logo SDS
Dnešní datum: 28. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 20
Prům. 9.9
21 denni
Max. 330
Prům. 231.4

Nyní si čte web : 52 uživ.

04. Kolektivní práce

* Tisková zpráva KSČM 24. 4. 05

Vydáno dne 24. 04. 2005 (7279 přečtení)

Mezinárodní konference v Praze ve dnech 23.-24. dubna 2005,
uspořádané KSČM a skupinou Evropská sjednocená levice/Severská zelená levice (GUE/NGL) v Evropském parlamentu u příležitosti 60. výročí vítězství nad fašismem, se zúčastnili představitelé 38 komunistických a dalších levicových stran z 33 zemí.

Zaměřila se především na aktuální poselství jubilea pro všechny síly nalevo od sociální demokracie. Vyzvedla rozhodující zásluhu Sovětského svazu na osvobození evropských i asijských národů od fašismu, na nějž mezinárodní kapitál vsadil v zajetí iluze, že jednou provždy umlčí své aktivní odpůrce, kteří pak byli i nejaktivnější silou protifašistického odboje v okupovaných zemích. Všem, kdo se do něj dokázali zapojit, vzdala upřímný hold.

Konference rozhodně odmítla sílící demagogii, jež má v očích nynějších generací od základu zfalšovat, kdo byl viníkem fašismu a války a kdo vnesl největší vklad i oběti do jeho porážky i prosazení demokratického finále 2. světové války. Pravda o všech těchto otázkách ilustruje s mimořádnou silou mírovou, humanistickou, demokratickou misi socialismu a jeho aktivních stoupenců. Je třeba ji ještě mnohem lépe využívat proti manipulaci veřejným míněním, jež má ospravedlnit nynější tažení za demontáž politických výsledků 2. světové války.

Na pořadu prvého dne konference byly perspektivy socialismu, jimiž se mezinárodní komunistické hnutí na podobně reprezentativním fóru nezabývalo od konce 80. let. Tehdejší likvidace socialismu v Evropě nepřinesla slibované výsledky, jak to na příkladu svých zemí ilustrovala řada diskutujících. Zatímco špičku nepočetné vrstvy vítězů vyzvedla až mezi dolarové miliardáře, obyvatelstvo východní Evropy zbavila většiny sociálních jistot. Jeho značné části nedává důstojnou perspektivu a dodnes často ani někdejší životní standard. Národního bohatství těchto zemí se zmocnil zahraniční kapitál i domácí elity bez zásluh za podmínek, jichž by těžko dosahovaly i v řadě bývalých kolonií. Namísto halasně deklamované prosperity to vedlo k ekonomickému propadu, který je v řadě zemí dokonce hlubší než v letech hitlerovské agrese. Tam, kde lidé podobné jevy nepamatovali už po desítky let, dosáhly sociální vyloučení i různé projevy sociální patologie dimenzí i projevů, typických pro kapitalismus v jeho primitivních formách z hlubin předminulého století. Každý skutečný demokrat musí rozhodně odmítnout diskriminaci a někdy i přímou politickou represi, jak se dnes projevují například v pobaltských zemích.

Ze zvratu v mezinárodním poměru sil těží tlak na demontáž sociálních a demokratických práv pracujících také v západních a rozvojových zemích. Zástupci jejich levicových sil zároveň dokumentovali, jak nebývalé úrovně nabylo přerozdělování ekonomických výnosů i moci do rukou globální vertikály kapitálu. Do krajnosti to vyhrocuje antidemokratickou třídní podstatu kapitalismu. Zbavuje reálně demokratického obsahu také jeho politický systém i tam, kde zůstává zachována jeho vnější fasáda. Ještě žádná z vládnoucích oligarchií si dosud neosobovala právo rozhodovat téměř o všem, co lidská civilizace vytvořila a co předurčuje její perspektivy i zachování rovnováhy mezi člověkem a přírodou, s tak vypjatým egoismem a arogancí, na úkor tak početné a různorodé masy světové populace, jako dnešní špičky finančního kapitálu a vojensko-průmyslového komplexu v čele s Bushovým vedením unipolární hypervelmoci. Oč zhoubnější následky to přináší, tím neklamněji se ukazuje, že řešení akutních problémů a výzev naší doby není v silách kapitalismu a v zájmu jeho vládnoucích kruhů.

