitost kultur a civilizací má poskytovat vzájemné obohacení, ne rozpory, a vést k celosvětové spolupráci. To samé se týká rozmanitých rozvojových modelů vycházejících z různých historických zkušeností, kulturních tradic, sociálních a politických systémů, hodnotových pojetí a cest rozvoje. Nový řád, má-li být universální, musí být výsledkem procesu stálého hledání postojů a rozhodnutí, které jsou přijatelné pro všechny.

Ani v socialismu nebudou žít ideální lidé. Zákony o rozporech a o negaci negace, o dialektice vývoje společnosti zůstanou v platnosti. Socialismus ve všech formách a fázích bude mít v každé chvíli své problémy. Měl by mít i společenskou kulturu jejich řešení.

Nemůžeme čekat! Dnes si nemůžeme dovolit takový luxus… jde o zničení lidstva, musíme začít budovat socialismus teď. „Misiones“ (sociální programy ve Venezuele, podobně některé kroky prosazované levicovými vládami jinde) jsou krokem k socialismu, máme teď vzdělanější lidi, kteří mohou lépe bojovat za socialismus. KS Jižní Afriky má heslo: Socialismus je budoucností lidstva – budujme ho teď! Socialistické prvky je třeba uplatňovat v rozsahu, jak to dovoluje aktuální situace, za kapitalismu a snažit se o přechod k zřízení lidově demokratického typu, které je jasně výhodnějším výchozím bodem k socialistické společnosti. Platí učit se socialismu „praxí“.

Od komunistických a dalších radikálně levicových stran, hnutí a iniciativ se ve shodě s jejich deklarovanými cíli očekává iniciativa k prosazování této nevyhnutelné tendence, a to při plném a bezpodmínečném dodržování principů, které jsou socialismu vlastní.

Vedoucí autorského kolektivu: Václav Exner

  1. Základní hypotéza: Cíle a prostředky, které si musí vzájemně odpovídat, budou v zásadě stabilní; budou se však také přizpůsobovat rychle se měnícím okolnostem, což se týká zejména prostředků, forem, metod postupu, a v jisté míře také socialismu, jako „pouhého“ přechodu ke komunismu. Bude nutno volit z proměňujícího se pole možností a obracet se i k příležitostem, kde podmínky teprve vznikají a kde lze jejich vzniku případně napomoci. Takový postup si vynutí i pružnost protivníka (ve „společnosti sítí“, při „tekutém kapitálu“), vynucující si pružnou taktiku i (do jisté míry) strategii.
  2. Navazující hypotéza: Revoluční vývoj ve formě „zteče“ mocenských pozic protivníka je méně (málo) pravděpodobný. Z toho však nevyplývá nedialektické pojetí gradualismu (rezignace na možnost dosažení uzlové čáry měr a na kvalitativní přeskok. Zůstane vysoká pravděpodobnost porušování demokratických pravidel, principů a postupů změnami znepokojovaným a ohrožovaným protivníkem.
  3. Hypotéza: Zvyšující se nároky na konkrétnost akcí neoslabují, ale naopak zesilují význam obecných zákonitostí revolučního procesu. Univerzální charakter osvojování (přivlastňování) dnes ještě jednoznačněji než v minulosti vyžaduje celosvětovou (světodějnou) povahu činností a změn, otevřenost ekonomickou, politickou i ideovou. Rozmanitost forem, metod a prostředků, jejich pružná volba a obměny, ale také dlouhodobé uchovávání představují dialektiku zvláštního i jedinečného.
  4. Hlavní problém: Je nutné hledat formy ideové orientace subjektu a jeho organizace odpovídající možnostem informačních technologií, tj. volné, pružné, pohotové strukturace, jež se pak nesporně projeví také ve formách, metodách vystupování. Především jde o postupné překlenutí propasti, kterou kapitál rozevřel mezi dvěma skupinami v rámci dělnické třídy a o plné otevření prostoru pro nositele (vše)obecné práce v dělnické třídě.
  5. Navazující problém: Při posuzování situace zralosti pro kvalitativní změnu je nutné řešit vztah historické neudržitelnosti systému a podmínek pro bezprostřední účinné akce. S tím souvisí významná stránka strategie prvních kroků, tj. brát buržoazní politiky a ideology za slovo a nutit je k co nejdůslednějšímu plnění jejich vlastních programových prohlášení, slibů a závazků. To se týká zvláště reálného zaručení občanských práv a svobod, práv sociálně ekonomických i kulturních, tj. lidských práv, ale také skutečně „svobodného“ trhu, bez protekcionismu silných, skutečné rovnosti příležitostí atd. apod. Hlavním tématem bezprostřední etapy je více spravedlnosti do fungování světové civilizace, mnohem odpovědnější vztah k přírodnímu prostředí a zajištění mírového života. S jistým posunem se to týká také sociální demokracie.
  6. Problém: Je nutné vyhledat a prosazovat cesty, na nichž je možné uchovávat a rozmnožovat bohatství forem sdružování. Měly by podmiňovat úspěšný postup v zápase o dominaci v pluralitních strukturách, tj. při přeměně převládajících forem kapitalistických v socialistické. To vyžaduje hledat a prosazovat nové formy hegemonie a dosahování homogenity v různosti (otevřeného i sevřeného postupu).
  7. Problém: Strategické a taktické mistrovství vyžaduje negace negace kapitalismu, tj. potřeba vyhnout se prostému, mechanickému odmítání a popírání předností, kterými se kapitalistický systém vyznačoval a naopak nutnost využívat všechno nejlepší, co vytvořil, jako východisko k dalšímu postupu po vlastní cestě rozvoje.

