logo SDS
Dnešní datum: 02. 12. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 19
Prům. 15.2
21 denni
Max. 604
Prům. 349.8

Nyní si čte web : 89 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Národní fronta nebo parlament?

Vydáno dne 16. 04. 2008 (8288 přečtení)

Článek Petra Pitharta, uveřejněný v týdeníku Literární listy dne 18. 4. 1968, se dotýká představ o možném politickém systému republiky v návaznosti nad čerstvě přijatým Akčním programem KSČ. (mn)

Připomíná se občas, že politika je umění možného, a lze se nejspíše na tomto vymezení dohodnout i s politickými odpůrci. S týmiž však znovu křížíme zbraně ve sporu o tom, co je ono „možné“ a co tedy „ne možné“... A přece má dnes toto zdánlivě bezobsažné připomenutí svůj význam: politika v demokratickém pojetí je nepřetržitý řetěz kompromisů, a tedy přináší i nepřetržitá zklamání všem radikálním optimistům a absolutistům, jakých se po lednu u nás objevily tisíce a kteří jsou dnes upřímně rozčarováni, že se všechno neseběhlo tak, jak předpokládali.

Všichni tito netrpěliví dosud pozorují dění v této zemi nejspíše stále ještě „totalitní“ optikou: politika není pro ně živlem vzájemných ústupků a dohod, ale spíše živlem vítězství a proher, po kterých vítězové prostě realizují své záměry, neohlížejíce se vpravo vlevo, činnost politiků je už jen pouhým výkonem hotové, apriorně dané vůle. Bude však třeba, abychom si všichni víceméně zvykali v politickém životě na kompromisy; permanentní zklamání, které je bude provázet, je daní, kterou platíme za to, že snad již nebude těch, kteří budou v politice prohrávat všechno, docela všechno. Svobodu, své blízké, zdraví, život.

Akční program KSČ je tedy kompromisem. Překvapivě úspěšným v kontextu hlasů a výmluvného mlčení, které na nás doléhá ze zemí našich přátel. Zřejmě adekvátní domácím poměrům, zejména možnostem současného ÚV KSČ. Zato zaráží porážka, kterou utrpěl v zápolení s kluzkým, často nepolapitelným slovníkem a zejména dikcí aparátnických rutinérů. Možná, že tu porážku neutrpěl, možná se vzdal dobrovolně. I to má své výhody.

V části akčního programu věnované rozvoji politického systému řízení společnosti veřejnost především sleduje několik zjevně rozpačitých odstavců, ve kterých jest uvažováno o politických stranách a jejich roli v politickém životě společnosti.

Jako deus ex machina objevuje se tu vzápětí - Národní fronta. Svého času sehrála, sama vnitřně rozporná, svou nikoli jednoznačnou roli; dnes už jen - existuje, tj. vlastně nebyla formálně zrušena. Je tu v posledních letech jako zařízení pro zařizování státních oslav, dosazování kandidátů při volbách a „regulaci“ přílivu členstva do ostatních politických stran - a program ji zčista jasna oživuje jako „výraz svazku sociálních vrstev, zájmových skupin i národů a národností naší společnosti“. Čtenáři tedy nezbývá než přičinit po straně textu několik otazníků. Ostatně proč vůbec je NF oživována, nota bene shora, tedy pouze onou „mrtvou vodou“ z pohádky? Argumenty chybějí, a to v mnohomluvné dikci programu tak nápadně, že to sugeruje dojem, že se ona dávno odepsaná NF prostě hodila, že s její pomocí bylo lze vyhnout se odpovědím na jednu z nejdůležitějších smysluplných otázek - totiž po postavení nekomunistických politických stran, a tedy po pluralitní či monistické povaze budoucí demokracie.

Národní fronta a vůbec svazky jí podobné bývají zpravidla určitou dohodou o hodnotách, které kromě těch, jež jsou chráněny ústavou, nebudou alespoň dočasně předmětem politického boje, dohodou o tom, co je tedy dočasným společným zájmem. Národní fronta je tak jakýmsi „vytknutím před závorku“: politické dohadování, soutěžení či politický boj se pak omezí jen na otázky, které zůstanou „uvnitř závorky“.