Debakl třetí cesty i jiných koncepcí, jež měly masovou nespokojenost svést do neškodného řečiště, přiznávají i jejich vlastní tvůrci. Víc než kdy předtím se tak ukazuje, že jediným reálným východiskem je socialismus - svobodná, hospodářsky prosperující, sociálně spravedlivá a všestranně demokratická společnost. Na prahu nového tisíciletí, shodli se účastníci konference, se socialismus prosadí úměrně tomu, nakolik všestranně dokáže demonstrovat svou humánní, emancipační podstatu a schopnost využít v zájmu lidské svobody, rovnosti a důstojnosti všech výsledků civilizačního pokroku. Jedním z ohnisek diskuse byla úskalí a rizika, jimž je třeba předejít po dosavadních zkušenostech boje za nekapitalistickou vývojovou alternativu. Živou odezvu nalezla myšlenka M. Grebeníčka: socialismu lze trvale dosáhnout jen tehdy, ztotožní-li se s ním většina obyvatelstva, není-li diskreditován zvolenými metodami a je-li vždy stanoven naprosto realisticky i program každé z jednotlivých etap, směřujících ke konečnému cíli. Deformace ve vývoji východoevropských zemí, jež v mnohém usnadnily dosažení cílů studené války imperialismu, podrobila kritické analýze i řada dalších vystoupení. Upozorňovala zároveň, že vytěžit z dosavadních zkušeností vše, co má hodnotu pro socialismus budoucnosti, předpokládá i naprosto věcnou analýzu složitých křižovatek, jimiž se historicky prvá forma socialismu v Evropě nemohla vyhnout; ostré třídní konfrontace, jež mu byla vnucena proti jeho vůli a v níž na bedrech SSSR a jeho spojenců ležela i obrana světového míru a práva desítek bývalých kolonií na svébytný rozvoj.

Konference vysoce ocenila úspěchy ČLR, která už po více než dvě desetiletí drží primát v dynamice hospodářského rozvoje a stává se dále důležitějším motorem i centrem světové ekonomiky. Rozvíjení socialistického tržního hospodářství v ČLR i ve Vietnamu, které výrazně spojuje přednosti lidové moci s nejnovějšími výsledky vědy a techniky a aktivním uplatněním na špičkových mezinárodních trzích, je originálním příspěvkem k rozvoji teorie a praxe socialismu s velkou inspirativní silou pro celou mezinárodní levici. Značnou pozornost účastníků upoutaly rovněž informace o dalším prohlubování široké lidové participace a podpory cílům kubánské revoluce, vystavené zákeřnému tlaku hlavního světového hegemona v těsném sousedství. Účastníci konference vyjádřili podporu lidu KLDR a také pokrokovým silám Asie, arabského světa a Latinské Ameriky, jež dokázaly v posledních letech porazit své pravicové, proimperialistické rivaly a úspěšně prohlubují nezávislost i demokratickou a sociální orientaci politiky svých zemí, či naopak čelí zesílenému tlaku a represím ze strany reakce.

Obzvlášť cennou inspirací jsou zkušenosti boje za demokratické výsledky války, jež skončila právě před 60 lety. Schopnost radikální, především marxistické levice vzít smrtelně vážně, o čem je demokracie doopravdy, byla rozhodujícím faktorem reforem, na něž byl kapitál nucen přistoupit v podobě sociálního státu i prohloubení demokratických práv široké veřejnosti. Vytrvalý boj, vedený s invencí za zásadní demokratizaci politiky i hospodářství, znásobil pozice a vliv odpůrců kapitalismu. Kde tomu imperialismus nemohl zabránit silou, otevřel se mnohdy prostor až k socialistickým přeměnám. Až studená válka zmařila jasnou orientaci komunistického hnutí na socialismus cestou všestranného prohlubování demokracie - na hluboké demokratické přeměny, ústící organicky až v socialismus. Rozpoutala ji reakce, nejvíc zaskočená právě schopností levice triumfovat demokratickými prostředky. Navázat na tyto tradice, shodli se účastníci konference, a dále je rozvinout v nových podmínkách je rozhodujícím požadavkem dneška.

Druhá část konference byla věnována aktuálním otázkám bezpečnostní a obranné politiky v Evropě. Normy mezinárodního práva pro oblast mezinárodní bezpečnosti, přijaté na základě drastických zkušeností 1. a zejména 2. světové války, v zásadě přetrvaly i v období obvykle označovaném jako studená válka. Nadějným krokem pro Evropu byly výsledky Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě v roce 1975 a následné kroky, které vedly ke značnému snížení napětí, k postupnému zmenšení koncentrace ozbrojených sil a výzbroje a k dalším opatřením k posílení důvěry.

