logo SDS
Dnešní datum: 21. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 17
Prům. 9.8
21 denni
Max. 330
Prům. 216.9

Nyní si čte web : 71 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Projev před volbou České národní rady

Vydáno dne 11. 05. 2006 (8047 přečtení)

Vystoupení předsedy Národního shromáždění Josefa Smrkovského z července 1968 před volbou 150 členů vznikající České národní rady.

Vážení poslanci, soudružky a soudruzi, vážení hosté,

úkol, který dnes máme před sebou, patří k nejzávažnějším z oněch vskutku odpovědných úkolů tohoto shromáždění. Vytvoření prozatímní České národní rady není jen jedním z řady aktů, jimiž se cílevědomě připravuje hluboká přestavba naši republiky. Ačkoliv federativní přestavba je hlavním a vlastně jediným úkolem tohoto orgánu, jeho význam tuto - samu o sobě vrcholně závažnou událost - daleko převažuje.

Vytvoření národního zastupitelstva je zvláštní a památný okamžik v národním životě, který každému přivádí na mysl celé naše tisícileté dějiny, celou historii naších národních snah, v níž dnes otevíráme novou stránku.

Takové chvíle jsou v českých dějinách - aspoň v našich dějinách novodobých - vzácné. Myšlenka utvoření národního zastupitelstva se objevuje v okamžicích vskutku klíčových, kdykoli se národ ocitl na křižovatce svých osudů, kdykoli končila jedna jeho epocha a začínala epocha druhá.

Poprvé tomu tak bylo za 1. světové války. Vytvoření tehdejšího národního zastupitelstva bylo výsledkem první vlny národně osvobozeneckého boje a zároveň signálem, jímž se ohlašovala vlna nová, rozhodující, jímž se před celým světem ohlašovaly národní aspirace na vytvoření samostatného státu, Československé republiky. Tehdejší národní zastupitelstvo, jež muselo být - v důsledku tíživého rakousko-uherského útlaku - vytvořeno v emigraci, v zahraničí, je neoddělitelně spjato s velkým národním a zároveň vpravdě revolučním hnutím let 1917 a 1918. Výsledkem tohoto hnutí byl vznik této republiky, jejíhož padesátého výročí právě v tomto roce vzpomínáme.

Podobně tomu bylo o čtvrtstoletí později. Vznik České národní rady, která stála v čele vrcholné fáze našeho protihitlerovského odboje a českého a pražského povstání, není spjata jen s obnovou samostatného státu, ale zároveň i s novou - socialistickou - orientací naší společnosti.

Ostatně dílo obou těchto předchůdkyň dnešní České národní rady zdaleka nepatří minulosti: principy státní samostatnosti a suverenity, které stály u kolébky vzniku této republiky jsou pro nás dnes právě tak skutečné a živé jako ony principy našeho spojenectví se Sovětským svazem, za něž bojoval náš protihitlerovský odboj a který si na svůj štít vytyčila stejně povstalecká Slovenská národní rada, květnová pražská Česká národní rada jako Košická vláda.

Dnešní Česká národní rada nestojí tedy v dějinném vzduchoprázdnu. Může navázat na tradice, které jsou spjaty s největšími událostmi našich novodobých dějin - se vznikem republiky, s jejím osvobozením a s počátky její socialistické přeměny.

Dnes volená Česká národní rada má tedy nač navázat. Myslím, že bychom právě pří této příležitosti měli vzdát úctu dílu, těch českých národních zastupitelstev, které dnešní Českou národní radu předcházely, že bychom měli uctít a vyjádřit svůj vděk dílu těch velkých českých mužů a žen, kteří byli jejich členy a dnešního dne se nedožili.

Významné a slavné tradice našich národních zastupitelstev mají však ještě další, zdaleka ne tak slavnou a světlou stránku, která však poskytuje nemenší poučení, jež by také nemělo být zapomenuto. Jaké byly osudy našeho prvního národního zastupitelstva poté, kdy se stala skutkem jeho dějinná iniciativa - samostatná republika? Toto zastupitelstvo vlastní mizí z našeho národního života, je nahrazeno byrokratickou správou a rozmělňuje se - v podobě poválečného parlamentu - v kolbiště stranických půtek a bojů.

