OTÁZKA SOCIÁLNÍ
Základy marxismu filosofické a sociologické

T. G. Masaryk

Laskavý čtenář se bude na tomto místě seznamovat s významným dílem Tomáše Garrigue Masaryka, tak jak bylo vydáno nakladatelstvím ČIN v roce 1947 (šesté vydání - čtvrté české).  Prosíme o shovívavost, práce je to rozsáhlá, a tak budeme postupovat výběrem jednotlivých paragrafů díla a postupným doplňováním literárních odkazů. Paragrafy zveřejněné dočasně bez odkazů jsou označeny znakem @.

Upoutávka na přebalu

OBSAH PRVNÍHO SVAZKU

Předmluva k prvnímu českému vydání

Předmluva k německému vydání

Předmluva k zvláštnímu ruskému vydání páté části Otázky sociální

Předmluva vydavatelova k druhému českému vydání

Část první
ÚVOD

Kapitola první: Úkol těchto studií. Pomůcky literární

Oddíl A: Rozsah a methoda těchto studií

 1. Otázka sociální: socialism a marxism
 2. Vymezení pojmu marxism. Marx a Engels. Marxisté novější
 3. Rozsah a methoda těchto studií

Oddíl B: Literární pomůcky k studiu marxismu (theoretického)

 1. Spisy Marxovy, Engelsovy, Lassallovy a jiných socialistických theoretiků. Spisovatelé o socialismu nesocialističtí a některé pomůcky literární (zatím k fr. marxistům)
      Socialisté
          Spisy Karla Marxe
          Spisy Friedricha Engelse
          Spisy Ferdinanda Lassalla
          Jiní němečtí socialisté
          Anglická a americká literatura socialistická
          Francouzští marxisté
          Italská literatura socialistická
          Holanďané
          Slovanští socialisté
          Vědecké a literární časopisy marxistické
      Anarchistická kritika marxismu
      Nesocialisté
      Sociologie
      Socialism křesťanský
          Evangelický
          Katolický
          Pravoslavný
      Publikace národohospodářské a státovědecké
          Soustavné spisy národohospodářské
          Příručky národohospodářské a státovědecké
      Encyklopedie socialismu od autorů socialistických
      Bibliografie socialismu

Část druhá
MATERIALISM HISTORICKÝ

Kapitola druhá: Marxova-Engelsova noetika a metafysika: materialism positivistický

Oddíl A: Marxův vývoj vědecký a filosofický

 1. Vývoj evropského myšlení po francouzské revoluci. Filosofie se stává politicko-sociální a vědeckou (positivistickou). Marx a Engels pod vlivem nové filosofie německé; francouzské a anglické
 2. Marx a Engels přicházejí Feuerbachem od heglovství k positivismu. Marx a Feuerbach
 3. Marxův vývoj od německé filosofie k socialismu. Marx filosofem podstatně německým. Německá filosofie méně ideologická než Marx soudí.
 4. Marx a Hegel. Marxův historism heglovský stává se Feuerbachovým vlivem materialistickým: materialism historický

Oddíl B: Marxův historism: Dialektika materialistická

 1. Marx přetvořuje Heglovu dialektiku materialisticky
 2. Marxism a darwinism: Marxova dialektika a moderní evolucionism

Oddíl C: Marxův materialism positivistický

 1. Marxův a Engelsův výklad materialismu
 2. Marxův a Engelsův nekritický objektivism a vulgární materialism. Jejich dogmatism
 3. Marxův a Engelsův positivism. Positivní věda proti metafysice a ideologii
 4. Positivistické učení o anthropomorfismu. Mythus a kritika: Ideologie
 5. Jak Engels vymezuje filosofii. Logika a dialektika.
 6. Marxova a Engelsova soustava věd. Problém klasifikace a organisace věd, logicky a sociálně
 7. Engels liší zvláštní obor věd historických. Marxův a Engelsův upřílišený historism. Realism proti historismu
 8. Marx a Engels jako sociologové. Socialism a sociologie
 9. Marxistický naturalism: socialism a přírodověda. Demokratičnost a revolučnost přírodovědy
 10. Socialistická popularisace vědy. Dělnictvo a filosofie. Theorie a praxe. Praxe revoluční
 11. Objektivism Marxův. Marxism reakcí proti subjektivistickému idealismu a romantismu. Marx, Feuerbach, Schopenhauer. Socialistická nálada
 12. Zatímní celkový úsudek o filosofii Marxově: marxism je eklektický. Nedostatek kritiky a organické synthese moderních filosofických prvků. Revoluční atheism

