logo SDS
Dnešní datum: 28. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 20
Prům. 14.8
21 denni
Max. 330
Prům. 224.6

Nyní si čte web : 46 uživ.

03. Rozhovory, diskuse

* K úspěchu potřebujeme odpovědné občany a vůdčí osobnosti

Vydáno dne 14. 01. 2008 (6880 přečtení)

Rozhovor redaktora Haló novin Jaroslava Kojzara s aktivním účastníkem Pražského jara 1968 Čestmírem Císařem

* Jak jste prožíval převratné události završené počátkem ledna 1968?

Byl jsem tehdy už dva roky velvyslancem v Rumunsku a vývoj na domácí scéně jsem sledoval na základě informací docházejícího českého tisku a pražských přátel návštěvou v Bukurešti. Musím ovšem dodat, že co se odehrávalo v 60. letech, kdy se rozvíjel proces mezinárodního uvolnění a modernizačních změn, jsem soustavně vnímal a snažil se vidět i československou realitu v nových souvislostech. Myslím, že je spravedlivé připomenout významný podíl N. S. Chruščova na tom všem a první, byť skromnou proměnu sovětského systému zbavovaného nejhoršího dědictví stalinismu, žel, v polovině 60. let opět přerušenou.

V létě roku 1967 jsem poprvé shrnul své myšlenky, nakolik potřebujeme reformovat i naše vnitřní poměry, především ve vztazích strana - stát - společnost. Studii s tímto názvem jsem brzy nato rozšířil a doplnil a poslal některým spřáteleným politikům v Praze. Když se na plénech ÚV KSČ v prosinci a lednu odehrály bojovné diskuse s kritikou omylů a chyb v politice strany a státu, následované kádrovými změnami, byl jsem přesvědčen, ze se otvírá cesta k nezbytným reformám. Pocítil jsem touhu být při tom, vrátit se do vlasti a pomáhat, kde to bude zapotřebí. To se mi splnilo až v březnu, kdy se již naplno rozvíjel tzv. obrodný proces a já se náhle ocitl v prudkém víru událostí, což jsem zaznamenal ve svých Pamětech.

Snad stojí za zmínku reakce bukurešťských diplomatů na dění v Praze, z nichž např. zástupce Francie usoudil, že mne osobně zřejmě potěšily, ale pochybuje, zda z nich mají radost v Moskvě, vůči níž bychom měli být dost obezřetní. I jiní kolegové ze Západu se obávali, nakolik nás pochopí v jiných socialistických státech, kde náš postup může vyvolat příznivou odezvu v lidech, avšak nevůli v mocenských strukturách. Velvyslanec SSSR, dosud vskutku bratrsky vstřícný, neskrýval posmutnělou nedůvěru, kam jsme se vydali a oč vlastně usilujeme - zřejmě podle zdrojů z Moskvy.

* Když jste se vrátil do Prahy, byl již zpracován dokument o zamýšlených reformách, který byl počátkem dubna schválen ÚV KSČ jako tzv. Akční program. Jak jste jej posuzoval? Našel jste v něm i vlastní názory?

Obsahově program v zásadních otázkách odpovídal i mým myšlenkám, jak bychom se měli zbavit zátěže zbytku stalinských dogmat. Především šlo o autoritářské prvky v praxi uplatňování vedoucí úlohy strany, která se rovnala samovládě KSČ včetně svévolného rozhodování jejích funkcionářů. Strana nebyla - jak to kdysi žádal Marx - inspirující vůdčí složkou společnosti a jejích zájmových organizací, nýbrž mocenským hegemonem. Pro druhou polovinu 60. let, se zrychleným vědecko-technickým i společenským rozvojem, náročným na vzdělanost a kvalifikovanost pracujících vrstev i vůdčích činitelů ve všech oborech, se mně a všem aktérům obrody jevily dogmatické zkomoleniny původního kritického ducha marxismu, páchané v politice strany, jako naprosto protichůdné měnícím se moderním podmínkám života a práce lidí. Proto jsem rozumem i srdcem stál na platformě demokratizačních, následně i materiálních a ideových změn.

Akční program jsem současně považoval za první etapu nejnaléhavějších opatření, předně k proměně veřejné atmosféry v naší společnosti, abychom získali co nejširší souhlas lidu vykročit novými cestami, kdy se vytvoří základní podmínky pro trvalý aktivní zájem o další, hlubší a závažnější etapy budoucí. V tomto smyslu jsem chápal program nikoliv jako postačující, natož konečný cíl, nýbrž jako otevřený reformní dokument, doplňovaný, korigovaný a rozvíjený takříkajíc na pochodu, schopný vstřebávat nové projekty vzešlé z analýzy zkušeností, vědeckých závěrů a prognóz.

