logo SDS
Dnešní datum: 01. 12. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 24
Prům. 10.4
21 denni
Max. 604
Prům. 353.8

Nyní si čte web : 57 uživ.

Okolní události naąima očima

* Jak je to s mírou zisku?

Vydáno dne 13. 11. 2010 (10275 přečtení)

Velmi častým předpokladem řady ekonomických studií, ale i teorií je předpoklad vyrovnanosti míry zisku mezi jednotlivými průmyslovými odvětvími, často se skrývající za předpokladem dokonalé konkurence. Cílem tohoto příspěvku je podívat se na realitu hospodářského života a oprávněnost zmíněného předpokladu potvrdit nebo vyvrátit.

Pokud totiž neexistuje všeobecná míra zisku nebo alespoň tendence k ní, pak jsou všechny ekonomické teorie založené na tomto předpokladu principiálně vadné. Typický příkladem takové teorie je dnes dominující neoklasická ekonomie. Většina čtenářů bude jistě vědět, že jejím základním předpokladem je existence trhů, které se samy automaticky čistí a které spějí k rovnováze, pokud jim v cestě nestojí překážky dané především státní regulací. Právě státní regulace je podle neoklasických ekonomů odpovědná za většinu nerovnováh v reálné ekonomice.

Rovnou přiznávám, že druhým důvodem mého zájmu byla okolnost, že se otázkou všeobecné míry zisku zabýval i Marx, byť jen okrajově ve třetím svazku Kapitálu dopsaného Engelsem. Marx přidává předpoklad tendence k homogenizaci míry zisku ke svému základnímu modelu kapitalistické produkce až v pozdní etapě své analýzy jako systémovou „poruchu“, kterou řeší modifikací původního modelu, založeného na představě cen zboží, blížících se ideálním cenám úměrným jejich hodnotám. V modifikovaném modelu respektujícím dodatečný předpoklad rovné míry zisku napříč ekonomikou transformuje Marx původní ideální ceny do nových ideálních cen, kterým říká ceny produkce. Tato modifikace získala název transformační problém a byla následně předmětem mnoha diskusí.

Vraťme se však nyní k samotné otázce reálnosti rovné míry zisku. Abych uvedený předpoklad prověřil, snažil jsem se získat relevantní data, z nichž bych mohl porovnat míru zisku v různých průmyslových odvětvích v nějakém rozumném časovém období. Nakonec jsem se dostal k údajům Českého statistického úřadu, speciálně ke zprávě Vybrané ekonomické výsledky malých a středních subjektů ČR v letech 2002 až 2006, která mi umožnila určit míry zisku v odvětvích podle OKEČ (odvětvová klasifikace ekonomických činností). Tato zpráva byla výjimečná tím, že určení odvětvových měr zisku v popřevratové české ekonomice umožnila poprvé a zatím naposledy tak široce. Již o rok později nebyly údaje některých odvětví k dispozici [poznámka c)].

Pro přiblížení celkové situace čtenáři následuje tabulka statistických údajů (v mil. Kč) o výkonech všech českých ekonomických subjektů, sdružených podle produkčních odvětví, a to v letech 2002 až 2007:

    Ekonomické subjekty - výkony celkem
     
    2002 2003 2004 2005 2006 2007
  Průmysl celkem, v tom: 2 571 199 2 730 960 3 032 664 3 155 954 3 885 855 4 138 262
C Těžba nerostných surovin 67 828 69 380 70 763 71 768 80 915 83 074
CA Těžba energetických surovin 55 732 56 740 56 373 56 791 64 856 66 861
CB Těžba ostatních nerostných surovin 12 096 12 640 14 390 14 977 16 060 16 213
D Zpracovatelský průmysl 2 204 857 2 355 405 2 637 686 2 721 043 3 215 589 3 456 325
DA Výroba potravinářských výrobků a nápojů, tabákových výrobků 333 729 325 782 313 016 290 115 307 096 326 409
DB Výroba textilií, textilních a oděvních výrobků 77 967 76 059 73 987 66 684 69 566 68 268
DC Výroba usní a výrobků z usní 7 752 7 067 6 410 5 312 5 961 c)
DD Zpracování dřeva, výroba dřevařských výrobků kromě nábytku 69 171 75 376 73 737 77 587 87 195 94 669
DE Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru; vydavatelství a tisk 105 347 109 318 115 680 116 105 126 237 135 369
DF Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy 51 886 65 823 63 261 83 257 128 893 c)
DG Výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken 117 775 124 151 147 187 145 968 168 121 166 347
DH Výroba pryžových a plastových výrobků 121 941 142 861 159 267 173 231 215 051 236 617
DI Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 124 600 128 962 134 914 134 821 151 474 157 242
DJ Výroba základních kovů, hutních a kovodělných výrobků 306 787 333 667 432 843 429 010 495 637 525 887
DK Výroba a opravy strojů a zařízení j. n. 174 620 190 385 213 503 241 661 300 305 347 940
DL Výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení 291 367 334 981 407 240 386 999 477 708 537 527
DM Výroba dopravních prostředků a zařízení 330 192 353 255 399 924 470 012 570 670 636 359
DN Zpracovatelský průmysl jinde neuvedený 91 723 87 720 96 718 100 280 111 677 121 131
E Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 298 513 306 175 324 215 363 143 589 350 598 863
               

Popišme si nyní, s jakými statistickými údaji se pracovalo. Za základ byly vzaty v tabulce výše uvedené údaje o výkonech (V), definovaných jako součet tržeb (příjmů) za prodej vlastních výrobků, tržeb (příjmů) za prodej služeb, tržeb (příjmů) za prodej zboží, změny stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby a aktivace, to vše snížené o náklady (výdaje) vynaložené na prodané zboží.

