logo SDS
Dnešní datum: 01. 12. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenější/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návštěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žžádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 16
Prům. 3.8
21 denni
Max. 604
Prům. 343.8

Nyní si čte web : 46 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Čím začít? (Po lednu 1968)

Vydáno dne 28. 02. 2018 (3147 přečtení)

Pokračujeme ve své připomínce vývoje před 50 lety výňatkem z Rudého práva, které vyšlo ve čtvrtek 8. února 1968. První straně dominoval článek o zasedání Předsednictva ÚV KSČ, na němž bylo rozhodnuto vypracovat jednací řád pléna ÚV strany. Z komuniké se veřejnost také dozvěděla o zahájení prací na "akčním programu strany, jehož pojetí, obsah a struktura mají vytvořit předpoklady pro kvalitní přípravu XIV. sjezdu KSČ."

Významný - a pro čtenáře asi nápadnější - byl ovšem nepodepsaný rozsáhlý "úvodníkový" článek (kromě tří sloupců na první straně pokračoval ještě na sedmi sloupcích strany druhé) s výrazným titulkem Čím začít? (a nadtitulem Po lednovém zasedání ÚV KSČ). Článek, z něhož přinášíme tři úryvky, musel mnohým znít opravdu neotřele: poprvé se tu hovořilo o nutnosti vymezit a omezit postavení aparátu strany (a tentokrát už nejen mezi řádky), na jiném místě se rozebíral význam přípravy akčního programu (ještě takto, s malým písmenem na začátku) a ještě jinde se naplno mluvilo o nutnosti dokončit proces rehabilitací nezákonně odsouzených.

Závěrečné obecnější pasáže pak - podle mého soudu - neztratily dosud nic na své platnosti, a tedy by mohly být chápány i jako východisko pro radikální levici v její dnešní situaci. (jh)

Již delší dobu jsme pociťovali nedostatky plynoucí z toho, že četné nové úkoly chceme zajistit metodami řízeni a politické práce, na které jsme si navykli v minulosti, v době, kdy jsme řešili základní mocenské úkoly socialistické revoluce, kdy se odehrávaly velká třídní přeměny naší společnosti a postupně dovršoval třídní zápas o plné vítězství socialismu. Naše socialistická společnost má nyní před sebou cíle — na poli hospodářského rozvoje, vědeckotechnického pokroku a kulturního rozmachu — jejichž dosažení má své předpoklady ve velmi náročné a svou povahou kvalitativně nové politické a řídicí práci.

Nebylo náhodné, že se v říjnu loňského roku ústřední výbor strany zabýval v plném rozsahu problematikou stranické práce, otázkou úlohy a postavení strany v současné etapě vývoje naší společnosti a že došlo k diskusím, k výměně různých názorů a stanovisek, v níž se pokračovalo na prosincovém a lednovém zasedání. Se závěry posledního pléna ústředního výboru strany byla celá strana i naše veřejnost seznámena. Ohlas, který jednání vyvolala, jednoznačně potvrdil, že Ústřední výbor získal svým jednáním velkou autoritu. Všeobecné se oceňuje především nebývalá míra otevřenosti v diskusi, kritičnost, s jakou ÚV jednal o všech problémech, a také demokratický způsob, kterým se řešilo rozdělení dvou vrcholných funkcí. V celé straně se zvlášť přivítalo, že ústřední výbor nalezl potřebnou sílu k přezkoumání vlastní práce. Tím, že začal od sebe, dal podnět pro všechny stranické organizace. Otázka dodržováni a rozvíjeni leninských norem stranického a státního života, zejména vnitrostranické demokracie a správného chápání kolektivnosti v rozhodování volených orgánů, se týká celé strany.

Plénum ústředního výboru sírany prokázalo, že mezi sjezdy skutečně rozhoduje a že každý, koho pověřilo funkcí, musí se mu odpovídat. Není přípustné, aby kdokoli rozhodoval z osobní pozice; pod kontrolou pléna musí pracovat jeho řídící orgány — předsednictvo a sekretariát ÚV.