Osudy revoluční České národní rady z května 1945 nebyly příliš odlišné. Těžko je - pro mne osobně zvlášť - vzpomínat České národní rady po osvobození. Je to historie smutná a skličující. Krátce po květnu 1945 mizí Česká národní rada z našeho aktivního veřejného života, aby - aspoň zprvu - zůstala jen ve slavnostních oslavných projevech a později, aby zmizela i odtud, z těchto projevů, kde se objevovala namnoze už jen proto, aby se na ni nanesly temné barvy pomluv a zneuznání.

Sotva kdo, dokonce i z těch, kteří byli členy a spolupracovníky tohoto revolučního orgánu, sotva kdo si už tehdy, v létě 1945 uvědomil, jaké důsledky tato skutečnost bude mít. Zatlačení domácí národní reprezentace na Slovensku, které začalo ve stejné době, bylo - dnes je tato skutečnost zcela zřejmá a zjevná - prvním signálem onoho nešťastného vývoje, který posléze vyústil v onom byrokraticko-centralistickém režimu, který tragicky postihl národně se emancipující Slovensko a dalekosáhle - v míře, kterou dnes teprve začínáme odhadovat - poškodil samy základy našeho státu.

Na české straně - tuto skutečnost bych chtěl zdůraznit právě dnes - probíhal proces svou podstatou stejný, i když měl jiný průběh a jiné formy. České národní zájmy byly prakticky beze zbytku ztotožněny se zájmy státními, česká národní reprezentace rozpuštěna v reprezentaci celostátní. Tyto kroky, které vedly k tomu, že se Slováci postupně stávali nikoli jedním z dvou rovných, ale druhým národem republiky, se všemi neblahými důsledky, které tato skutečnost měla, tyto kroky byly činěny jakoby v zájmu upevňování státu a jakoby ve jménu Čechů.

Ve skutečnosti tomu bylo naopak. Byrokraticko-administrativní režim se nedotýkal jen národních zájmů Slováků a tím poškozoval zájem státu, v němž Češi spatřují jednu z vrcholných hodnot svého národního snažení. Svým nedemokratickým charakterem se odcizoval i české tradici a - tuto skutečnost bych chtěl právě dnes obzvlášť podtrhnout - poškozoval i vlastní národní zájmy Čechů. Bylo snad náhodné, jak hluboce byly tehdy zatlačeny a zneváženy ony národní tradice, na něž jsme my, Češi obzvlášť hrdí, tradice onoho pokrokového národního snažení, nutnost jejich rehabilitace cítíme tak zřetelně právě v současnosti, u příležitosti padesátého výročí vzniku naší republiky. Bylo snad náhodné, že z našeho veřejného života zmizela českost, úloha českého národa a jeho vlastenectví, jíž se po dlouhých letech poprvé dostalo vřelého ocenění v únoru tohoto roku - z úst Slováka Alexandra Dubčeka?

Nezdravý byrokraticko-centralistický režim nepoškozuje jen zájmy „druhých“ národů a národností republiky, ale obrací se ve svých důsledcích - a těžce se obrací - i proti zájmům národa „prvního“, jehož jménem - zneužitým jménem - byly zákony zaváděny. To už je osud všech takových režimů, které nakonec všechny poškozují a nikomu neprospívají. Neradostné osudy naší Prahy, která byla centrem tohoto režimu, to ilustrují právě tak názorně jako osudy druhého českého národního centra - Brna. Hluboká národnostní nespokojenost Slováků, která je zdrojem dnešní nutnosti státní přestavby, není ani zdaleka jediným pasivem této mylné a falešné politiky, jež se po léta prováděla. I mnohé palčivé národní problémy české zůstaly nevyřešeny. Nemám tu na mysli jen ony křivdy, jež se staly Moravě a které jsou dnes zdrojem trpkých výtek, jimž sotva lze upřít oprávnění. Mám tu na mysli i bolavé problémy pohraničí a řady dalších českých okresů, např. Jihočeských a Severočeských, které patři k nejméně vyvinutým v celé republice.

Přes tyto oprávněné výtky mi však dovolte, abych bez práva na mentorování připomněl z naší minulosti příměr o třech prutech Svatoplukových. V dnešní historické chvíli bychom měli rozhodovat uváženě a myslet na jednotu našich národů a našich zemí, tak důležitou nejen v minulosti, ale i v přítomnosti pro tento náš společný stát.

