logo SDS
Dnešní datum: 22. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenější/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návštěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žžádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 5
Prům. 3
21 denni
Max. 330
Prům. 208.9

Nyní si čte web : 65 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Čierná: Poslední šance pro Dubčeka

Vydáno dne 03. 08. 2008 (11923 přečtení)

„Dali jste nám slib, žže budete bojovat. Ze své strany však prohlašujeme, žže jsme ochotni vám v tomto boji poskytnout neomezenou pomoc. A jsme na tuto pomoc užž plně připraveni. Kdyby se náš plán zhatil, bylo by t쾞ké svolávat nějaké nové setkání. To říkám zodpovědně. Proto vám přijdeme na pomoc.“

Touto jednoznačnou hrozbou – podle doslovné citace z ruského dokumentu Stenografický záznam společného zasedání předsednictva ÚV KSČ a politbyra ÚV KSSS dne 31. července 1968 – zakončil v sále Kulturního domu žželezničářů v Čierné nad Tisou sovětský vůdce Leonid Brežžněv svůj projev před plénem obou delegací.

Jak se za tři týdny ukázalo, Brežněvova výhružžná slova ve skutečnosti znamenala – ze sovětského hlediska – poslední pokus přimět (v rámci kombinované vojenské a politické eskalace) československé vedení k radikálnímu politickému obratu.

Čtyřdenní schůzka ve východoslovenském pohraničním městečku Čierná nad Tisou (29. 7. ažž 1. 8. 1968), označovaná někdy jako „vagónová jednání“, patří k nejdiskutovanějším tématům historie tzv. pražžského jara. Zvláště pak obsah rozhovoru mezi Leonidem Brežžněvem a Alexandrem Dubčekem ve vlaku sovětského politbyra 31. července 1968. Jejich debata v salónním voze neměla svědka a nebyl o ní vypracován ani žžádný protokolární záznam.

Zleva Nikolaj Podgornyj, Ludvík Svoboda, Alexej Kosygin a Josef Smrkovský během jednání v Čierné nad TisouKompletní sestavy

Co předcházelo cestě do Čierné? Vztahy mezi Dubčekovým reformním vedením KSČ a zeměmi tzv. varšavské pětky (SSSR, Bulharsko, Maďarsko, NDR a Polsko) se vyhrotily v polovině července 1968, kdy čs. strana odmítla účast na schůzce vedoucích představitelů těchto zemí ve Varšavě (14.–15. 7.). Následoval ultimativní dopis pěti zemí, v němž se mimo jiné hovořilo o sílící kontrarevoluci v Československu.

Jen několik hodin poté, kdy 19. července schválil ÚV KSČ odmítavou odpověď na varšavský dopis, telefonoval Brežžněv Dubčekovi – jak ten uvádí ve svých pamětech. Po několikadenním dohadování Sověti souhlasili s dvoustranným jednáním mezi předsednictvem ÚV KSČ a sovětským politbyrem. Moskva učinila několik formálních ústupků. Netrvala na okamžžitém jednání KSČ s celou pětkou a nakonec souhlasila i s místem konání schůzky na čs. území (Dubček se odvolával na usnesení ÚV KSČ, žže nejvyšší představitelé strany a státu nesmějí opustit území ČSSR).

Původně navrhované Košice Sověti zamítli a rozhodli se pro místo bezprostředně u sovětsko-československých hranic – pro Čiernou nad Tisou. Na Dubčekovy obavy o chabých možžnostech ubytování Brežněv odpověděl, žže na tom nezáležží, protože přijedou vlastním vlakem a budou se večer po jednání vracet na své území. Moskva však důsledně požžadovala, žže se schůzky musí zúčastnit předsednictva obou stran v kompletní sestavě a samotná jednání musí být supertajnou záležžitostí.

Tak tomu i bylo. Čierná byla hermeticky uzavřena a v samotném Kulturním domě žželezničářů, kde se konala jednání, kontrolovala sovětská tajná policie všechny východy, kabiny překladatelů a dozírala na telefony. Vedení KSČ tak bylo odříznuto od svého stranického aparátu v Praze a nemělo možžnost neodposlouchávané komunikace.

