logo SDS
Dnešní datum: 01. 04. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenější/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návštěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žžádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 40
Prům. 15.6
21 denni
Max. 525
Prům. 407.4

Nyní si čte web : 60 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Projev Oldřicha Černíka po návratu z Moskvy

Vydáno dne 21. 08. 2013 (5755 přečtení)

Projev Oldřicha Černíka, předsedy vlády, je dalším z "kamínků mozaiky" r. 1968, které přinášíme pro náš „archiv“. Text je převzat z č. 36 týdeníku Reportér ze září 1968. Stojí za to, srovnat tento projev s projevem G. Husáka a J. Smrkovského , zejména ale s vyjádřeními O. Černíka z neveřejné porady s redaktory. (jh)

Drazí  přátelé, soudružžky a soudruzi!
S velkým dojetím předstupuji před vás, abych vám poděkoval za všechny pozdravy a důvěru, kterou jste v uplynulých dnech projevovali vládě a mně osobně. Vracím se do práce v podmínkách mimořádně obtힾné situace v naší zemi, která se dotkla našich citů a žživota našich rodin. Jak jste již byli informováni, zúčastnil jsem se při jednání presidenta republiky v Moskvě. Chtěl bych při této příležžitosti, drazí spoluobčané, vysoce ocenit státnickou moudrost a rozvahu, pečlivé úsilí a politickou prozíravost našeho presidenta Ludvíka Svobody. Dovolte, abych využžil této příležžitosti a jménem vlády mu za to vyslovil upřímný dík a projev naší hluboké úcty.
Prvním výsledkem moskevských rozhovorů je obnovení činnosti řádných ústavních orgánů státu a jejich zákonně zvolených vedoucích představitelů. Dohodli jsme t龞 hlavní zásady a principy odchodu zahraničních vojsk a urovnání následků jejich pobytu u nás. Máme zájem spolu s vámi na jejich úplném urychleném odchodu. Musíme však být trpěliví a nadále i rozvើní. Tento odchod bude proveden postupně a v několika fázích. V zájmu normalizace našeho žživota odejdou nejdříve všechna vojska z měst a stáhnou se do nových prostorů. Jednotlivé fáze úplného odchodu vojsk z našeho území musí být ještě konkretizovány a budou projednávány s příslušnými vládními místy. Dostali jsme ujištění, žže zahraniční vojska se nebudou vměšovat do vnitřních záležžitostí republiky a žže řízení všech sfér státní správy zůstává plně podřízené vládě a ostatním státním orgánům.
Konkrétní kroky k upevňování socialistického systému, jehožž řešení jsme připravovali nebo nyní připravujeme, jsou naší výlučnou vnitřní záležžitostí. Je však třeba pochopit, žže je samozřejmé, žže nyní jsou ovlivňovány mimořádnou situací a budou také mít často mimořádnou dočasnou platnost. Prosím vás, abyste však pochopili, žže jsou to otázky, které budou vyžžadovat určitý čas, trpělivost a další jednání. Musíme však pracovat rozhodně, s náležžitou rozvahou a s větší důsledností i proti těm, kteří by chtěli naši socialistickou cestu ohrožžovat. Jednotu lidu, která se v poslední době — a zvláště v uplynulých dnech — projevila, plně sdílím. Byla nám všestrannou posilou, vzpruhou a nadějí, ale byla vzpruhou a nadějí i pro mne. Chtěl bych vyzdvihnout, pokud to vůbec je možžné rozlišovat, především postoj, který v těchto dnech zaujala naše mládežž. Její obětavost, její veliká oddanost vlasti nás naplňují jistotou, žže naše generace odevzdá své dílo do dobrých rukou.
Při kažždém kroku jsme mysleli jen a jen na vás, drazí spoluobčané, na vaše děti, na vaši budoucnost. V  takových okamžžicích kažždý pochopi, co je milovat svůj lid, milovat svoji vlast, její dějiny i současnost, její kulturu i práci. Znali jsme i vaši důvěru a podporu k nám. Znovu se v této podpoře projevila ohromná jednotící síla, tolik vlastní národům našeho státu, pevnost ducha a vůle, vyvěrající z dávných historických kořenů. Měli jsme stále před očima nejen ty hodnoty kulturní, duchovní a materiální, které za staletí vytvořila práce lidu této země, ale cítili jsme také plně odpovědnost za zachování všech těchto hodnot pro budoucí generace.