Rozhodnuti odstranit přílišné hromadění funkcí, zejména pak kumulaci dvou nejodpovědnějších funkci v rukou jedné osoby, bylo motivováno jednak nezbytností zajistit účelnou dělbu práce, zvýšit objektivnost rozhodování, vymezit pole stranické a státní činnosti, jednak ale i potřebou chránit demokratický princip, aby nedocházelo k přílišnému soustřeďování pravomocí u jednoho člověka. V politickém vedení se důraz na osobní odpovědnost - a to je zvlášť důležité, jde-li o významné funkce v ústředí — musí vždy spojovat s důrazem na plnou možnost kontroly a demokratický, kolektivní způsob jednání.

Bylo-li na počátku jednání ústředního výboru první starostí, jak odstranit některé zábrany, které se stavějí do cesty plnění směrnic XIII. sjezdu, pak v průběhu diskusi bvlo stále zřejmější, že jde o víc: že je vůbec zapotřebí přezkoumat podmínky a meze dosavadní práce strany, a to jmenovitě v ústředním výboru strany, řídicí práce ve státních a hospodářských orgánech., celého systému společenského řízení a že je nezbytné dospět na základě kritického přehodnoceni k takovým praktickým opatřením a k takovému obratu v politické práci, který by vedl k vytvořeni potřebného prostoru pro další postup strany - pro rozvinuti její aktivity i plně samostatné a iniciativní uplatněni všech svéprávných článků soustavy socialistického demokratismu.

Tyto změny měly by postupně zasáhnout kořeny administrativně direktivního centralismu a vytvořit příznivější podmínky k tomu, aby se důsledně prosadily zásady nové soustavy plánovitého řízení národního hospodářství.

Nemůže se tedy jednat o pouhé "zdokonalení" dosavadního politického řízeni, nýbrž o jeho postupnou přestavbu. O takovou přestavbu, která ve svém prvním období měla by odstranit ta napětí a ty těžkosti, jež vyvolává a opětně oživuje rozpor mezi dosavadním způsobem politického řízení z centra a potřebami socialistického hospodářství, které vychází z plného přiznáni úlohy socialistické zbožní výroby. Nová soustava řízení hospodářství se do praxe zavádí se značnými potížemi, kromě jiného právě proto, že narážíme na překážky, které stále ještě přespříliš omezují samostatnost a vlastní odpovědnost podniků. Zůstává stále — přes opatření, k nimž došlo — v mnohém poplatná administrativnímu centralismu.

Přestavba systému politického řízení, která směřuje k hlubokému rozvoji socialistické demokracie, má své předpoklady a není možno jí nadekretovat nebo "zavést" na základě jednorázových opatřeni. Nebylo náhodné, že kritický pohled na skutečnost provázelo zasedání ÚV sebekritickou analýzou řídící činnosti samotného Ústředního výboru strany, Šlo jednak o přesné vymezení obsahu této činnosti (tak, aby nedocházelo k záměně politického vedení za vlastní řízení, aby činnost ÚV nebyla směšována s prací vlády, Národního shromáždění atd.), jednak o vytvoření všech formálních a organizačních předpokladů pro takovou práci ústředního výboru. která bude odpovídat tomuto zaměření i nárokům, jež z něho pro činnost všech orgánů ÚV plynou.

Pozitivní návrhy vyslovené na zasedání ústředního výboru strany mířily vesměs k závěru, že strana ve svém celku, a tedy i orgány strany na všech stupních řízeni, musí zajišťovat svůj vliv a vedoucí úlohu strany především prostřednictvím práce komunistů v orgánech a institucích státu, hospodářství a společenských organizací, a nikoli přímými direkcemi. Praxe přímého stranického řízení — jak zkušenost prokázala — působí rušivě na řídící procesy, znamená faktické přejímání nebo omezováni odpovědností a je výrazem nedůvěry k zákonným, kompetentním orgánům řízení. Tato praxe byla a zůstává kořenem tolik rozšířeného alibismu, v němž tkví i značná část nedostatků naší politické morálky.

