logo SDS
Dnešní datum: 30. 11. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 9
Prům. 8.5
21 denni
Max. 604
Prům. 343.6

Nyní si čte web : 58 uživ.

04. Kolektivní práce

* Bude-li to nutné, dělnická třída uslyší hlas svých přátel

Vydáno dne 06. 05. 2008 (7610 přečtení)

Pootevření ruských archivů nám umožňuje udělat si představu o vztazích československých a sovětských politických špiček v průběhu roku 1968. Přečtěte si převzatý sovětský záznam o rozhovorech vedoucích představitelů KSČ a KSSS v Moskvě dne 4. května 1968. Není důvod se domnívat, že přísně tajný záznam diskuse o politické situaci v Československu byl obsahově nějak významně zkreslen. (mn)

Přísně tajné

ZÁPIS JEDNÁNÍ s delegací ČSSR 4. května 1968

Za československou stranu se jednání zúčastnili: ss. A. Dubček, O. Černík, J. Smrkovský, V. Bilak.

Za sovětskou stranu: ss. L. I. Brežněv, A. N. Kosygin, N. V. Podgornyj, K. F. Katušev, K. V. Rusakov.

L. I. Brežněv vítá československé hosty. K tomuto setkání, konstatuje, dochází ve vážné chvíli, kdy se v Československu vytvořila velmi vážná situace. KSSS je znepokojena událostmi probíhajícími v ČSSR. My jako vaši přátelé a spojenci, spojení s vámi závazky smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci, jsme zneklidněni tím, co se děje. Prosíme vás, soudruzi, povězte nám, můžete-li, svůj názor, svoje hodnocení probíhajících událostí. Prosíme, abyste řekli, zda vám ve vzniklé situaci můžeme nějak pomoci.

A. Dubček: Souhlasíme s takovým návrhem. Nemáte-li nic proti tomu, podám informaci; pak by mohli ostatní soudruzi něco doplnit. Řekneme vám vše otevřeně. Řekneme vám otevřeně v našem upřímném a přátelském rozhovoru tak, jak tomu vždy bylo i v minulosti.

L. I. Brežněv: Vítáme takový plán a jsme připraveni vás pozorně vyslechnout. Ještě jednou bych rád zdůraznil význam této chvíle a tohoto našeho setkání.

A. Dubček: Vítá jménem předsednictva ÚV KSČ sám fakt tohoto setkání, děkuje za pozvání československých představitelů. Taková setkání, říká, probíhají v duchu internacionalismu. Pomáhají nám všem v práci. Nesetkáváme se s vámi poprvé, poměry v KSČ a v naší zemi jsou vám v mnohém známy.

Nejprve se budu zabývat otázkami, týkajícími se vnitrostranického života a situací v zemi. Na situaci působí usnesení dubnového pléna ÚV KSČ. Změny, k nimž došlo ve složení předsednictva ÚV i ve vládě rozhodnutím tohoto pléna, byly nutné. Tyto změny lze vysvětlit mnohými nedostatky a chybami v práci předsednictva ÚV, vlády a Národního shromáždění. Tyto chyby způsobily ztrátu autority řídicích orgánů strany a země. Proto byly personální změny ve složení těchto orgánů nezbytné pro posílení jejich autority. Musím říci, že právě skončené zasedání Národního shromáždění projevilo nové vládě stoprocentní důvěru, i když tam byla i kritická vystoupení. Je třeba vzít v úvahu, že to vše u nás probíhá ve velmi složité situaci. Dubnové plénum a krajské stranické konference znovu potvrdily, že předsednictvo ÚV KSČ se těší důvěře i podpoře komunistů. V průběhu těchto konferencí předsednictvo ÚV v celém svém složení - počínaje prvním tajemníkem, bylo ve skutečnosti znovu zvoleno. Mnohé krajské konference přijaly zvláštní rezoluce o důvěře v ústřední výbor. Spolu s tím byla na krajských konferencích vyslovena kritika na adresu předsednictva ÚV KSČ v souvislosti s tím, že usnesení lednového pléna ÚV se neplní dostatečně důsledně. Svědčí to o tom, že jisté části ÚV KSČ byla projevena nedůvěra.

Významný úkol v další práci ÚV vidíme v tom, aby se ještě více upevnila řídicí role strany ve společenském životě země počínaje odzdola - od základních organizací - nahoru.

O této důležité otázce jsem jasně a nedvojsmyslně mluvil v poslední době v celé řadě svých vystoupení. O vedoucí úloze strany nelze diskutovat. Snažíme se všemožně o její posílení, hledáme cesty, jak to učinit, chápeme odpovědnost komunistů v nestranických orgánech.

Z příkazu předsednictva ÚV jsem vystoupil také v dělnickém centru Kladno s projevem o vedoucí úloze dělnické třídy. Zdůraznil jsem, že není možné připustit oslabení vedoucí úlohy dělnické třídy v naší zemi.

Významnou otázkou pro nás zůstávají vztahy mezi stranou a inteligencí. Během posledních let, zvláště po XIII. sjezdu KSČ, podali komunisté důležité návrhy, jak zlepšit práci mezi inteligencí, jak ji zbavit minulých chyb sektářského charakteru. Náš úkol spočívá v tom, abychom získali inteligenci pro stranu, pro ústřední výbor. Při formulování a řešení otázek týkajících se inteligence má předsednictvo podporu celé strany. Dokládají to nedávno uskutečněné okresní a krajské stranické konference.

V našem společenském vývoji se nyní objevily závažné negativní tendence. Je nutno je vidět. I náš ÚV jim musí věnovat víc pozornosti. Konkrétně se jedná o toto:

Ožila činnost církevní hierarchie. Vedoucí církevní činitelé se už pokoušeli sondovat náš postoj k otázce vztahu mezi církví a státem, oťukávali, jestli nedošlo k nějakým změnám. Uložili jsme ministrovi kultury a informací a ještě několika soudruhům, aby přijali představitele vedení církví a vysvětlili jim náš postoj. To se také stalo. Představitelům církví bylo přímo řečeno, že v zásadních otázkách naše politika vůči církvím zůstává stejná. Bylo také zdůrazněno, že loajalita církve předznamená další kroky vlády v této otázce.

A. N. Kosygin: Vatikán se teď velmi aktivně staví k událostem v Československu.

A. Dubček: Nebudeme odlučovat církev od státu.

N. V. Podgornyj: Církev by jistě chtěla vrátit zabranou půdu.

A. Dubček: Ne, půdu nechtějí, nechtějí mít spory s rolnictvem.

V. Bilak: Měli hodně budov, které patřily církvi, ve městech.

A. Dubček: Zachováváme si vůči církvi svůj zásadní postoj, současně ale patrně upravíme některé dílčí otázky, například s vydáváním knih pro církev aj. To, že takové drobné problémy nejsou vyřešeny, jen situaci zbytečně zostřuje. V něčem budeme muset vyjít církvi vstříc.

Máme ještě jeden problém - to je požadavek legalizace řeckokatolické církve (jedná se hlavně o východní Slovensko). V letech 1945-1946 a později v 50. letech ji pořádně zmáčkli, nedostala pro své působení a vůbec pro legální existenci žádný prostor. Teď zesílil požadavek tuto církev legalizovat. Předchozí stav se očividně nedá udržet. Stejně nelegálně fungují. Proto asi bude nutno jim činnost povolit. Řeckokatolická církev na východním Slovensku fakticky existovala, ale byla oficiálně „překřtěna“ na pravoslavnou. Žádné protisocialistické tendence se u jejích duchovních neprojevují. Žádají jen, aby směli působit podle svých obřadů.

Dále s. Dubček hovoří o činnosti nekomunistických stran v Československu. Situace je v tomto směru v Čechách jiná než na Slovensku. Na Slovensku mají tyto strany menší vliv a jsou méně aktivní. V Čechách se mnohem výrazněji projevují dřívější tradice. Tyto strany (socialistická a lidová) jsou tam aktivnější, mají silnější vliv. Pokoušejí se využívat ve své činnosti nacionalistické nálady a ideologický odkaz Benešova československého období. Celkově má činnost těchto stran pozitivní charakter, podporují Národní frontu, jejich působení zvyšuje autoritu této organizace.

Je však třeba mít přitom na paměti, že se na tyto strany pokoušejí působit emigrantské kruhy. Usilují o navázání kontaktů, o rozdmýchávání antisocialistických nálad.

N. V. Podgornyj: A mimo centra mají tyto strany podporu?

A. Dubček: Hlavně na vesnici.

V. Biľak: Mají dokonce své stranické školy. Lidová strana má celkem 25 tisíc členů, socialistická 15 tisíc. Slovenské strany - Strana slobody a Strana obrody - mají členů málo a nepředstavují významnou politickou sílu. Na Slovensku jsme je dřív uměle podporovali jako členy Národní fronty.