Proto jsem dával přednost obezřetnému postupu bez ukvapených skoků vpřed, které by rozrušovaly většinový souhlas společnosti a přirozenou potřebu lidí psychicky zvládnout proměnu dosud vžitých poměrů v nové a odlišné. Pokřik netrpělivých skupin, kterým se zdál program málo radikálním, jsem odmítal právě ve snaze nepřivodit možné krizové napětí a zbrzdit pokrok místo jeho uspíšení. Zvláště jsem litoval mediálních výpadů, které vyvolávaly znepokojení některých částí společnosti i členů strany, nedozrálých jednoznačně odmítnout překonané pravdy, vyjít z jejich zajetí a vřadit se aktivně do proudu obrodných záměrů. Závažnější roli hrály zmíněné radikální postoje v mezinárodním kontextu. Ve vládnoucích kruzích na Západě vzbuzovaly naděje na oslabení a možné rozkotání socialistické soustavy, což platilo i v metropolích na Východě, kde padala slova o zradě. Když pak v Kremlu zjistili, že zastánci našeho obrodného programu nevidí v radikálech přílišnou hrozbu a skutečné odpůrce socialismu považují za nepatrnou sektu, rozhodli se pro vojenský zákrok, zastavení reforem a vnucený návrat k autoritativnímu režimu. Reformátoři byli vyloučeni z veřejného života a z významných postavení a povolání, kam pak nastupovali přívrženci tzv. normalizace ve smyslu plné shody se zájmy a vůlí sovětské velmoci.

Zrychlený civilizační vývoj ve světě ovšem nadále pokračoval a v 80. letech se i sám Sovětský svaz ocitl v pozici zaostávajícího kontinentu. Nezbylo než hledat cesty ke změně zastaralého myšlení a neefektivní politiky. Zahájený program tzv. perestrojky a glasnosti, který očividně připomínal mnohé rysy našeho Akčního programu roku 1968, přišel však příliš opožděně a posléze ztroskotal na odporu demoralizované byrokracie a znehybnělé společnosti. Se zhroucením samého centra socialistické soustavy docházelo k pádu podlomených režimů také v satelitních zemích včetně Československa. Nastávala nová éra, provázená pokojnými, ale i krvavými převraty. To je však otázka překračující téma našeho rozhovoru.

* Přesto by bylo zajímavé, jak se vám jeví ráz této nove éry ve vztahu ke stavu a perspektivám České republiky. Zůstáváte optimistou?

Bylo by zřejmě neodpovědné prorokovat, co nás čeká a nemine. Jak víte, jsem rozhodným odpůrcem všeho tmářství, hádání z hvězd či ze zvrásněné dlaně, což je sice dnes v módě, ale především výnosným byznysem. Ale vážně - globalizační tendence v podmínkách 2l. století se zatím odehrávají pod náporem mocenských, politických, vojenských, ekonomických a ideologických tlaků, v rychlém tempu a v pluralitě místních variant. To znesnadňuje hodnotit komplex dějinných faktorů a definovat jejich působení, natož vyústění. Výhledy lze pouze tušit, a to v celé řadě možných alternativ. Je ovšem lákavé utvářet si představy o příslovečných zářných zítřcích, ale jak se přitom vyhnout utopickým zbožným přáním? Tož alespoň ve zkratce o mém osobním ideálu společnosti, byt s prosbou o shovívavost vůči veteránu české politiky.

Jako historik a sociolog, prošlý také politikou vnitřní i zahraniční, nejsem zastáncem dogmatických ideologií, obvykle konfliktních, protože jednostranně fetišizovaných. Moderní dějiny - avšak i ty starší - nabízejí nemálo důvodů rozpoznat pozitiva a negativa různých myšlenkových a politických doktrín. Lze v nich najít prospěšné a osvědčené principy i varování před škodlivými a zákeřnými praktikami. Stále platí vyhýbat se krajnostem - dnes tzv. extremismu - všudypřítomny jsou rozdílné lidské zájmy těhotné konfliktností, ale katastrofálně končící trvalé a obvykle násilné nadřazování zájmů jedněch nad zájmy druhých, kdy nevyhnutelně vyvstává revolta, dříve či později. Východisko vidím, ve shodě s mnoha humanitně zaměřenými mysliteli, zas a znova v harmonizování těchto zájmů, což se ovšem neobejde bez jisté autoritativní (nikoliv autoritářské) a regulativní funkce orgánů společenské správy. Kdo ji odmítá ve jménu údajné svobody individua, otvírá brány k zápasu všech proti všem, přivolává krize a obtíže, střety a zvraty.