I kdyžž mělo být jednání v Čierné na přání Sovětů naprosto utajené * a novináři neměli mít přístup, místo schůzky bylo nakonec odhaleno. Dubček i další museli rozdávat autogramy.Myslíme na vás, myslete na nás

Přesto se jednomu kameramanovi podařilo natočit reportើní šot. Přijel do Čierné brzy ráno 29. července, ještě před policejní uzávěrou. Na nádražží mu poskytli útočiště v dopravní kanceláři a odtud potom z pootevřeného okna potají natočil příjezd a vítání Sovětů. Krabici s filmem se podařilo propašovat do Košic a večer se krátká reportᾞ objevila na obrazovce. Byl z toho velký poprask a ostré protesty sovětské delegace. Vyšetřování však žžádného „pachatele“ neodhalilo. Na cestě do Čierné provázela československé vyjednávače obrovská národní podpora. Značně k ní přispělo Poselství občanů předsednictvu ÚV KSČ, které sepsal Pavel Kohout a bylo otištěno ve zvláštním vydání Literárních listů. „Vše, oč usilujeme, se dá shrnout do čtyř slov: Socialismus! Spojenectví! Suverenita! Svoboda!“, hlásal manifest a současně vybízel: „Jednejte, vysvětlujte, ale jednotně a bez ústupků obhajte cestu, na kterou jsme vyšli a ze které žživi nesejdeme… Myslíme na vás, myslete na nás…“

Brežžněv hned na začátku svého vystoupení v Čierné Dubčeka obvinil, žže si tuto kampaň naorganizoval. Potom předestřel „doklady“ o vnitropolitické katastrofální situaci v ČSSR a neustále citoval z československého i zahraničního tisku. Marně Dubček namítal, žže v Československu je svoboda projevu, která byla v červnu uzákoněna Národním shromážděním. Jeho námitku Sověti obrátili v „důkaz“, žže vedení KSČ ani neví, co se v zemi děje, a žže „nemá situaci ve vlastních rukou“.

„Politbyro je pevně přesvědčeno,“ shrnul Brežžněv svůj dvouhodinový výstup, žže „události nemají spontánní, ale organizovaný charakter“. Logika událostí svědčí o „otevřené kontrarevoluci a její podpoře zvenčí“. Otázka byla podle něj jasná: buď vedení KSČ najde dostatek odvahy, aby prověřilo své názory a zlomilo reakci, nebo budou komunisté smeteni. Vyzval československé soudruhy, aby rozpoznali „hloubku nebezpečí“ a rychle provedli opatření, která mohou „zastavit nástup sametové reakce“ k moci. Co je potřeba udělat, bylo užž navržženo ve varšavském dopisu.

Ať kažždý promluví

Dubček i někteří další členové předsednictva se snažžili Sovětům vysvětlit, žže se mýlí. Líčili jim, jak chtějí některé vnitropolitické jevy řešit v souladu s demokratickými principy. V jednom okamžžiku spontánní debaty řekl Kosygin na adresu vedení KSČ: „Vy vydáváte direktivy a pravice pracuje. Pracujete pro imperialisty. Všechno b쾞í ve velkém. Můžžeme vás ujistit, žže kdybychom chtěli, dostaneme během 24 hodin celou vaši zemi pod kontrolu, pokud by se nám československý lid postavil na odpor. Můžžeme vám, soudruhu Dubčeku, říci, žže kdyžž budeme chtít, můžžeme ihned sepsat Bílou knihu, jejížž obsah by se nedal vtěsnat do tohoto prostoru.“

Po této otevřené a dosud nejzřetelnější výhrůžžce násilným zásahem poukázal Kosygin na síly uvnitř ČSSR, které se obracejí na SSSR a chtějí zahájit boj proti kontrarevoluci.

Druhý den nasadili Sověti smířlivější tón a navrhli, nechť kažždý člen a kandidát předsednictva ÚV KSČ vyjádří svůj osobní postoj k varšavskému dopisu a k rozboru situace, jak jej přednesli. Chtěli vypátrat, jaký je poměr v mocenské špičce KSČ a povzbudit prosovětské síly. Poté všichni členové čs. delegace vystoupili. Mnozí stáli za Dubčekem, někteří ale vyjadřovali obavy nad vývojem v ČSSR, dávali za pravdu sovětským výtkám a souhlasili s jejich hodnocením událostí. Vasila Biľaka po jeho prosovětské řeči spontánně pochválil sám Leonid Brežněv.

Odpoledne však sovětská strana znovu vyrukovala s tvrdými odsudky a terčem útoků byl zejména za pravičáka označovaný František Kriegel. Po Šelestově výpadu opustil Dubček na protest jednací sál. Kdyžž se posléze vrátil, kategoricky odmítl tvrzení, žže se KSČ odchyluje od marxismu-leninismu a žže se snažží vrazit klín mezi KSSS a ostatní komunistické strany. Kosygin se ihned pokusil ulámat vypjaté situaci hroty a navrhl, aby jednání pokračovalo následující den.

