logo SDS
Dnešní datum: 02. 12. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 2
Prům. 2
21 denni
Max. 604
Prům. 342.6

Nyní si čte web : 57 uživ.

11. Nezařazeno - tisk

* Zájem zahraničních komunistických stran o internacionalizaci vzdělávání stranických kádrů

Vydáno dne 10. 12. 2007 (8442 přečtení)

Ústřední výbor Komunistické strany národů Španělska (KSNŠ) pozval v červenci t. r. zástupce KSČM na setkání komunistických stran, jehož tématem bylo vzdělávání a výchova členů strany. Hlavním cílem jednání byla zejména výměna informací, názorů a zkušeností pozvaných komunistických stran. Mimo to se předpokládala analýza možností pravidelné mezinárodní spolupráce v této důležité oblasti.

Za KSČM byli na toto setkání vysláni doc. Ing. Ivo Látal, CSc., předseda Rady TAP, a Ing. Vladimír Horák, hispanista a znalec iberského prostředí. Akce se konala v Madridu ve dnech 12.-14. října t. r. Detailní program předpokládal, kromě úvodního slova představitelů KSNŠ (PCPE), krátká vystoupení pozvaných zástupců jednotlivých KS z Evropy, dále výměnu informací na zadané téma v plénu i v bilaterálních diskusích, a poté jednání o možnosti konkrétnější spolupráce mezi jednotlivými KS.

Pozváni byli a setkání se zúčastnili následující zástupci: KS Řecka (KKE), Strany práce Belgie, KSČM, Dánské KS, Nové KS Velké Británie a KS Slovenska. Dále byli pozváni, ale omluvili se pro neodkladné úkoly ve vlastních stranách, zástupci: KS Irska, KS Švédska (KP), KS Ukrajiny, strany AKEL z Kypru, Nové KS Nizozemska, Německé KS (DKP), z nichž delegáti KS Švédska a DKP Německa zaslali písemně své informace.

Zvláštní přání k účasti projevili i zástupci mimoevropských KS, a to: Marxisticko-leninské KS Brazílie, KS Venezuely, KS Kuby, Strany komunistů Mexika a Sjednocené strany komunistů Gruzie, z nichž byl přítomen pouze představitel KS Brazílie. Za KSNŠ byli přítomni: Carmelo Suárez, generální tajemník strany, Fernando Ferraz, pracovník pověřený oblastí vzdělávání a výcviku (školení), Quim Boix, odpovědný za mezinárodní styky, a další funkcionáři.

Ještě před vlastním zasedáním požádal Quim Boix delegáty KSČM a KSS o separátní setkání, jehož cílem bylo získat informace o politické, ekonomické či sociální situaci v obou zemích, a dále stručné informace o stavu a činnosti našich stran, eventuálně o KSM, což jsme splnili. Lze konstatovat již z tohoto faktu, že naše strana má dosti vysoký kredit a výsledky naší práce mohou být inspirativní pro mezinárodní komunistické hnutí.

Vystoupení delegátů zahraničních KS v prvé části jednání měla charakter zdůrazňování významu studia klasiků, neobsahovala žádné konkrétní informace o způsobu vzdělávání stranických kádrů ve vlastních stranách. Naše delegace však uvedla konkrétní informace o způsobech a formách odborně-vzdělávací činnosti KSČM, tedy o činnosti Rady TAP, odborného zázemí, zájmových klubů a vzdělávání v rámci stranické činnosti, což bylo přijato s jistým zájmem, protože ihned po proslovu požádaly zástupkyně Belgie a Dánska o dodatečné zaslání našeho příspěvku mailovou poštou.

