logo SDS
Dnešní datum: 05. 06. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 35
Prům. 22.7
21 denni
Max. 647
Prům. 458.9

Nyní si čte web : 67 uživ.

* Deset knih českého levičáka

Vydáno dne 15. 02. 2005 (13174 přečtení)

Internetový server Lavka.info se nedávno obrátil s otázkou „Jakých deset titulů vyšlých v češtině by nemělo chybět v knihovničce českého levičáka?“ Rozsáhlá odpověď Rudolfa Převrátila si zaslouží samostatné zveřejnění.

I. Kritéria

Co chtít od literatury? Levice prožívá hlubokou krizi, a proto je dnes nejdůležitější usilovat o lepší poznání a pochopení naší současné situace, samozřejmě v celosvětovém kontextu. To je přednější, než hledat v literatuře bezprostřední inspiraci nebo dokonce návod k politickým akcím. Spolehlivé návody dnes na levici nikdo nemá. Je doba hledání.

Měli bychom mnohem lépe vědět, jak se s tímto úkolem potýkají kolegové v jiných zemích a částech světa. Český čtenář zde naráží na omezený rozsah naší překladové produkce. Z tohoto důvodu zařazuji do svého výběru i některé překlady textů relevantních autorů dostupné na internetu nebo jako samostatné počítačové tisky.

Vcelku bychom měli mnohem více číst. Požadovaný seznam deseti titulů bude podle mého názoru i v nejlepším případě pouze stručným ukazatelem toho, co by měl přemýšlivý levicový aktivita (nepřemýšlivý nemá šanci) znát nebo s čím by se měl postupně seznamovat. Tato literatura by měla pokrývat následující oblasti:

 1. Klasikové, především Marx a Lenin.
 2. Marxismus a jiné levicové myšlenkové proudy z období od konce I. světové války až do sedmdesátých let dvacátého století, řečeno zkratkou od Gramsciho až po Marcuseho. Zde je problémem nedostatek překladů.
 3. Neomarxisté a jiní, zejména na Západě, snažící si postihnout společenskou přeměnu, která začala v sedmdesátých letech a pokračuje dodnes. Také zde je málo vhodných překladů.
 4. Čeští a slovenští autoři zabývající se jednak naší vlastní společností, jednak širším kontextem, v němž naše společnost žije.
 5. Celkový historický pohled.
 6. Kulturní kontext, zejména krásná literatura.

Domnívám se přitom, že není vhodné vylučovat apriori z knihovny levičáka autory nelevicové nebo k levici kritické - byť jen proto, že zrcadlo nastavené protivníkem může být v současné situaci k velkému užitku. Nakonec považuji za potřebné dodat, že jsem si vědom subjektivnosti svého výběru a samozřejmě také mezer ve svých znalostech literatury.

II. Širší výběr

1. Klasikové

Za minimum považuji Komunistický manifest Marxe a Engelse a Marxův Kapitál (aspoň I. díl). Důležitý je také Marxův Osmnáctý brumaire Ludvíka Bonaparta - jako brilantní politickou analýza a implicitní zpochybnění příliš dogmatických interpretací Manifestu a Kapitálu pozdějšími epigony (zejména pokud jde o pojetí tříd). Kdo chce dál, měl by číst raného Marxe, zejména ekonomicko-filozofické rukopisy z roku 1844 a Německou ideologii (na které se podílel také Engels). Výňatky z obou jsou v nedávno vydané knize Ericha Fromma Obraz člověka u Marxe (Brno: L. Marek, 2004) s doslovem Michaela Hausera. Německá ideologie, dílo podle mého názoru nedoceňované, trochu chaotické, ale plné hledání, je v plném znění ve Spisech Marxe a Engelse, tuším ve 3. svazku. Z Lenina je nutno číst Imperialismus jako nejvyšší stadium kapitalismu.