Které otázky to jsou, jeví-li se z akčního programu existence NF již dnes, tedy vlastně „předem“ nutná? Platí, že čím více je toho před závorku vytknuto, tím bídnější demokracie... Kdo závorky rozestaví či kdo je už rozestavil, když shledal důvody pro již druhé obrození Národní fronty? NF může mít smysl jen tehdy, vyplyne-li z přirozené potřeby autonomních politických subjektů, nelze ji však zavést ani naoktrojovat. Jak jinak však označit skutečnost, že je náhle burcována z dvacetiletého spánku, byť i spánku se somnambulními pohyby?

Program se již zmiňuje o „společné bázi socialistické koncepce NF“: taková „báze“ by však mohla vzniknout teprve zítra (nebo také nevzniknout), neboť sám pojem „socialistický“ musel by být nejdříve učiněn předmětem konfrontace různých jeho pojetí v praxi.

Program vylučuje dělení stran „na vládní a opoziční v tom smyslu, že by se vytvářela opozice proti linii státní politiky jako linii celé Národní fronty a vedl se politický boj o moc ve státě“. Avšak politika je mimo jiné vždy i bojem o moc, o podíl na moci; vyloučit jej z politiky znamená vyloučit ze života společnosti politiku (a jen ta může být demokratická!) a nahradit ji manipulací, či (tradičněji) řízením. Zdá se, že dlouhodobý monopol moci musí zřejmě sugerovat jejím reprezentantům představu, že boj o moc se může odehrávat jen v ulicích a ze zabarikádovaných sekretariátů (ač je daleko běžnější, že jde třeba o dohadování o počtu křesel ve vládě) a že jeho důsledkem nemůže být než úplný konec ideje socialismu, státu, konec všeho... Toto „všechno“ bývá však právě jen asociací s možnou ztrátou mocenských pozic.

Státní politika byla tedy v programu představena jako totožná, alespoň v základních otázkách, s politickou linií Národní fronty. K čemu pak zůstává parlament? Dohodnou-li se podstatné otázky nejdříve v NF (mj. zpravidla ve skrytu před zraky veřejnosti, neboť kabinetní politika se v takových politických seskupeních provozuje přece jen klidněji než na chodbách parlamentu), je parlament - jako dříve - jen pro okrasu, pro cizelování formulací zákonů a pro žabomyší války o drobty spadané se stolu Národní fronty. A musíme se ptát dál: podle jakých pravidel se dochází k dohodě a k „sjednocení všech složek Národní fronty“? Kterých složek? Politických stran i zájmových organizací? Jestliže ovšem politické strany nejdou samostatně do voleb - a to právě program předpokládá -, čím se pak liší od zájmových organizací? Není setření tohoto rozdílu vlastně smyslem existence nové Národní fronty? A vůbec: podle jakého klíče se stává ta či ona organizace „složkou NF“?

Zdá se bohužel, že v podtextu celé „politické“ části programu je ujištění, že jediným univerzálním a přitom autonomním politickým subjektem zůstává KSČ. Řada formulací navozuje sice představu, že strana musí usilovat o udržení svého vedoucího postavení, že si je musí napříště zasloužit, že autoritu musí získávat, a to přímo „nejoddanější službou svobodnému rozvoji společnosti...“ atd.; avšak ani v politice méně sběhlý občan nemůže tomu všemu dost dobře uvěřit, nejsou-li za těmito slovy připraveny mechanismy, které zajistí, že nedojde k občanské válce či k restauraci stalinismu, pokud strana toto své vedoucí postavení v demokratickém zápolení neobhájí.