A. N. Kosygin: Udržují tyto strany navzájem kontakty?

A. Dubček: Málo. Nejsou pro to podmínky. Teď jsme požádali tajemníky Národní fronty o kompletní údaje o těchto stranách. Chceme uspořádat setkání s jejich vedeními, vyslovit své obavy a vyzvat je ke spolupráci. Chceme, aby se distancovala od reakčních buržoazních živlů vystupujících proti politické moci dělnické třídy. Bude to otevřený rozhovor, povíme jim o existujícím nebezpečí, vynasnažíme se přesvědčit je, ale jestli to nezapůsobí, nezaváháme vystoupit s jednoznačným politickým hodnocením akcí těchto stran. Nikomu nedovolíme vytvářet v zemi reálnou protiváhu komunistické strany, nedopustíme návrat do období ani před rokem 1945, ani před rokem 1948.

N. V. Podgornyj: A početně se ty strany rozrostly?

A. Dubček: Ano. Soudruh Černík možná zná čísla.

N. V. Podgornyj: Poprask kolem Masarykova jména ap. - to všechno hraje roli.

A. Dubček: To a vůbec tradice benešovské ideologie, které jsou silné zejména v českých krajích. O tom všem s nimi chceme hovořit.

A. N. Kosygin: A vedení těchto stran se v poslední době vyměnilo?

A. Dubček: Ano, ale někdo zůstal. Pociťuje se tam silný tlak zdola.

A. N. Kosygin: Aspirace mají značné. Zřejmě si dělají zálusk na aktivní účast v řízení státních záležitostí.

L. I. Brežněv: Snaží se vystupovat vůči komunistické straně v roli opozice.

A. Dubček: Nemůžeme přijmout formální rozhodnutí o omezení jejich činnosti. Chceme se sejít s jejich vedením a pohovořit si. Tendence, o nichž jste se zmínili, skutečně jsou, a dost silné. V nové vládě obdrželi stejný počet křesel jako v minulé, i když požadovali větší počet. Abychom vliv těchto stran omezili, musíme víc pracovat s bezpartijními - přes odbory a jinými cestami.

V současné době se v republice opravdu diskutuje o vytvoření opozice, která by vystupovala jako protiváha KSČ. Skupina, která tuto myšlenku hlásá, se seskupila kolem Literárních listů. Veřejně jsme se proti takové tendenci postavili, ale trvá dál. Hlasatelé této myšlenky vystupují pod heslem „vytvořit kritickou protiváhu“. Proti takovým myšlenkám se rozhodně stavíme.

A. N. Kosygin: V tisku ale jako by žádná oficiální vyjádření KSČ k této otázce nebyla.

A. Dubček ještě jednou ubezpečuje, že vedení KSČ k této otázce vyslovilo svůj odmítavý postoj.

Poslední dobou lze pozorovat zvýšený zájem některých zahraničních kruhů k událostem probíhajícím v republice; jsou patrné pokusy navázat v Československu s leckým kontakty, mimo jiné prostřednictvím československých emigrantů. Hrají tu svou roli i rozvědky různých západních zemí. Máme k dispozici dokumenty k této věci. Musí se bedlivě sledovat protisocialistická činnost těchto kontrarevolučních živlů. My v předsednictvu ÚV jsme si nedávno vyžádali příslušná opatření od ministra vnitra, který musí všechny tyto jevy pozorně sledovat.

A. N. Kosygin: Emigranti přijíždějí do Československa volně?

A. Dubček: Ne, sledujeme...

L. I. Brežněv: Těžko se kontroluje, když denně přijíždí 40 tisíc turistů.

A. Dubček: Z vedení emigrantských organizací nejezdí do Československa nikdo. Celkově to je ale velmi vážná otázka, která by mohla negativně ovlivnit vnitropolitické procesy, které u nás probíhají. Musíme s tímto závažným faktorem počítat a přijímat nezbytná opatření. V současné době jsme stanovili tato opatření:

  • dali jsme pokyn ministrovi vnitra, aby kádrově upevnil aparát ministerstva. Znepokojuje nás rozkolísanost orgánů MV, která se projevila v důsledku kritiky těchto orgánů za dřívější chyby;
  • v současné době pociťují pracovníci MV nejistotu ohledně své budoucnosti. Zamýšlíme MV posílit, pošleme tam pět význačných komunistů do funkcí náměstků ministra;
  • chceme tam také v nejbližších dnech uspořádat aktiv, na kterém bude jednoznačně řečeno, že MV není agitační středisko, nýbrž státní mocenský orgán.

Musíme být bdělí vůči všem antisocialistickým projevům. Je nutno podporovat lidi, kteří v této oblasti pracují. Orgány MV upevnit, dát jim jistotu. Na jejich podporu vystoupil s. Smrkovský 1. máje v Brně s příslušným prohlášením, já jsem vystoupil v Praze a v dalších místech. Obrátili jsme se k národu s výzvou, aby podpořil naši armádu a bezpečnostní orgány, aby nedovolil antisocialistickým elementům zneužít složitou situaci v republice. V Brně uvítalo tuto výzvu s. Smrkovského 100 tisíc lidí.

Musíme upevnit pozici MV a armádu - kádrově i morálně. V armádě je situace příznivější. Ministr obrany Dzúr, náčelník Hlavní politické správy a náčelník generálního štábu jsou vzdělaní, energičtí lidé, kteří absolvovali vojenské akademie v Sovětském svazu. Teď přišli s konkrétními návrhy na upevnění situace v ozbrojených silách. My jsme návrhy schválili a půjde to. Nynější velení armády má situaci pod kontrolou. V poslední době jsme pozastavili cvičení, která se v armádě začala provádět. Nejdříve chceme udělat pořádek kádrově. Dali jsme velení armády pokyn, aby zpracovalo představu, jak a kdy nejlépe provádět společná cvičení po linii Spojeného velení Varšavské smlouvy. Tuto otázku zřejmě brzy vyřeší a budou schopni zúčastnit se takovýchto cvičení po domluvě se s. Jakubovským. Pak dojednáme, aby byla cvičení prováděna v oblasti přiléhající k hranici se západním Německem. Čím rychleji ke cvičení dojde, tím lépe. Velení naší armády důvěřujeme.

V předsednictvu ÚV KSČ proběhne v rámci přípravy na květnové plénum v příštích 15dnech porada všech nově zvolených tajemníků okresních výborů a po ní porada tajemníků základních stranických organizací průmyslových podniků. Všechny tyto akce jsou naplánovány na příštích 10 až 15 dnů.

Po linii státních orgánů (Národního shromáždění a vlády) plánujeme vydat některé zákony obsahující normy k zakládání a činnosti různých společenských organizací. Připravit tuto otázku bylo uloženo s. Smrkovskému.

S. Černík má za úkol přijmout opatření k zajištění kontroly činnosti rozhlasu a televize jakožto státních organizací. Vláda musí zvýraznit svou odpovědnost za řízení těchto strategických pák. Tato otázka bude prozkoumána a budou přijata příslušná opatření.

V současné době komplikuje televize a rozhlas některými svými pořady vztahy s ostatními zeměmi, například s Polskem nebo se Sovětským svazem. Dochází k pokusům nepřímo nebo přímo zasévat pochybnosti o Sovětském svazu. Ani my nejsme spokojeni s prací rozhlasu a televize, zavdává důvod k nespokojenosti i Sovětskému svazu. Musí se udělat pořádek.

Je to velmi vážná otázka státní politiky.

Trvá aktuálnost úkolu ukončit práci na obnově socialistické zákonnosti. I v této oblasti docházelo k některým excesům, například známé interview s. Bacílka, který byl tenkrát ministrem vnitra. Jeho vystoupení je pokusem svalit svoji odpovědnost na sovětské soudruhy.

N.V. Podgornyj: Už ale mluvil a líni udělal to, co udělal.

A. Dubček: Nevěděli jsme, že hodlá veřejně vystoupit. Kdo to mohl vědět? Naznačíme mu, vysvětlíme mu, že všechny ty věci v 50. letech dělali sami Čechoslováci a oni jsou za ně také odpovědni.

Víme, jaká opatření byla přijata v Sovětském svazu, pokud jde o nenapravitelné narušitele zákonnosti. Postihlo to i ty, kteří se podíleli na porušování zákonnosti v Československu, například Lichačova a další, ale Bacílek ze sebe nemůže sejmout odpovědnost, jak se o to pokouší.