2. Dvacátá až sedmdesátá léta dvacátého století

Českých překladů je málo. Vedle zmíněné Frommovy knihy Obraz člověka u Marxe doporučuji slavnou knížku Herberta Marcuseho Jednorozměrný člověk (Praha: Naše vojsko, 1991), která v mnohém inspirovala protestní hnutí roku 1968 a má co říci dodnes. Od Fromma vyšla v češtině také psychoanalyticky zaměřená Anatomie lidské destruktivity (Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997), která ovšem není z našeho hlediska relevantní.

3. Od sedmdesátých let do současnosti

Zcela nedávno vyšla v českém překladu významná kniha Ulricha Becka Riziková společnost (Praha: SLON 2004). Beckova teorie reflexivní modernizace se zabývá především tzv. vyspělou západní společností. Jiný pohled vybudovaný na pojmu „světosystému“ nabízí Immanuel Wallerstein v řadě textů, z nichž některé v českém překladu lze nalézt na www.sok.bz: Globalizace není nová (původní text z r. 2002), Nové revolty proti systému (2002), Levicová politika pro 21. století (2000). Některé z těchto textů vydala ve formě počítačových tisků vydala Masarykova dělnická akademie. Obsáhlejší výbor Wallersteinových textů z poslední doby má vyjít zakrátko ve vydavatelství SLON pod titulem Úpadek americké moci. Významná je také kniha Roberta B. Reicha Dílo národů. Příprava na kapitalismus 21. století (Praha: PROSTOR 1995) Na www.sok.bz lze najít překlady dalších zajímavých textů, např. Politicko-ekonomická transformace kapitalismu konce dvacátého století Davida Harveye, což je překlad druhé části jeho známé knihy The Condition of Postmodernity z roku 1990, nebo Dějiny na pochodu, závěrečná kapitola knihy Économie marxiste du capitalisme francouzských ekonomů Gérarda Duménila a Dominique Lévyho. Na stejné adrese a na www.sds.cz lze najít řadu dalších zajímavých překladů. Hlubší sociologické vhledy nabízejí knížky sociologa Zygmunta Baumana, kterých vyšlo v českém překladu několik, např. Úvahy o postmoderní době (Praha: SLON 1995) nebo Globalizace. Důsledky pro člověka (Praha: Mladá fronta 1999). Nesourodý, ale zajímavý je výbor z článků Noama Chomskyho Perspektivy moci. Úvahy o povaze člověka a společenského řádu (Praha: KAROLINUM 1998).

4. Čeští a slovenští autoři

Začneme koryfejem: Egon Bondy, Neuspořádaná samomluva Brno: L. MAREK 2002). V první polovině devadesátých vydal Zdeněk Mlynář několik knížek zajímavých zejména tím, jak autor se znalostí věci reflektuje „reálný socialismus“ a činnost disentu, např. Socialistou na volné noze (Praha: PROSPEKTRUM 1992) nebo Krize v sovětských systémech od Stalina ke Gorbačovovi (Praha: PROSPEKTRUM 1991) Nebo také výbor komentářů z let 1990 -1995 Proti srsti (Praha: PERISKOP 1996). Mlynář, dnes neprávem opomíjený, byl jedním z nejpronikavějších politických a analytiků. Těžko z jeho knížek vybrat jen jednu - a škoda, že už nežije. K první polovině devadesátých let neodmyslitelně patří také vystoupení a knížečky Ivana Svitáka, např. Národ na křižovatce (Dialektika dějin) (Praha: AGENTURA CESTY, bez vročení) nebo Cesta do Evropy, snění a realita (Praha: NAKLADATELSTVÍ ALTERNATIVY A POLARITA 1991). Dále filosofové s prorocky kritickými vizemi: Karel Kosík, Předpotopní úvahy (Praha: TORST 1997) a Milan Machovec, Filosofie tváří v tvář zániku (Brno, „Zvláštní vydání…“ 1998. Nezapomenout na produkci sociologa Jana Kellera, mj. Politika s ručením omezeným. Proměny moci na prahu 21. století (Praha: Evropský literární klub 2001), Vzestup a pád středních vrstev (Praha: SLON 2000) a samozřejmě Sociologie a ekologie (Praha: SLON 1997). Nezapomenout ani na politologa Oskara Krejčího, např. Povaha dnešní krize (Praha: EAST PUBLISHING 1998) nebo Geopolitika středoevropského prostoru. Horizonty zahraniční politiky České republiky a Slovenské republiky (Praha: EKOPRESS 2000).