Bohužel, nejen na Slovensku, ale i v Čechách a na Moravě je před námi mnohé, co je třeba napravit a změnit. To všechno dostává do vínku nová Česká národní rada, pokud jde o země české, před níž vyvstávají úkoly, které nejsou o nic menší nežli ony, jež řešily její předchůdkyně za první a druhé světové války.

Je na první pohled zřejmé, že jádrem působnosti dnes volené České národní rady je součinnost a zastupováni Čechů v jednání se zplnomocněnými zástupci Slováků a ostatních národností republiky o nadcházející federativní přestavbě státu. Z hlediska českého znamená tento krok - rád bych tuto skutečnost podtrhl - autoritativní a praktické přihlášení se Čechů k těmto principům. Myslím, že to je dostatečný důvod, aby tuto volbu plně podpořili i poslanci slovenští a poslanci menšin, aby ve svém souhlasu se vznikem českého národního zastoupení nespatřovali jen pouhou povinnost. Vytvoření českého zastupitelstva je nezbytným předpokladem přestavby státu a v tomto smyslu vpravdě národním zájmem nejen Čechů, ale i Slováků a menšin.

Zajištění a sjednání nové státní struktury nebude nikterak snadné a lehké a snadná a lehká nebude ani úloha České národní rady, a to tím spíš, že se od ní očekává nejen pouhá obhajoba českých národních zájmů, obdobně jako u Národní rady slovenské. Myslím, že by pro Českou národní radu, stejně jako pro všechny zúčastněné strany, měla platit jedna zásada, abychom polovinu svého úsilí věnovali svým národům a druhou polovinu společnému státu, své republice, která se musí stát státem, jemuž bychom všichni bez jakýchkoli výhrad mohli říkat náš. (Potlesk.)

Jakkoli bude nadcházející přestavba státu představovat hlavní a první úkol dnes volené České národní rady, její působnost se na to ani zdaleka neomezí. Za ním se rýsují úkoly další, z hlediska budoucnosti státu a národa neméně důležité a náročné. Česká národní rada bude mít povinnost dát podnět k novému uspořádání vlastních vnitřních věcí, českých zemí, problémů menšin, včetně problémů Slováků zde žijících, dalekosáhlých a závažných problémů regionálních, nové struktury státní správy a veřejného života vůbec. Jde vlastně - kdybych se pokusil převést všechny tyto různorodé problémy na společnou základnu - o problém, který je společný celé republice a k němuž se česká část musí vyjádřit zvlášť zřetelně. Je to další rozvoj socialistické společnosti, v níž by tradiční hodnoty byly vskutku naplněny demokratickými a humanitními ideály, jež jsou a musí být skutečnému socialismu, tak jak byl koncipován svými velkými zakladateli, vlastní.

To je obrovský, v této chvíli prakticky nepřehlédnutelný prostor, který se otevírá nejen před samotnou Českou národní radou, ale před celou českou veřejností. V tomto procesu musí být nalezeny - a jsem pevně přesvědčen, že nalezeny budou - nové hybné síly našeho společenského života, stimuly nejen státní, ale i národní. Nejen před Slováky, ale i před Čechy se otevírají nové stránky dějin, listy dnes ještě prázdné a čisté, ale listy, které budou muset být novou národní aktivitou a tvořivostí důstojně popsány.

V čele tohoto snažení budou stát nové české národní orgány, veřejné, politické, státní i zastupitelské, v prvé řadě mám na mysli Českou národní frontu, jejíž ustavení se mi jeví jako jeden z nejbezodkladnějších úkolů, má-li mít Česká národní rada širší politické zázemí, podpory, partnerství i určitého korektivu, které nutně potřebuje. Česká národní rada je první z nich, který je tvořen, na ní spočine tíha dvojnásobná, tíha, jež doléhá na ty, kdož razí nové dosud neznámé a neprozkoumané cesty.

Vím dobře, že to klade odpovědnost takřka až neúměrnou na orgán, vytvořený vlastně nepřímou volbou, na orgán prozatímní, který není - a nemůže být - vybaven v potřebné míře oním autoritativním mandátem českého lidu, jenž může vzejít jen ze všeobecných demokratických voleb. Má-li však Česká národní rada této své vpravdě dějinné odpovědnosti dostát, tuto důvěru potřebuje, potřebuje nanejvýš nutně. Odpovědnost, kterou na sebe vezme Česká národní rada, není jen jejím závazkem. Je to závazek, který spolu s ní musí vzít na sebe všechny státní a politické orgány, který musí na sebe vzít - a to považuji za nejdůležitější - především nejširší česká veřejnost.