Po vystoupení delegátů všech KS přednesl s. Iglesias z KSNŠ návrh na vytvoření mezinárodní vzdělávací instituce, v níž by se věnovala pozornost studiu klasiků Marxe, Engelse, Lenina, ale rovněž Stalina a Mao Ce-tunga. Následující diskuse se většinou zaobírala problémy sjednocování ideologických názorů, dále eventuálními praktickými překážkami výuky v mezinárodním měřítku (jazyk, nejednotnost názorů apod.). Většina delegátů však nijak neuvažovala o nutnosti aplikace klasických dokumentů pro současné konkrétní podmínky a různorodost historie i postavení jednotlivých zemí a jejich KS, ani o potřebě studia novodobých marxistů.

Postupně se španělští soudruzi odkláněli od pravděpodobně původní představy zřízení nějaké mezinárodní vzdělávací instituce a uznali, že prvním předpokladem je sjednocení zásadních názorů, výměna zkušeností jednotlivých stran a jejich centralizace. Naše stanovisko bylo, že prvním krokem k předpokládanému úspěchu je vytvoření mezinárodního informačního systému, nikoli ve formě institucionální, na což nemáme zatím síly, nýbrž v podobě podávání informací každého každému (pokud má ovšem zájem). Strany si pak mohou samostatně stanoviska, názory a zkušenosti samy analyzovat, porovnávat s vlastními zkušenostmi a podmínkami, vytvářet sjednocující či odporující závěry, a ty lze opět podrobovat projednávání v mezinárodním měřítku. Tak můžeme v některých otázkách dosáhnout shody, v jiných třeba ještě dlouho ne, ale postupně se mohou jak věcné, tak organizační náměty uplatňovat v činnosti vlastních stran i v mezinárodním měřítku. Delegáti nakonec s tímto názorem souhlasili, a konstatujeme, že se již po příjezdu tato praxe, díky osobním stykům, realizuje.

Představitelé KSNŠ poté formulovali svůj návrh společného programu výchovy kádrů s tím, že by byl vypracován projekt, v průběhu r. 2008 předložen ostatním stranám a snad do konce ledna 2009 schválen. Předpokládá se, že by se ve dvouletém či tříletém období konala obdobná setkání, na nichž bychom si postupně opět vyměňovali zkušenosti a sjednocovali stanoviska. Mohly by se i uskutečňovat tzv. mezinárodní letní školy. KSNŠ konstatovala, že došlo k určité shodě, a oni jsou ochotni převzít roli koordinátora, eventuálně vytvořit speciální web stránku, určenou výhradně pro tuto problematiku.

Naše náměty, předkládané v diskusi, byly uplatněny v závěru generálního tajemníka a akceptovány jako systém. S. Suárez konstatoval, že KSNŠ přebírá odpovědnost za koordinaci tohoto úkolu. Setkání hodnotil jako pracovní a užitečné hlavně zásluhou delegátů KS, aby se spolupráce v Evropě pohnula kupředu. Toto setkání je příkladem revolučního hnutí . Poté, co byl konstatován rozdílný stupeň rozvoje třídního boje v jednotlivých evropských zemích, jakož i rozdíly mezi nimi v politické situaci, se představitelé KS zúčastněných na tomto setkání shodli na zdůraznění potřeby, aby každá KS zpracovala na základě marxisticko-leninské teorie a v souladu s konkrétními zvláštnostmi třídního boje země, ve které vyvíjí svou činnost, a v souladu se svými stranickými možnostmi, vlastní program výchovy kádrů. Ale zároveň se shodli na zdůraznění významu spolupráce mezi KS jednotlivých zemí a zvýraznění rostoucí potřeby vzájemné koordinace na evropské úrovni.

Se závěry zasedání vyjádřily dodatečně souhlas ke spolupráci: Nová KS Nizozemska, Německá KS, Komunistická strana Kuby, AKEL, KS Irska, KS Portugalska, KS Ukrajiny, KS Švédska, KS Mexika, Sjednocená KS Gruzie a Socialistická strana Litvy.

