logo SDS
Dnešní datum: 30. 11. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 9
Prům. 8.5
21 denni
Max. 604
Prům. 343.8

Nyní si čte web : 60 uživ.

09. Stalo se v minulosti

* Programové prohlášení KSČM

Vydáno dne 28. 03. 2008 (6734 přečtení)

Materiál, přijatý ustavujícím sjezdem KSČM 31. 3. 1990

Vytvoření Komunistické strany Čech a Moravy je součástí hlubokého přerodu, kterým v současnosti prochází Komunistická strana Československa.
Programové prohlášení, které předkládáme, vychází z názorů těch komunistů, kteří už dlouho požadovali provedení hlubokých společenských změn. Staré vedení strany však nebylo schopné tyto změny realizovat.
Přeměny, které u nás probíhají, jsou součástí dalekosáhlých procesů, zasahujících celou Evropu a svět. Skutečný vliv ve společnosti, procházející tak hlubokými a zásadními změnami, si zachovají jen ty politické strany a hnutí, která na tyto změny dokáží reagovat, dokáží se jim ve své činnosti přizpůsobit a v jejich rámci aktivně spolupůsobit.
Takovou politickou silou chce být Komunistická strana Čech a Moravy, která je součástí jednotné Komunistické strany Československa. V Čechách, na Moravě a ve Slezsku chceme působit v rámci celého národního politického spektra, podílet se na realizaci politiky národního porozumění, rozvoji demokracie, humánní společnosti v právním státě.
Za základ naší politiky považujeme vědecké poznání, otevřený a rovnoprávný dialog, demokratickou pluralitu, politickou soutěž všech vzájemně se respektujících konstruktivních sil ve společnosti. Jednou provždy odmítáme snahy po dosažení monopolu politické moci.
Budeme usilovat o demokratický socialismus, který pro nás představuje spojení odvěkých ideálů humanity, sociální spravedlnosti a životních jistot pracujících s principy svobody jednotlivce a pluralitní demokracie. Demokratický socialismus jako souhrn pokrokových civilizačních hodnot spojujeme rovněž s požadavkem vytvoření harmonického vztahu člověka a přírody.
Svoji politickou tvář zakládáme na Marxově humanistickém poselství a jeho metodologickém odkazu a na veškerém pokrokovém duchovním bohatství lidstva. Současně však chápeme, že tyto zdroje nejsou neměnné a jednou provždy dané, zeje třeba s nimi tvůrčím způsobem pracovat.Chceme přispět k překonání historického a tragického rozkolu komunistického a socialistického hnutí, zařadit se do spektra levicových sil jako jeho součást.
Naše země stojí před úkolem vyrovnat se s neblahým dědictvím minulosti a povznést se mezi nejvyspělejší státy světa. K úspěšnému naplnění tohoto úkolu chce přispět i naše strana. Zájmy lidu pro nás znamenají víc než zájmy úzce stranické.
Komunistická strana Čech a Moravy je stranou práce, je stranou těch, kteří svou každodenní prací vytvořili a dále rozmnožují materiální i duchovní bohatství společnosti nebo se pro to připravují. Prosazuje a obhajuje jejich zájmy proti jakýmkoli formám a podobám omezování lidských práv a svobod, snižování či potlačování sociálních jistot a možností rozvoje osobnosti každého občana.
Komunistická strana Čech a Moravy proto respektuje různorodost a zvláštnosti politických i společenských zájmů svých členů. Vytvoříme prostor pro svobodné vyjadřování názorů každého komunisty, prostor pro názorový pluralismus umožňující uvnitř strany existenci různých myšlenkových proudů a platforem. Potřebná jednota postupu v základních otázkách může být dosažena pouze demokratickou cestou při zajištění práva menšiny na veřejnou obhajobu svého názoru.