Oddíl D: Mladší marxisté proti materialismu

 1. Proti materialismu jsou Bax, Schmidt, Stern, Bernstein (Plechanov, Mehring). Návrat ke Kantovi?

Kapitola třetí: Materialism historický

Oddíl A: Marxistické výměry historického materialismu

 1. Název "materialism historický". Rozličné definice Marxovy
 2. Definice Engelsovy. Marx a Engels si v různých dobách odporují
 3. Mladší marxisté: Bax a Kautsky, Konrad Schmidt, Bernstein, Ernst, Cunow, Plechanov (Deville a jiní). Pokus systematického a nematerialistického vymezení historického materialismu
 4. Marxův materialism historický je positivistický, objektivistický historism a naturalistický ekonomism. Všemohoucí "poměry". Marxův ultrapositivistický amoralism. Marx a Engels se kolísají a nakonec uznávají také moralism
 5. Předběžná analyse "ekonomických poměrů": jejich smysl hospodářský a sociální
 1. Poměry výrobní (směnné, komunikační). Práce. Třídní boj
 2. "Člověk jest, co jí". Vliv chudoby a bohatství, fysiologický, mravní, intelektuální
 3. Tak zvané živočišné potřeby životní. "Primum vivere, dein philosophari." (Schopenhauer a Comte.)
 4. Podmanění přírody. Theorie a praxe
 5. Historický materialism a darwinism i evolucionism. Engels a Morgan
 1. Pozdější výklady marxistů omezují otázku na otázku po stupni ekonomického materialismu. Tím se nevyřizuje otázka hlavní: Jsou poměry ekonomické příčinou všeho kulturního života a jsou jen ony reální?

Oddíl B: Materialism historický úsilím o vědeckou historii: materialism ekonomický

 1. Materialism historický usiluje o historii přesně vědeckou
 2. Požadavek vědeckosti historie je oprávněný, ale Marx ho nesplňuje. Podstata historické methody. Historická fakta, ale také výklad jejich smyslu: historie a její poměr k filosofii a k sociologii. Historie materialistická nemožná. Marxův dějinný materialism - ideologický
 3. Marxův historism. Methodické vady historismu upřílišeného. Historism jako nekritický empirism. Co jsou vlastně dějiny? Historism jako logika fakt. Přítomnost jako obraz minulosti. Historism jako methodický a ethický diletantism
 4. Marx ani Engels materialismu historického nikde nedokázali. Ekonomické poměry nejsou k ideologii ve vztahu kausálním
 5. Tato kritika se zkouší na některých příkladech ekonomického výkladu historického
 6. Ekonomický materialism filosofickým a methodickým primitivismem: mnohost a složitost sociálních příčin vyžaduje přesné srovnávací methody.
 7. Marxova redukce všech sil sociálních a historických na hospodaření, ekonomický materialism, vede k prohlášení individuálního vědomí za ilusi. Psychologie - vědomí popírá ekonomický materialism
 8. Marx neprohloubil svůj ilusionism ani psychologicky ani sociologicky. Marx a Hegel. Každý ilusionism je zároveň desilusionismem: filosofie hledá smysl světa a života
 9. Všecky sociálně historické síly se nakonec redukují na tři základní duševní kategorie: na rozum, cit, chtění. Otázka primátu duševních činností. Schopenhauer, Comte, Kant a Hegel. Marx materialisuje Heglovu dialektiku a dochází tak k Schopenhaurovu primátu vůle. Která je vlastní duševní a historická hybná síla? Otázka spontánností. Do které míry jsme svobodni?