Zvrat nastal po rozsáhlých politických změnách ve střední a východní Evropě po roce 1989, které vedly k novému rozložení sil. Kroky v politické a vojenské oblasti rychle dospěly až k balkánským válkám, k agresi proti Jugoslávii, k obsáhlému použití vojenské síly bez souhlasu Rady bezpečnosti OSN i na jiných místech světa a ovlivnily eskalaci zbrojení. Aby se zvýšila bezpečnost nejen v Evropě, nelze nadále trpět porušování mezinárodního práva nikým a nikde. Naopak jeho roli je třeba posilovat zejména v těchto ohledech:

 • znovu potvrdit a důsledně dodržovat závazky nepoužití síly, řešení sporů mírovými prostředky, všestranného rozvoje spolupráce mezi státy v duchu charty OSN a závěrečného aktu KBSE,
 • vyvodit závěry ze skutečnosti, že významným bezpečnostním rizikem jsou obrovské rozdíly mezi bohatými a chudými, které se stále zvětšují,
 • posilovat integrační prvky v bezpečnostní spolupráci s účastí evropských organizací, včetně Evropské unie, Společenství nezávislých států, Severské rady a dalších. Možnou cestou k posilování bezpečnosti a mírové spolupráci v Evropě je obnovení původního poslání OBSE, případně její efektivní propojení s Radou Evropy,
 • zakázat použití a výrobu zbraní hromadného ničení a zajistit jejich bezpodmínečnou likvidaci,
 • ukončit účast evropských států v politicko-vojenských seskupeních, zejména v NATO,
 • omezit konvenční zbrojení a likvidovat vojenské základny na cizím území. Vytvořit Evropskou agenturu pro odzbrojení a kontrolu zbrojení,
 • zvýšit účast občanů a jejich podíl na řešení otázek bezpečnosti.

Je nezbytné co nejdříve za spoluúčasti představitelů států, které mají výhrady k současnému mezinárodněpolitickému vývoji, společně se zástupci mírového a sociálního hnutí a široké veřejnosti čelit:

 • politice USA jako supervelmoci, která uskutečňuje své politické záměry na úkor ostatních,
 • nové strategické koncepci NATO z roku 1999,
 • takovému pojetí, kdy právo na sebeobranu přestává být obranou proti ozbrojenému útoku a naopak napomáhá nastolení režimů, které jsou loajální k agresorům,
 • povyšování hrozby terorismu, který svou podstatou i formou je především organizovanou kriminální činností a vhodnou záminkou záměrů kapitálu upevnit svou globální nadvládu,
 • vytváření koalic ochotných států k prosazování cizích zájmů,

Smlouvě o Ústavě pro Evropu, v níž Evropská unie potvrzuje třídní podtext svého vzniku a zakotvuje také militarizaci samotné Unie i jednotlivých členských států, včetně přijetí nebezpečné koncepce tzv. preventivních válek; v této souvislosti vyjádřili účastníci konference podporu francouzské levici, která má slibnou šanci zabránit ratifikaci tzv. euroústavy v referendu koncem května t. r.

Prosazení těchto záměrů může mít vyhlídky na úspěch jen za předpokladu, že na jejich podporu budou jednotně a důrazně vystupovat nejširší levicové, demokratické, protiimperialistické a protiválečné síly a budou žádat jejich uplatnění v politice vlád i mezinárodních organizací.

Mnozí z účastníků konference kriticky upozornili na sílící projevy politiky vměšování zahraničních kapitálových a mocenských center, jež pod hesly rozvoje demokracie , obrany lidských práv apod. usilují o nastolení poměrů a politických garnitur, jež s rozvojem demokracie nemají nic společného a mnohdy jsou s ním v příkrém rozporu.

Účastníci konference shodně ocenili velice otevřenou a demokratickou atmosféru pražského setkání, jež spolu se shodou v základních otázkách vyjádřilo i existující názorové rozdíly v přátelském a konstruktivním ovzduší.