Uplynulé dny se staly obrovskou manifestací jednoty obou našich národů a všech národností. Ukázalo se, jak nesmírně pevný je vztah mezi Čechy a Slováky, a potvrdilo se, žže touto zkouškou se ještě více upevnil. Chtěl bych z celého srdce poděkovat zejména celému slovenskému národu za vřelá a účinná slova, kterými se postavil za uchování jednotné a pevné republiky. Velmi si vᾞím pevného postoje, který zaujala Slovenská národní rada. Jako předseda vlády chci stát nadále v čele vlády, která zůstala vládou všeho našeho lidu, obou našch národů a všech národností, vládou, která požžívá plné důvěry dělnické třídy, rolnictva a inteligence, všech složžek společnosti a která teď svůj ústavní mandát důvěry, opětovně potvrzený lidem v uplynulých dramatických dnech bude splácet oddanou služžbou věci socialismu a zájmům svrchovaného československého socialistického státu.
Zvlᚹť mi dovolte říci několik slov k příslušníkům armády, Bezpečnosti a Lidových milicí. V noci z 20. na 21. srpna i v následujících dnech jste splnili rozkaz velení armády, potvrzený předsednictvem ústředního výboru KSČ, presidentem republiky i vládou, a tím zabránili krveprolévání nejen vojáků, ale i civilních občanů naší země a velkým hmotným ztrátám. Kdyby se to nebylo podařilo, východisko ze situace by bylo nesrovnatelně t잾ší. Rozvaha, organizovanost a kázeň ozbrojených složžek je jednou z důležžitých podmínek normalizace poměrů v republice. Mám za to, žže je třeba poděkovat vládě republiky, která ve vᾞných chvílích bez účasti některých jejích členů nedopustila, aby byla ochromena její činnost a pevně stála s lidem této země a při presidentu republiky. Slibuji vám všem, žže i nadále chci jednat tak, abychom vyvedli naši republiku ze složžité a obtힾné situace a splnili cíle vládního programu. Vžždy se přitom budeme řídit zásadou: Co lid nedokᾞe, žžádná jiná síla nedokᾞe.
Vើení přátelé! Lidé nám teď kladou se slzami v očích otázku: Bude vaše rozhodnutí a váš postoj správný? Nejen dnešek, ale i zítřek bude soudcem našich činů. Sami kolem sebe vidíte reálnou situaci. Z ní vede jen cesta dohody, cesta politického řešení vzniklé situace. Hazardování s osudy našich národů nemůžže být programem socialistické vlády. Nyní stojí před kažždým z nás osudová otázka: Jak za této situace dále pracovat. Jsem rozhodnut pokračovat v politice, jejíž základ položžilo lednové zasedání ÚV KSČ. Chci pokračovat v plnění programového prohlášení vlády, nebo jedině na jeho základě dostala vláda důvěru lidu, a to jak na úseku vnitřní, tak i zahraniční politiky, kde je nutno dostát všem závazkům, vyplývajícím pro nás z dvoustranných i vícestranných smluv a ujednání. To se týká i dohod sjednaných v oblasti zahraničního obchodu, kde můžžeme trvat na splněni závazků z druhé strany jedině tehdy, budeme-li je plnit také sami.
Kažždý jistě pochopí, že splněni všech dlouhodobých úkolů socialistické výstavby, které považuji za základní, nebylo dříve, a tím spíše nebude dnes snadnou záležitostí. Jsem přesvědčen, že vláda, která od samého počátku své činnosti a zvláště nyní dostává plnou důvěru lidu, bude i v těchto těžkých dnech dávat všechny své síly k zabezpečení základních potřeb lidu a k normalizaci veřejného i hospodářského života. Věřím, že se budeme moci spolehnout na vᚠrozum, opřeni o cítěni našich národů a vysokou státnickou odpovědnost lidu této země.
Činnost vlády chci nyní zaměřit na konkrétní řešení důsledků událostí posledních dnů. K tomu připravuje vláda jižž nyní některá opatření. Během několika dnů vypracuje dokument, s kterým se obrátí na vládu Sovětského svazu, NDR, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky, aby co nejdříve bylo zahájeno jednání o postupném odchodu zahraničních vojsk z československého území. Během dvou týdnů budou připraveny podklady pro hospodářské jednání v Moskvě. V nich budou zahrnuty i návrhy na nápravu důsledků událostí minulých dnů.
Urychleně je nutné znormalizovat podmínky pro činnost základních orgánů státu včetně vlády. Zejména je třeba rychle obnovit spoje a dopravu, posílit složky pro udržování veřejného pořádku ve velkých městech. Občané by jistě uvítali, kdyby národní výbory organizovaly ve spolupráci s Veřejnou bezpečností a jinými orgány služby pro zabezpečení pořádku, klidu a bezpečnosti i vás všech. Zvláštní pozornost je třeba věnovat normalizaci situace v Praze, a proto chce vláda projednat příslušné návrhy národního výboru hlavního města  Prahy během dvou dnů.