Oddíl C: K vývoji materialismu historického

 1. Resumé posavadní analyse materialismu historického. Vědecký socialism proti ekonomickému materialismu: ekonomika positivně vědecká není následkem hospodářského komunismu, nýbrž jeho předpokladem. Ideologie positivistická a "ideologická"? Znova problém anthropomorfismu
 2. Marxovo zdůvodnění historie jako exaktní vědy v souvislosti s vývojem novější sociologie a sociálních věd vůbec
 3. K vývoji ekonomického materialismu: Marx přijímá obecné mínění vědecké

Kapitola čtvrtá: Organisace třídní společnosti. Historické zákony a theorie vývoje

Oddíl A: Engelsovy »ženoucí síly sil ženoucích«: Třídní boj. Masa a individuum

 1. Engelsův výklad dvou (tří) velkých tříd a jejich ekonomického boje: ekonomické zájmy těchto tříd ženoucími silami moderní historie
 2. Společnost není organisována ve dvou (třech) třídách
 3. Neurčitost a neučleněnost pojmů: proletariát a buržoasie
 4. Také pojem třídního boje a boje vůbec je neurčitý. Společnost není organisována jen bojem
 5. Psychologie sil historických a zvláště "ženoucích sil sil ženoucích". Trojí motivy: psychologické a ekonomické qui pro quo
 6. Psychologie masy: ilusionism. Individualism a socialism: komunism není jen hospodářský, ale je také duchový (logický a ethický), ba přímo biologický. Komunism a materialistický naturalism
 7. Hlavní pravidla pro studium poměru individua k mase. Anthropomorfistické pojetí masy a společnosti. Je společnost organismem? Pochybená methoda sociologického organicismu. Otázka oprávněnosti celku - většiny - menšiny - individua. Marxism nerozřešil problém individualismu a kolektivismu (socialismu, obecného komunismu). Velké masy nejsou posledními ženoucími silami dějin
 8. Obecné vědomí se vyvíjí historicky: uvědomění dějinné
 9. Historická skizza nejdůležitějších názorů o poměru vědomí individuálního k vědomí kolektivnímu

Oddíl B: Historické zákony a theorie vývoje

 1. Marx a Engels vidí vědeckost historie v stanovení zákonů, speciálně zákonů přírodních
 2. Nejasnosti o tom, co znamená vědecký výklad. Jsou u Marxe obecné zákony vývoje?
 3. Marxova theorie vývoje podle zákona negace negace. Tento katastrofism není ve shodě s jeho evolucionismem
 4. Marx dává větší důraz na vývoj než na pokrok. Positivistický impasibilism. Měřítko pokroku
 5. Pokrok zároveň odkrokem
 6. Nejdůležitější stadia vývojová
 7. Pokroku přímočarého, hromadného a náhlého není. Je budoucí komunism stavem stacionárním?
 8. Jak vysvětluje Marx pokrok vůbec? Výklad pokroku musí být nejen sociologický, nýbrž také metafysický. Návrat ke Kantovi také metafysickou revisí materialismu?

Oddíl C: Sociální ideál a utopism. Svoboda vůle a historické zákony

 1. Strach marxistů před utopismem? Co je utopism?
 2. Názory Marxovy, Engelsovy a jiných marxistů o sociálním programu budoucnosti. Renardova věda o sociálním ideálu
 3. Sociálně historické předvídání a prorokování
 4. Toto předvídání neodstraňuje ethiku, vědomí a svědomí. Ethika a filosofie dějin
 5. Marxův a Engelsův skok do říše svobody: svoboda vůle. Sociální teleologie a sociální ideál
 6. Marxovo a Engelsovo zaměňování determinismu s fatalismem. "Poměry" a naturalistický objektivism vůbec