Praha, 24. dubna 2005


Související články:
(ČR - strany: KSČM)

Projev prezidenta Miloąe Zemana na X. sjezdu KSČM (23.04.2018)
Hodnocení procesů uvnitř KSČM (04.11.2017)
Za Mílou Ransdorfem (23.01.2016)
Co se čeká od KSČM (28.11.2013)
Doba vyžaduje nové spojenectví práce a solidarity (11.11.2010)
Zákaz Dělnické strany - první krok k zákazu KSČM? (19.02.2010)
Jasnější pravidla lobbismu! (30.09.2009)
Důsledek pseudolevičáctví (21.06.2009)
Mladým komsomolcům (21.06.2009)
Vojto, měl jsem tě rád (19.06.2009)
Stalinisté měli v Lidicích vlajky schované, komunisté to prý nevěděli (18.06.2009)
Ke komunistům přišli i odboráři (03.05.2009)
Před sjezdem a po něm (21.05.2008)
KSČM: cesta k vyhasínání (21.05.2008)
Filip odepsal Grebeníčkovi (16.05.2008)
Haló noviny se ptaly kandidátů na funkci předsedy ÚV KSČM (16.05.2008)
V KSČM se před sjezdem ozvalo volání po únoru 1948 (28.04.2008)
Výzva delegátům VII. sjezdu KSČM a všem komunistům (21.04.2008)
Znovu o úloze komunistické strany (21.04.2008)
Ještě jedno výročí (28.03.2008)
USNESENÍ ustavujícího sjezdu Komunistické strany Čech a Moravy (28.03.2008)
Programové prohlášení KSČM (28.03.2008)
STANOVISKO k událostem po přijetí ústavního zákona o změně názvu ČSSR (28.03.2008)
Postavení, úloha, a vymezení působnosti Komunistické strany Čech a Moravy a jejích orgánů (28.03.2008)
Funkcionáři nově ustavené KSČM (28.03.2008)
Zpráva ÚV KSČ ustavujícímu sjezdu KS Čech a Moravy (28.03.2008)
Anti-Vejr aneb Proč nemám rád KSM (25.03.2008)
O současné politice komunistické strany (25.03.2008)
Jaká že to u některých rozhodují hlediska? (17.03.2008)
U mnohých často rozhodují úplně jiná hlediska (17.03.2008)
Dvě stovky komunistů demonstrovaly v Praze proti vládě (25.02.2008)
Je oportunismus to, že nejdeme na barikády? (17.12.2007)
Různé názory mohou existovat, není to nic neobvyklého (16.11.2007)
KSČM kritizuje Filipa a Dolejše (08.11.2007)
Socialismus V 21. století (04.11.2007)
Socialismus a poctivost (04.11.2007)
Životaschopné koncepty pro budoucnost (26.10.2007)
Dialektika kontinuity a diskontinuity (19.10.2007)
Trocha teorie nikoho nezabije (13.10.2007)
Je schopná KSČM modernizovat sebe samu? (10.10.2007)
Jsme stranou, která má na mysli zájmy pracujících a občanů (10.10.2007)
Který kandidát je pro KSČM přijatelný (07.10.2007)
O čem diskutovat a přemýšlet před sjezdem KSČM? (18.07.2007)
Média KSČM - ke středu semknout (03.07.2007)
Dosavadními přístupy nepřesvědčíme (04.06.2007)
Prohlášení RR RF ke stupňujícím se útokům vedených „z leva“ proti bolševickým publicistům (04.06.2007)
Proč jim tolik lidí věřilo a věří (11.05.2007)
Komunisté jsou skutečně nebezpeční (05.05.2007)
KSČM – partner, nebo kuriozita? (27.04.2007)
KSČM - partner, nebo kuriozita? (24.04.2007)
Zemřel Ladislav Adamec (17.04.2007)
Adamec mnohé pochopil (17.04.2007)
Musíme být schopni reagovat na dynamiku měnícího se světa (28.03.2007)
Několik poznámek k vnitrostranické diskusi (23.03.2007)
Budoucnost KSČM (13.03.2007)
O Lenina tolik nejde (12.03.2007)
Modernizace Leninem (07.03.2007)
Co nás čeká a o čem se musíme poradit (01.03.2007)
Vystoupení na 13. zasedání ÚV KSČM (26.02.2007)
Hrubá chyba (29.01.2007)
KSČM: vláda levého středu, nebo všech (12.11.2006)
Zákeřný směr úmyslně oslabující komunistické hnutí (06.04.2006)
Jsem komunistou navzdory tomu (27.03.2006)
Miroslava Moučková se stala členkou Rady ČTK (22.03.2006)
V. Filip: Nevidím důvod k obavám (25.02.2006)
Dopis Miroslava Grebeníčka předsedovi ÚV KSČM Vojtěchu Filipovi (24.02.2006)
Pražský lídr komunistů Beneš varuje před spory (21.02.2006)
Televizní interview s Vojtěchem Filipem (21.02.2006)