Vláda dnes schválila některá mimořádná opatření, týkající se tisku, rozhlasu a televize, která odpovídají současné nenormální situaci, kdy je třeba plně uplatnit vliv vlády na rozhlas, televizi a ČTK. Současně je nutno zajistit, aby události posledních dnů nezhoršily základní žživotni podmínky lidu. Proto je třeba zabezpečit všemi prostředky sklizeň zemědělských produktů, nebo škody, které by byly způsobeny časovým zpožžděním, jsou nenahraditelné. Zajistit plynulé zásobování obyvatelstva základními druhy zbožží a palivem na zimu, i zásobování výroby pro její urychlenou normalizaci. Umožnit řádný a plynulý provoz škol, zdravotnických zařízení a pen쾞ních ústavů, výplaty mezd, důchodů a ostatních pen쾞ních dávek. Umožžnit návrat domů občanům ČSSR, kteří jsou v zahraničí na dovolené nebo na služžebních cestách. K tomu, aby žživotni podmínky lidu se nezhoršily, je třeba vynaložžit potřebné úsilí k zachování klidu a pořádku. Proto je nutné organizovat rozhodnější postup proti silám, které by se pokoušely o rozvracení pořádku, občanské kázně, o vyvolávání provokací apod.
V souvislosti s řešením těchto otázek zahájili jsme jednání o urovnáni následků činnosti zahraničních vojsk na národním hospodářství. Vedle těchto úkolů bude vláda i v těch mimořádných podmínkách usilovat o dodržžování zákonnosti podle našich zákonů a předpisů. Mimořádná opatření, která vyplývají z mimořádné situace, mohou mít jen dočasnou působnost. Nebude to vžždy snadné, a bude hodně záležet na vašem pochopení a na schopnosti všech orgánů státní správy, především na národních výborech všech stupňů, umět najít správnou míru svých rozhodnutí.
Včerejší jednání vlády s předsedy KNV mne přesvědčilo, žže národní výbory v minulých dnech sehrály významnou úlohu při řešení nenormálních podmínek žživota občanů. Děkuji jim za jejich práci a vyslovuji přesvědčeni, žže budou tak nadšeně a obětavě postupovat i nadále.
Vláda se usnesla, žže po zhodnocení vzniklé situace předstoupí v nejkratší době před Národní shromáždění naši republiky s programem normalizace našeho národního žživota, s programem aktivního odstraňování překើek a nenormálností, vyvolaných přítomnosti vojsk v naší zemi.
Musíme nyní všichni na kažždém stupni řízeni přicházet s jasnými praktickými akty a založžit tak národní i morální jednotu na konkrétních činech na kažždém kroku. V takovém postupu se projeví postoj našeho lidu k realitě těchto dní.
Chápu vaše city, drazí spoluobčané. Věřte však, žže z obtힾné situace můžžeme republiku vyvést jen s chladnou hlavou. Jedině odpovědně rozumový přístup nám umožžní, abychom mohli, byť pomaleji, plnit úkoly, které jsme si dali. V této souvislosti vás prosím, abyste se vyvarovali unáhlených soudů. V složžité a nepřehledné situaci totižž velmi lehce vznikají často protichůdné a značně zkreslené informace. Vyvarujme se toho, aby náš postup i program řešení vzniklé situace nebyl mařen nedomyšleným radikalismem.
Jsem přesvědčen, žže východiskem ze vzniklé situace je chladný rozum a rozvើný postup. Obracíme se na všechny pracovníky v závodech i v zemědělství, kulturní a vědecké oblasti, na pracovníky všech státních a hospodářských orgánů s výzvou, aby svou pracovní obětavostí pomohli vládě v této vᾞné situaci.
Jsem si jist, žže i teď sami nejlépe víte, jakým směrem napřít své úsilí tak, aby naše země neutrpěla další ztráty. Cesta k naplněni našich cílů, z nichž jsme neslevili a nehodláme slevit, bude t잾ká a namáhavá. Vede jen přes trpělivou, rozvើnou a obětavou práci nás všech. Pevně však věřím, byť se to dnes zdá sebeobtížnější, žže idea a dílo socialismu, jeho lidská tvář, vyjdou v Československé socialistické republice z této t잾ké doby úspěšně. Je to možžné však jen tehdy, budeme-li i nadále jednotní v práci a v úsilí pro socialistické Československo.
Věřím pevně lidu této země a prosím vás, abyste i vy mně i vládě poskytli důvěru v obtힾné a složžité práci, která nás čeká vytvořením podmínek pro uskutečněni programu dalšího rozvoje socialismu, který jsme vyjádřili v polednovém vývoji naší země.