5. Celkový historický pohled

Kniha českých autorů Vojtěcha Mencla, Miloše Hájka, Milana Otáhala a Eriky Kadlecové Křižovatky 20. století. Světlo na bílá místa v nejnovějších dějinách (Praha: Naše vojsko 1990). Široká historická freska: Eric Hobsbawm, Věk extrémů. Krátké 20. století 1914 - 1991 (Praha: ARGO 1998. Pokus o dějiny sovětského bloku: Jiří Vykoukal, Bohuslav Litera, Miroslav Tejchman, Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944 - 1989 (Praha: Libri 2000). A ještě k doplnění kontroverzního pohledu kniha Jacquese Rupnika Dějiny Komunistické strany Československa. Od počátků k převzetí moci (Praha: ACADEMIA 2002). Jinak souhlasím se Stanislavem Holubcem, že pořádné dějiny Československa, Česka a Slovenska ve 20. století teprve musí být napsány.

6. Kulturní kontext

Zde nemohu být než zcela subjektivní. Mě například oslovuje svým postojem blízkým existencialismu Albert Camus. Političtější je jeho kniha Člověk revoltující (Praha: Český spisovatel 1995), ale ještě raději mám román Mor (Praha: Odeon 1993). Do požadovaného výběru však přesto navrhnu první titul.

Závěrem tedy

III. Deset finalistů v abecedním pořadí

 • Beck Ulrich, Riziková společnost
 • Camus Albert, Člověk revoltující
 • Harvey David, Politicko-ekonomická transformace kapitalismu konce dvacátého století
 • Kosík Karel, Předpotopní úvahy
 • Lenin Vladimír Iljič, Imperialismus jako nejvyšší stadium kapitalismu
 • Marcuse Herbert, Jednorozměrný člověk
 • Marx Karel, Kapitál
 • Marx Karel, Engels Bedřich, Manifest komunistické strany
 • Mencl Vojtěch, Hájek Miloš, Otáhal Milan, Kadlecová Erika, Křižovatky 20. století. Světlo na bílá místa v nejnovějších dějinách
 • Wallerstein Immanuel, Úpadek americké moci (má zakrátko vyjít, jinak autorovy texty např. na www.sok.bz).

Rudolf Převrátil, 15. 2. 2005


Související články:
(Obecné problémy levice)