Hodnocení delegátů KSČM:

Setkání a jednání bylo skutečně pracovní, i když se někdy se projevovala tendence politizovat , slovy se schovávat za klasiky, aniž by se jejich odkaz chápal jako metoda, kterou je třeba dialekticky aplikovat na současné podmínky. Kladem vůbec byla možnost osobního setkání zástupců různých KS, i když ne oněch nejsilnějších, a shoda v nutnosti vzdělávání kádrů. Bohužel, nebyli pozváni delegáti všech evropských KS, což odpovídá neshodě levicových či komunistických v některých zemích, ale i v mezinárodním měřítku. Postupně se prokázalo pochopení, že nelze rychle zajistit centrální mezinárodní výchovu revolučně naladěných a schopných komunistických pracovníků, kteří by organizovali boj proti sjednocující se evropské buržoazii, nehledě k potřebě vyrovnat se s teoretickými problémy. Ukazuje se možnost úspěšně a efektivně využívat moderních informačních a komunikačních prostředků všemi KS, což vede ke zrychlení a zefektivnění práce stran.

Ivo Látal, předseda Rady TAP

Naše Pravda, 10. prosince 2007


Poznámka SDS:

Je třeba rozlišovat mezi Komunistickou stranu Španělska (3. největší politickou stranou ve Španělsku) a Komunistickou stranou národů Španělska. Pro lepší orientaci překládáme zkráceně článek z Wikipedie, jehož originál naleznete ZDE.

Komunistická strana národů Španělska (Partido Comunista de los Pueblos de España = PCPE) je španělská politická strana. Byla založena sjednocením několika malých marx-leninských frakcí na sjednocovacím sjezdu v prosinci 1984. Původní frakce vznikly odtržením od Komunistické strany Španělska (Partido Comunista de España = PCE) v průběhu 70. a 80. let. PCPE byla záhy po založení uznána některými dalšími stranami jako Komunistickou stranou Sovětského svazu a dalšími stranami východního bloku. Stranu utvořili ti, kdo byli proti eurokomunistické linii  PCE vedené Santiagem Carillem. PCPE vstoupila v roce 1987 nakrátko do Levého bloku (Izquierda Unida), v roce 2000 se pak sloučila se Španělskou komunistickou dělnickou stranou. Od té doby jsou stranickými novinami Unidad y Lucha, teoretickým časopisem Propuesta Comunista a mládežnickou organizací Collectivos de Jovenes Comunistas.


Související články:
(Obecné problémy levice)