Rudé právo, 29. 8. 1968


Související články:
(ČR - rok 1968)

Pražské jaro mohlo prokázat přednosti „socialismu s lidskou tváří“ (12.09.2018)
Chinese Reaction to the 1968 Occupation of Czechoslovakia (10.09.2018)
Sovětská revizionistická renegátská klika bezostyšně posílá jednotky k okupaci Československa (10.09.2018)
Pražské jaro i jeho dozvuky a ohlasy na stránkách SDS (26.08.2018)
Rezignace presidenta republiky (19.04.2018)
Desatero pro okupovaného intelektuála (01.03.2018)
Čím začít? (Po lednu 1968) (28.02.2018)
Začátek byl nenápadný (30.12.2017)
Srpen 1968 (27.08.2017)
Ohlédnutí za rokem 1968 - rekapitulace článků ze starého webu (21.08.2017)
Stanovisko Výkonného výboru KSČS k 21. srpnu 1968 (21.08.2017)
Rok 1968 - v Čechách vždy s humorem ... (20.08.2013)
"Velké tajemství" 60. let? (06.05.2009)
Od odsouzení k "hořké nutnosti". KS Rakouska, "Pražské jaro" a vojenská intervence v Praze (25.09.2008)
Za Pražským jarem 1968 (25.09.2008)
Několik poznámek (22.09.2008)
Die DDR, der Prager Frühling und das Ende des sowjetischen Sozialismusmodells (22.09.2008)
Three brief remarks to the topic of this Seminar (22.09.2008)
Pražské jaro, sovětská invaze a španělská komunistická strana po 40 letech (22.09.2008)
The Spring of Prague and its influence on the Greek Left wing movement (29.08.2008)
Seminář EL v Praze: 21. srpen 1968 a levice v Evropě (29.08.2008)
Co levice osmašedesátníkům dluží … (29.08.2008)
The GDR, the Prague Spring and the End of the Soviet Socialism-Model (29.08.2008)
Prague Spring, the Soviet invasion and the Spanish Communist Party 40 years later (29.08.2008)
August 68: Dienstbier neverí, žže august 68 bol kvôli vojnovým plánom Moskvy (21.08.2008)
Kronika místodržžení v Čechách (výňatek) (05.08.2008)
Šilhán: Invaze v roce 1968 byla přípravou na válku (05.08.2008)
Čierná: Poslední šance pro Dubčeka (03.08.2008)
Poselství občanů předsednictvu Ústředního výboru Komunistické strany Československa (03.08.2008)
Závěr jednání v Čierne nad Tisou (01.08.2008)
Stanovisko předsednictva ÚV KSČ k situaci v Československu (29.07.2008)
Stanovisko politbyra ÚV KSSS k situaci v Československu (29.07.2008)
Stanovisko politbyra ÚV KSSS k situaci v Československu (2) (29.07.2008)
Stanovisko předsednictva ÚV KSČ k dopisu pěti komunistických a dělnických stran (19.07.2008)
Varšavský dopis (19.07.2008)
Domácí úkol z pilnosti (08.07.2008)
Jak budu oběšen (06.07.2008)
Předsednictvo ÚV KSČ k manifestu 2000 slov (29.06.2008)
Základní stanoviska Československé sociální demokracie (1968) (24.06.2008)
Odpovědnost a vina A. Novotného (17.06.2008)
Hodina pravdy (16.06.2008)
Rezoluce o současné situaci a dalším postupu KSČ (16.06.2008)
Československo: Dubčekova přestávka (11.06.2008)
Tak vážně: Co konkrétně? (09.06.2008)
Demokracie a socialismus se podmiňují (06.06.2008)
Co je to socialismus? (06.06.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (4) (13.05.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (3) (13.05.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (2) (13.05.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (13.05.2008)
Čím byla a co znamenala ekonomická reforma šedesátých let? (13.05.2008)
Projev J. Smrkovského 29. srpna 1968 (12.05.2008)
Bude-li to nutné, dělnická třída uslyší hlas svých přátel (2) (06.05.2008)
Bude-li to nutné, dělnická třída uslyší hlas svých přátel (06.05.2008)
Výzva dějinám (30.04.2008)
O provázku (28.04.2008)
Prohlášení vlády z roku 1968 (2) (28.04.2008)
Prohlášení vlády z roku 1968 (28.04.2008)
Vaše nynější krize (24.04.2008)
Všechno, co konáme, je pro člověka (22.04.2008)
Náboženství a socialismus (17.04.2008)
Národní fronta nebo parlament? (16.04.2008)
Češi se k roku 1968 nehlásí? (15.04.2008)
Jiří Pelikán o Jaru (14.04.2008)
Jiří Dolejš: Pražské jaro 1968 z pohledu KSČM (13.04.2008)
Obrana socialismu, nejvyšší internacionální povinnost (10.04.2008)
Akční program KSČ (3) (09.04.2008)
Akční program KSČ (2) (09.04.2008)
Akční program KSČ (09.04.2008)