Politika Komunistické strany Čech a Moravy je záležitostí všech jejích členů, stranické orgány mají za úkol práci a činnost strany koordinovat, organizačně zajišťovat, v žádném případě ji však nesmějí a nebudou direktivně určovat.
Naše programové cíle se v základních otázkách podstatně neliší od cílů jiných pokrokových, demokratických stran a hnutí. I přes odlišný názor na přístup k některým formám a prostředkům dosažení těchto cílů máme zájem na konstruktivní spolupráci. Vycházíme přitom z názoru, že nezbytnou součástí demokratické pluralitní společnosti nejsou jen politické strany a hnutí, ale i společenské a zájmové organizace, jejichž smyslem je obhajoba oprávněných potřeb a požadavků konkrétních sociálních či zájmových skupin.
Jednotný, samostatný a suverénní československý stát pokládáme za základ dalšího úspěšného rozvoje naší společnosti. Společný zájem a starost o lepší budoucnost naší země zakládáme na rovnoprávných vztazích českého a slovenského národa, na činorodém vlastenectví a respektování zájmů a práv všech národností. Podporujeme důslednou fe-derativní výstavbu našeho státu, která poskytne stejnou příležitost k uplatnění národů a národností.
Je nezbytné, aby se naše země otevřela světu a Evropě, ale v žádném případě ne za cenu politické či hospodářské závislosti, ztráty či ohrožení své suverenity a svébytnosti.
Osud Československa byl vždy úzce spjat s osudy celé Evropy, s procesy, které v ní probíhaly. Nevracíme se do Evropy, její součástí jsme vždy byli. Zaplatili jsme však v minulosti nejednou krutou daň selhání evropské i naší demokracie, zejména světovládným či velmocenským ambicím a diktátu ze Západu i z Východu.
Proto je pro naši zemi v současné době tak aktuální a závažná otázka sjednocení Německa. Uznáváme a respektujeme právo německého národa na sebeurčení a společnou budoucnost. Budeme podporovat vytváření vztahů dobré sousedské spolupráce, nezatěžované minulostí. Jako bezprostřední soused Německa však požadujeme nezbytné mezinárodní záruky, týkající se zejména zachování dosavadních hranic, a plné respektování bezpečnostních, hospodářských i kulturních zájmů našeho obyvatelstva.
Úspěšný rozvoj společnosti spojujeme s moderní, státem regulovanou tržní ekonomikou, která zabezpečí zlepšování životních a pracovních podmínek lidí a zastaví zhoršování ekologické situace naší země. Efektivní tržní hospodářství v demokratické a sociálně spravedlivé společnosti vyžaduje rovněž širokou účast pracujících na řízení včetně samosprávy, jejich odpovídající podíl na zisku a případně i majetku hospodářských organizací, v nichž pracují.
Podporujeme rovnoprávnost různých forem vlastnictví a podnikání, jejích součinnost a zdravé soutěžení. Jsme pro účast zahraničního kapitálu na rozvoji naší ekonomiky, odmítáme však výprodej našeho národního bohatství do zahraničí.
Svou politickou činností se budeme zasazovat o to, aby veřejné mínění podpořilo uskutečňování ekonomické reformy. Budeme však usilovat o to, aby koncepce reformy, kterou vláda předloží, byla demokraticky ve společnosti posouzena a její průběh se uskutečňoval pod kontrolou veřejnosti. Tvrdých sociálních dopadů, které se nevyhnutelně s přechodem k tržnímu hospodářství objeví, nehodláme využívat k laciným politickým ziskům. Tyto dopady však musí být minimalizovány, zejména pokud jde o sociálně slabé vrstvy, to je mladé lidi vstupující do života, důchodce a zdravotně postižené občany.