Socialismus a Praľské jaro (literatura) (10.06.2018)
Socialismus a Praľské jaro (3) (10.06.2018)
Socialismus a Praľské jaro (2) (10.06.2018)
Socialismus a Praľské jaro (10.06.2018)
Tys dopadla, levice! (07.11.2017)
O jakou revoluci ąlo? (13.10.2017)
Naąe politika a 100. výročí dekretu o míru (01.06.2017)
Volby? Volby! (11.04.2017)
Co je levicové? (09.03.2017)
Příchod jara (12.02.2017)
Imperialismus – netradičně jako období čekání na nového globálního hegemona (01.12.2016)
Quod licet Jovi ...? (31.05.2016)
Vrátit víru v budoucnost (29.01.2016)
KKE a "Praľská deklarace" (04.06.2015)
Rentiérský stát (31.05.2015)
Společnost a levice na křiľovatce (26.05.2015)
Deklarace Mezinárodní konference KSČM (24.05.2015)
Úvahy o daląí cestě hnutí (24.05.2015)
Ke dvěma aktuálním otázkám hnutí (24.05.2015)
Kritika současných reformistických tendencí demokratického socialismu (07.05.2015)
Potřeba koalice levice a iniciativ (12.04.2015)
Čeho (ne)třeba se bát (05.02.2015)
Jak skončí kapitalismus? (2) (26.12.2014)
Jak skončí kapitalismus? (26.12.2014)
Sociálně demokratické programy (25.12.2014)
Hegemonie: genealogie pojmu (2) (24.12.2014)
Hegemonie: genealogie pojmu (24.12.2014)
Levice můľe vyhrát (17.12.2014)
Návrh programu naší strany (03.12.2014)
Zahájení programové diskuse (19.11.2014)
Spojování sil a společné akce jsou nutné a možné (23.04.2013)
Naše poznanie o spoločnosti alebo Definícia pojmu socializmus. (12.04.2013)
Vzor Fico? (11.02.2013)
O společenských poměrech v Rusku (02.02.2013)
Volby: vítězové a poražení (19.11.2012)
Diskuse na levici (26.06.2012)
Otevřený dopis Michalise Matzavinose adresovaný ÚV KKE (24.06.2012)
K volbám v Řecku (19.06.2012)
Změnit svět bez převzetí moci, marxistické vydání (04.06.2012)
Prožíváme globální jaro (19.05.2012)
O výstupu na vysoké hory (02.11.2011)
SPaS má skutečně potenciál propojit radikální a umírněnou levici (16.06.2011)
Jsou občané sami proti sobě? (31.01.2011)
Výzva k vytvoření Spojenectví Práce a Solidarity (25.11.2010)
Hledejme program pro všechny od středu doleva (19.11.2010)
Jak je to s mírou zisku? (13.11.2010)
Proč si toho nikdo nevšiml? (01.11.2010)
Iluze nesmiřitelnosti (18.10.2010)
Za limit kapitálu (2) (04.10.2010)
Za limit kapitálu (04.10.2010)
Keynes nebyl socialista, ale… (01.10.2010)
Matematický model uplatnenia neoekonómie v komunite (01.10.2010)
Spoločenská objednávka (01.10.2010)
Manifest radikálního liberalismu (14.09.2010)
Na jakou vědu se bude muset levice obrátit? (06.09.2010)
Levice musí začít komunikovat (17.08.2010)
Rušno v levicových intelektuálských kruzích (06.08.2010)
Bez spolupráce na levici nebude hledání cesty úspěšné (02.07.2010)
Připutovalo Internetem . . . (16.03.2010)
Méně rozhořčení – více přemýšlení (Anti-Heller) (14.07.2009)
Anti-Jumr (14.07.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (11) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (10) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (9) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (8) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (7) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (6) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (5) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (4) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (3) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (2) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (20.06.2009)
Schovej babičce její občanku (16.06.2009)
Tahle země není pro starý (14.06.2009)
Jednota levice a budoucnost (18.05.2009)
Co s krizí? (17.05.2009)
Trh a reálný socialismus (06.05.2009)
Zemřel nám Bob (31.03.2009)
Postkomunistický manifest (26.01.2009)
Cesty vpřed bývají i návratem … (12.12.2008)
Sága italské levice „první generace“, aneb co vyváděl krejčí z Ulmu (21.10.2008)
Relativní zmenšování variabilní části kapitálu během akumulace a koncentrace, která ji provází (15.10.2008)
Genese průmyslového kapitalisty (22.09.2008)
