logo SDS
Dnešní datum: 09. 06. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 34
Prům. 21.5
21 denni
Max. 647
Prům. 447.4

Nyní si čte web : 18 uživ.

02. Články, statě, projevy

* „Osmašedesátý“ - legendy a skutečnost

Vydáno dne 12. 07. 2007 (7879 přečtení)

Už 38 let uplynulo od násilné likvidace hlubokých ekonomických a politických strukturálních reforem v Československu, uvítaných a podpořených drtivou většinou občanů země. Proces mimořádně úspěšné demokratické obrody československého socialismu byl označen za „kontrarevoluci“, jeho straničtí iniciátoři a aktivisté v počtu asi půl milionu vyloučeni a vyškrtnuti z asi 1,7 milionové KSČ a postiženi po dobu mnoha let i existenčně, v jednotlivých případech i soudně.

K perzekucím stačilo zpochybnit kterýkoli článek oficiální „bible normalizátorů“ „Poučení z krizového vývoje... “. Včetně rodinných příslušníků, funkcionářů jiných stran Národní fronty, funkcionářů zájmových organizací činil počet takto perzekvovaných asi milion lidí...

Ještě těsně polistopadová (1989) KSČ i KSČM odsoudily opakovaně invazi vojsk pěti států Varšavské smlouvy do Československa, vnucený „moskevský protokol“ a následující vnucený tzv. dočasný pobyt sovětských vojsk. Plně podpořily polistopadovou zahraniční politiku v jejím úsilí, aby zahraniční vojska opustila výsostné území republiky, aby vojenské bloky byly rozpuštěny a dominanci získala rovnoprávná mírová spolupráce evropských i mimoevropských států.

Se zadostiučiněním přijaly omluvu stranickostátních vedení pěti států V-smlouvy. Odsoudily „Poučení“ československých „normalizátorských“ vládců a omluvily se perzekvovaným občanům. Navzdory zběsilé antikomunistické propagandě alespoň některá z většinou zgleichšaltovaných masmedií tyhle postoje KSČ a KSČM zaznamenala, dokonce v předvolební době.

Polistopadová vládnoucí politická pravice si odhlasovala zákony o permanentní zločinnosti a nelegitimnosti všech vlád od února 1948 do listopadu 1989. Mezi nimi i zákon lustrační. Na základě těchto zákonů, stejně ideologizujících jako „Poučení“, ovšem dochází znovu k masovým existenčním postihům a zastrašování celých velkých skupin občanů, zajisté s protikladnými ideologickými nálepkami...

* * *

Součástí intenzivní antikomunistické propagandy je i soustavné pomlouvání obrodného procesu 1968 a jeho hlavních představitelů. Pro ilustraci uvádím alespoň - vpravdě fantasmagorický - produkt politizujícího spisovatele M. Uhdeho. Ten „zdůvodňuje“ vojenskou okupaci ČSSR „potřebou Brežněva a spol. nahradit hodné dozorce v táboře mírného režimu osvědčenými kruťasy a tábory se zostřeným dozorem“.

S mnoha dalšími soudobými amatérskými výletníky do dějin buď nezná nebo přezírá mnohaletý střet reformního a stalinistického komunismu, jehož vývojové peripetie podstatně ovlivnily celkovou historii poválečného Československa!

Opravdovým mezníkem ve formování a praktickém politickém nástupu reformního komunismu i demokratičtějšího celkového společenského ovzduší byl „protikultovní“ XX. sjezd KSSS v únoru 1956. Zde N. S. Chruščov pranýřoval závažná negativa politické činnosti J. V. Stalina, působícího s téměř ničím neomezenou mocí v čele stranicko-státního aparátu SSSR prakticky od poloviny dvacátých let až do smrti 1953.

Tehdy českoslovenští reformátoři, pravda, ještě ze slabých mocenských pozic, se, na rozdíl od Chruščova, hluboce zamýšleli nad tím, jaké politicko-ekonomicko-systémové nedostatky umožnily mimořádně závažné stalinské deformace sovětského a „soustavového“ budování socialistické společnosti.

Nicméně ještě po skončení sovětského sjezdu dokázali naši mocní konzervativci zabránit mimořádnému sjezdu KSČ, požadovanému přemnohými (snad víc, než 20%) organizacemi s cílem odstranit zkompromitované stranické vedení a zahájit proces debyrokratizace, decentralizace, demokratizace, zefektivnění politického a ekonomického systému. Reformní oponenty pronásledovali a zastrašovali intenzivní kampaní proti „revizionismu“ jakožto spojence „imperialismu“.