Jistěže si toto žádný politik, žádná politická strana nepřeje. Ale i s takovou možností vývoje se musí počítat a tedy i včlenit do mechanismu moci zařízení pro co možná klidné a slušné výměny i celých vládnoucích garnitur! Je vskutku smyslem politického stranictví usilovat kolektivně a organizovaně o moc pro určitou sociální skupinu či pro její reprezentaci; je ale příznakem demokratické kvality tohoto usilování, počítá-li se s tím, že získanou moc lze také ztratit, a proto se mosty, po nichž se odchází, dokonce ošetřují.

Nelze patrně mnohým z netrpělivě očekávajících nestraníků dost dobře zdůraznit, že od akčního programu nebylo možno očekávat, že KSČ snad „povolí opozici“, vyzve k zakládání jiných politických stran či ustoupí dobrovolně na čáru, z níž se dnes hotoví ke startu socialisté a lidovci. Těm pak, kteří dnes program otráveně odkládají, protože je v něm opozice odmítnuta - těm už asi není pomoci. Budou již vždycky čekat, až je vyšší instance pobídne k vyjádření rezolutního protestu proti dosud neabdikovavšímu jednateli jejich občanského výboru či zahrádkářského spolku. - Bylo však možno oprávněně očekávat, že programová koncepce postavení a funkce zastupitelského sboru umožní, aby vznik a samostatnou existenci politických stran připustil zákon, resp. ústava. Národní shromáždění jako tvůrce linie státní politiky bude však zřejmě závislé nejen na ústavě, což je zajisté účelné a u nás dokonce ne zcela běžné, ale také na linii právě onoho spíše jednoúčelového, politické strany neutralizujícího mezičlánku - Národní fronty. Mezičlánku, kam ani občané své zástupce nevolí, kde se setkávají organizace naprosto nesouměřitelné (politické strany i sbor požárníků), kde nelze odvodit klíč, podle kterého by se určovala váha hlasu organizace, neboť by jím stěží mohl být počet členů (někteří občané by mohli být v Národní frontě zastoupeni třeba pětkrát jako členové pěti organizací a nejsilnější složkou NF by byly nejspíše odbory...).

A přitom by opět tato Národní fronta vystupovala s jednotnou kandidátkou, při volbách do parlamentu i národních výborů. Závazná politická linie se prostě nemůže tvořit ve dvou centrech; koncepce politického systému s Národní frontou musí mlčky předpokládat, že buď NF anebo parlament (a vláda) nefungují. Fungují-li obě centra, pak je to tedy buď klamné zdání, nebo je politická krize přede dveřmi, či se vrátily staré „předlednové“ časy, kdy systém pák a převodů ještě setrvačně pohyboval i tím, co vlastně jen stálo na místě, a to byl jak parlament, tak NF.

Akční program měl nejspíše předpokládat, že parlament či jeho poslanci nebudou do té míry vázáni linií Národní fronty, aby nemohli dříve či později právně garantovat jiný než dosavadní (tj. žádný) způsob vzniku, statut a funkci (ve volbách) politických stran. Linie NF by se tu totiž mohla týkat přímo věci samé: jen NF mohla po roce 1945 rozhodovat o vzniku nové politické strany a je nasnadě, že všem partnerům v Národní frontě to vyhovovalo a že zájem o vznik dalších politických stran mezi nimi nebyl.

Politická strana je jen tehdy politickou stranou, když jde s vlastním programem a kandidátkou do voleb; jinak může fakticky působit pouze jako kterákoli zájmová organizace, opírající se toliko o sílu svého členstva. Jít do voleb však znamená obracet se na každého občana jako na potencionálního voliče, a vytvářet tedy takové obecně srozumitelné programové alternativy, které jsou s to oslovovat co možná všechny občany. Možnost samostatné volby z těchto alternativ zakládá podstatu pluralitní demokracie; politické strany pak navíc plní funkci kontroly moci.

Cenné konstatování programu, že dobrovolné zájmové společenské organizace pracujících nemohou zaměnit politické strany, ale že tomu nemůže být ani naopak, ztrácí zatím svůj praktický význam: nekomunistické politické strany nemohou v ničem soutěžit s KSČ.