S "přímým řízením" souvisí i přenášení rozhodovací pravomoci na aparát strany. Systém takového řízení vytváří nebezpečí omezováni demokracie, činnosti volených orgánů, posílení anonymního rázu řídící práce a zformalizování plenárních jednání. Bylo by povrchní a nesprávné vyvozovat z těchto skutečností jednostranně kritické závěry proti aparátu. V aparátu strany pracuje velká část velmi obětavého, zkušeného a vyspělého aktivu strany, o jehož každodenní činnost se strana opírá. S povšechným růstem nároků na řídící práci rostou také nároky na práci stranického aparátu. Jeho povinností je připravovat objektivní informace a podklady k rozhodování volených orgánů a zajišťovat materiálně technické předpoklady života stranických organizaci, chod jejich běžné práce. Musí být ve své činností obrácen především dovnitř strany, zabezpečovat akceschopnost stranických organizaci, dbát o to, aby návrhy stranických orgánů na opatření vycházely z objektivnich potřeb společnosti; musí zkoumat, pečlivě sledovat politické aspekty hospodářského a společenského dění, strukturu a úroveň myšlení lidí a z tohoto hlediska orientovat se zejména na ideově politickou práci, na vytváření podmínek pro růst vyspělosti komunistů, jejich schopnosti chápat a prosazovat progresivní požadavky. V žádném případě aparát strany nemůže nahrazovat komunisty pracující v hospodářských a státních řídících orgánech.

Přisvojování mocenských pozic, zejména činí-li tak lidé, kteří by rádi nahradili nedostatek autority plynoucí ze schopností vnější autoritou samotné funkce, musí poškozovat jméno strany

***

Budeme v příštích dnech připomínat význam Února a bude na místě, když si uvědomíme, že cesta, kterou jsme za poslední dvě desetiletí ušli, nebyla snadná a že nesporné úspěchy byly vykupovány i nemalými chybami a omyly. Skutečnost, že si toho chceme dnes být plně vědomi, dosvědčuje, že navazujeme na tradici počátků naši revoluce,

Jedním a největších historických poučení našeho vývoje musí být zkušenost, že tam, kde socialismus přehlíží povinnost dbát záruk demokracie, kde se socialismus bytostně nespojuje s myšlenkou svobody pracujícího člověka a jeho nezadatelných práv, kde se pomíjí zákonnost a dopouští narušováni zákonů, tam nutně dochází k diskreditaci velikých ideálů socialismu, Nesmíme zapomínat, že tyto ideály neexistuji mimo lidskou praxi a že jen z ní, z toho. jak se sama tato praxe dovede vypořádat s vlastními slabostmi čí zda jim podlehne vyvěrá i přitažlivost myšlenek socialismu. Proto se ani nemůžeme jinak distancovat od chyb minulosti, než že je nejen odsoudíme, ale že také vyvineme úsilí o jejich "zapomenuti" pro praxi, o jejich překonáni novou praxí. Trvá -li, co stále poutá k překonanému stavu, nemůže ovšem existovat ani důvěra v nová prohlášení.

Poukazuje se, že ne všechny případy zvůle a narušení zákonnosti vůči poctivým soudruhům a občanům byly prozkoumány, že rehabilitace z let kultu osobnosti nebyly zcela dokončeny. Chceme-li nyní uskutečnit záměry další hluboké demokratizace, musíme se k této věcí, byť byla jakkoli komu nepříjemná, vrátit a skutečně už jednou napravit, co se ještě napravit dá.

***

Jsme si vědomi, že se další vývoj neobejde bez srážek a bojů, bez různých střetnutí stanovisek "zprava" i "zleva". Není tomu tak dávno, kdy mnozí považovali za normální stav klid a myšlenkovou nehybnost, a kdy se za normální považoval bezvýhradný souhlas s tím, co se předkládá "shora". Normální a zdravá situace musí se naopak vyznačovat živou výměnou názorů, diskusi a polemikou, z níž se rodí společné platforma pro uskutečňování našich závěrů. K tomu musíme vytvářet potřebné ovzduší, v němž se nebude dařit demagogii a laciným, rádoby populárním postojům, ale věcnosti a argumentovaným závěrům. S tím také souvisí i potřeba mnohem otevřenější informovanosti, která je jedním z hlavních předpokladů demokracie, jež vyzývá k odpovědnosti v rozhodování. Podaří-li se nám dosáhnout úspěchů v tomto úsilí, pak se nemusíme ničeho obávat: strana nejen zvládne náročné úkoly, které vyplývají z palčivých potřeb, ale bude moci i založit dobrou práci pro zítřek.