Část třetí
PODSTATA A VÝVOJ HOSPODÁŘSKÉ ORGANISACE SPOLEČNOSTI

Kapitola pátá: Boj tříd hospodářských

Oddíl A: Marxův obraz novodobého kapitalismu

 1. Úkol této části našich studií: konkrétnější vylíčení hospodářských tříd a jejich boje
 2. Marxova theorie hodnotní: statky vyvozují svou hodnotu z práce
 3. Směna. Nadhodnota a kapitál. Práce zbožím. Mzda. Účinky stroje a pokroku technického vůbec. Reservní armáda: poměrné přelidnění. Soustředění kapitálu. Ekonomický fetišism
 4. Vývoj kapitalistického velkoprůmyslu od tak zvané původní akumulace
 5. Trojí hlavní stadium vývoje hospodářského. Zákon negace negace žene kapitalism ke komunismu: expropriace expropriátorů
 6. Souhrnná formulace těchto názorů Marxových Engelsem

Oddíl B: Kritika Marxovy theorie nadhodnotní

 1. Marxův Kapitál theorií kapitalistického vykořisťování: Pojem nadhodnoty předmětem naší kritiky
 2. Hodnota se nedá vyložit jen prací. Důkazem rozpor mezí I. a III. svazkem Kapitálu. Nadpráce či konkurence? Nejdůležitější pokusy vysvětlit rozpor I. a III. svazku
 3. Do které míry si byl tohoto rozporu vědom Marx sám?
 4. Sociologické a filosofické chyby marxismu mstí se v učení ekonomickém. Vlastní vědecký charakter Kapitálu: nehotovost a kolísání
 5. Práce sama hodnoty netvoří. Bez kategorie užitku nedá se pojem hodnoty stanovit. Co tvoří hodnotu práce samé? Práce a pracovní síla
 6. Materialistický objektivism Marxovy theorie hodnotní. Marx proti elementu užitku, ježto ukazuje na motivy. Poptávka neslučitelná s ekonomickým materialismem. Psychofysické posouzení práce
 7. Poměr ethiky a ekonomiky. Egoism a altruism v životě hospodářském. Podstata a methoda ekonomiky.
 8. Marx o práci tělesné a duševní: Práce jednoduchá a složená. Ekonomický materialism nestačí. Hodnota práce se měří časem. Marxova theorie mzdy je s tím v odporu
 9. Pojem práce "společenské". Fetišism práce
 10. Dělba práce. Marxův ideál "absolutní disponibility". Materialism a primitivism je neschopen správně pochopit problém dělby a organisace práce
 11. Dělba práce základem tvoření tříd. Třídy majetkové a pracovní. Engelsův výklad vývoje tříd není jednotný
 12. Marxovo učení o koncentraci kapitálu je nesprávné: střední stav nemizí, jak učil Marx. III. svazek Kapitálu zase proti svazku I. Bernstein proti Marxovu katastrofismu, nadhodnotě a třídnímu boji
 13. Marxovský protiklad kapitalismu a proletarismu. Podstata moderního kapitalismu. Kapitalism není jedinou příčinou bídy. Celkový stav dělnictva vyvrací Marxovu theorii všeobecné dekadence. Nálada socialistická dekadentní není
 14. Marxova theorie dekadence vyvrací se daty populacionistiky. Marx proti Malthusovi a Lassallovi. Marx pro Darwina a proto také pro - Malthuse. A opět III. svazek Kapitálu proti svazku I
 15. Marx sám rozkládá své dvě hlavní třídy v jednotlivá individua
 16. Marx o obchodu. Moderní obchodník
 17. Otázka agrární. Marxovo učení o rentě a jeho theorie hodnotní
 18. O Marxových dějinách hospodaření
 19. Souhrnný úsudek O Marxově ekonomice. Význam Marxovy theorie hodnotní: nastává doba práce; Práce jako práce drobná. Demokratická práce proti aristokratickému sportu. Marxův a Engelsův revolucionism je ještě romanticky aristokratický. Nedostatečnost materialismu