Poznámky pod čarou (kurzívou) a technická redakční úprava: Miloslav Formánek


Další témata:


Související články:
(Směry - socialismus)

Socialismus, nový pohled a strategie (06.09.2018)
Kritika gothajského programu (01.12.2012)
Proč socialismus? (16.04.2009)
Perspektivy socialismu v Evropě (22.12.2008)
Bojíte se socialismu? (17.12.2007)
Bojíte se socialismu? - Slovo autorů (17.12.2007)
Zemřela vize do hrobu dána, metoda po ní zůstala…(2) (05.12.2007)
Reálný socialismus nemohl být vyšší společenskoekonomickou formací (05.09.2007)
Deset tezí o socialismu (05.09.2007)
Socialismus pro 21. století (výtah verze 2007) (03.09.2007)
Socialismus pro 21. století (verze 2007) (03.09.2007)
Model socialismu potřebuje dopracovat (25.07.2007)
Znovu nad modelem socialismu (18.07.2007)
Kapitalismus nemá záruční lhůtu (16.07.2007)
Marx, marxismus-leninismus a socialistické zkušenosti v moderním světovém sytému (15.07.2007)
Vytváření podmínek pro systémovou změnu směrem k socialismu nebude otázkou příštích let (20.06.2006)
Instituce (16.04.2006)
Úvaha o prohrách a vítězstvích (15.04.2006)
Na úvod diskuse na závěr Bulletinu (15.04.2006)
Zpráva ÚV KSČS o činnosti strany od mimořádného sjezdu KSČ (3) (09.04.2006)
Bratr Herold jako marxistický ekonom (27.03.2006)
Socialismus už nemá budoucnost (26.03.2006)
Čo je to vlastne „TOVAR“? (21.03.2006)
Pochodovat odděleně? (16.03.2006)
Hypotéza o jednotnom základe živej prírody a spoločnosti (16.03.2006)
Neutrónová socialistická revolúcia a neutrónový socializmus (11.03.2006)
Bude nový řád sociálnější? (03.03.2006)
Zopakuje veřejný sektor 400 let starou zkušenost? (28.02.2006)
Spoločný protokol o doterajšej diskusii (26.02.2006)
Na cestě k modelu socialismu (13.02.2006)
Marxizmus, socializmus, komunizmus a politické rozprávky o týchto pojmoch, alebo ako prebiehala kastrácia marxizmu (05.02.2006)
Nebojme se utopií (03.02.2006)
K nástinu hypotézy modelu socialismu (27.01.2006)
K výročí Leninovy smrti (21.01.2006)
Sovětský systém, nebo diktatura proletariátu? (19.01.2006)
Zemřela vize, do hrobu dána, metoda po ní zůstala…(1) (19.01.2006)
Model socialismu pro 21. století z dílny TAPu (05.01.2006)
Taktika a strategie (26.12.2005)
Základní problémy politického řízení společnosti (26.12.2005)
O co jde aneb Zastírací manévr pravice (23.12.2005)
Skála: Občanská společnost se mění v potěmkinovské kulisy (14.11.2005)
K predikci možností globálního kapitalismu (27.10.2005)
Současný kapitalismus, globální svět a informační společnost (2) (23.10.2005)
Současný kapitalismus, globální svět a informační společnost (23.10.2005)
»Přirozeným vývojem« zpátky k barbarství? (22.10.2005)
Jánošík s rudou hvězdou (26.09.2005)
Čtyři poznámky o socialismu (26.09.2005)
Jak to (ne)vidíme (29.06.2005)
Revoluce, reformy a transformace (24.06.2005)
K modelu socializmu IV. (písané pre SDS) (03.06.2005)
K diskusii o modelu socializmu III (písané pre SDS) (30.05.2005)
K diskusii o modelu socializmu II. (písané pre SDS) (08.05.2005)
Několik předpovědí budoucnosti (02.05.2005)
K diskusii o modelu socializmu (pro SDS) (24.04.2005)
K socialistické budoucnosti z pohledu SDS (23.04.2005)
Vystoupení na mezinárodní konferenci k 60. výročí osvobození (23.04.2005)
Jak k socialistické budoucnosti (22.04.2005)
Z časopisu ABC - rok 1960 (19.04.2005)
K diskusi o modelu socialismu (2) (18.04.2005)
K diskusi o modelu socialismu (1) (15.04.2005)
Karel Marx - svoboda a socialismus (14.04.2005)
Revoluce není záležitostí strany (11.04.2005)
Co nazýváme socialismus zdola? (12.02.2005)
Představa společnosti řízené zcela na bázi samosprávy vyvolává pousmání (09.02.2005)
Jak se lze v budoucnu vyhnout chybám protosocialismu (07.02.2005)
Marxista? (07.07.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Václav Exner | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1882 (1882 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1435 (1435 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1485 (1485 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
964 (964 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1434 (1434 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9753


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.