Nicméně i v těchto těžkých podmínkách se reformním silám podařilo mj. prosadit dalekosáhlou amnestii politických vězňů k 15. výročí osvobození republiky (1960), dokonce i rehabilitace značné části, posléze na počátku šedesátých let i většiny vězněných komunistických funkcionářů a připravit podmínky pro rehabilitace i nekomunistických politických aktivistů v osmašedesátém a později. Šedesátá léta jsou ve znamení permanentní úspěšné ofenzívy reformátorů, vrcholící ekonomickými i politickými akty pražského jara 1968.

Hlavní reformy a reakce veřejnosti na ně

Realizace prvních kroků ekonomické reformy vedla v dvouletí 1968-69 k největšímu přírůstku výroby (8-9%) i reálných mezd v celých poválečných dějinách. Bez potíží byl zaveden pětidenní pracovní týden. Reálnou se zdála perspektiva dosáhnout ve všech žádoucích ukazatelích úrovně prosperujícího mimoblokového Rakouska.

Zemědělská družstva, pracující od počátku šedesátých let na základě úspěšně se rozvíjejících tržních vztahů, zvládla bez zvyšování cen nákupní horečku před i po vojenské invazi, dosáhla téměř soběstačnosti v zásobování obyvatelstva potravinami, aby v sedmdesátých letech vytvářela předpoklady i pro vývoz zemědělských produktů do zahraničí.

V rámci politických změn došlo k zrušení dosavadního kádrového stropu pro nestraníky. Reformátoři prosadili zrušení dosavadní diktatury předsednictva ÚV KSČ nad vládou, parlamentem, soudnictvím. Nejvyšší stranická a státní (prezidentská) funkce byly po pádu Novotného rozděleny, aby jeden člověk nemohl soustředit ve svých rukou příliš mnoho moci (A. Dubček prvním tajemníkem ÚV KSČ, hrdina dvou odbojů gen. Ludvík Svoboda prezidentem republiky).

Dosavadní diktát KSČ v Národní frontě padl a z iniciativy reformátorů se utvářely mezi jejími složkami partnerské vztahy rovnoprávné spolupráce. Zrušení cenzury a jiná opatření znamenaly pád diktatury partajních sekretariátů nad masmedii, vědou, kulturou, školstvím aj. Kontrola a mentorování společnosti dosud všemocnou StB byla zrušena. Došlo k striktnímu zákazu jejího dosavadního vměšování do vnitřního politického dění.

Detailně připravená česko-slovenská federace mohla zabezpečit plodnou, rovnoprávnou česko-slovenskou spolupráci a pro futuro zabránit rozbití Československa a formování dvou státečků na základě neblahé činnosti neodpovědných českých a slovenských politiků dneška.

Bilancuji: reformátorům roku 1968 šlo tudíž o kvalitativní politické a ekonomické systémové proměny, jež ve svém souhrnu představovaly zrušení totalitní povahy politické moci a perspektivu rozvoje pluralitního politického systému. Ovšem na bázi nekapitalistických ekonomických a sociálních vztahů. Ctili ono dávnější vyjádření R. Luxemburgové: „Socialismus je natolik socialismem, nakolik je demokratický, stejně tak, jako demokracie je natolik demokracií, nakolik je socialistická!“

V reprezentativních průzkumech veřejného mínění vyslovilo 78% dotázaných podporu takovéto vskutku převratné politice KSČ. Pro reformovaný socialismus bylo kolem 95% občanů! Rolníci soudili ze 64%, že se na vesnici žije lépe, než kdyby se hospodařilo individuálně.

Kladu otázku: Obstojí ve světle uvedených a přemnohých dalších dějinných faktů tvrzení soudobých agitpropčíků o bezrozdílné „temnotě“ období 1948-89?