Jsme toho názoru, že v Čechách, na Moravě a ve Slezsku je třeba zásadní a rozsáhlé obnovy a modernizace fyzicky i morálně zastaralých výrobních fondů, zvláště s ohledem na kvalifikovanost, odbornost a tvůrčí schopnosti pracujících v českých zemích.
Nezbytnost této obnovy si vyžaduje urychlené řešení zejména v souvislosti s životním prostředím v českých zemích.Jejich rozhodujících průmyslových aglomerací se současné ekologické problémy dotýkají zvlášť naléhavě.
Zasazujeme se za to, aby byla důsledně a uspokojivě vyřešena otázka vzájemného vztahu Čech, Moravy a Slezska v českém státě v souladu s jejich historickými a kulturními tradicemi. Za významný moment v tomto směru pokládáme dosažení skutečné a ekonomicky podložené samosprávy obcí, měst a regionů. Jsme pro vypracování takového systému, který zabrání možnému zneužívání centrální moci při rozhodování o otázkách, jež se konkrétně a bezprostředně dotýkají lidí v obcích, místech a územních celcích. Závažná rozhodnutí, která se dotýkají lidí, by měla být přijímána na základě místních referend apod.
Doporučujeme, aby rovnoprávné postavení Moravy a Slezska v rámci České republiky bylo zdůrazněno přesunutím některých ústředních orgánů a institucí do nejvýznamnějších moravských a slezských měst.
Za zvlášť naléhavé považujeme řešení celkové zanedbanosti pohraničních území Čech, Moravy a Slezska. Chceme, aby se tato území stala místem mnohostranné spolupráce s našimi sousedy, oblastmi hospodářské prosperity a živého, vzájemně výhodného turistického ruchu.
Usilujeme o sociální spravedlnost pro každého. Spojujeme ji s životní úrovní závislou na skutečných výsledcích prá-ce na straně jedné a se státem garantovanými důstojnými sociálními zárukami na straně druhé. Sociální spravedlnost přitom chápeme nejen jako snahu o zachování sociálních jistot stanovených na základě odpovídajícího životního minima, ale především jako plnou možnost uplatnění těch, kteří chtějí svými znalostmi a schopnostmi prospět společné věci.Zasazujeme se zejména o odpovídající sociální zabezpečení důchodců, mladých lidí i dalších sociálně slabších skupin. Současně si klademe za cíl podporovat a prosazovat taková opatření, která umožní zmírňovat vznikající ostré sociální a majetkové rozdíly ve společnosti. Podporujeme myšlenku zásadní reformy daňového systému s progresivním zdaněním vysokých příjmů, která na jedné straně povzbudí i žádoucí podnikatelskou aktivitu v naší ekonomice a na druhé straně vytvoří i nezbytné podmínky pro život sociálně slabších skupin obyvatelstva, zvláště pro dobrou a všestranně zajištěnou výchovu dětí.
Kvalitní a všem dostupné vzdělání považujeme za zásadní předpoklad výkonné ekonomiky a celkového rozkvětu Čech, Moravy a Slezska.
Budeme prosazovat ústavní zakotvení práva na všeobecně dostupnou bezplatnou a kvalitní léčebně preventivní péči a odpovídající možnosti rekreace a odpočinku po práci a studiu.V návaznosti na kulturní, sportovní a tělovýchovné tradice Čech, Moravy a Slezska a hodnotné využití volného času lidí rozhodně nesouhlasíme se snižováním státních dotací do těchto významných oblastí života společnosti. Každý musí mít možnost přístupu k zájmovým a pohybovým aktivitám, které jsou nezbytným předpokladem upevnění jeho zdraví, obnovy sil, kulturního a duševního rozvoje.
Komunistická strana Čech a Moravy nechce a nebude přicházet jen s požadavky, ale zejména s projekty a návrhy vůči státním orgánům, společenským zájmovým organizacím. Svůj hlavní cíl vidíme v odpovědném a aktivním podílu strany na realizaci všeho, co prospěje lidu této země, rozvoji České republiky, společného československého státu.