Zkrátka, po dubnovém plénu vzrostla důvěra lidu ke komunistické straně. To je to hlavní, v tom spatřujeme svou reálnou sílu. Změny, které byly učiněny, byly naprosto nevyhnutelné. Nic menšího by nebylo stačilo. Teď je nezbytné, aby s. Novotný odešel z ÚV. Na krajských stranických konferencích se ozývaly stížnosti na to, že závěry lednového pléna se plní nedůsledně. Urychlujeme teď přípravy stranického sjezdu. Jeho termín ještě není stanoven. Bude určen na květnovém plénu ÚV. Podle stanov by se měl sjezd konat v roce 1970, ale bude se muset uspořádat dřív.

A. N. Kosygin: Bude to mimořádný sjezd?

A. Dubček: Mimořádný, předčasný, ale hlavně ne v termínu konání sjezdu. Důležitý bude obsah jeho jednání, jaké otázky se na něm budou projednávat. Bude potřeba mimo jiné projednat některé otázky ústavního uspořádání (otázka federace), stanov strany a jiné otázky další práce strany. Teď nás zaměstnává sestavování plánu přípravy sjezdového jednání. Budeme se snažit dokončit to ke konci roku nebo na jaře 1969. Mnoho otázek se bez svolání sjezdu prostě vyřešit nedá.

N. V. Podgornyj: Některé krajské konference požadovaly svolat sjezd ještě letos. Jak na to reaguje předsednictvo UV?

A. Dubček: Ještě nevíme, kdy skončíme přípravu, a proto jsme zatím otázku termínu neprojednávali, ale jsme pro to, aby se sjezd konal v nejbližším možném termínu. Požadavek svolat sjezd v roce 1968 schválily dvě konference: v Brně a v Praze. Pokud jde o požadavek mimořádného sjezdu, pak každý sjezd, který svoláme před rokem 1970, bude mimořádný. Je to nutné, protože stojíme před velkými a náročnými otázkami. S tím je ještě spojeno i to, že jsme museli odložit volby do Národního shromáždění, původně plánované na podzim.

N. V. Podgornyj: Ale pro ty, kteří požadují mimořádný sjezd, je přece důležité jedno: aby se změnilo současné složení UV.

A. Dubček: Odmítli jsme požadavek svolávat sjezd pouze z těchto důvodů. Teď se ve všech rezolucích krajských stranických konferencí hovoří o řešení určitých problémů, týkajících se zejména situace v průmyslu a v zemědělství, a ne jenom o novém složení ÚV.

N. V. Podgornyj: Promiňte, s. Dubčeku, ale chtěl bych vědět, co se dělá, pokud jde o rozhlas, televizi, tisk. Vždyť to teď působí dojmem, že tam vystupuje kdo chce a o čem chce. Což se všechny tyto sdělovací a propagandistické prostředky včetně Rudého práva úplně vymkly kontrole?

A. Dubček: Proto jsme uložili vládě, aby posílila svou řídicí funkci vůči těmto sdělovacím prostředkům. Já sám se tím zabývám - hovořil jsem s pracovníky Rudého práva. Zvlášť jsem jim zdůrazňoval, že je to orgán ústředního výboru. Přímo jsem se jich zeptal, zda chtějí pracovat nezávisle na ÚV. Rozhovor byl živý a dobrý. Máme připraveny speciální návrhy na zlepšení práce Rudého práva. 14. května je na zasedání předsednictva projednáme. Komunisté, kteří v těchto orgánech pracují, musí zvýšit svou odpovědnost.

N. V. Podgornyj: Je velmi důležité, aby tisk, rozhlas a televize byly kontrolovány ústředním výborem, aby plnily jeho vůli. Jinak zůstane každé rozhodnutí planou řečí.

A. Dubček: Vidíme to a děláme opatření. Vláda se tím zabývá, jak už jsem vám řekl.

N. V. Podgornyj: Je vláda schopna změnit na tomto úseku situaci? To je přece otázka ideologie a otázka kádrů, to je věc, kterou by se měl zabývat ústřední výbor.

A. Dubček: Musí se vydat příslušné zákony, a to je věc vlády, ale v předsednictvu ÚV se tím také zabýváme.

K. F. Katušev: A jak to vypadá s působením KSČ na tiskové orgány ostatních politických stran, na orgány Svazu spisovatelů ap.?

A. Dubček: To není práce na jeden den, ale budeme se tím zabývat.

A. Kosygin: Počítá se s výměnou lidí ve sdělovacích orgánech?

A. Dubček: Ano, počítá. Budeme jednat také s komunisty v tiskových orgánech Svazu spisovatelů aj., a zejména v nakladatelstvích. Na Slovensku je celkově situace lepší. Tam stojí vlivní spisovatelé pevně na pozicích strany a čelí protistranickým projevům. Ve Svazu spisovatelů existuje silná stranická skupina požívající vysokou autoritu, která rozhodně vystupuje proti ideologické diverzi. Chceme jim dát k dispozici noviny. V Praze je ve spisovatelských kruzích víc maloburžoazních živlů a není tam dost pevné stranické jádro. Ve spisovatelském orgánu Literární listy, který v Praze vychází, existují dvě tendence: snaha vytvořit politickou opozici a obyčejná snaha o bezbřehou demokracii. Budeme se opírat o slovenské spisovatele. Zkrátka na tomto úseku budu muset já osobně i ostatní soudruzi hodně pracovat, budeme soustavně hovořit s vlivnými činiteli.

Chceme se také vypořádat s případem Mňačka. Pokud se vrátí, zkritizujeme ho. Nedávno se vůči němu kriticky vyjádřili na konferenci slovenských spisovatelů. S. Smrkovský se také bude bezprostředně zabývat otázkami týkajícími se spisovatelů.

A. N. Kosygin: Bylo u vás přijato nějaké rozhodnutí o odpovědnosti redaktorů?

A. Dubček: Máme je snad zavřít? Jediná cesta je jednat s nimi tak, jak jsme to dělali v Bratislavě. To je jediné východisko ze situace, aby byli získáni na naši stranu. Budu muset s těmito lidmi osobně jednat, mluvit s nimi. V Praze nemám ještě v těchto kruzích tak silnou pozici a pozůstatky minulosti jsou tu pevnější než na Slovensku. Celkově vidíme, soudruzi, že situace je složitá a obtížná.

Teď o našem průmyslu a zemědělství. Jak to vypadá s výsledky prvního čtvrtletí. Za první čtvrtletí náš průmysl plán nejen splnil, ale i překročil o 7 nebo 6 procent. Kvalitativní ukazatele jsou také dobré. Dál se zlepšuje vztah mezi růstem produktivity práce a růstem mezd. V zemědělství se plány také plní. Úspěšně proběhly jarní polní práce. Ale jak se říká, nechval dne před večerem.

V ekonomice jsme dlouho stagnovali. Teprve v roce 1964 začalo, jak víte, určité zlepšení.

Musím říci, že o naše ekonomické záležitosti projevují značný zájem různé firmy, vlivné kruhy z NSR a dalších západních zemí. Vyjadřují ochotu poskytnout nám pomoc, úvěry ap. Došlo i k osobním kontaktům, mimo jiné ze strany západních sociálních demokratů. Dokonce se na ÚV dostavil k soudruhu Lenártovi Brandtův zástupce a žádal, aby byl přijat k rozhovoru. My jsme se ale poradili a nepřijali jsme ho.

Tento zájem znamená především, že západní Německo pro sebe hledá nové trhy, sféru kapitálových investic. Chtějí samozřejmě využívat ekonomické páky pro politické cíle, proto také starost o naše hospodářství, jehož stav je jim dobře znám.

A. N. Kosygin, N. V. Podgornyj: To ovšem není pomoc, ale snaha ovlivňovat. Nové trhy je moc nezajímají.

A. Dubček: Vím, vím. Je to pomoc v uvozovkách. V tomto smyslu jsem to slovo použil.

L. I. Brežněv: Leckterá ze socialistických zemí už takovou „pomoc“ pocítila a pak nevěděli, jak se z toho vyzout.

N. V. Podgornyj: Brát je pěkné, horší pak platit.

A. Dubček: Musí se ovšem přihlížet k tomu, že jsme už dřív měli s některými firmami ze západního Německa určité hospodářské vztahy. Je to víceméně normální jev, pokud se děje v určitých mezích. Také už sondovali konkurenti západního Německa, hlavně Francouzi. K nim máme trochu jiný vztah vzhledem k politice Francie. Celkově jsme ale pro rozšiřování hospodářských vztahů především se Sovětským svazem a také s ostatními socialistickými zeměmi. Je to důležité v hospodářském i ve strategickém ohledu, ale i v dalších. Je to důležité pro perspektivní rozvoj naší ekonomiky.