Rudé právo, 8. 2. 1968

(připravil jh)Související články:
(ČR - rok 1968)

Pražské jaro mohlo prokázat přednosti „socialismu s lidskou tváří“ (12.09.2018)
Chinese Reaction to the 1968 Occupation of Czechoslovakia (10.09.2018)
Sovětská revizionistická renegátská klika bezostyšně posílá jednotky k okupaci Československa (10.09.2018)
Pražské jaro i jeho dozvuky a ohlasy na stránkách SDS (26.08.2018)
Rezignace presidenta republiky (19.04.2018)
Desatero pro okupovaného intelektuála (01.03.2018)
Začátek byl nenápadný (30.12.2017)
Srpen 1968 (27.08.2017)
Ohlédnutí za rokem 1968 - rekapitulace článků ze starého webu (21.08.2017)
Stanovisko Výkonného výboru KSČS k 21. srpnu 1968 (21.08.2017)
Projev Oldřicha Černíka po návratu z Moskvy (21.08.2013)
Rok 1968 - v Čechách vždy s humorem ... (20.08.2013)
"Velké tajemství" 60. let? (06.05.2009)
Od odsouzení k "hořké nutnosti". KS Rakouska, "Pražské jaro" a vojenská intervence v Praze (25.09.2008)
Za Pražským jarem 1968 (25.09.2008)
Několik poznámek (22.09.2008)
Die DDR, der Prager Frühling und das Ende des sowjetischen Sozialismusmodells (22.09.2008)
Three brief remarks to the topic of this Seminar (22.09.2008)
Pražské jaro, sovětská invaze a španělská komunistická strana po 40 letech (22.09.2008)
The Spring of Prague and its influence on the Greek Left wing movement (29.08.2008)
Seminář EL v Praze: 21. srpen 1968 a levice v Evropě (29.08.2008)
Co levice osmašedesátníkům dluží … (29.08.2008)
The GDR, the Prague Spring and the End of the Soviet Socialism-Model (29.08.2008)
Prague Spring, the Soviet invasion and the Spanish Communist Party 40 years later (29.08.2008)
August 68: Dienstbier neverí, žže august 68 bol kvôli vojnovým plánom Moskvy (21.08.2008)
Kronika místodržžení v Čechách (výňatek) (05.08.2008)
Šilhán: Invaze v roce 1968 byla přípravou na válku (05.08.2008)
Čierná: Poslední šance pro Dubčeka (03.08.2008)
Poselství občanů předsednictvu Ústředního výboru Komunistické strany Československa (03.08.2008)
Závěr jednání v Čierne nad Tisou (01.08.2008)
Stanovisko předsednictva ÚV KSČ k situaci v Československu (29.07.2008)
Stanovisko politbyra ÚV KSSS k situaci v Československu (29.07.2008)
Stanovisko politbyra ÚV KSSS k situaci v Československu (2) (29.07.2008)
Stanovisko předsednictva ÚV KSČ k dopisu pěti komunistických a dělnických stran (19.07.2008)
Varšavský dopis (19.07.2008)
Domácí úkol z pilnosti (08.07.2008)
Jak budu oběšen (06.07.2008)
Předsednictvo ÚV KSČ k manifestu 2000 slov (29.06.2008)
Základní stanoviska Československé sociální demokracie (1968) (24.06.2008)
Odpovědnost a vina A. Novotného (17.06.2008)
Hodina pravdy (16.06.2008)
Rezoluce o současné situaci a dalším postupu KSČ (16.06.2008)
Československo: Dubčekova přestávka (11.06.2008)
Tak vážně: Co konkrétně? (09.06.2008)
Demokracie a socialismus se podmiňují (06.06.2008)
Co je to socialismus? (06.06.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (4) (13.05.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (3) (13.05.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (2) (13.05.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (13.05.2008)
Čím byla a co znamenala ekonomická reforma šedesátých let? (13.05.2008)
Projev J. Smrkovského 29. srpna 1968 (12.05.2008)
Bude-li to nutné, dělnická třída uslyší hlas svých přátel (2) (06.05.2008)
Bude-li to nutné, dělnická třída uslyší hlas svých přátel (06.05.2008)
Výzva dějinám (30.04.2008)
O provázku (28.04.2008)
Prohlášení vlády z roku 1968 (2) (28.04.2008)
Prohlášení vlády z roku 1968 (28.04.2008)
Vaše nynější krize (24.04.2008)
Všechno, co konáme, je pro člověka (22.04.2008)
Náboženství a socialismus (17.04.2008)
Národní fronta nebo parlament? (16.04.2008)
Češi se k roku 1968 nehlásí? (15.04.2008)
Jiří Pelikán o Jaru (14.04.2008)
Jiří Dolejš: Pražské jaro 1968 z pohledu KSČM (13.04.2008)
Obrana socialismu, nejvyšší internacionální povinnost (10.04.2008)
Akční program KSČ (3) (09.04.2008)