Dodatek k §88: Přehled literatury o dějinách hospodářských
    Literatura o Anglii
    Dějiny národů ostatních
    Dějiny hospodaření všeobecné
    Dějiny zemědělství (a feudalismu)
    Dějiny (ruského) miru a zádruhy
    Dějiny řemesla
    Dějiny organisace městské
    Dějiny obchodu
    Dějiny komunikace
    Dějiny námořnictví
    Dějiny chudinství
    K soudobému stavu hospodářskému

OBSAH DRUHÉHO SVAZKU

Část třetí
PODSTATA A VÝVOJ HOSPODÁŘSKÉ ORGANISACE SPOLEČNOSTI
(pokračování)

Kapitola šestá: Vznik a vývoj civilisace: komunism

Oddíl A: Komunism budoucnosti

 1. Marxism je svou podstatou komunismem. Marxovy požadavky komunistické. Jeho stoupenci
 2. Komunism a materialism
 3. Marxovský komunism společenskou soustavou nejen hospodářskou, nýbrž také duchovou a kulturní vůbec
 4. Rozlišení pojmů: socialism, kolektivism, komunism. Stanovisko autorovo
 5. Kritika Marxovy komunistické soustavy. Domnělý protiklad komunismu a kapita1ismu. Pokud se komunism připravuje už nyní. Neurčitosti o principu rozdělení. Marx a Engels se nakonec komunismu vlastně vzdali

Oddíl B: Komunism prvotní. Vývoj rodiny a civilisace

 1. Marx a Platon: význam rodiny pro marxovský komunism. Engelsův spis o rodině (Engels a Morgan)
 2. Základní myšlenka Engelsovy knihy o rodině: společnost je původně organisována svazky rodinnými, nikoli poměry výrobními. Rozpor s historickým materialismem
 3. Engelsův výklad o jednotlivých stadiích vývoje rodiny a kultury
 4. Znova moralism proti amoralismu. Engelsův fetišism pokrevenství. Engelsovy názory o původních formách rodiny jsou nesprávné. Engelsova matriarchátu nikdy nebylo
 5. Podstata původního rodu (gens). Zřízení rodové není v protikladu k státu. Prvotní komunism negativní, ne positivnf. Tak zvaný agrární komunism doby nejstarší
 6. Engelsovo líčení rodového zřízení u národů evropských, zvláště u Germánů a Slovanů. Ruský mir a zadruga. Engels a slavjanofilové
 7. Barbarství a civilisace: civilisace degenerací a dekadencí
 8. Kritika Engelsových kulturních dějin a zvláště jeho theorie úpadku
 9. Co je vlastně Engelsův původní komunism: komunismu absolutního nikdy nebylo. Komunism pohlavní a rodinný jako základ komunismu hospodářského

Oddíl C: Otázka ženská: Volná láska

 1. Budoucí komunism má být také pohlavní. Engelsův výklad podstaty a vývoje monogamie. Rodina buržoasní a proletářská. Socialism a individuální láska pohlavní. Volná láska budoucnosti
 2. Engelsova dekadentní theorie lásky a její důvody; materialism. Dvojí typ dekadence - katolický a protestantský. Láska, ne láska volná!