Související články:
(ČR - strany: KSČM)

Projev prezidenta Miloąe Zemana na X. sjezdu KSČM (23.04.2018)
Hodnocení procesů uvnitř KSČM (04.11.2017)
Za Mílou Ransdorfem (23.01.2016)
Co se čeká od KSČM (28.11.2013)
Doba vyžaduje nové spojenectví práce a solidarity (11.11.2010)
Zákaz Dělnické strany - první krok k zákazu KSČM? (19.02.2010)
Jasnější pravidla lobbismu! (30.09.2009)
Důsledek pseudolevičáctví (21.06.2009)
Mladým komsomolcům (21.06.2009)
Vojto, měl jsem tě rád (19.06.2009)
Stalinisté měli v Lidicích vlajky schované, komunisté to prý nevěděli (18.06.2009)
Ke komunistům přišli i odboráři (03.05.2009)
Před sjezdem a po něm (21.05.2008)
KSČM: cesta k vyhasínání (21.05.2008)
Filip odepsal Grebeníčkovi (16.05.2008)
Haló noviny se ptaly kandidátů na funkci předsedy ÚV KSČM (16.05.2008)
V KSČM se před sjezdem ozvalo volání po únoru 1948 (28.04.2008)
Výzva delegátům VII. sjezdu KSČM a všem komunistům (21.04.2008)
Znovu o úloze komunistické strany (21.04.2008)
Ještě jedno výročí (28.03.2008)
USNESENÍ ustavujícího sjezdu Komunistické strany Čech a Moravy (28.03.2008)
STANOVISKO k událostem po přijetí ústavního zákona o změně názvu ČSSR (28.03.2008)
Postavení, úloha, a vymezení působnosti Komunistické strany Čech a Moravy a jejích orgánů (28.03.2008)
Funkcionáři nově ustavené KSČM (28.03.2008)
Zpráva ÚV KSČ ustavujícímu sjezdu KS Čech a Moravy (28.03.2008)
Anti-Vejr aneb Proč nemám rád KSM (25.03.2008)
O současné politice komunistické strany (25.03.2008)
Jaká že to u některých rozhodují hlediska? (17.03.2008)
U mnohých často rozhodují úplně jiná hlediska (17.03.2008)
Dvě stovky komunistů demonstrovaly v Praze proti vládě (25.02.2008)
Je oportunismus to, že nejdeme na barikády? (17.12.2007)
Různé názory mohou existovat, není to nic neobvyklého (16.11.2007)
KSČM kritizuje Filipa a Dolejše (08.11.2007)
Socialismus V 21. století (04.11.2007)
Socialismus a poctivost (04.11.2007)
Životaschopné koncepty pro budoucnost (26.10.2007)
Dialektika kontinuity a diskontinuity (19.10.2007)
Trocha teorie nikoho nezabije (13.10.2007)
Je schopná KSČM modernizovat sebe samu? (10.10.2007)
Jsme stranou, která má na mysli zájmy pracujících a občanů (10.10.2007)
Který kandidát je pro KSČM přijatelný (07.10.2007)
O čem diskutovat a přemýšlet před sjezdem KSČM? (18.07.2007)
Média KSČM - ke středu semknout (03.07.2007)
Dosavadními přístupy nepřesvědčíme (04.06.2007)
Prohlášení RR RF ke stupňujícím se útokům vedených „z leva“ proti bolševickým publicistům (04.06.2007)
Proč jim tolik lidí věřilo a věří (11.05.2007)
Komunisté jsou skutečně nebezpeční (05.05.2007)
KSČM – partner, nebo kuriozita? (27.04.2007)
KSČM - partner, nebo kuriozita? (24.04.2007)
Zemřel Ladislav Adamec (17.04.2007)
Adamec mnohé pochopil (17.04.2007)
Musíme být schopni reagovat na dynamiku měnícího se světa (28.03.2007)
Několik poznámek k vnitrostranické diskusi (23.03.2007)
Budoucnost KSČM (13.03.2007)
O Lenina tolik nejde (12.03.2007)
Modernizace Leninem (07.03.2007)
Co nás čeká a o čem se musíme poradit (01.03.2007)
Vystoupení na 13. zasedání ÚV KSČM (26.02.2007)
Hrubá chyba (29.01.2007)
KSČM: vláda levého středu, nebo všech (12.11.2006)
Zákeřný směr úmyslně oslabující komunistické hnutí (06.04.2006)
Jsem komunistou navzdory tomu (27.03.2006)
Miroslava Moučková se stala členkou Rady ČTK (22.03.2006)
V. Filip: Nevidím důvod k obavám (25.02.2006)
Dopis Miroslava Grebeníčka předsedovi ÚV KSČM Vojtěchu Filipovi (24.02.2006)
Pražský lídr komunistů Beneš varuje před spory (21.02.2006)
Televizní interview s Vojtěchem Filipem (21.02.2006)
Tisková zpráva z XXII. sjezdu KSČ-ČSSP (12.02.2006)