Chci tu ještě jednou zdůraznit, že od spolupráce se Sovětským svazem se KSČ a vláda Československa neodchýlí ani o milimetr. Současně musím říci, že se neobejdeme bez injekce do našeho hospodářství. Nepřátelé počítají s tím, že se nám nepodaří zlepšit hospodářské záležitosti a že nás to zkompromituje.

Prosíme vás, soudruzi, abyste promysleli a pak rozhodli, třeba během návštěvy naší stranické a státní delegace, o otázce poskytnutí dlouhodobého úvěru Československu ve volně směnitelné měně. Představujeme si dobu úvěru 8-10-15 let. Prosíme také, abyste posoudili otázku zvýšení dodávek obilí v letošním roce, asi o 300 tisíc tun oproti dohodnuté výši.

To všechno nám pomůže upevnit pozice, upevnit naši linii, naše přátelství. K Sovětskému svazu máme vztah jako k nejlepšímu, blízkému příteli. Snažíme se rozvíjet s vámi vztahy, nezapomínat na minulost a myslet na budoucnost. Uvědomujeme si svou odpovědnost. Nemáme kam utéci. Musíme svou frontu hájit. Ať se stane cokoli, i v nejsložitější situaci budeme muset hájit pozice strany, i když naše politika občas nese pečeť různých kompromisů. Musí se jednat tak, aby nedošlo k otevřeným střetům. Odpovídáme za situaci v zemi a musíme se s politickými problémy vypořádat sami. Kdyby i došlo k nějakému zvratu, máme dost politických i jiných, podtrhuji, i jiných sil, abychom zvládli cokoli nečekaného sami. Odpovídáme národu i straně a musíme mít dost sil.

L. I. Brežněv: Ano, situace je vážná.

J. Smrkovský: Na plenárních zasedáních ÚV v prosinci a lednu jsme udělali to, co bylo uděláno, protože jsme se obávali o osud strany a země. Uvědomovali jsme si, že vztahy uvnitř strany a vztahy strany a lidu jsou špatné. Ale nevěděli jsme, že jsou tak špatné, jak se posléze ukázalo. To je můj názor, na němž budu stále trvat. V období po lednovém plénu se situace změnila. Na povrch vystoupilo vše, co bylo dosud skryté.

Nyní náš lid opět pohlíží na politiku strany s nadějí. I dříve u nás byly krajně nepřátelské síly, které byly proti politice strany. Dnes to všechno vyšlo najevo. Existují i některé specifické problémy.

První spočívá v tom, že strana celkem nebyla připravena na události, které se nyní rozvíjejí. Mnozí vedoucí straničtí pracovníci včetně tajemníků krajských výborů bránili tomu, aby se po lednovém plénu stranické organizace a členové strany pořádně seznámili s usneseními tohoto pléna. Týká se to především českých krajů, kde vedoucí funkcionáři stranických organizací nesouhlasili s usneseními lednového pléna, neboť podporovali politiku Novotného. Nyní jsou tito lidé pryč z funkcí. Na krajských konferencích byli ostře kritizováni.

Proto ještě stále existují ve straně určité nejasnosti a pracující ve fabrikách a závodech jsou pozadu, pokud jde o informovanost o událostech. Ale inteligence, mládež již žijí po čtyři měsíce aktuálními problémy dneška.

Nastolíme pořádek a netřeba pochybovat, že se nám to podaří. Samozřejmě existují i extrémistické snahy různých skupin, linie některých novin a časopisů překračuje rámec politiky lednového pléna. Projevuje se to i v některých rozhlasových pořadech, projevilo se to i během prvomájové manifestace v Praze, kdy jakási skupina lidí šla s americkou vlajkou. Ale to jsou extrémy. Není nutné je přeceňovat. Za několik dnů anebo možná měsíců budou tyto krajnosti odstraněny a my ovládneme situaci. Jsem o tom přesvědčen.

Základem toho všeho jsou pro nás takové principy, jako je socialistický systém, naše spojenectví se Sovětským svazem, tedy základní principy, jež naše strana proklamovala dříve a proklamuje i nyní. Je tady ještě jeden specifický moment. V souvislosti s otázkami rehabilitace a revizí politických procesů z minulých let se u nás často hovoří o Sovětském svazu. S tím bylo spojeno mnoho zlého.

A. Dubček: V 50. letech bylo u nás mnoho procesů, jen vedoucích pracovníků strany bylo popraveno třináct.

J. Smrkovský: 40 000 lidí bylo nespravedlivě a nezákonně odsouzeno a vystaveno represím. Popraveno bylo nejen třináct vedoucích činitelů strany, ale desítky dalších, o nichž se nehovoří. V r. 1956 i v r. 1963 plenární zasedání ÚV KSČ tyto jevy odsoudilo a ústy Novotného prohlásilo, že v této záležitosti bude učiněn náležitý pořádek. - Tak to bylo usneseno v r. 1963. Ale již po několika měsících obdržely justiční orgány pokyn tuto záležitost „zmrazit“. V r. 1966 na XIII. sjezdu s. Novotný oficiálně prohlásil, že rehabilitace jsou zcela skončeny, že tato záležitost byla uzavřena. To byla lež. Oklamali stranu i lid. V té době ještě byli vězněni odsouzení z 50. let. Teď byli propuštěni. Tyto jevy otřásly svědomím národa, svědomím komunistů. Není jediné stranické schůze, na níž by se o tom nehovořilo s rozhořčením. Komunisté požadují, abychom řekli, kdo to všechno organizoval. Chtějí od toho oddělit stranu jako takovou. My se s tímto úkolem vypořádáme. Provádíme rehabilitaci a přijímáme v této otázce zvláštní usnesení v Národním shromáždění. Strana jako celek za to všechno nenese odpovědnost.

Je zvlášť bolestné, že všechny tyto záležitosti se dotýkají našich vztahů k Sovětskému svazu. Já jsem v té době byl rovněž uvězněn a dobře to znám. Věděli jsme o tom dávno, ale mlčeli jsme. Avšak nyní to všechno vyšlo na povrch a první o tom promluvil Novotný. A teď v posledních dnech Bacílek a bývalý generální prokurátor Urválek. Teď se to dostalo do obecného povědomí. Ale já v tom nevidím velkou tragédii. Je však třeba pracovat tak, aby národ pochopil, že naše současná činnost v těchto otázkách je správná.

V současné době se znovu projevilo, že lid nám důvěřuje. 1. května jsem na shromáždění v Brně, kterého se účastnilo 100 000 lidí, mluvil s účastníky o tom, o čem jsme dnes mluvili zde - o výstavbě socialismu, o našem spojenectví se SSSR, o vedoucí úloze dělnické třídy, o postavení KSČ. A ani jeden člověk neprojevoval nesouhlas. Naopak, slyšel jsem projevy jednohlasné podpory. Čeho bychom se měli bát? Lid jde s námi. S extremisty se vypořádáme. Je třeba jednat, uvést v platnost odpovídající zákony, zakotvit nové jevy v naší společnosti do odpovídajících právních norem a rychle zlepšovat ekonomickou situaci v zemi. Tehdy bude mít strana situaci mnohem více v rukách, než tomu bylo do lednového pléna.

L. I. Brežněv: Jste přesvědčen, že se podaří zachovat vedoucí úlohu strany?

J. Smrkovský: Naprosto přesvědčen.

N. V. Podgornyj: A jakým způsobem zamýšlíte ovládnout orgány propagandy? Pouhými řečmi zde nic nesvedeš. A co jsou to ty „kluby“, o nichž v poslední době tolik slyšíme?

J. Smrkovský: Nastal čas, kdy budeme řešit všechny tyto otázky. Za čtyři měsíce jsme prostě více udělat nemohli.

N. V. Podgornyj: Cožpak se nemůžete vypořádat ani s Rudým právem?

J. Smrkovský: Vypořádáme se.

N. V. Podgornyj: U nás před revolucí, dokonce v letech reakce, kdy strana pracovala ve velmi obtížných podmínkách, měla svůj tiskový orgán, hlas strany. Jak se vám daří obejít se bez svého tiskového orgánu?

J. Smrkovský: S tím se vypořádáme. Ale říkají nám: ještě není vše uděláno, ještě je v ÚV 50 lidí, kteří chtějí vše vrátit zpátky. Nazývají tyto lidi jménem. A ti, kteří tak mluví, mají pravdu: mnozí soudruzi z nynějšího ÚV nehnou prstem, aby bránili naši politiku.

N. V. Podgornyj: A předsednictvo ÚV může zavést pořádek?

J. Smrkovský: Podaří se nám zavést pořádek s novináři. Je třeba s nimi pracovat a dělat vše pro to, aby se sami přesvědčili, že není možný návrat k starému.