Žádná nostalgie (08.04.2008)
Nástup československé reformy a její potlačení (1962—1986) (08.04.2008)
Sektářství není program (31.03.2008)
Neříkám nic jiného (31.03.2008)
KSČM k výročí 21. srpna 1968 (23.02.2008)
K úspěchu potřebujeme odpovědné občany a vůdčí osobnosti (14.01.2008)
Kosygin - hlavní inženýr SSSR (02.09.2007)
Co je společné pro ekonomické reformy v roce 1968 a dnes (27.08.2007)
Projev dr. Gustáva Husáka 28. srpna 1968 (23.08.2007)
Emigrace v podstatě nejsou k ničemu (14.07.2007)
Všechno bylo a je jinak (12.07.2007)
„Osmašedesátý“ - legendy a skutečnost (12.07.2007)
Vsjo budět blagopolučno (18.04.2007)
V roli „zachránce“ socialismu (03.11.2006)
Zákon 109/1968 Sb. - Usnesení Národního shromáždění ze dne 10. července 1968 (11.05.2006)
Ústavní zákon č. 77/1968 Sb. ze dne 24. června 1968 (11.05.2006)
Projev před volbou České národní rady (11.05.2006)
Reformně komunistická koncepce překonání krize sovětského systému a pokus o její uskutečnění v Československu 1968 (08.04.2006)
Antonín Novotný ke svému odchodu z vrcholné politiky (04.01.2006)
Zpráva o zasedání ÚV KSČ (04.01.2006)
Hodnocení roku 1968 (20.11.2005)
Štrougal, nebo Husák? váhali Rusové po okupaci (20.11.2005)
Okupanti nás obsadili! (21.08.2005)
Minulost a budoucnost (31.07.2005)
Deset bodů (23.07.2005)
37 let od pražského jara (15.07.2005)
12. července 1968 (15.07.2005)
Nová levice v Československu: rozhovor s Jiřinou Šiklovou (01.06.2005)
Stát odškodní oběti okupace z roku 1968 (03.05.2005)
Dva tisíce slov (02.04.2005)
Většina Slováků stále za Dubčekem (27.01.2005)
Československé jaro 1968 (12.01.2005)
Lidská tvář - A. Dubček (1921-1992) (08.01.2005)
K socialismu s lidskou tváří (20.05.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Jiří Hudeček | Počet komentářů: 30 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. až 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bližší informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Došlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle všech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více než 200 těchto pseudokomentářů, které mažeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ž a š?
V uplynulých dnech došlo k technické závadě, v jejímž důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z většiny komentářů) ztratila všechna písmena "ž" a "š" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Olšanech
Jako každoročně, i letos položila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru pražské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na olšanském hřbitově. Při té přiležitosti jsme pietně vzpomněli i padlých dalších armád (včetně československé), kteří jsou na Olšanech uloženi.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani žádní váleční sirotci nejsou.
1635 (1635 hl.)
Nebrat! Ještě by nás podřezávali.
1228 (1228 hl.)
Konečně někdo uvažující lidsky.
1142 (1142 hl.)
Ať se každý stará o sebe, nic nám do nich není.
820 (820 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1417 (1417 hl.)
Raději bychom měli zvýšit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1091 (1091 hl.)
Prohnilý humanismus !!
826 (826 hl.)

Celkem hlasovalo: 8159


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaše komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír Šmeral - Mučedník ztracených a vysněných příležitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkušební kámen, na němž se dokáže, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohužel se v něm dopustil dehonestujícího přešlapu, když prohlásil, že Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane Šlemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, že již těším na shromáždění, jako posledně na Václaváku. Doufám, že nebude chybět pán Šafr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naši zemi, již dosáhli hranic dalšího materiálního pokroku a jeho další zvyšování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.