Akční program KSČ (2) (09.04.2008)
Akční program KSČ (09.04.2008)
Žádná nostalgie (08.04.2008)
Nástup československé reformy a její potlačení (1962—1986) (08.04.2008)
Sektářství není program (31.03.2008)
Neříkám nic jiného (31.03.2008)
KSČM k výročí 21. srpna 1968 (23.02.2008)
K úspěchu potřebujeme odpovědné občany a vůdčí osobnosti (14.01.2008)
Kosygin - hlavní inženýr SSSR (02.09.2007)
Co je společné pro ekonomické reformy v roce 1968 a dnes (27.08.2007)
Projev dr. Gustáva Husáka 28. srpna 1968 (23.08.2007)
Emigrace v podstatě nejsou k ničemu (14.07.2007)
Všechno bylo a je jinak (12.07.2007)
„Osmašedesátý“ - legendy a skutečnost (12.07.2007)
Vsjo budět blagopolučno (18.04.2007)
V roli „zachránce“ socialismu (03.11.2006)
Zákon 109/1968 Sb. - Usnesení Národního shromáždění ze dne 10. července 1968 (11.05.2006)
Ústavní zákon č. 77/1968 Sb. ze dne 24. června 1968 (11.05.2006)
Projev před volbou České národní rady (11.05.2006)
Reformně komunistická koncepce překonání krize sovětského systému a pokus o její uskutečnění v Československu 1968 (08.04.2006)
Antonín Novotný ke svému odchodu z vrcholné politiky (04.01.2006)
Zpráva o zasedání ÚV KSČ (04.01.2006)
Hodnocení roku 1968 (20.11.2005)
Štrougal, nebo Husák? váhali Rusové po okupaci (20.11.2005)
Okupanti nás obsadili! (21.08.2005)
Minulost a budoucnost (31.07.2005)
Deset bodů (23.07.2005)
37 let od pražského jara (15.07.2005)
12. července 1968 (15.07.2005)
Nová levice v Československu: rozhovor s Jiřinou Šiklovou (01.06.2005)
Stát odškodní oběti okupace z roku 1968 (03.05.2005)
Dva tisíce slov (02.04.2005)
Většina Slováků stále za Dubčekem (27.01.2005)
Československé jaro 1968 (12.01.2005)
Lidská tvář - A. Dubček (1921-1992) (08.01.2005)
K socialismu s lidskou tváří (20.05.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 0,33 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. až 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bližší informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Došlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle všech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více než 200 těchto pseudokomentářů, které mažeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ž a š?
V uplynulých dnech došlo k technické závadě, v jejímž důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z většiny komentářů) ztratila všechna písmena "ž" a "š" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Olšanech
Jako každoročně, i letos položila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru pražské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na olšanském hřbitově. Při té přiležitosti jsme pietně vzpomněli i padlých dalších armád (včetně československé), kteří jsou na Olšanech uloženi.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani žádní váleční sirotci nejsou.
1882 (1882 hl.)
Nebrat! Ještě by nás podřezávali.
1435 (1435 hl.)
Konečně někdo uvažující lidsky.
1484 (1484 hl.)
Ať se každý stará o sebe, nic nám do nich není.
964 (964 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýšit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1433 (1433 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9751


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaše komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír Šmeral - Mučedník ztracených a vysněných příležitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkušební kámen, na němž se dokáže, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohužel se v něm dopustil dehonestujícího přešlapu, když prohlásil, že Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane Šlemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, že již těším na shromáždění, jako posledně na Václaváku. Doufám, že nebude chybět pán Šafr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naši zemi, již dosáhli hranic dalšího materiálního pokroku a jeho další zvyšování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.