Nicméně sovětské vedení pochopilo, žže protistranu o správnosti závěrů varšavského dopisu nepřesvědčí, a tím méně ji přiměje k jejich přijetí. Stejně tak bylo zřejmé, žže čs. vedení nepřesvědčí o své pravdě Sověty.

Komunističtí vůdci Leonid Brežžněv a Alexander Dubček. Obsah * jejich několikahodinové separátní schůzky v Brežžněvově salónním vagónu 31. července 1968 interpretovali kažždý jinak.Mezi čtyřma očima

Dalšího dne – 31. července – přijeli Sověti do Čierné se značným zpožžděním. Brežžněv zůstal v salónním vagónu a vzkázal, žže není zdráv. Dubček pochopil, žže je to jen diplomatická chřipka, a rozhodl se udělat první krok k překonání krizové situace (podle jiné verze Brežžněv Dubčeka sám pozval k jednání mezi čtyřma očima). Skutečností bylo, žže za chvíli lidé na perónu viděli, jak Dubček kráčel k sovětskému vlaku…

O jejich následujícím několikahodinovém rozhovoru neexistuje žžádný protokol. Pouze Brežžněvova reprodukce údajné úmluvy a Dubčekova osobní výpověď. Ten v roce 1990 popsal jejich někdejší diskusi jako nervózní a vzrušenou. Brežněv nevyslovil otevřenou hrozbu vojenskou intervencí ani neuzavřel s Dubčekem nějakou tajnou úmluvu a jediným oficiálním závěrem v Čierné bylo podle Dubčekova mínění to, žže se o jednání nevydal žžádný dokument.

Východisko ze slepé uličky našel Brežžněv v tom, žže obnovil svůj návrh na kolektivní setkání s komunistickými stranami (ježž se účastnily jednání ve Varšavě), přičemžž užž netrval na tom, aby se jednání konalo v Moskvě, ale navrhl uspořádat setkání v přímé návaznosti, a to 3. srpna v Bratislavě. Dubček se vzdal toho, aby podmiňoval svůj souhlas s tímto návrhem přítomností Rumunska a Jugoslávie.

Brežžněv sice ve svém salónním vagónu hovořil o personálních otázkách ve vedení KSČ – poznamenává Dubček – a jmenoval Kriegla, Císaře, Pelikána a další, nedostal však od Dubčeka závazný příslib, jestli a kdy budou odvoláni ze svých funkcí.

Brežžněvova interpretace jejich rozhovoru ve vlaku však byla s Dubčekovou verzí v příkrém rozporu. Dubček to vysvětloval tím, žže Brežžněv vžždycky vydával své vlastní vývody za dohodu. On naproti tomu považžoval sovětskou kritiku za názor a naléhání, na n쾞 mínilo vedení KSČ svým způsobem reagovat, nechápalo ji však jako vzájemnou úmluvu, která by konkrétně předurčovala jeho vnitropolitický kurz.

Nic se nedohodlo

Po rozhovoru Brežžněva s Dubčekem se další jednání omezila na porady čtyřek (Brežžněv, Kosygin, Podgornyj, Suslov – Dubček, Svoboda, Černík, Smrkovský). Ani o těchto jednáních neexistuje žžádný protokol, ale jejich výsledek tlumočili Brežžněv a Dubček v závěrečných stanoviscích před plénem obou delegací. Sovětská strana z jejich vystoupení pořídila stenografický záznam, z něhožž pochází citace v úvodu tohoto článku. (Obě strany se mimo jiné zavázaly k bezpodmínečnému utajení obsahu a průběhu jednání v Čierné a k naprostému mlčení.)

Poslední den, 1. srpna, bylo přijato užž jen oficiální komuniké, které skoupě oznamovalo, žže dvoustranná jednání skončila a žže se pětka sejde s čs. delegací v Bratislavě. Nic dalšího se nedohodlo, resp. nebylo precizně písemně zaznamenáno. Sověti však svá stanoviska považžovali za závazek druhé strany.
To si Dubček a jeho druhové zřejmě ne zcela uvědomovali. Domnívali se, žže přes některé ústupky vyhráli významné střetnutí a odvrátili hrozbu vojenské intervence. Věřili, žže získali čas do sjezdu strany a demokratizační proces zachránili před nejhorším.