Jsem přesvědčen - a dějinný chod to dotvrzuje - že se ještě dlouho neobejdeme bez státního organismu nadaného vnitřním i mezinárodním právem, v jehož závěsu nabývají na významu orgány občanské samosprávy a rozličné formy dobrovolného spolčování se zájmovým zaměřením. Sám se hlásím k tzv. demokratickému socialismu, společenskému zřízení s rysy zastupitelské demokracie, respektu k zákonům, morálního kodexu humanity, rovnoprávnosti občanů v zabezpečení vzdělanosti, zaměstnanosti, zdravotní a sociální péče, s tržní ekonomikou s regulací jejích výkyvů v zájmu rovnováhy atp. Současně vyznávám i všestranně prospěšnou mezinárodní spolupráci na bázi smluvně závazných vztahů nebo v seskupeních, uniích, federacích. V procesu globalizace bych uvítal zvýraznit úlohu celosvětových institucí jako nástrojů mírového soužití, korektních vztahů mezi státy a národy všech kontinentů. V Organizaci spojených národů spatřuji vhodnou nejvyšší formu garanta žádoucího vývoje lidstva jako stmeleného živého organismu, schopného plnit vědecky zdůvodněné a prakticky reálné reformní změny v nepřetržitém, otevřeném a stále zdokonalovaném chodu dějin. Věřím, že všechny národy jsou schopny zrodit a zformovat tvůrčí osobnosti, oddané humanitním ideálům a schopné řídit a regulovat tento proces.

Je to možná jen můj sen, co vám tu prezentuji, ale domnívám se, že jsou v něm přítomny touhy drtivé většiny obyvatel naší planety, s níž je naše vlast nerozlučně a osudově spjata. Český národ má velké pokrokové tradice, znásobené soustavným přijímáním evropských civilizačních hodnot, má nepochybnou naději obstát v budoucích pokrokových projektech i v případných kataklyzmatech zákonitě rozporného vývoje. Potřebuje k úspěchu jen málo a přece mnoho: odpovědné občany a moudré vůdčí osobnosti.

Naše Pravda, Haló noviny, 14. ledna 2008, Jaroslav KOJZAR


Související články:
(ČR - rok 1968)