L. I. Brežněv: Poznal jsem vás teprve tady, s. Smrkovský. Je to pro mě velmi zajímavé. Myslím, že teď, když zde takto hovoříme, je nejlepší říkat si plnou pravdu, jinak bychom nedošli k cíli, kvůli němuž jsme se sešli.

Chtěl bych zdůraznit dva momenty z toho, co jste řekl. Dá se jistě souhlasit s tím, že se musí napravovat dřívější chyby, přitom je ale nutno brát v úvahu, že ve vaší zemi dochází ke zběsilým útokům na stranu tak, aby byla KSČ poražena. K tak nebezpečnému procesu se nelze stavět lehkomyslně.

Veškerá propaganda, která teď u vás působí a které zřejmě nepřikládáte patřičný význam, dostává antikomunistické, protisovětské zabarvení. Nemusíme tu vypočítávat fakta. Vy je znáte, my je známe, protože všichni slyšíme a všichni vidíme. Došlo to tak daleko, že v souvislosti se sebevraždou Jana Masaryka se na nás požaduje vysvětlení. Nás se to nikterak netýká, ale kdosi se snaží vzbudit dojem, že je tím vinen Sovětský svaz, jeho komunistická strana. Celý měsíc se v tisku, v rozhlase a v televizi smolí výmysly na toto téma. To se už dotýká státních zájmů Sovětského svazu. Rozvíjejí propagandistickou ofenzívu proti KSČ a současně se snaží vrhnout stín na Sovětský svaz, dospívají k absurdním tvrzením, že SSSR dostal československé hospodářství do slepé uličky, šíří výmysly o jakési „závislosti“ zahraniční politiky Československa na Sovětském svazu a požadují teď „samostatnost“.

Nemluvím tu o napravování dřívějších chyb, řekněme pokud jde o nezákonné represe. O tom není sporu. My sami jsme se svého času s tímto problémem střetli, my sami jsme hlasovali na XX. sjezdu strany za nápravu chyb, ke kterým v minulosti došlo. Jedna věc je ale napravit chyby a druhá neustále po celé měsíce rozdmýchávat propagandu, směřující k ostouzení KSČ, k tomu, aby se zvrátilo socialistické zřízení. Mezi jedním a druhým se musí vést nějaká hranice.

Někteří z těch, kteří jsou dnes nahoře, počítají s tím, že nynější vedení je „prozatímní“. Takové tendence ovšem nutně vyvolávají zneklidnění. Znamená to, že jsou lidé, které neuspokojuje současný stav, ale chtějí zajít ještě dál. Bylo by nepochopitelné toto nebezpečí nevidět, nehovořit o něm v naší debatě.

J. Smrkovský: Nechtěl jsem opakovat to, co tu říkal s. Dubček. Nikterak nepodceňujeme jevy, o nichž tu hovoříte.

L. I. Brežněv: Mluvili jste o důvěře lidu. Ale v Praze nezaznělo v prvomájovém průvodu ani jedno heslo na adresu KSČ. To je „podpora lidu“? A co říci o transparentech s výzvami k zakládání opozičních stran, které nesl v průvodu takzvaný Klub nestraníků? Cožpak předsednictvo ÚV KSČ si takových skutečností nevšímá? Organizátoři shromáždění, na kterém se ozývaly protistranické řeči, dokázali během jednoho dne dostat od úřadů povolení konat shromáždění, zajistili si jeho rozhlasový přenos a schválili na shromáždění svoje „programové prohlášení“. Sociální demokraté, kteří založili pověstný K-231, prohlašují, že v příštích měsících bude mít 80 tisíc členu a stane se opoziční stranou.

N. V. Podgornyj: Vedoucí Klubu nestraníku prohlašují, že za nimi stojí 6 milionu lidi!

L. I. Brežněv: Je velmi důležité zhodnotit směr všech těchto procesů. KSČ prožívá velmi těžké období. Jak víte, měli jsme v ÚV KSSS také dubnové plénum. Projednávaly se na něm otázky mezinárodní situace a boje za jednotu komunistického hnutí. Ve zprávě politbyra ÚV bylo ovšem nutno zhodnotit i to, co se děje v Československu. Vyslovili jsme velmi zdrženlivé hodnocení, neuváděli jsme žádné konkrétní osobnosti, ale museli jsme připomenout, že vaše strana prožívá těžké chvíle. Vyjádřili jsme současně naději, že zdravé síly v KSČ zvítězí.

Analyzujeme-li vše, co se nyní děje, těžko se zbavujeme myšlenky, že jste možná dospěli příliš brzy k závěru, že jsou ve vaší společnosti překonány třídní rozpory. Ve vaší zemi zůstala skoro všechna buržoazie, zůstali ti, kteří předtím tvořili třídu kulactva. V zemi je přibližně půldruhého milionu bývalých členů rozpuštěných buržoazních stran. Půldruhého milionu, to je asi tolik, kolik má členů KSČ. Ale tito lidé mají také děti, které jsou určitě pod jejich vlivem. To všechno je živná půda kontrarevoluce. Jsem přesvědčen, že vy, soudruzi, to také dobře chápete.

Mluvili jste tu o tom, že vzniklé problémy vyřešíte, ale k tomu musíte mít plán praktického postupu, samotná dobrá vůle nestačí. Chtěli bychom jako bratři od vás slyšet, jak se konkrétně chcete s těmito nebezpečnými jevy vyrovnat, s těmito „kluby“, mítinky ap.

Stále častěji jsou teď slyšet řeči o jakémsi „novém modelu socialismu“, který dosud neexistoval. Jako by teď už neměl být ten socialismus, který budovala KSČ, opírající se tolik let o dělnickou třídu. Nenabízejí se vám západní úvěry na tyto cíle?

Sotva bylo zvoleno nové předsednictvo ÚV a za týden nato už se začal ozývat povyk, že jeden člen předsednictva je konzervativec, další zrádce, a prezidenta Svobodu dokonce titulují jako „nepřítele lidu“! Těmto křiklounům nevyhovuje ani s. Smrkovský, který byl právě zvolen předsedou Národního shromáždění, a s. Dubček jim také nevyhovuje. Toto divoké běsnění někdo metodicky organizuje.

Za těchto podmínek, soudruzi, je zvlášť důležitá jednota v samotném předsednictvu ÚV. Jednota je základem úspěchu. K našemu zármutku pozorujeme čas od času příznaky toho, že taková jednota chybí. Tak např. s. Dubček měl na krajské konferenci v Brně správný projev, ale vzápětí po něm vystoupil tajemník ÚV s. Císař a říká něco úplně jiného. Je to jistě dílčí případ, ale o čemsi to svědčí. Chyby, které se staly v minulosti, je třeba napravovat. O tom není sporu. Jestli bylo někomu neprávem ublíženo, musí se to napravit. V tom problém není. Mimochodem, chtěl bych poznamenat toto: Ať si nikdo nemyslí, že tu vystupujeme v úloze nějakých ochránců s. Novotného. Oficiálně vám tu jménem našeho politbyra prohlašuji, že tomu tak není.

V souvislosti s mou návštěvou Prahy v prosinci loňského roku došlo k pokusům kalit vodu. Návštěva se konala na pozvání, které jsem dostal jménem předsednictva ÚV KSČ, přičemž šlo o krátký odpočinek, lov a soudružskou výměnu názorů na společná témata. Když jsem ale přibyl do Prahy, ocitl jsem se neočekávaně přímo ve víru akcelerujících se tehdy událostí. Když jsem se dozvěděl, že se jedná o chystané rozdělení funkcí prvního tajemníka ÚV a prezidenta republiky, okamžitě jsem řekl, že v tom nevidím žádný problém. Rozdělení vedoucích funkcí po linii strany a státu jsme jak známo provedli i my, i Maďaři a Poláci. Nikde to nepůsobilo žádné zvláštní problémy. Ale už tehdy mi padlo do očí nebezpečí, které hrozilo v důsledku nejednoty v řídicích orgánech strany. Měl jsem tehdy rozhovory s řadou členů předsednictva i tajemníků ÚV KSČ, také jsem několik hodin poseděl se s. Dubčekem. Jistě se pamatujete, s. Dubčeku, jak to bylo?

A. Dubček: Prohlásil jsem o tom na plénu ÚV, že nedošlo k žádnému vměšování, a s. Smrkovský o tom promluvil na shromáždění, kterého se zúčastnilo 18 tisíc lidí.

L. I. Brežněv: V takové složité situaci jako teď nejsou tolik nebezpeční duchovní, jako všechny ty různé „kluby“ se svými politickými ambicemi. Vláda musí činnosti těchto klubů vymezit nějaký rámec.