Dopis VV ÚV KSČM (10.02.2006)
Jasné a nejasné (17.01.2006)
Alternativní konference komunistických stran v Aténách (23.11.2005)
Za Mirkem Grebeníčkem (03.10.2005)
Projev na 7. zasedání ÚV KSČM (01.10.2005)
Prohlášení ÚV KSČM (01.10.2005)
Grebeníček: v době předvolební kampaně jsem pro KSČM přítěž (01.10.2005)
S minulostí jsme se vyrovnali, postoj k NATO nezměníme (01.10.2005)
Evropeizace a pragmatizace rudé strany (30.09.2005)
O komunistech pravých a nepravých (27.09.2005)
Přejít od zástupných problémů k podstatným - zamyšlení nad sjezdem SEL (23.09.2005)
Církev nad levicí (17.09.2005)
Sekretariát ÚV KSČM není spolkem příživníků (16.09.2005)
O mou funkci má zájem sedm zájmových skupin (16.09.2005)
Stanovisko VV OV KSČM v České Lípě (15.09.2005)
Čeká nás levicový příliv? (15.09.2005)
Grebeníček už těžko může vzít své slovo zpátky (14.09.2005)
Kdo ještě potřebuje v čele smečky samce Alfa? (14.09.2005)
Grebeníčkovi vždycky chyběla sebereflexe (13.09.2005)
Alfa samec to asi pochopil (13.09.2005)
Problémy samce Alfa: Za všechno může Klimša (13.09.2005)
Grebeníček nabídl funkci šéfa KSČM (12.09.2005)
Nesmíme promarnit nabízené šance, rozmělňovat náš vliv (12.09.2005)
Grebeníček si testuje podporu řečmi o odchodu (12.09.2005)
Grebeníček chce odejít z čela KSČM (12.09.2005)
Grebeníček: Trvá zájem KSČM o plné členství v SEL (10.09.2005)
Útok rudých ještěrů (02.09.2005)
Nekličkujme před problémy (02.09.2005)
Nedemokratické praktiky komunisté už nejednou odmítli (02.09.2005)
Manipulace nemající obdoby (28.08.2005)
Nekličkujme ve věci stalinismu (27.08.2005)
Co dlužíme (nejen) českým komunistům (21.07.2005)
Rozhovor Václava Moravce s Jiřím Dolejšem (01.07.2005)
KSČM v žádném ghettu není (24.06.2005)
Komunisté se aktivizují, počítají až s třiceti procenty (02.06.2005)
Omluva - důvod k zamyšlení (31.05.2005)
Je třeba jasnou identitu a větší iniciativu (23.05.2005)
Měli bychom se znovu omluvit (21.05.2005)
Žluč na jazyku - hlava plná ještěrů (07.05.2005)
Projev na oslavě Svátku práce na Letné (01.05.2005)
Grebeníček o 1. máji nenašel na současném Česku nic dobrého (01.05.2005)
Tisková zpráva KSČM 24. 4. 05 (24.04.2005)
Mýty o KSČM (15.04.2005)
Čerti rudě malovaní (06.04.2005)
Pro KSČM je Kraus bližší Klause (31.03.2005)
Jak vysoká je pro KSČM cena za ztrátu panenství? (31.03.2005)
Ujasněme si pojmy (17.02.2005)
Věnujme se věcné diskusi, ne levicovému hašteření (08.01.2005)
Ten říká to, ten zas tohle a dohromady neříkají nic (07.01.2005)
Dolejš: Haló noviny nepovažuji za komunistické (03.01.2005)
Ke Gottwaldovi jen na kulatiny (14.12.2004)
V okolí šéfa KSČM dál velebí Gottwalda (07.12.2004)
Co kdo řekl/neřekl/ napsal/nenapsal/ o 4. zasedání ÚV KSČM (07.12.2004)
Pražští komunisté hájili Gottwalda a politické procesy (06.12.2004)
Dělník na levici (13.11.2004)
KSČM a její vztah k vlastní minulosti (31.10.2004)
Tisková zpráva SDS 040519 (19.05.2004)
V ČR se tvoří prostor pro silnou socialistickou stranu (19.05.2004)
KSČM na počátku 21.století (14.05.2004)
Stanovisko předsednictva CV SDS ke spolupráci s KSČM (11.03.2004)
Sozialismus oder Tod (22.02.2004)
Paďouři a bojovníci (13.07.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1880 (1880 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1433 (1433 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1484 (1484 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
964 (964 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1433 (1433 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9747


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.