Část čtvrtá
SOUSTAVY IDEOLOGICKÉ

Kapitola sedmá: Stát a právo

 1. Vývoj politického myšlení v Německu. Heglovská levice
 2. Marxovo učení o státě a jeho vývoj. Stát a buržoasie. Stát politický
 3. Engelsova státověda. Stát jako protiklad organisace rodové. Vývoj státu. Stát odumře
 4. Nauka historického materialismu o státu nedostatečná: podstata a význam státu. Stát a organisace hospodářská. Stát a církev. Stát a národnost. Marxův a Engelsův pojem "společnost". Anarchism a státní socialism. Bernstein contra Marx-Engels
 5. Vývoj moderního státu: organisace hospodářská a intelektuální stává se samostatnou. Stát a filosofie. Afilosofism a astatism (anarchism). Centralisace a autonomisace; autonomie funkční, nejen lokální
 6. Marxova a Engelsova filosofie právní
 7. Právo má obsah širší než hospodaření. Forma výroby nepodmiňuje formy majetku. Sankce práva jen v moci a ve vůli většiny?
 8. Engelsův výklad lidských práv a zvláště proletářského požadavku rovnosti
 9. Positivistický historism neuznává positivních pojmů práva. Lidská práva se vyvíjejí v oblasti církevně náboženské. Pojem rovnosti u Marxe a Engelse neurčitý

Kapitola osmá: Národnost a mezinárodnost

 1. Některé novější projevy marxistické o otázce národnostní
 2. Názory Marxovy a Engelsovy. Jejich praktická mezinárodnost
 3. Vývoj principu národnostního
 4. Kautsky o národnostním federalismu. Národnost a humanita. Právo jazykové je přirozené. Kosmopolitism, nacionalism, socialism
 5. Marx a marxisté o Rusku a o Slovanech. Marxism a otázka polská. Marxisté proti německému šovinismu
 6. Marx a otázka židovská

Kapitola devátá: Otázka náboženská

 1. Marxův Kapitál dovršuje Feuerbachovu kritiku náboženství: náboženský anthropomorfism ekonomickým fetišismem
 2. Engelsova filosofie náboženství
 3. Anthropomorfism nevyčerpává podstaty náboženství. Marx a Engels obnovují s Feuerbachem racionalistický deism. Náboženství a jeho prvek ethický a sociální. Moderní boj o Boha
 4. Marxův revoluční atheism: křesťanství náboženstvím otroků
 5. Vliv náboženství v době nové. Reformace. Kulturní význam velikého historického dualismu náboženského: Katolicism a protestantism. Podstata protestantismu a jeho význam pro moderní filosofii, vědu, mravnost a politiku. Dva typy hospodářství vůbec a speciálně také socialismu: typ katolický a protestantský. Historický materialism a problém náboženský
 6. Poměr marxismu ke katolicismu, k protestantství, k židovství
 7. Mladší marxisté a problém náboženský. Je náboženství věcí soukromou? Pokud je socialism hnutím náboženským

Kapitola desátá: Otázka ethická

 1. Marx a Engels pro positivistický amoralism, ale zároveň pro humanitní moralism. Marx a Engels přijímají humanism Feuerbachův: humanism "reální" bez sentimentality. Třídní morálka negativní, ale přesto "skutečně lidská"
 2. Noetické odůvodnění zákona mravního. Mravní zákon je absolutní: v kterém smyslu. Pouhé morálky třídní není: "Morálka budoucnosti skutečně lidská." Základní otázka noetická o ethické sankci. Mravnost a náboženství
 3. Materiální obsah zákona mravního. Marxův a Engelsův dualism. Egoism a altruism. Člověk podle Marxe v podstatě egoistický
 4. Marxova obava před sentimentalitou neodůvodněná: Vývoj moderního ideálu humanitního. Humanita bez lásky nemožná: Socialism nejen vědecký, také sociální! Marxův a Engelsův aristokratický hedonism
 5. Moderní láska: láska demokratická
 6. Mladší marxisté uznávají samostatnost a účinnost mravnosti neegoistické
 7. Socialistická diskuse o otázkách praktické ethiky. Zločin a trest. Zločin a poměry hospodářské. Zločin politický: masa. Prostituce. Marxova theorie trestu

Kapitola jedenáctá: Socialism a umění

 1. Socialisace moderního umění. Historický materialism a umění
 2. Vliv socialismu na jednotlivé druhy umění .
 3. Sociální hodnota umění pro vzdělání. Začátky sociální a socialistické esthetiky (Ruskin, Morris, Bax, Crane, Tolstoj). Marxův materialism práce a positivistický intelektualism vede k přezírání krásy.