Vy znáte, soudruzi, zásadní postoj KSSS, který vychází z plného respektování nezávislosti všech bratrských stran a zemí. Jenomže ne každá otázka je čistě vnitřní záležitostí. Když například přes československé hranice přejde každodenně ze západního Německa 40 tisíc lidí bez jakékoliv kontroly a my s vámi máme smlouvu o přátelství a vzájemné pomoci, závazek jeden druhého ochránit, to už není vnitřní otázka. Když dochází k oslabování vaší armády, to už také není jenom vnitřní věc. Vždyť s vaší silou počítáme, stejně jako vy spoléháte na sílu Sovětského svazu. Nikdo nemůže dát záruky, že zítra nevzplane nová válka. To není vnitřní záležitost, to je naše společná záležitost jako komunistů leninistů. Můžeme samozřejmě mluvit o chybách, k nimž došlo, a napravovat je, ale nesmíme přitom zapomínat na naše hlavní cíle. A vy v Československu už máte takové „činitele“, kteří do celého světa prohlašují, že prý marxismus-leninismus je „zastaralé dogma“, že „Marx a Lenin ničemu v zemědělství nerozuměli“ atd. atd. Ale vaše noviny přece čtou i sovětští lidé, váš rozhlas se poslouchá i u nás. Takže podobná propaganda se dotýká i nás.

Pokud jde o rehabilitaci nespravedlivě stíhaných, to chápeme. My sami jsme takové věci prožili. Ale dělat z toho hlavní problém znamená vkládat do ruky zbraň nepřátelům KSČ. Nezákonnosti přece nedělala celá strana, a oni se teď pokoušejí prezentovat to právě takovým způsobem.

Situace, opakuji, je velmi vážná. Uvítali jsme nové složení vašich řídících orgánů, domnívali jsme se, že po napravení chyb půjdete dál cestou výstavby socialismu. Ale to, co se děje teď, o tom je třeba velmi vážně podebatovat.

Tak například 1. máje byla u vás na nějakém mítinku přijata rezoluce o Polsku. Jak vidíte, nesouhlasí s postupem polských úřadů, polského vedení. Ale to už je podněcování antisocialistických živlů v Polsku. To už není „vnitřní záležitost“. Provádět nebo neprovádět ekonomické reformy a v jaké formě je provádět, to je jistě vaše věc. Jsou ale otázky, o nichž komunisté jiných zemí nemohou mlčet. Teď probíhá rozhořčený politický boj. Komunisté musí být za těchto podmínek zvlášť semknuti, nic je nesmí rozdělovat.

Když začala ta historie s obviněními na adresu SSSR kvůli sebevraždě Jana Masaryka, speciálně jsme prověřili, jak to bylo, prohrabali jsme archivy a přesvědčili se, že všechno je to nepodložená pomluva.

A. Dubček: Vyšla oficiální zpráva ČTK - prohlášení bývalého Masarykova osobního tajemníka, který dosvědčil, že Masaryk se několik dní vědomě připravoval na sebevraždu.

L. I. Brežněv: Ale nejdřív vrhli špatné světlo na nás. Takový povyk se Sovětského svazu dotýká a nikdo se mu nepostavil na odpor. To nás nutí, abychom se ozvali sami, vzhledem k tomu, že nás osočuje tisk, rozhlas i televize.

Když vyslovujeme své znepokojení, nic si nevymýšlíme, nehledáme uměle nějaké okolnosti, fakta hovoří sama za sebe. V prvomájovém průvodu si u vás svobodně mávají americkou vlajkou. Co to má znamenat? Znamená to, že československý lid, že KSČ jsou ochotni se teď pod tuto vlajku postavit? To už nemluvím o takových jevech jako nesčetné urážlivé telefonáty na sovětské velvyslanectví, výhrůžky na naši adresu, požadavek „odejít z Československa“ ap. To všechno dokazuje, že v zemi existují a aktivizují se síly kontrarevoluce.

Ne náhodou se na jednom mládežnickém mítinku v těchto dnech schvalovala rezoluce s požadavkem „stejných podmínek pro všechny politické strany“ a také rezoluce k polským záležitostem, o tom jsem už mluvil. A všechno to vysílal rozhlas.

A. Dubček: Ano, ano, to je vměšování do vnitřních záležitostí druhých. To už není vnitřní otázka.

L. I. Brežněv: Co se týče požadavku na vytvoření federace, víte vy sami jistě nejlépe, co je nejsprávnější. My se na to neptáme ani vám takovou otázku neklademe. Ale když takzvaný Klub nestraníků vyjde do průvodu s citáty z Masaryka a nese jeho portréty, požaduje rozpustit orgány Státní bezpečnosti, nutně to vyvolává znepokojení.

Vždycky jsme považovali KSČ za nezávislou, marxistickou bratrskou stranu, která bojuje bok po boku s námi za společné cíle a ideály. Víme, že máte i určité hospodářské těžkosti, ale chci zdůraznit, že v hospodářském vývoji jsme vás k ničemu nenutili. V této oblasti jsme se zabývali hlavně projednáváním různých žádostí československých soudruhů a snažili se je podle možnosti uspokojit. Měli jsme nějaké návrhy, které jsme předkládali právě jen jako návrhy, například myšlenku vybudovat společnou automobilku silami několika socialistických zemí. Ale českoslovenští soudruzi tento námět odmítli jako první.

Abych uzavřel, co jsem řekl, chci ještě jednou podtrhnout, že události, které probíhají v Československu, jsou velmi složitým procesem, který už zašel daleko.

O. Černík: Chtěl bych, tak říkajíc, navázat na své vystoupení v Drážďanech. Vzniklou situaci považujeme v řídících orgánech KSČ za vážnou. Vidíme jasně její mezinárodní aspekty a v žádném případě nepodceňujeme složitost situace. Nepřeceňujeme to, co se podařilo vykonat po lednovém plénu. Chápeme, že existují krajní projevy s antisocialistickým zabarvením. Po dubnovém plénu se nepřítel snaží zdiskreditovat KSČ a využívá k tomu otázek spojených s represemi 50. let a hlubokou stagnaci naší ekonomiky. Smyslem celé této činnosti je oslabit vliv strany na masy. Jestliže v dubnu ještě nebyla orientace nepřátelských sil jasná, nyní vystupují se zřetelnějším programem. Organizace antisocialistických sil pokročila kupředu, formulují nyní požadavek na vznik opoziční strany, roste vliv stávajících nekomunistických politických stran. Zřetelně se projevuje záměr oslabit sílu státního aparátu, především orgánů Státní bezpečnosti a armády. Vidíme to a náležitým způsobem k tomu přihlížíme. Dáme-li prostor organizaci antisocialistických sil, nezasáhneme-li tvrdě, může to přerůst v kontrarevoluční situaci. Takový je můj názor.

Jakou je třeba nyní dělat politiku?

V našich podmínkách nemůžeme postupovat jen s použitím administrativních metod. V SSSR, Maďarsku, Polsku se tyto otázky řešily v roce 1956 a u nás se řeší nyní. Všechno to provádíme pod ohromným tlakem mas. Je třeba brát v úvahu specifické tradice Československa, zvláštnosti psychologie našeho lidu. Do lednového pléna měla KSČ velmi nepatrnou autoritu. Prosím vás, abyste nám věřili: nejsou to prázdná slova, ačkoli jsme o tom samozřejmě v té době nemluvili. Stojí před námi úkol: vytyčit takové cíle a zvolit metody k jejich dosažení, aby se zvýšila autorita strany v masách a vzrostla podpora její politiky lidem. Pokud to neučiníme, vliv strany v masách ještě více upadne. Jestli nebudeme postupovat správně, může být vzniklá situace využita v neprospěch komunistů jinými silami. Nenastoupíme-li v této etapě správný kurs, pak autorita strany klesne a kontrarevoluční síly získají větší vliv na masy. Musíme zkombinovat opatření politického charakteru a administrativní opatření proti kontrarevoluci. Již tak činíme, ale nedostatečně. Málo mobilizujeme dělnickou třídu a rolnictvo proti antisocialistickým živlům, které na nás útočí.

Za druhé: Na připravovaném plénu bude třeba zcela jednoznačně upřesnit roli Národní fronty a politických stran v ní zastoupených. Je třeba jednoznačně odmítnout politiku reakčních sil. Je třeba přesně vyložit naše stanovisko ve vztahu k požadavku vytvořit opoziční stranu.

Komunistická strana jako celek se musí oddělit od těch lidí, kteří nesou odpovědnost za chyby 50. let.