Praľské jaro mohlo prokázat přednosti „socialismu s lidskou tváří“ (12.09.2018)
Chinese Reaction to the 1968 Occupation of Czechoslovakia (10.09.2018)
Sovětská revizionistická renegátská klika bezostyąně posílá jednotky k okupaci Československa (10.09.2018)
Praľské jaro i jeho dozvuky a ohlasy na stránkách SDS (26.08.2018)
Rezignace presidenta republiky (19.04.2018)
Desatero pro okupovaného intelektuála (01.03.2018)
Čím začít? (Po lednu 1968) (28.02.2018)
Začátek byl nenápadný (30.12.2017)
Srpen 1968 (27.08.2017)
Ohlédnutí za rokem 1968 - rekapitulace článků ze starého webu (21.08.2017)
Stanovisko Výkonného výboru KSČS k 21. srpnu 1968 (21.08.2017)
Projev Oldřicha Černíka po návratu z Moskvy (21.08.2013)
Rok 1968 - v Čechách vľdy s humorem ... (20.08.2013)
"Velké tajemství" 60. let? (06.05.2009)
Od odsouzení k "hořké nutnosti". KS Rakouska, "Pražské jaro" a vojenská intervence v Praze (25.09.2008)
Za Praľským jarem 1968 (25.09.2008)
Několik poznámek (22.09.2008)
Die DDR, der Prager Frühling und das Ende des sowjetischen Sozialismusmodells (22.09.2008)
Three brief remarks to the topic of this Seminar (22.09.2008)
Praľské jaro, sovětská invaze a ąpanělská komunistická strana po 40 letech (22.09.2008)
The Spring of Prague and its influence on the Greek Left wing movement (29.08.2008)
Seminář EL v Praze: 21. srpen 1968 a levice v Evropě (29.08.2008)
Co levice osmašedesátníkům dluží … (29.08.2008)
The GDR, the Prague Spring and the End of the Soviet Socialism-Model (29.08.2008)
Prague Spring, the Soviet invasion and the Spanish Communist Party 40 years later (29.08.2008)
August 68: Dienstbier neverí, žľe august 68 bol kvôli vojnovým plánom Moskvy (21.08.2008)
Kronika místodržľení v Čechách (výňatek) (05.08.2008)
Šilhán: Invaze v roce 1968 byla přípravou na válku (05.08.2008)
Čierná: Poslední ąance pro Dubčeka (03.08.2008)
Poselství občanů předsednictvu Ústředního výboru Komunistické strany Československa (03.08.2008)
Závěr jednání v Čierne nad Tisou (01.08.2008)
Stanovisko předsednictva ÚV KSČ k situaci v Československu (29.07.2008)
Stanovisko politbyra ÚV KSSS k situaci v Československu (29.07.2008)
Stanovisko politbyra ÚV KSSS k situaci v Československu (2) (29.07.2008)
Stanovisko předsednictva ÚV KSČ k dopisu pěti komunistických a dělnických stran (19.07.2008)
Varąavský dopis (19.07.2008)
Domácí úkol z pilnosti (08.07.2008)
Jak budu oběąen (06.07.2008)
Předsednictvo ÚV KSČ k manifestu 2000 slov (29.06.2008)
Základní stanoviska Československé sociální demokracie (1968) (24.06.2008)
Odpovědnost a vina A. Novotného (17.06.2008)
Hodina pravdy (16.06.2008)
Rezoluce o současné situaci a dalším postupu KSČ (16.06.2008)
Československo: Dubčekova přestávka (11.06.2008)
Tak váľně: Co konkrétně? (09.06.2008)
Demokracie a socialismus se podmiňují (06.06.2008)
Co je to socialismus? (06.06.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (4) (13.05.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (3) (13.05.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (2) (13.05.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (13.05.2008)
Čím byla a co znamenala ekonomická reforma šedesátých let? (13.05.2008)
Projev J. Smrkovského 29. srpna 1968 (12.05.2008)
Bude-li to nutné, dělnická třída uslyší hlas svých přátel (2) (06.05.2008)
Bude-li to nutné, dělnická třída uslyší hlas svých přátel (06.05.2008)
Výzva dějinám (30.04.2008)
O provázku (28.04.2008)
Prohlášení vlády z roku 1968 (2) (28.04.2008)
Prohlášení vlády z roku 1968 (28.04.2008)
Vaše nynější krize (24.04.2008)
Všechno, co konáme, je pro člověka (22.04.2008)
Náboľenství a socialismus (17.04.2008)
Národní fronta nebo parlament? (16.04.2008)
Češi se k roku 1968 nehlásí? (15.04.2008)
Jiří Pelikán o Jaru (14.04.2008)
Jiří Dolejš: Pražské jaro 1968 z pohledu KSČM (13.04.2008)
Obrana socialismu, nejvyšší internacionální povinnost (10.04.2008)
Akční program KSČ (3) (09.04.2008)
Akční program KSČ (2) (09.04.2008)
Akční program KSČ (09.04.2008)
Žádná nostalgie (08.04.2008)
Nástup československé reformy a její potlačení (1962—1986) (08.04.2008)
Sektářství není program (31.03.2008)
Neříkám nic jiného (31.03.2008)
KSČM k výročí 21. srpna 1968 (23.02.2008)
Kosygin - hlavní inženýr SSSR (02.09.2007)
Co je společné pro ekonomické reformy v roce 1968 a dnes (27.08.2007)
Projev dr. Gustáva Husáka 28. srpna 1968 (23.08.2007)
Emigrace v podstatě nejsou k ničemu (14.07.2007)
Všechno bylo a je jinak (12.07.2007)
„Osmašedesátý“ - legendy a skutečnost (12.07.2007)
Vsjo budět blagopolučno (18.04.2007)
V roli „zachránce“ socialismu (03.11.2006)
Zákon 109/1968 Sb. - Usnesení Národního shromáždění ze dne 10. července 1968 (11.05.2006)
Ústavní zákon č. 77/1968 Sb. ze dne 24. června 1968 (11.05.2006)
Projev před volbou České národní rady (11.05.2006)
Reformně komunistická koncepce překonání krize sovětského systému a pokus o její uskutečnění v Československu 1968 (08.04.2006)
Antonín Novotný ke svému odchodu z vrcholné politiky (04.01.2006)
Zpráva o zasedání ÚV KSČ (04.01.2006)
Hodnocení roku 1968 (20.11.2005)
Štrougal, nebo Husák? váhali Rusové po okupaci (20.11.2005)
Okupanti nás obsadili! (21.08.2005)
Minulost a budoucnost (31.07.2005)
Deset bodů (23.07.2005)
37 let od pražského jara (15.07.2005)
12. července 1968 (15.07.2005)
Nová levice v Československu: rozhovor s Jiřinou Šiklovou (01.06.2005)
Stát odškodní oběti okupace z roku 1968 (03.05.2005)
Dva tisíce slov (02.04.2005)
Většina Slováků stále za Dubčekem (27.01.2005)
Československé jaro 1968 (12.01.2005)
Lidská tvář - A. Dubček (1921-1992) (08.01.2005)
K socialismu s lidskou tváří (20.05.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 0,50 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Čestmír Císař | Počet komentářů: 4 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Haló noviny

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1769 (1769 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1353 (1353 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1381 (1381 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
891 (891 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1521 (1521 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1316 (1316 hl.)
Prohnilý humanismus !!
896 (896 hl.)

Celkem hlasovalo: 9127


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.