Socialismus a Praľské jaro (literatura) (10.06.2018)
Socialismus a Praľské jaro (3) (10.06.2018)
Socialismus a Praľské jaro (2) (10.06.2018)
Socialismus a Praľské jaro (10.06.2018)
Tys dopadla, levice! (07.11.2017)
O jakou revoluci ąlo? (13.10.2017)
Naąe politika a 100. výročí dekretu o míru (01.06.2017)
Volby? Volby! (11.04.2017)
Co je levicové? (09.03.2017)
Příchod jara (12.02.2017)
Imperialismus – netradičně jako období čekání na nového globálního hegemona (01.12.2016)
Quod licet Jovi ...? (31.05.2016)
Vrátit víru v budoucnost (29.01.2016)
KKE a "Praľská deklarace" (04.06.2015)
Rentiérský stát (31.05.2015)
Společnost a levice na křiľovatce (26.05.2015)
Deklarace Mezinárodní konference KSČM (24.05.2015)
Úvahy o daląí cestě hnutí (24.05.2015)
Ke dvěma aktuálním otázkám hnutí (24.05.2015)
Kritika současných reformistických tendencí demokratického socialismu (07.05.2015)
Potřeba koalice levice a iniciativ (12.04.2015)
Čeho (ne)třeba se bát (05.02.2015)
Jak skončí kapitalismus? (2) (26.12.2014)
Jak skončí kapitalismus? (26.12.2014)
Sociálně demokratické programy (25.12.2014)
Hegemonie: genealogie pojmu (2) (24.12.2014)
Hegemonie: genealogie pojmu (24.12.2014)
Levice můľe vyhrát (17.12.2014)
Návrh programu naší strany (03.12.2014)
Zahájení programové diskuse (19.11.2014)
Spojování sil a společné akce jsou nutné a možné (23.04.2013)
Naše poznanie o spoločnosti alebo Definícia pojmu socializmus. (12.04.2013)
Vzor Fico? (11.02.2013)
O společenských poměrech v Rusku (02.02.2013)
Volby: vítězové a poražení (19.11.2012)
Diskuse na levici (26.06.2012)
Otevřený dopis Michalise Matzavinose adresovaný ÚV KKE (24.06.2012)
K volbám v Řecku (19.06.2012)
Změnit svět bez převzetí moci, marxistické vydání (04.06.2012)
Prožíváme globální jaro (19.05.2012)
O výstupu na vysoké hory (02.11.2011)
SPaS má skutečně potenciál propojit radikální a umírněnou levici (16.06.2011)
Jsou občané sami proti sobě? (31.01.2011)
Výzva k vytvoření Spojenectví Práce a Solidarity (25.11.2010)
Hledejme program pro všechny od středu doleva (19.11.2010)
Jak je to s mírou zisku? (13.11.2010)
Proč si toho nikdo nevšiml? (01.11.2010)
Iluze nesmiřitelnosti (18.10.2010)
Za limit kapitálu (2) (04.10.2010)
Za limit kapitálu (04.10.2010)
Keynes nebyl socialista, ale… (01.10.2010)
Matematický model uplatnenia neoekonómie v komunite (01.10.2010)
Spoločenská objednávka (01.10.2010)
Manifest radikálního liberalismu (14.09.2010)
Na jakou vědu se bude muset levice obrátit? (06.09.2010)
Levice musí začít komunikovat (17.08.2010)
Rušno v levicových intelektuálských kruzích (06.08.2010)
Bez spolupráce na levici nebude hledání cesty úspěšné (02.07.2010)
Připutovalo Internetem . . . (16.03.2010)
Méně rozhořčení – více přemýšlení (Anti-Heller) (14.07.2009)
Anti-Jumr (14.07.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (11) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (10) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (9) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (8) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (7) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (6) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (5) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (4) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (3) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (2) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (20.06.2009)
Schovej babičce její občanku (16.06.2009)
Tahle země není pro starý (14.06.2009)
Jednota levice a budoucnost (18.05.2009)
Co s krizí? (17.05.2009)
Trh a reálný socialismus (06.05.2009)
Zemřel nám Bob (31.03.2009)
Postkomunistický manifest (26.01.2009)
Cesty vpřed bývají i návratem … (12.12.2008)
Sága italské levice „první generace“, aneb co vyváděl krejčí z Ulmu (21.10.2008)
Relativní zmenšování variabilní části kapitálu během akumulace a koncentrace, která ji provází (15.10.2008)
Genese průmyslového kapitalisty (22.09.2008)
Dějinná tendence kapitalistické akumulace (21.09.2008)
Několik poznámek k některým komentářům (08.08.2008)