K činnosti tehdejších demokratických kritiků reformátorů

Mezi reformátory roku 68 panovala původně názorová shoda v podstatném. Československo je vzhledem ke svému historicky podmíněnému geopolitickému postavení nedílnou a nevystupitelnou (!) součástí „superstruktury“. USA, jakožto supervelmoc č. 1 v bipolárním světě neprojevovaly nejmenší známky toho, že by chtěly, snad až vojensky, měnit světový mocenský status quo, jištěný i nukleárním patem. Vnitrostranický i celospolečneský pohyb v republice má tudíž své beztrestně nepřekročitelné mantinely! - Odtud i Akčním programem obrozující se KSČ formulovaná neplná pluralita, vyjádřená uchováním reformované Národní fronty s demokraticky pozměněnou, avšak nezrušenou vůdčí společenskou rolí KSČ. Varováním byl zejména maďarský katastrofický vývoj 1956: Nagyem a druhy obnovená koaliční vláda, vyhlášení neutrality, tedy vstoupení z V-paktu, sovětská vojenská intervence.

Tehdy ovšem vstoupili, hluční, mezi inteligencí početní, zpravidla vzdělaní, a tím vlivní radikální demokraté, členové i nečlenové KSČ. Usoudili, že jsme v postavení „Buridanova osla“ - v dějinách filozofie proslulého - jenž se kochal totální indeterministickou svobodou rozhodovat, kterou z otýpek sena stejně vzdálených od tlamy dříve pozře. Zahraniční politiku jsme mohli a měli kormidlovat ve směru k neutralitě po vzoru Jugoslávie (úspěšné r. 48) - (A po maďarském katastrofickém vzoru 1956 - L. K.?). Připravovat branný odpor proti hrozící sovětské invazi (ač v ÚV početně převažovali prosovětští ortodoxové a naše branné síly podléhaly přímému a bdělému velení V-smlouvy?) Dát Moskvě najevo, že při obraně budeme hledat podporu v zahraničí (a dostalo by se nám jí třeba od USA, či maoistické Číny?) - Akční program KSČ vyhlašován za „mrtvě narozené dítě“, kdy ústředním lapidárním heslem proti němu bylo „nechceme demokratizaci, chceme demokracii!“.

Popírána takto - tehdy nezbytná - procesuálnost vývoje a jeho nedovršitelnost vzhledem k nevyhnutelným determinantám především mezinárodněpolitickým, v mnohém však i vnitropolitickým! Spolu s jednáním vlivné skupiny demokratů bylo tu i neodpovědné psaní valné většiny deníků i periodik, pouliční divoké demonstrace, podpisové akce za zrušení Lidových milicí, „Hyde parky“, pomstychtivé, někdy až „šináglovsky“ militantní protikomunistické pokřiky části členstva K-231 (býv. pol. vězni) a mnohé jiné, to vše podněcováno StB ve službách KGB... I to patří též do dějin „osamšedesátého“.

Ovšem, žel, toto vše nahrávalo mocným zahraničním i domácím protivníkům reformy na smeč! Ti - právem, neprávem - spatřovali v takovýchto jevech vítanou záminku, či důvod(?) k vojenskému potření údajně již vítězících kontrarevoluce. ... Ovšem ten otazník za „důvodem“ je funkční.

Skutečným důvodem invaze k likvidaci reforem „osmašedesátého“ (nebo alespoň důvodem hlavním) spíše byly obavy špiček vlád V-pětky, že reformátoři na mimořádném stranickém sjezdu (měl být 14. září 68) dosáhnou drtivého vítězství, snad v poměru 80:20, či dokonce 90:10, dojde k dalším totálním kádrovým proměnám v mocenských institucích, započatým již na jaře a v létě 68.

* * *

Pod tímto zorným úhlem nemohu zapět ódu ani na tehdejší názory a postoje soudobých známých politiků, především právníka P. Pitharta a spisovatele V. Havla. Ten první byl dokonce (především samizdatovou studií „Osmašedesátý“) předním propagátorem a teoretikem „totálního pluralismu“, vyzvedávajícím jako vhodnou opozici obnovenou sociální demokracii, zatímco Havel získal jeho pochvalu zejména za propagaci formování opoziční lidové strany.

K moudrým výjimkám mezi inteligencí té doby patří naopak Jan Werich. V závěru této své stati tudíž cituji a parafrázuji z „Pamětí“ přítele Č. Císaře:

Rozzloben vpadl tehdy do Císařovy kanceláře, mávaje jakousi tiskovinou: „Prosím Vás, řekněte těm, co píšou do novin, ať si dají pozor a nedráždí toho ruskýho medvěda! Přece musej vědět, že když se vožene tou svou prackou, nebude po nás ani mastnej flek! Co si asi jen ti blázni myslej? Vždyť todle zlomí Dubčekovi vaz!“ - Na následující Císařově tiskovce s bohorovnými i rozvášněnými novináři smutně prorocky dodává: „Máme nejlepší vládu za posledních bůhví kolik let. Všichni kolem Dubčeka zasluhují, abychom si jich vážili a byli jim nápomocni, aby jí nikdo nepodřezal větev, na které všichni sedíme. Vemte to ve všech novinách na vědomí a neblbněte! Nedrážděte zbytečně Rusy, proti nim to nemůžete vyhrát! Poslechněte, co od vás vláda dnes potřebuje! Ta vláda, která chce to, co my všichni, vláda, kterou za jinou vyměnit nechceme! Protože ta jiná už nebude naše, ale jejich!“

Tohle i jiná předvídavá varování ovšem přišla již pozdě! Nicméně vzdělaní intelektuálové nenalezli dodnes byť jen slova sebekritiky za své tehdejší počínání. Nesou nemalý díl odpovědnosti za to, že jsme se, řečeno s K. Marxem, ocitli v r. 1968 v sousedství svobody až při jejím pohřbu!

Haló noviny, 21. 8. 2006, Společnost, ekonomika, politika, Luboš Kohout  


Poznámka SDS:

Reakci Václava Věrteláře naleznete ZDE.


Související články:
(ČR - rok 1968)