Tím spíše musí být v co nejkratší době formulována taková pravidla hry politických sil, aby šance všech byly konečně vyrovnány a aby přirozené „přiznání se“ kteréhokoliv politického subjektu - hráče na politickém kolbišti - k mocenským ambicím nevyvolávalo v řadách diváků k stání pískot, obavy či dokonce znovu - strach.

Literární listy, 1 (1968), č. 8, 18. dubna 1968, s. 1 a 5, Petr Pithart


Související články:
(ČR - rok 1968)

Praľské jaro mohlo prokázat přednosti „socialismu s lidskou tváří“ (12.09.2018)
Chinese Reaction to the 1968 Occupation of Czechoslovakia (10.09.2018)
Sovětská revizionistická renegátská klika bezostyąně posílá jednotky k okupaci Československa (10.09.2018)
Praľské jaro i jeho dozvuky a ohlasy na stránkách SDS (26.08.2018)
Rezignace presidenta republiky (19.04.2018)
Desatero pro okupovaného intelektuála (01.03.2018)
Čím začít? (Po lednu 1968) (28.02.2018)
Začátek byl nenápadný (30.12.2017)
Srpen 1968 (27.08.2017)
Ohlédnutí za rokem 1968 - rekapitulace článků ze starého webu (21.08.2017)
Stanovisko Výkonného výboru KSČS k 21. srpnu 1968 (21.08.2017)
Projev Oldřicha Černíka po návratu z Moskvy (21.08.2013)
Rok 1968 - v Čechách vľdy s humorem ... (20.08.2013)
"Velké tajemství" 60. let? (06.05.2009)
Od odsouzení k "hořké nutnosti". KS Rakouska, "Pražské jaro" a vojenská intervence v Praze (25.09.2008)
Za Praľským jarem 1968 (25.09.2008)
Několik poznámek (22.09.2008)
Die DDR, der Prager Frühling und das Ende des sowjetischen Sozialismusmodells (22.09.2008)
Three brief remarks to the topic of this Seminar (22.09.2008)
Praľské jaro, sovětská invaze a ąpanělská komunistická strana po 40 letech (22.09.2008)
The Spring of Prague and its influence on the Greek Left wing movement (29.08.2008)
Seminář EL v Praze: 21. srpen 1968 a levice v Evropě (29.08.2008)
Co levice osmašedesátníkům dluží … (29.08.2008)
The GDR, the Prague Spring and the End of the Soviet Socialism-Model (29.08.2008)
Prague Spring, the Soviet invasion and the Spanish Communist Party 40 years later (29.08.2008)
August 68: Dienstbier neverí, žľe august 68 bol kvôli vojnovým plánom Moskvy (21.08.2008)
Kronika místodržľení v Čechách (výňatek) (05.08.2008)
Šilhán: Invaze v roce 1968 byla přípravou na válku (05.08.2008)
Čierná: Poslední ąance pro Dubčeka (03.08.2008)
Poselství občanů předsednictvu Ústředního výboru Komunistické strany Československa (03.08.2008)
Závěr jednání v Čierne nad Tisou (01.08.2008)
Stanovisko předsednictva ÚV KSČ k situaci v Československu (29.07.2008)
Stanovisko politbyra ÚV KSSS k situaci v Československu (29.07.2008)
Stanovisko politbyra ÚV KSSS k situaci v Československu (2) (29.07.2008)
Stanovisko předsednictva ÚV KSČ k dopisu pěti komunistických a dělnických stran (19.07.2008)
Varąavský dopis (19.07.2008)
Domácí úkol z pilnosti (08.07.2008)
Jak budu oběąen (06.07.2008)
Předsednictvo ÚV KSČ k manifestu 2000 slov (29.06.2008)
Základní stanoviska Československé sociální demokracie (1968) (24.06.2008)
Odpovědnost a vina A. Novotného (17.06.2008)
Hodina pravdy (16.06.2008)
Rezoluce o současné situaci a dalším postupu KSČ (16.06.2008)
Československo: Dubčekova přestávka (11.06.2008)
Tak váľně: Co konkrétně? (09.06.2008)
Demokracie a socialismus se podmiňují (06.06.2008)