Tisková zpráva z XXII. sjezdu KSČ-ČSSP (12.02.2006)
Dopis VV ÚV KSČM (10.02.2006)
Jasné a nejasné (17.01.2006)
Alternativní konference komunistických stran v Aténách (23.11.2005)
Za Mirkem Grebeníčkem (03.10.2005)
Projev na 7. zasedání ÚV KSČM (01.10.2005)
Prohlášení ÚV KSČM (01.10.2005)
Grebeníček: v době předvolební kampaně jsem pro KSČM přítěž (01.10.2005)
S minulostí jsme se vyrovnali, postoj k NATO nezměníme (01.10.2005)
Evropeizace a pragmatizace rudé strany (30.09.2005)
O komunistech pravých a nepravých (27.09.2005)
Přejít od zástupných problémů k podstatným - zamyšlení nad sjezdem SEL (23.09.2005)
Církev nad levicí (17.09.2005)
Sekretariát ÚV KSČM není spolkem příživníků (16.09.2005)
O mou funkci má zájem sedm zájmových skupin (16.09.2005)
Stanovisko VV OV KSČM v České Lípě (15.09.2005)
Čeká nás levicový příliv? (15.09.2005)
Grebeníček už těžko může vzít své slovo zpátky (14.09.2005)
Kdo ještě potřebuje v čele smečky samce Alfa? (14.09.2005)
Grebeníčkovi vždycky chyběla sebereflexe (13.09.2005)
Alfa samec to asi pochopil (13.09.2005)
Problémy samce Alfa: Za všechno může Klimša (13.09.2005)
Grebeníček nabídl funkci šéfa KSČM (12.09.2005)
Nesmíme promarnit nabízené šance, rozmělňovat náš vliv (12.09.2005)
Grebeníček si testuje podporu řečmi o odchodu (12.09.2005)
Grebeníček chce odejít z čela KSČM (12.09.2005)
Grebeníček: Trvá zájem KSČM o plné členství v SEL (10.09.2005)
Útok rudých ještěrů (02.09.2005)
Nekličkujme před problémy (02.09.2005)
Nedemokratické praktiky komunisté už nejednou odmítli (02.09.2005)
Manipulace nemající obdoby (28.08.2005)
Nekličkujme ve věci stalinismu (27.08.2005)
Co dlužíme (nejen) českým komunistům (21.07.2005)
Rozhovor Václava Moravce s Jiřím Dolejšem (01.07.2005)
KSČM v žádném ghettu není (24.06.2005)
Komunisté se aktivizují, počítají až s třiceti procenty (02.06.2005)
Omluva - důvod k zamyšlení (31.05.2005)
Je třeba jasnou identitu a větší iniciativu (23.05.2005)
Měli bychom se znovu omluvit (21.05.2005)
Žluč na jazyku - hlava plná ještěrů (07.05.2005)
Projev na oslavě Svátku práce na Letné (01.05.2005)
Grebeníček o 1. máji nenašel na současném Česku nic dobrého (01.05.2005)
Mýty o KSČM (15.04.2005)
Čerti rudě malovaní (06.04.2005)
Pro KSČM je Kraus bližší Klause (31.03.2005)
Jak vysoká je pro KSČM cena za ztrátu panenství? (31.03.2005)
Ujasněme si pojmy (17.02.2005)
Věnujme se věcné diskusi, ne levicovému hašteření (08.01.2005)
Ten říká to, ten zas tohle a dohromady neříkají nic (07.01.2005)
Dolejš: Haló noviny nepovažuji za komunistické (03.01.2005)
Ke Gottwaldovi jen na kulatiny (14.12.2004)
V okolí šéfa KSČM dál velebí Gottwalda (07.12.2004)
Co kdo řekl/neřekl/ napsal/nenapsal/ o 4. zasedání ÚV KSČM (07.12.2004)
Pražští komunisté hájili Gottwalda a politické procesy (06.12.2004)
Dělník na levici (13.11.2004)
KSČM a její vztah k vlastní minulosti (31.10.2004)
Tisková zpráva SDS 040519 (19.05.2004)
V ČR se tvoří prostor pro silnou socialistickou stranu (19.05.2004)
KSČM na počátku 21.století (14.05.2004)
Stanovisko předsednictva CV SDS ke spolupráci s KSČM (11.03.2004)
Sozialismus oder Tod (22.02.2004)
Paďouři a bojovníci (13.07.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1771 (1771 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1355 (1355 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1382 (1382 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
891 (891 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1521 (1521 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1316 (1316 hl.)
Prohnilý humanismus !!
896 (896 hl.)

Celkem hlasovalo: 9132


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.