Ze sovětského hlediska však Čierná nebyla politický kompromis, ale jednání typu „kdo s koho“, s cílem poskytnout Dubčekovu vedení poslední šanci, aby vlastními prostředky uskutečnilo sovětskou politickou představu „záchrany systému“ v ČSSR. Trefně to vystihl historik K. Dawisha: „Čierna byla myšlena jako poslední zoufalý pokus umožžnit Čechům, aby sami udělali to, co jinak byli připraveni – ovšem váhavě – podniknout Sověti sami.“

Právo, 2. 8.2008, Miroslav Šiška


Související články:
(ČR - rok 1968)

Pražské jaro mohlo prokázat přednosti „socialismu s lidskou tváří“ (12.09.2018)
Chinese Reaction to the 1968 Occupation of Czechoslovakia (10.09.2018)
Sovětská revizionistická renegátská klika bezostyšně posílá jednotky k okupaci Československa (10.09.2018)
Pražské jaro i jeho dozvuky a ohlasy na stránkách SDS (26.08.2018)
Rezignace presidenta republiky (19.04.2018)
Desatero pro okupovaného intelektuála (01.03.2018)
Čím začít? (Po lednu 1968) (28.02.2018)
Začátek byl nenápadný (30.12.2017)
Srpen 1968 (27.08.2017)
Ohlédnutí za rokem 1968 - rekapitulace článků ze starého webu (21.08.2017)
Stanovisko Výkonného výboru KSČS k 21. srpnu 1968 (21.08.2017)
Projev Oldřicha Černíka po návratu z Moskvy (21.08.2013)
Rok 1968 - v Čechách vždy s humorem ... (20.08.2013)
"Velké tajemství" 60. let? (06.05.2009)
Od odsouzení k "hořké nutnosti". KS Rakouska, "Pražské jaro" a vojenská intervence v Praze (25.09.2008)
Za Pražským jarem 1968 (25.09.2008)
Několik poznámek (22.09.2008)
Die DDR, der Prager Frühling und das Ende des sowjetischen Sozialismusmodells (22.09.2008)
Three brief remarks to the topic of this Seminar (22.09.2008)
Pražské jaro, sovětská invaze a španělská komunistická strana po 40 letech (22.09.2008)
The Spring of Prague and its influence on the Greek Left wing movement (29.08.2008)
Seminář EL v Praze: 21. srpen 1968 a levice v Evropě (29.08.2008)
Co levice osmašedesátníkům dluží … (29.08.2008)
The GDR, the Prague Spring and the End of the Soviet Socialism-Model (29.08.2008)
Prague Spring, the Soviet invasion and the Spanish Communist Party 40 years later (29.08.2008)
August 68: Dienstbier neverí, žže august 68 bol kvôli vojnovým plánom Moskvy (21.08.2008)
Kronika místodržžení v Čechách (výňatek) (05.08.2008)
Šilhán: Invaze v roce 1968 byla přípravou na válku (05.08.2008)
Poselství občanů předsednictvu Ústředního výboru Komunistické strany Československa (03.08.2008)
Závěr jednání v Čierne nad Tisou (01.08.2008)
Stanovisko předsednictva ÚV KSČ k situaci v Československu (29.07.2008)
Stanovisko politbyra ÚV KSSS k situaci v Československu (29.07.2008)
Stanovisko politbyra ÚV KSSS k situaci v Československu (2) (29.07.2008)
Stanovisko předsednictva ÚV KSČ k dopisu pěti komunistických a dělnických stran (19.07.2008)
Varšavský dopis (19.07.2008)
Domácí úkol z pilnosti (08.07.2008)
Jak budu oběšen (06.07.2008)
Předsednictvo ÚV KSČ k manifestu 2000 slov (29.06.2008)
Základní stanoviska Československé sociální demokracie (1968) (24.06.2008)
Odpovědnost a vina A. Novotného (17.06.2008)
Hodina pravdy (16.06.2008)
Rezoluce o současné situaci a dalším postupu KSČ (16.06.2008)
Československo: Dubčekova přestávka (11.06.2008)
Tak vážně: Co konkrétně? (09.06.2008)
Demokracie a socialismus se podmiňují (06.06.2008)
Co je to socialismus? (06.06.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (4) (13.05.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (3) (13.05.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (2) (13.05.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (13.05.2008)
Čím byla a co znamenala ekonomická reforma šedesátých let? (13.05.2008)
Projev J. Smrkovského 29. srpna 1968 (12.05.2008)
Bude-li to nutné, dělnická třída uslyší hlas svých přátel (2) (06.05.2008)
Bude-li to nutné, dělnická třída uslyší hlas svých přátel (06.05.2008)
Výzva dějinám (30.04.2008)
O provázku (28.04.2008)
Prohlášení vlády z roku 1968 (2) (28.04.2008)
Prohlášení vlády z roku 1968 (28.04.2008)
Vaše nynější krize (24.04.2008)
Všechno, co konáme, je pro člověka (22.04.2008)
Náboženství a socialismus (17.04.2008)
Národní fronta nebo parlament? (16.04.2008)
Češi se k roku 1968 nehlásí? (15.04.2008)
Jiří Pelikán o Jaru (14.04.2008)
Jiří Dolejš: Pražské jaro 1968 z pohledu KSČM (13.04.2008)
Obrana socialismu, nejvyšší internacionální povinnost (10.04.2008)
Akční program KSČ (3) (09.04.2008)
Akční program KSČ (2) (09.04.2008)
Akční program KSČ (09.04.2008)
Žádná nostalgie (08.04.2008)
Nástup československé reformy a její potlačení (1962—1986) (08.04.2008)
Sektářství není program (31.03.2008)
Neříkám nic jiného (31.03.2008)
KSČM k výročí 21. srpna 1968 (23.02.2008)
K úspěchu potřebujeme odpovědné občany a vůdčí osobnosti (14.01.2008)
Kosygin - hlavní inženýr SSSR (02.09.2007)
Co je společné pro ekonomické reformy v roce 1968 a dnes (27.08.2007)
Projev dr. Gustáva Husáka 28. srpna 1968 (23.08.2007)
Emigrace v podstatě nejsou k ničemu (14.07.2007)
Všechno bylo a je jinak (12.07.2007)
„Osmašedesátý“ - legendy a skutečnost (12.07.2007)
Vsjo budět blagopolučno (18.04.2007)
V roli „zachránce“ socialismu (03.11.2006)
Zákon 109/1968 Sb. - Usnesení Národního shromáždění ze dne 10. července 1968 (11.05.2006)
Ústavní zákon č. 77/1968 Sb. ze dne 24. června 1968 (11.05.2006)
Projev před volbou České národní rady (11.05.2006)
Reformně komunistická koncepce překonání krize sovětského systému a pokus o její uskutečnění v Československu 1968 (08.04.2006)
Antonín Novotný ke svému odchodu z vrcholné politiky (04.01.2006)
Zpráva o zasedání ÚV KSČ (04.01.2006)
Hodnocení roku 1968 (20.11.2005)
Štrougal, nebo Husák? váhali Rusové po okupaci (20.11.2005)
Okupanti nás obsadili! (21.08.2005)
Minulost a budoucnost (31.07.2005)
Deset bodů (23.07.2005)
37 let od pražského jara (15.07.2005)
12. července 1968 (15.07.2005)
Nová levice v Československu: rozhovor s Jiřinou Šiklovou (01.06.2005)
Stát odškodní oběti okupace z roku 1968 (03.05.2005)
Dva tisíce slov (02.04.2005)
Většina Slováků stále za Dubčekem (27.01.2005)
Československé jaro 1968 (12.01.2005)
Lidská tvář - A. Dubček (1921-1992) (08.01.2005)
K socialismu s lidskou tváří (20.05.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 0,50 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Miroslav Šiška | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Právo