Dějinná tendence kapitalistické akumulace (21.09.2008)
Několik poznámek k některým komentářům (08.08.2008)
Marx a dvě linie boje proti moci privilegovaných v dějinách (06.05.2008)
Marx a marxizmus versus Kapitál II. (06.05.2008)
Marx a marxizmus versus Kapitál (28.04.2008)
Historie téměř detektivní (17.04.2008)
O správné správě (04.04.2008)
Test teorie praxí: vezmi ideologii za slovo! (17.03.2008)
Jak S. K. Neumann velebil schumpeterovské podnikatelství… (11.03.2008)
Jan Bystrý, nakladatel (11.03.2008)
Od Lenina až k levičáctví v Česku (21.01.2008)
Bludný kruh české levice (14.01.2008)
Ta událost na Labutí řece (10.12.2007)
Idea Levice (09.08.2007)
Neofeudální manifest? (30.07.2007)
Levice kontra pravice (30.07.2007)
Rovnost (nebo nerovnost) šancí (03.07.2007)
Spravme si poriadok so slovičkami (07.06.2007)
Hleďme si víc toho, co nás spojuje! (01.06.2007)
Proč mladí nechtějí volit konzervativní strany (10.05.2007)
Vzpomínka na Bondyho v Salonu Práva (22.04.2007)
Nejsem zapšklý stařec (22.04.2007)
Pod babylonskou věží (2) (21.04.2007)
Pod babylonskou věží (1b) (21.04.2007)
Pod babylonskou věží (1a) (21.04.2007)
Pod babylonskou věží (21.04.2007)
Hodnoty a zájmy v současné české společnosti (20.04.2007)
Čo príde po ideológii rozvoja a globalizácii? (06.04.2007)
Marx nebyl prorok, ale ... (30.03.2007)
Jsou klasická marxistická paradigmata překonána? (29.03.2007)
677 (XVII. kapitola) (16.03.2007)
Podstata komunismu (11.12.2006)
The opposite of anti-communism is not communism but democracy (05.12.2006)
Protikladem antikomunismu není komunismus, ale demokracie (04.12.2006)
Demokracie je skutečným základem komunistické a socialistické myšlenky (28.11.2006)
Usilujme o pochopení historie – bez předsudků a bez snah o její zneužívání (01.11.2006)
S komunisty se mluví. (18.10.2006)
Nepodpořil jsem Stranu zelených, ale kauzu, kterou zastupuje (12.08.2006)
Sejdeme se u fontány? (30.04.2006)
Lucii k MDŽ (08.03.2006)
Úvaha o vývoji ľudskej spoločnosti (05.03.2006)
Sociální demokracie (02.03.2006)
Dopis delegátům XXI. sjezdu KSČ (25.02.2006)
Co je levice? (07.02.2006)
Potenciálně nejnebezpečnější fáze imperialismu (15.01.2006)
Příčiny neúspěchu sovětského modelu socialismu v ČSSR (05.01.2006)
Předmluva k českému vydání „Zásad komunismu“ (15.12.2005)
Antikomunismus podle Marxe? (14.12.2005)
K pojmu levice dnes (07.12.2005)
Jedna ruka netleská… (28.11.2005)
Nejistý triumf demokratického kapitalismu (15.11.2005)
Volný čas jako ekonomická kategorie (13.11.2005)
Marx není zcela mrtev (06.11.2005)
Pojem socialismu a historická zkušenost (06.11.2005)
Proč je dnes pro nás důležitý Spinoza (06.11.2005)
Tři variace pro Horní Jiřetín a Černice (27.10.2005)
Pohřeb odborové demokracie? (25.10.2005)
Návrat Karla Marxe (16.10.2005)
K otázkám české levice (15.10.2005)
Kuba proti blokádě (13.10.2005)
Smrť politiky a budúcnosť verejnosti (2) (12.10.2005)
Trika a triky proti přirozenosti (05.10.2005)
Smrť politiky a budúcnosť verejnosti (1) (04.10.2005)
Konec klidných časů (26.05.2005)
Zarazilo nás vzývání Stalina a Kim Čong-ila (26.04.2005)
Úvaha (trochu hravá) o svobodě a levici (13.04.2005)
Konference Levicového klubu (17.02.2005)
Víra v pokrok je bláznivá (15.02.2005)
Deset knih českého levičáka (15.02.2005)
Zelená na levačku aneb Proč nemohu být „novodemokratem“ (04.02.2004)
Levicová politika pro 21. století? (30.11.2003)
Politika levice ve věku přechodu (31.05.2002)
Jak Lenin udělal z konkrétního obecné (23.01.2002)
Revoluce! (12.07.2001)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1882 (1882 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1435 (1435 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1485 (1485 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
964 (964 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1434 (1434 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9753


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.