Marx a dvě linie boje proti moci privilegovaných v dějinách (06.05.2008)
Marx a marxizmus versus Kapitál II. (06.05.2008)
Marx a marxizmus versus Kapitál (28.04.2008)
Historie téměř detektivní (17.04.2008)
O správné správě (04.04.2008)
Test teorie praxí: vezmi ideologii za slovo! (17.03.2008)
Jak S. K. Neumann velebil schumpeterovské podnikatelství… (11.03.2008)
Jan Bystrý, nakladatel (11.03.2008)
Od Lenina až k levičáctví v Česku (21.01.2008)
Bludný kruh české levice (14.01.2008)
Ta událost na Labutí řece (10.12.2007)
Zájem zahraničních komunistických stran o internacionalizaci vzdělávání stranických kádrů (10.12.2007)
Idea Levice (09.08.2007)
Neofeudální manifest? (30.07.2007)
Levice kontra pravice (30.07.2007)
Rovnost (nebo nerovnost) šancí (03.07.2007)
Spravme si poriadok so slovičkami (07.06.2007)
Hleďme si víc toho, co nás spojuje! (01.06.2007)
Proč mladí nechtějí volit konzervativní strany (10.05.2007)
Vzpomínka na Bondyho v Salonu Práva (22.04.2007)
Nejsem zapšklý stařec (22.04.2007)
Pod babylonskou věží (2) (21.04.2007)
Pod babylonskou věží (1b) (21.04.2007)
Pod babylonskou věží (1a) (21.04.2007)
Pod babylonskou věží (21.04.2007)
Hodnoty a zájmy v současné české společnosti (20.04.2007)
Čo príde po ideológii rozvoja a globalizácii? (06.04.2007)
Marx nebyl prorok, ale ... (30.03.2007)
Jsou klasická marxistická paradigmata překonána? (29.03.2007)
677 (XVII. kapitola) (16.03.2007)
Podstata komunismu (11.12.2006)
The opposite of anti-communism is not communism but democracy (05.12.2006)
Protikladem antikomunismu není komunismus, ale demokracie (04.12.2006)
Demokracie je skutečným základem komunistické a socialistické myšlenky (28.11.2006)
Usilujme o pochopení historie – bez předsudků a bez snah o její zneužívání (01.11.2006)
S komunisty se mluví. (18.10.2006)
Nepodpořil jsem Stranu zelených, ale kauzu, kterou zastupuje (12.08.2006)
Sejdeme se u fontány? (30.04.2006)
Lucii k MDŽ (08.03.2006)
Úvaha o vývoji ľudskej spoločnosti (05.03.2006)
Sociální demokracie (02.03.2006)
Dopis delegátům XXI. sjezdu KSČ (25.02.2006)
Co je levice? (07.02.2006)
Potenciálně nejnebezpečnější fáze imperialismu (15.01.2006)
Příčiny neúspěchu sovětského modelu socialismu v ČSSR (05.01.2006)
Předmluva k českému vydání „Zásad komunismu“ (15.12.2005)
Antikomunismus podle Marxe? (14.12.2005)
K pojmu levice dnes (07.12.2005)
Jedna ruka netleská… (28.11.2005)
Nejistý triumf demokratického kapitalismu (15.11.2005)
Volný čas jako ekonomická kategorie (13.11.2005)
Marx není zcela mrtev (06.11.2005)
Pojem socialismu a historická zkušenost (06.11.2005)
Proč je dnes pro nás důležitý Spinoza (06.11.2005)
Tři variace pro Horní Jiřetín a Černice (27.10.2005)
Pohřeb odborové demokracie? (25.10.2005)
Návrat Karla Marxe (16.10.2005)
K otázkám české levice (15.10.2005)
Kuba proti blokádě (13.10.2005)
Smrť politiky a budúcnosť verejnosti (2) (12.10.2005)
Trika a triky proti přirozenosti (05.10.2005)
Smrť politiky a budúcnosť verejnosti (1) (04.10.2005)
Konec klidných časů (26.05.2005)
Zarazilo nás vzývání Stalina a Kim Čong-ila (26.04.2005)
Úvaha (trochu hravá) o svobodě a levici (13.04.2005)
Konference Levicového klubu (17.02.2005)
Víra v pokrok je bláznivá (15.02.2005)
Zelená na levačku aneb Proč nemohu být „novodemokratem“ (04.02.2004)
Levicová politika pro 21. století? (30.11.2003)
Politika levice ve věku přechodu (31.05.2002)
Jak Lenin udělal z konkrétního obecné (23.01.2002)
Revoluce! (12.07.2001)

Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Lavka.info

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1685 (1685 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1276 (1276 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1231 (1231 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
847 (847 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1467 (1467 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1177 (1177 hl.)
Prohnilý humanismus !!
849 (849 hl.)

Celkem hlasovalo: 8532


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.