Praľské jaro mohlo prokázat přednosti „socialismu s lidskou tváří“ (12.09.2018)
Chinese Reaction to the 1968 Occupation of Czechoslovakia (10.09.2018)
Sovětská revizionistická renegátská klika bezostyąně posílá jednotky k okupaci Československa (10.09.2018)
Praľské jaro i jeho dozvuky a ohlasy na stránkách SDS (26.08.2018)
Rezignace presidenta republiky (19.04.2018)
Desatero pro okupovaného intelektuála (01.03.2018)
Čím začít? (Po lednu 1968) (28.02.2018)
Začátek byl nenápadný (30.12.2017)
Srpen 1968 (27.08.2017)
Ohlédnutí za rokem 1968 - rekapitulace článků ze starého webu (21.08.2017)
Stanovisko Výkonného výboru KSČS k 21. srpnu 1968 (21.08.2017)
Projev Oldřicha Černíka po návratu z Moskvy (21.08.2013)
Rok 1968 - v Čechách vľdy s humorem ... (20.08.2013)
"Velké tajemství" 60. let? (06.05.2009)
Od odsouzení k "hořké nutnosti". KS Rakouska, "Pražské jaro" a vojenská intervence v Praze (25.09.2008)
Za Praľským jarem 1968 (25.09.2008)
Několik poznámek (22.09.2008)
Die DDR, der Prager Frühling und das Ende des sowjetischen Sozialismusmodells (22.09.2008)
Three brief remarks to the topic of this Seminar (22.09.2008)
Praľské jaro, sovětská invaze a ąpanělská komunistická strana po 40 letech (22.09.2008)
The Spring of Prague and its influence on the Greek Left wing movement (29.08.2008)
Seminář EL v Praze: 21. srpen 1968 a levice v Evropě (29.08.2008)
Co levice osmašedesátníkům dluží … (29.08.2008)
The GDR, the Prague Spring and the End of the Soviet Socialism-Model (29.08.2008)
Prague Spring, the Soviet invasion and the Spanish Communist Party 40 years later (29.08.2008)
August 68: Dienstbier neverí, žľe august 68 bol kvôli vojnovým plánom Moskvy (21.08.2008)
Kronika místodržľení v Čechách (výňatek) (05.08.2008)
Šilhán: Invaze v roce 1968 byla přípravou na válku (05.08.2008)
Čierná: Poslední ąance pro Dubčeka (03.08.2008)
Poselství občanů předsednictvu Ústředního výboru Komunistické strany Československa (03.08.2008)
Závěr jednání v Čierne nad Tisou (01.08.2008)
Stanovisko předsednictva ÚV KSČ k situaci v Československu (29.07.2008)
Stanovisko politbyra ÚV KSSS k situaci v Československu (29.07.2008)
Stanovisko politbyra ÚV KSSS k situaci v Československu (2) (29.07.2008)
Stanovisko předsednictva ÚV KSČ k dopisu pěti komunistických a dělnických stran (19.07.2008)
Varąavský dopis (19.07.2008)
Domácí úkol z pilnosti (08.07.2008)
Jak budu oběąen (06.07.2008)
Předsednictvo ÚV KSČ k manifestu 2000 slov (29.06.2008)
Základní stanoviska Československé sociální demokracie (1968) (24.06.2008)
Odpovědnost a vina A. Novotného (17.06.2008)
Hodina pravdy (16.06.2008)
Rezoluce o současné situaci a dalším postupu KSČ (16.06.2008)
Československo: Dubčekova přestávka (11.06.2008)
Tak váľně: Co konkrétně? (09.06.2008)
Demokracie a socialismus se podmiňují (06.06.2008)
Co je to socialismus? (06.06.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (4) (13.05.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (3) (13.05.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (2) (13.05.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (13.05.2008)
Čím byla a co znamenala ekonomická reforma šedesátých let? (13.05.2008)
Projev J. Smrkovského 29. srpna 1968 (12.05.2008)
Bude-li to nutné, dělnická třída uslyší hlas svých přátel (2) (06.05.2008)
Bude-li to nutné, dělnická třída uslyší hlas svých přátel (06.05.2008)
Výzva dějinám (30.04.2008)
O provázku (28.04.2008)
Prohlášení vlády z roku 1968 (2) (28.04.2008)
Prohlášení vlády z roku 1968 (28.04.2008)
Vaše nynější krize (24.04.2008)
Všechno, co konáme, je pro člověka (22.04.2008)
Náboľenství a socialismus (17.04.2008)
Národní fronta nebo parlament? (16.04.2008)
Češi se k roku 1968 nehlásí? (15.04.2008)
Jiří Pelikán o Jaru (14.04.2008)
Jiří Dolejš: Pražské jaro 1968 z pohledu KSČM (13.04.2008)
Obrana socialismu, nejvyšší internacionální povinnost (10.04.2008)
Akční program KSČ (3) (09.04.2008)
Akční program KSČ (2) (09.04.2008)
Akční program KSČ (09.04.2008)
Žádná nostalgie (08.04.2008)
Nástup československé reformy a její potlačení (1962—1986) (08.04.2008)
Sektářství není program (31.03.2008)
Neříkám nic jiného (31.03.2008)
KSČM k výročí 21. srpna 1968 (23.02.2008)
K úspěchu potřebujeme odpovědné občany a vůdčí osobnosti (14.01.2008)
Kosygin - hlavní inženýr SSSR (02.09.2007)
Co je společné pro ekonomické reformy v roce 1968 a dnes (27.08.2007)
Projev dr. Gustáva Husáka 28. srpna 1968 (23.08.2007)
Emigrace v podstatě nejsou k ničemu (14.07.2007)
Všechno bylo a je jinak (12.07.2007)
Vsjo budět blagopolučno (18.04.2007)
V roli „zachránce“ socialismu (03.11.2006)
Zákon 109/1968 Sb. - Usnesení Národního shromáždění ze dne 10. července 1968 (11.05.2006)
Ústavní zákon č. 77/1968 Sb. ze dne 24. června 1968 (11.05.2006)
Projev před volbou České národní rady (11.05.2006)
Reformně komunistická koncepce překonání krize sovětského systému a pokus o její uskutečnění v Československu 1968 (08.04.2006)
Antonín Novotný ke svému odchodu z vrcholné politiky (04.01.2006)
Zpráva o zasedání ÚV KSČ (04.01.2006)
Hodnocení roku 1968 (20.11.2005)
Štrougal, nebo Husák? váhali Rusové po okupaci (20.11.2005)
Okupanti nás obsadili! (21.08.2005)
Minulost a budoucnost (31.07.2005)
Deset bodů (23.07.2005)
37 let od pražského jara (15.07.2005)
12. července 1968 (15.07.2005)
Nová levice v Československu: rozhovor s Jiřinou Šiklovou (01.06.2005)
Stát odškodní oběti okupace z roku 1968 (03.05.2005)
Dva tisíce slov (02.04.2005)
Většina Slováků stále za Dubčekem (27.01.2005)
Československé jaro 1968 (12.01.2005)
Lidská tvář - A. Dubček (1921-1992) (08.01.2005)
K socialismu s lidskou tváří (20.05.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Luboš Kohout | Počet komentářů: 7 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Haló noviny - pouze tištěná verze

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1687 (1687 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1279 (1279 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1238 (1238 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
848 (848 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1469 (1469 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1182 (1182 hl.)
Prohnilý humanismus !!
851 (851 hl.)

Celkem hlasovalo: 8554


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.