Za několik dní, jak už bylo řečeno, bude u nás schůze předsednictva ÚV. Na této schůzi budou ohodnoceny pozice jednotlivých členů předsednictva ve vztahu k současné situaci a úkolům strany. Jsme přesvědčeni, že v předsednictvu bude dosaženo jednoty. Na tomto základě bude třeba provést na květnovém plénu celkové hodnocení situace. Ti, kteří nesouhlasí s většinou, kdo se v minulosti zdiskreditovali, musí z ÚV odejít, jinak nezískáme důvěru mas.

Rehabilitace, to je velmi složitý problém. Je to velice smutné, ale bude třeba v této souvislosti objasnit úlohu, kterou sehráli soudruzi Gottwald, Zápotocký aj. Bude to velice složitá a delikátní záležitost. V této velice těžké situaci se neklepeme strachy. Nemyslete si, že stále ustupujeme. Tak to není. Krajské konference strany znovu prokázaly, že existují možnosti, abychom situaci ve straně zvládli. Strana nese odpovědnost za dnešní i zítřejší den našeho lidu. Musíme dokázat, že jsme schopni v ekonomice věci zlepšit. Nemůžeme ovšem postupovat tak jako dříve jen tvrdými metodami. Teď už se to tak dělat nedá.

Na závěr chci zdůraznit, že plně souhlasím se s. Smrkovským a jím vysloveným hodnocením situace.

V. Biľak: Nejprve něco málo o situaci na Slovensku. Někteří nás nazývají „konzervativci“. Na rozdíl od Prahy u nás 1. května lidé na manifestacích provolávali: „Ať žije KSČ! Ať žije SSSR!“ Vcelku u nás nelze považovat situaci za kritickou. Do strany vstupuje hodně mladých představitelů dělnické třídy, technické inteligence.

Povím o tom, co považuji za špatné. Máme dost sil, abychom nepřipustili krizi, nepřipustili katastrofickou situaci či přijali nejzávažnější opatření.

Chápu a sdílím vaše obavy, soudruzi. Nedoceňujeme antisocialistické síly. Poněkud nás oslepilo to, co považujeme za své výdobytky. Největší chybou je, že čistě vnitrostranické záležitosti se u nás nyní staly předmětem veřejného posuzování na ulicích. Nejdůvěrnější záležitosti strany nyní posuzují studenti na ulici, požadují svolání mimořádného sjezdu strany atd. V naší politice je cítit jistá bojácnost. Každou chvíli je slyšet na veřejnosti řeči o tom, že všichni, kdo jsou nyní ve vedení - jsou jen „dočasní“.

Souhlasím s tím, co zde bylo řečeno o kladných stránkách naší politiky, ale ty jsou oslabovány jevy opačného charakteru. Nepřátelé dělají vše, aby zabránili konsolidaci našich sil, chtějí straně vnutit metody, které nepovažujeme za přijatelné. Vskutku, pustili jsme z rukou řízení tisku, rozhlasu, televize. S. Smrkovský vystupuje před 100 000 posluchači a novinoví redaktoři píší pro 8 milionů čtenářů něco jiného. S. Černíka nosili 1. května v Ostravě na rukou a novinoví redaktoři píší, že „pohořel“.

A. Dubček: Objasňovali jsme tuto otázku a ukázalo se, že v novinové redakci pracovala manželka jednoho člověka, který byl předtím odvolán z funkce.

V. Biľak: Do té doby, dokud budou tito lidé postupovat tímto způsobem, se nemůžeme hnout dopředu. Jejich taktika spočívá v tom, aby nás ukolébali, vychvalují Dubčeka a na druhé střílí, využívají to, že v předsednictvu není jednota. A to oni dobře vědí. Chystáme se o tom vážně pohovořit. Záměr nepřátel spočívá v tom, aby izolovali Dubčeka, aby mu přestala věřit dělnická třída, celý národ, aby zdiskreditovali jednotlivé vedoucí činitele a jejich prostřednictvím celou stranu.

Jejich prvním cílem bylo odstranění „konzervativců“. Následný cíl je diskreditovat politiku KSČ z 50. let, přičemž se nejedná jen o pozice, ale i o takové akce jako kolektivizace rolnického hospodářství. Všichni víme, že to nebyla lehká práce. Jsme hrdi na její výsledky, její historický význam, ale víme, že při její realizaci byly učiněny také některé chyby. A nyní se jich chytají nepřátelé.

Pak se chystají zabývat se událostmi roku 1948. Již nyní můžeme slyšet rozhovory o tom, že k moci tehdy přišla menšina, že prý šlo o „nedemokratický“ jev.

Nejprve rozšířili zprávy o vraždě Jana Masaryka a nyní, když se to ničím nepotvrdilo, začali mluvit o „duševní vraždě“ tohoto činitele komunisty. Pak začnou útočit proti hnutí odporu, začne se s „analýzou“ politiky KSČ v předmnichovském období. Budou vyčítat komunistům, že se opovážili bojovat s „velikým Masarykem“, vždyť už nyní u nás stále častěji slyšíme heslo - „učit se od Tomáše Masaryka“.

To vše se říká proto, aby se dospělo k jednomu závěru: KSČ jako by nikdy nebyla stranou lidu, stát musí řídit nějaká jiná strana. Nyní u nás každý den špiní komunistickou stranu. Je možno říci, že u nás je nyní vše dobré, pouze komunisti jsou špatní. Bohužel to začali opakovat dokonce členové naší strany. Víme, že jsou mezi nimi nejrůznější lidé. Stačí připomenout, že po r. 1948 vstoupilo do komunistické strany sto tisíc bývalých členů národněsocialistické strany.

Všichni přemýšlíme, jak upevnit vedoucí úlohu komunistické strany. Každý den lidé slyší v rádiu a televizi pomluvy na adresu strany. Tak svou činností sami přesvědčujeme lid o tom, že komunisté jsou „nečestní lidé“. Co si bude o straně myslet mládež?

Největší nebezpečí spočívá v tom, že tisk, rozhlas a televize se nenacházejí v našich rukách. Jak k tomu došlo? Po lednovém plénu za tuto oblast činnosti odpovídal i nadále, stejně jako předtím, s. Hendrych, který byl mezi pracovníky tisku a rozhlasu velmi nepopulární. Aby se udržel na svém místě, začal ustupovat a dělat kompromisy. Udělali jsme ohromnou chybu, když jsme ho nechali na tomto místě ještě tři měsíce. Ve snaze vykoupit svou vinu naléhal na nás, aby byla co nejdříve zrušena cenzura, vráceny spisovatelům jejich noviny atd.

Ideologické oddělení ÚV se v tomto období prakticky rozpadlo. S. Špaček, kterému byl mezitím přidělen tento úsek, se jím nechtěl zabývat. Tak nám vedení celé této oblasti vypadlo z rukou a nyní se snažíme chytit za ocas splašeného koně.

Nyní je téměř nemyslitelné, abychom se vrátili k politické cenzuře. Proto je nutné po vládní linii přijmout odpovídající opatření včetně vydání zvláštních zákonů, které by zabezpečily, aby tisk, rozhlas a televize dodržovaly politický kurs naší vlády a komunistické strany.

Nyní zaznívají požadavky svolat stranický sjezd dříve, změnit složení ÚV, aby se tam dostali „lidé s čistýma rukama“. Je pravdou, že lid celkem podporuje politiku KSČ, ale v každém stotisíci se najde jedna tisícovka lidí, kteří protestují proti této politice, a v tom spočívá nebezpečí.

Požadavek obnovit složení ÚV vyznačuje ve skutečnosti snahu změnit politiku strany. Proto slovenská stranická organizace se staví za pečlivou přípravu sjezdu. KSS se zúčastní sjezdu jen v tom případě, že bude dobře připraven, jinak se ho nezúčastníme.

Je třeba otevřeně vidět nebezpečí. Nepřátelské síly se snaží rozložit stranický aparát. Pracovníci Státní bezpečnosti a soudů jsou zastrašeni. V takových podmínkách se těžce pracuje. Situace je skutečně vážná.

Připravujeme plénum ÚV Komunistické strany Slovenska, abychom podpořili KSČ v řešení těchto složitých otázek. Na závodech je u nás situace všude pevná. To je naše štěstí. Dělníci stojí pevně za Lidovými milicemi, rozhodně odmítají antisovětské útoky. Bacílek byl ostře kritizován za své interview v novinách, kde se pokusil svalit vinu na Mikojana a další. Museli jsme přijmout zvláštní opatření, abychom ho uchránili před rozhněvanými komunisty.Na závodech nejsou nyní sebemenší projevy orientace na Západ. Musím říci, že my na Slovensku vypínáme některé programy ústředního rozhlasu a televize vysílané z Prahy. Ve skutečnosti se u nás odvysílá jen asi 30% těchto centrálních programů.

Teď je velice důležité, aby základní organizace strany nezůstávaly v defenzivě.