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. až 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bližší informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Došlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle všech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více než 200 těchto pseudokomentářů, které mažeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ž a š?
V uplynulých dnech došlo k technické závadě, v jejímž důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z většiny komentářů) ztratila všechna písmena "ž" a "š" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Olšanech
Jako každoročně, i letos položila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru pražské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na olšanském hřbitově. Při té přiležitosti jsme pietně vzpomněli i padlých dalších armád (včetně československé), kteří jsou na Olšanech uloženi.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani žádní váleční sirotci nejsou.
1765 (1765 hl.)
Nebrat! Ještě by nás podřezávali.
1351 (1351 hl.)
Konečně někdo uvažující lidsky.
1375 (1375 hl.)
Ať se každý stará o sebe, nic nám do nich není.
890 (890 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1518 (1518 hl.)
Raději bychom měli zvýšit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1310 (1310 hl.)
Prohnilý humanismus !!
894 (894 hl.)

Celkem hlasovalo: 9103


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaše komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír Šmeral - Mučedník ztracených a vysněných příležitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkušební kámen, na němž se dokáže, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohužel se v něm dopustil dehonestujícího přešlapu, když prohlásil, že Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane Šlemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, že již těším na shromáždění, jako posledně na Václaváku. Doufám, že nebude chybět pán Šafr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naši zemi, již dosáhli hranic dalšího materiálního pokroku a jeho další zvyšování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.