Rád bych jen dodal - a jsem přesvědčen, že vyjádřím názor všech nás, poslanců - že tuto podporu, podporu skutečně všestrannou, dostane Česká národní rada i od našeho Národního shromáždění, nejen dnes ve volebním aktu, ale i zítra a po všechny další dny, nejen ve slovech a v deklaracích, ale i v praxi, v každodenní práci.

Z celého srdce přeji České národní radě, která bude zvolena, úspěch v práci, kterou vykoná ve prospěch českého národa a celého našeho společného státu Čechů a Slováků. (Potlesk.)

Národní shromáždění, 10. 7. 1968, Josef Smrkovský


Legislativní pozadí:


Související články:
(ČR - rok 1968)

Praľské jaro mohlo prokázat přednosti „socialismu s lidskou tváří“ (12.09.2018)
Chinese Reaction to the 1968 Occupation of Czechoslovakia (10.09.2018)
Sovětská revizionistická renegátská klika bezostyąně posílá jednotky k okupaci Československa (10.09.2018)
Praľské jaro i jeho dozvuky a ohlasy na stránkách SDS (26.08.2018)
Rezignace presidenta republiky (19.04.2018)
Desatero pro okupovaného intelektuála (01.03.2018)
Čím začít? (Po lednu 1968) (28.02.2018)
Začátek byl nenápadný (30.12.2017)
Srpen 1968 (27.08.2017)
Ohlédnutí za rokem 1968 - rekapitulace článků ze starého webu (21.08.2017)
Stanovisko Výkonného výboru KSČS k 21. srpnu 1968 (21.08.2017)
Projev Oldřicha Černíka po návratu z Moskvy (21.08.2013)
Rok 1968 - v Čechách vľdy s humorem ... (20.08.2013)
"Velké tajemství" 60. let? (06.05.2009)
Od odsouzení k "hořké nutnosti". KS Rakouska, "Pražské jaro" a vojenská intervence v Praze (25.09.2008)
Za Praľským jarem 1968 (25.09.2008)
Několik poznámek (22.09.2008)
Die DDR, der Prager Frühling und das Ende des sowjetischen Sozialismusmodells (22.09.2008)
Three brief remarks to the topic of this Seminar (22.09.2008)
Praľské jaro, sovětská invaze a ąpanělská komunistická strana po 40 letech (22.09.2008)
The Spring of Prague and its influence on the Greek Left wing movement (29.08.2008)
Seminář EL v Praze: 21. srpen 1968 a levice v Evropě (29.08.2008)
Co levice osmašedesátníkům dluží … (29.08.2008)
The GDR, the Prague Spring and the End of the Soviet Socialism-Model (29.08.2008)
Prague Spring, the Soviet invasion and the Spanish Communist Party 40 years later (29.08.2008)
August 68: Dienstbier neverí, žľe august 68 bol kvôli vojnovým plánom Moskvy (21.08.2008)
Kronika místodržľení v Čechách (výňatek) (05.08.2008)
Šilhán: Invaze v roce 1968 byla přípravou na válku (05.08.2008)
Čierná: Poslední ąance pro Dubčeka (03.08.2008)
Poselství občanů předsednictvu Ústředního výboru Komunistické strany Československa (03.08.2008)
Závěr jednání v Čierne nad Tisou (01.08.2008)
Stanovisko předsednictva ÚV KSČ k situaci v Československu (29.07.2008)
Stanovisko politbyra ÚV KSSS k situaci v Československu (29.07.2008)
Stanovisko politbyra ÚV KSSS k situaci v Československu (2) (29.07.2008)
Stanovisko předsednictva ÚV KSČ k dopisu pěti komunistických a dělnických stran (19.07.2008)
Varąavský dopis (19.07.2008)
Domácí úkol z pilnosti (08.07.2008)
Jak budu oběąen (06.07.2008)
Předsednictvo ÚV KSČ k manifestu 2000 slov (29.06.2008)
Základní stanoviska Československé sociální demokracie (1968) (24.06.2008)
Odpovědnost a vina A. Novotného (17.06.2008)
Hodina pravdy (16.06.2008)
Rezoluce o současné situaci a dalším postupu KSČ (16.06.2008)
Československo: Dubčekova přestávka (11.06.2008)
Tak váľně: Co konkrétně? (09.06.2008)
Demokracie a socialismus se podmiňují (06.06.2008)