Kapitola dvanáctá: Marxism: Absolutní objektivism

 1. Marxism jako soustava filosofická: absolutní objektivism v protivě k německému absolutnímu subjektivismu (idealismu). Nejdůležitější these marxismu. Nedostatečnost absolutního objektivismu
 2. Marxism a problémy nové filosofie a ethiky
 3. Sociální a ethická hodnota marxismu
 4. Marx a Engels

Část pátá
MARXISTICKÁ KRITIKA V PRAXI

Kapitola třináctá: Hlavní problémy marxistické politiky

Oddíl A: Revoluce či reformace

 1. Marxova revolučnost: Materialism jako činnost "prakticko-kritická", jako revoluce: Marx se nakonec mírní
 2. Engelsova politická závěť: revoluce se prohlašuje za nemožnou a za nepotřebnou
 3. Marxovi a Engelsovi nástupci. Jejich spor o radikalism a oportunism. Otázka přípustnosti kompromisu
 4. Marxova filosofie humanistické revoluce na základě humanismu Feuerbachova
 5. Tato filosofie revoluce je romantická a ideologická
 6. Nematerialistická theorie revoluce: reformace, ne revoluce! Problém revoluce je v poslední instanci ethický. Demokratická ethika proti aristokratické revoluci
 7. Marxův "kategorický imperativ" "praktické kritiky", to jest revoluce. Kritika nekritická. Negace a kritika tvůrčí. Čistě empiristická kritika historismu. Bez kritiky zásad. Kritika amorální. Kritika objektivistická bez sebekritiky
 8. Marxova kritika jako pokračování filosofie Feuerbachovy. Revoluční nespokojenost Marxova vyplývá z filosofie, nikoliv z kritiky hospodářské
 9. Kritika u Marxe a u Schopenhaura. Marx a pesimism. Pesimism objektivismu a subjektivismu. Moderní sebevražednost vlastní otázkou sociální. Sebevražda a vražda. Moderní titani a jejich boj s Bohem a o Boha. Revoluce atheismu
 10. Podstata moderního vývoje filosofického a nábožensko-ethickěho od reformace. Faust Marxův se stává - voličem
 11. Marxism a anarchism
 12. Vnitřní rozpory Marxova revolucionismu: revolucionism je původu francouzského a nehodí se k německé filosofii. Socialism katolický a protestantský. Kolísání v taktice mezi evolucionismem a katastrofismem. Theorie hodnotní v rozporu s revolucionismem

Oddíl B: Marxism a parlamentarism

 1. Marxism se stává socialismem státním. Přeceňování činnosti politické. Strana sociálnědemokratická jako sociální strana reformní v moderní demokracii. Radikalism negativní a positivní
 2. Marxism a formy ústavní: republikanism. Vývoj státu konstitučního. Otázka ústavní formy stává se méně akutní. Socialism a monarchism. Anarchism shora. "Sociální království". Marxism a militarism. Vnější politika: politika světová
 3. Demokratism státu konstitučního. Reforma konstitucionalismu. (Všeobecné právo volební. Zastoupení minoritní. Referendum. Iniciativa. Autonomisace proti centralisaci: socialism komunální.)
 4. Demokratism a politika vědecká: anthropomorfický pojem masy. Pověra demokratická
 5. Politický primitivism následkem demokratismu anthropomorfického
 6. Vady politického primitivismu. Marxism a hospodářská družstva
 7. Spolky vzdělávací. Propaganda mravní. Koncentrická práce sociální. Demokratism jako názor na život a na svět a jeho politika sub specie aeternitatis

Část šestá
VÝSLEDEK

Kapitola čtrnáctá: Krise marxismu vědecká a filosofická

 1. Chronická krise vědeckého, filosofického i politického marxismu
 2. Diskuse o této krisi

Rejstřík osob

Rejstřík věcný

Poznámka k pátému vydání