30. dubna se u nás konala konference slovenských spisovatelů. Na této konferenci byla tzv. proizraelská skupina poražena na hlavu. Na připravovaném zasedání ÚV KSS budou přijata rozhodná opatření vůči tisku a televizi. Jestli na květnovém plénu ÚV KSČ proběhne otevřená a nesmiřitelná diskuse k těmto problémům, pak z toho vzejde dobrá linie. Budeme muset přijmout i jiná opatření - ale až poté, kdy lid pochopí, jaké nebezpečí ve skutečnosti vyvstalo.

Souhlasím, že je naivní radovat se z masového přílivu turistů do naší země. Jezdí nikoli proto, aby se obdivovali krásám Československa, jejich cílem je vnutit nám své myšlenky. U nás jsou zdravé síly a naše strana je silná. Nemůžeme si dovolit nechat se ukolébat. Jestli to dovolíme, tak toho okamžitě využijí jiné síly. Jsme přesvědčeni, že KSČ vyjde čestně ze současné krize. Tím, co bylo v lednu, jsme museli projít, jinak by to u nás dopadlo ještě hůř než v Maďarsku. Kdyby se ty změny uskutečnily před rokem, tak by s. Novotný pravděpodobně mohl zůstat prezidentem.

Je velmi smutné, že bude muset být provedeno přehodnocení práce Gottwalda i Zápotockého. Je to však třeba udělat pouze uvnitř strany.

Pokračování ZDE.


Související články:
(ČR - rok 1968)

Praľské jaro mohlo prokázat přednosti „socialismu s lidskou tváří“ (12.09.2018)
Chinese Reaction to the 1968 Occupation of Czechoslovakia (10.09.2018)
Sovětská revizionistická renegátská klika bezostyąně posílá jednotky k okupaci Československa (10.09.2018)
Praľské jaro i jeho dozvuky a ohlasy na stránkách SDS (26.08.2018)
Rezignace presidenta republiky (19.04.2018)
Desatero pro okupovaného intelektuála (01.03.2018)
Čím začít? (Po lednu 1968) (28.02.2018)
Začátek byl nenápadný (30.12.2017)
Srpen 1968 (27.08.2017)
Ohlédnutí za rokem 1968 - rekapitulace článků ze starého webu (21.08.2017)
Stanovisko Výkonného výboru KSČS k 21. srpnu 1968 (21.08.2017)
Projev Oldřicha Černíka po návratu z Moskvy (21.08.2013)
Rok 1968 - v Čechách vľdy s humorem ... (20.08.2013)
"Velké tajemství" 60. let? (06.05.2009)
Od odsouzení k "hořké nutnosti". KS Rakouska, "Pražské jaro" a vojenská intervence v Praze (25.09.2008)
Za Praľským jarem 1968 (25.09.2008)
Několik poznámek (22.09.2008)
Die DDR, der Prager Frühling und das Ende des sowjetischen Sozialismusmodells (22.09.2008)
Three brief remarks to the topic of this Seminar (22.09.2008)
Praľské jaro, sovětská invaze a ąpanělská komunistická strana po 40 letech (22.09.2008)
The Spring of Prague and its influence on the Greek Left wing movement (29.08.2008)
Seminář EL v Praze: 21. srpen 1968 a levice v Evropě (29.08.2008)
Co levice osmašedesátníkům dluží … (29.08.2008)
The GDR, the Prague Spring and the End of the Soviet Socialism-Model (29.08.2008)
Prague Spring, the Soviet invasion and the Spanish Communist Party 40 years later (29.08.2008)
August 68: Dienstbier neverí, žľe august 68 bol kvôli vojnovým plánom Moskvy (21.08.2008)
Kronika místodržľení v Čechách (výňatek) (05.08.2008)
Šilhán: Invaze v roce 1968 byla přípravou na válku (05.08.2008)
Čierná: Poslední ąance pro Dubčeka (03.08.2008)
Poselství občanů předsednictvu Ústředního výboru Komunistické strany Československa (03.08.2008)
Závěr jednání v Čierne nad Tisou (01.08.2008)
Stanovisko předsednictva ÚV KSČ k situaci v Československu (29.07.2008)
Stanovisko politbyra ÚV KSSS k situaci v Československu (29.07.2008)
Stanovisko politbyra ÚV KSSS k situaci v Československu (2) (29.07.2008)
Stanovisko předsednictva ÚV KSČ k dopisu pěti komunistických a dělnických stran (19.07.2008)
Varąavský dopis (19.07.2008)
Domácí úkol z pilnosti (08.07.2008)
Jak budu oběąen (06.07.2008)
Předsednictvo ÚV KSČ k manifestu 2000 slov (29.06.2008)
Základní stanoviska Československé sociální demokracie (1968) (24.06.2008)
Odpovědnost a vina A. Novotného (17.06.2008)
Hodina pravdy (16.06.2008)
Rezoluce o současné situaci a dalším postupu KSČ (16.06.2008)
Československo: Dubčekova přestávka (11.06.2008)
Tak váľně: Co konkrétně? (09.06.2008)
Demokracie a socialismus se podmiňují (06.06.2008)
Co je to socialismus? (06.06.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (4) (13.05.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (3) (13.05.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (2) (13.05.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (13.05.2008)
Čím byla a co znamenala ekonomická reforma šedesátých let? (13.05.2008)
Projev J. Smrkovského 29. srpna 1968 (12.05.2008)
Bude-li to nutné, dělnická třída uslyší hlas svých přátel (2) (06.05.2008)
Výzva dějinám (30.04.2008)
O provázku (28.04.2008)
Prohlášení vlády z roku 1968 (2) (28.04.2008)
Prohlášení vlády z roku 1968 (28.04.2008)
Vaše nynější krize (24.04.2008)
Všechno, co konáme, je pro člověka (22.04.2008)
Náboľenství a socialismus (17.04.2008)
Národní fronta nebo parlament? (16.04.2008)
Češi se k roku 1968 nehlásí? (15.04.2008)
Jiří Pelikán o Jaru (14.04.2008)
Jiří Dolejš: Pražské jaro 1968 z pohledu KSČM (13.04.2008)
Obrana socialismu, nejvyšší internacionální povinnost (10.04.2008)
Akční program KSČ (3) (09.04.2008)
Akční program KSČ (2) (09.04.2008)
Akční program KSČ (09.04.2008)
Žádná nostalgie (08.04.2008)
Nástup československé reformy a její potlačení (1962—1986) (08.04.2008)
Sektářství není program (31.03.2008)
Neříkám nic jiného (31.03.2008)
KSČM k výročí 21. srpna 1968 (23.02.2008)
K úspěchu potřebujeme odpovědné občany a vůdčí osobnosti (14.01.2008)
Kosygin - hlavní inženýr SSSR (02.09.2007)
Co je společné pro ekonomické reformy v roce 1968 a dnes (27.08.2007)
Projev dr. Gustáva Husáka 28. srpna 1968 (23.08.2007)
Emigrace v podstatě nejsou k ničemu (14.07.2007)
Všechno bylo a je jinak (12.07.2007)
„Osmašedesátý“ - legendy a skutečnost (12.07.2007)
Vsjo budět blagopolučno (18.04.2007)
V roli „zachránce“ socialismu (03.11.2006)
Zákon 109/1968 Sb. - Usnesení Národního shromáždění ze dne 10. července 1968 (11.05.2006)
Ústavní zákon č. 77/1968 Sb. ze dne 24. června 1968 (11.05.2006)
Projev před volbou České národní rady (11.05.2006)
Reformně komunistická koncepce překonání krize sovětského systému a pokus o její uskutečnění v Československu 1968 (08.04.2006)
Antonín Novotný ke svému odchodu z vrcholné politiky (04.01.2006)
Zpráva o zasedání ÚV KSČ (04.01.2006)
Hodnocení roku 1968 (20.11.2005)
Štrougal, nebo Husák? váhali Rusové po okupaci (20.11.2005)
Okupanti nás obsadili! (21.08.2005)
Minulost a budoucnost (31.07.2005)
Deset bodů (23.07.2005)
37 let od pražského jara (15.07.2005)
12. července 1968 (15.07.2005)
Nová levice v Československu: rozhovor s Jiřinou Šiklovou (01.06.2005)
Stát odškodní oběti okupace z roku 1968 (03.05.2005)
Dva tisíce slov (02.04.2005)
Většina Slováků stále za Dubčekem (27.01.2005)
Československé jaro 1968 (12.01.2005)
Lidská tvář - A. Dubček (1921-1992) (08.01.2005)
K socialismu s lidskou tváří (20.05.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1880 (1880 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1433 (1433 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1484 (1484 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
964 (964 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1433 (1433 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9747


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.