Co je to socialismus? (06.06.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (4) (13.05.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (3) (13.05.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (2) (13.05.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (13.05.2008)
Čím byla a co znamenala ekonomická reforma šedesátých let? (13.05.2008)
Projev J. Smrkovského 29. srpna 1968 (12.05.2008)
Bude-li to nutné, dělnická třída uslyší hlas svých přátel (2) (06.05.2008)
Bude-li to nutné, dělnická třída uslyší hlas svých přátel (06.05.2008)
Výzva dějinám (30.04.2008)
O provázku (28.04.2008)
Prohlášení vlády z roku 1968 (2) (28.04.2008)
Prohlášení vlády z roku 1968 (28.04.2008)
Vaše nynější krize (24.04.2008)
Všechno, co konáme, je pro člověka (22.04.2008)
Náboľenství a socialismus (17.04.2008)
Národní fronta nebo parlament? (16.04.2008)
Češi se k roku 1968 nehlásí? (15.04.2008)
Jiří Pelikán o Jaru (14.04.2008)
Jiří Dolejš: Pražské jaro 1968 z pohledu KSČM (13.04.2008)
Obrana socialismu, nejvyšší internacionální povinnost (10.04.2008)
Akční program KSČ (3) (09.04.2008)
Akční program KSČ (2) (09.04.2008)
Akční program KSČ (09.04.2008)
Žádná nostalgie (08.04.2008)
Nástup československé reformy a její potlačení (1962—1986) (08.04.2008)
Sektářství není program (31.03.2008)
Neříkám nic jiného (31.03.2008)
KSČM k výročí 21. srpna 1968 (23.02.2008)
K úspěchu potřebujeme odpovědné občany a vůdčí osobnosti (14.01.2008)
Kosygin - hlavní inženýr SSSR (02.09.2007)
Co je společné pro ekonomické reformy v roce 1968 a dnes (27.08.2007)
Projev dr. Gustáva Husáka 28. srpna 1968 (23.08.2007)
Emigrace v podstatě nejsou k ničemu (14.07.2007)
Všechno bylo a je jinak (12.07.2007)
„Osmašedesátý“ - legendy a skutečnost (12.07.2007)
Vsjo budět blagopolučno (18.04.2007)
V roli „zachránce“ socialismu (03.11.2006)
Zákon 109/1968 Sb. - Usnesení Národního shromáždění ze dne 10. července 1968 (11.05.2006)
Ústavní zákon č. 77/1968 Sb. ze dne 24. června 1968 (11.05.2006)
Reformně komunistická koncepce překonání krize sovětského systému a pokus o její uskutečnění v Československu 1968 (08.04.2006)
Antonín Novotný ke svému odchodu z vrcholné politiky (04.01.2006)
Zpráva o zasedání ÚV KSČ (04.01.2006)
Hodnocení roku 1968 (20.11.2005)
Štrougal, nebo Husák? váhali Rusové po okupaci (20.11.2005)
Okupanti nás obsadili! (21.08.2005)
Minulost a budoucnost (31.07.2005)
Deset bodů (23.07.2005)
37 let od pražského jara (15.07.2005)
12. července 1968 (15.07.2005)
Nová levice v Československu: rozhovor s Jiřinou Šiklovou (01.06.2005)
Stát odškodní oběti okupace z roku 1968 (03.05.2005)
Dva tisíce slov (02.04.2005)
Většina Slováků stále za Dubčekem (27.01.2005)
Československé jaro 1968 (12.01.2005)
Lidská tvář - A. Dubček (1921-1992) (08.01.2005)
K socialismu s lidskou tváří (20.05.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Josef Smrkovský | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1765 (1765 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1351 (1351 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1375 (1375 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
890 (890 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1518 (1518 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1310 (1310 hl.)
Prohnilý humanismus !!
894 (894 hl.)

Celkem hlasovalo: 9103


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.