Co je to socialismus? (06.06.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (4) (13.05.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (3) (13.05.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (2) (13.05.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (13.05.2008)
Čím byla a co znamenala ekonomická reforma šedesátých let? (13.05.2008)
Projev J. Smrkovského 29. srpna 1968 (12.05.2008)
Bude-li to nutné, dělnická třída uslyší hlas svých přátel (2) (06.05.2008)
Bude-li to nutné, dělnická třída uslyší hlas svých přátel (06.05.2008)
Výzva dějinám (30.04.2008)
O provázku (28.04.2008)
Prohlášení vlády z roku 1968 (2) (28.04.2008)
Prohlášení vlády z roku 1968 (28.04.2008)
Vaše nynější krize (24.04.2008)
Všechno, co konáme, je pro člověka (22.04.2008)
Náboľenství a socialismus (17.04.2008)
Češi se k roku 1968 nehlásí? (15.04.2008)
Jiří Pelikán o Jaru (14.04.2008)
Jiří Dolejš: Pražské jaro 1968 z pohledu KSČM (13.04.2008)
Obrana socialismu, nejvyšší internacionální povinnost (10.04.2008)
Akční program KSČ (3) (09.04.2008)
Akční program KSČ (2) (09.04.2008)
Akční program KSČ (09.04.2008)
Žádná nostalgie (08.04.2008)
Nástup československé reformy a její potlačení (1962—1986) (08.04.2008)
Sektářství není program (31.03.2008)
Neříkám nic jiného (31.03.2008)
KSČM k výročí 21. srpna 1968 (23.02.2008)
K úspěchu potřebujeme odpovědné občany a vůdčí osobnosti (14.01.2008)
Kosygin - hlavní inženýr SSSR (02.09.2007)
Co je společné pro ekonomické reformy v roce 1968 a dnes (27.08.2007)
Projev dr. Gustáva Husáka 28. srpna 1968 (23.08.2007)
Emigrace v podstatě nejsou k ničemu (14.07.2007)
Všechno bylo a je jinak (12.07.2007)
„Osmašedesátý“ - legendy a skutečnost (12.07.2007)
Vsjo budět blagopolučno (18.04.2007)
V roli „zachránce“ socialismu (03.11.2006)
Zákon 109/1968 Sb. - Usnesení Národního shromáždění ze dne 10. července 1968 (11.05.2006)
Ústavní zákon č. 77/1968 Sb. ze dne 24. června 1968 (11.05.2006)
Projev před volbou České národní rady (11.05.2006)
Reformně komunistická koncepce překonání krize sovětského systému a pokus o její uskutečnění v Československu 1968 (08.04.2006)
Antonín Novotný ke svému odchodu z vrcholné politiky (04.01.2006)
Zpráva o zasedání ÚV KSČ (04.01.2006)
Hodnocení roku 1968 (20.11.2005)
Štrougal, nebo Husák? váhali Rusové po okupaci (20.11.2005)
Okupanti nás obsadili! (21.08.2005)
Minulost a budoucnost (31.07.2005)
Deset bodů (23.07.2005)
37 let od pražského jara (15.07.2005)
12. července 1968 (15.07.2005)
Nová levice v Československu: rozhovor s Jiřinou Šiklovou (01.06.2005)
Stát odškodní oběti okupace z roku 1968 (03.05.2005)
Dva tisíce slov (02.04.2005)
Většina Slováků stále za Dubčekem (27.01.2005)
Československé jaro 1968 (12.01.2005)
Lidská tvář - A. Dubček (1921-1992) (08.01.2005)
K socialismu s lidskou tváří (20.05.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Petr Pithart | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Literární listy

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1882 (1882 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1435 (1435 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1485 (1485 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
964 (964 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1434 (1434 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9753


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.