Dalšími vstupními údaji byly

  • přidaná hodnota (PH), vypočtená ČSÚ jako rozdíl mezi výkony (V) a výkonovou spotřebou (VS), chápanou coby součet všech nákladů vynaložených na spotřebované nákupy materiálu, energie a ostatních neskladovatelných dodávek.
  • osobní náklady (ON) zahrnující veškeré požitky zaměstnanců, osob na dohodu o provedení práce nebo dohodu o činnosti, včetně příjmů společníků a členů družstev ze závislé činnosti, odměny členům orgánů společností a náklady na zákonné i ostatní sociální pojištění plus všechna naturální plnění.
  • mzdy (M) bez ostatních osobních nákladů, které obsahují i příjmy společníků a členů družstva, pokud jsou v pracovním poměru ke společnosti, přičemž jsou přičteny i odměny z použitelného zisku nebo z fondů tvořených ze zisku, ale nezahrnují ani plnění v souvislosti s dohodami o provedení práce nebo o provedení činnosti, ani odměny členům orgánů společností.
  • pořízení dlouhodobého hmotného majetku (DHM), které neobsahuje hodnotu pozemků a ložisek nerostných surovin.

Tyto údaje byly použity k výpočtu průměrné míry zisku (MZ) v jednotlivých odvětvích a letech. Nejprve bylo třeba odhadnout relevantní náklady produkce (NP), které jsou v první přiblížení rovny součtu výkonové spotřeby (VS), osobních nákladů (ON) a účetních odpisů dřívějších investic. Vzhledem k tomu, že při analýze údajů o pořízení dlouhodobého majetku (DHM) nebyly shledány žádné mimořádné fluktuace, a vzhledem k tomu, že pořízení hmotného majetku v rámci celé ekonomiky podstatně převyšuje pořízení nehmotného majetku, nahradili jsme neznámé odpisy v rámci celého odvětví známým pořízením DHM, takže bylo možné odhadnout náklady produkce jako

NP = VS + ON + DHM = V - PH + ON + DHM      (1)

Zisk (Z) v rámci odvětví jsme určili jako rozdíl mezi výkony (V) a náklady produkce (NP), takže s ohledem na předchozí vztah jsme vzali

Z = V - NP = PH - ON - DHM                                 (2)

Míra zisku (MZ) v jednotlivých odvětvích pak byla určena poměrem

MZ = Z / NP                                                             (3)

Výsledky výpočtu míry zisku podle odvětví a jednotlivých let jsou vyjádřeny v následujícím grafu, kde pořadí jednotlivých odvětví či jejich seskupení odpovídá předchozí tabulce.

 

Pro lepší orientaci jsou graficky propojeny body odpovídající rokům 2002 a 2006.

Z grafu je na první pohled patrné, že se míra zisku významně liší odvětví od odvětví a že je mírně rostoucí časový trend míry zisku hnán vzhůru především nárůstem zisku v odvětví těžby energetických surovin. Směrodatné odchylky měr zisku počítané přes jednotlivá průmyslová odvětví jsou v letech 2002 až 2007 rovny po řadě 4.2%, 3.9%, 5.3%, 4.5%, 5.6%, 5.6%, takže relativní směrodatné odchylky (RSO), charakterizující nejlépe „homogenitu“ míry zisku jsou 77%, 59%, 71%, 60%, 70%, 72%. Průměrná hodnota RSO 68% klesne vypuštěním nejvíce se měnícího odvětví těžby energetických surovin pouze na 60%.

Aniž bychom se pokoušeli výsledky interpretovat, skončíme tuto část konstatováním, že odvětví průmyslové produkce v České republice v letech 2002 až 2007 rozhodně nevykazují meziodvětvově vyrovnanou míru zisku a ani tendenci k ní. Ekonomické teorie vycházející z vyrovnané míry zisku tedy nelze na hospodářský vývoj v České republice fakticky použít. q.e.d.

* * *

Dostupnost ekonomických údajů o jednotlivých produkčních odvětvích v České republice nám umožnila odhadnout, nakolik je použitelný původní Marxův model založený na tvorbě nadhodnoty.

Odhadněme nejprve velikost nadhodnoty (NH) vytvořené v jednotlivých odvětvích tím, že od přidané hodnoty (PH) odečteme mzdy (M) a odpisy, v našem případě pořízení dlouhodobého hmotného majetku (DHM), tedy

NH = PH - M - DHM                                               (4)

Následně spočítáme míru nadhodnoty (MNH), tedy Marxem zavedený „stupeň vykořisťování“ jako poměr vytvořené nadhodnoty k vyplaceným mzdám:

MNH = NH / M                                                       (5)

Výsledky shrneme jako v minulém případě do následujícího grafu:

Výsledek je na první pohled fascinující - ve většině odvětví se pohybuje kolem Marxovy běžně používané míry nadhodnoty 100%. Bližší pohled nás ale v úvahách zabrzdí. Vertikální měřítko je kvůli velkému rozptylu hodnot u dvou odvětví (odvětví výroby koksu, jaderných paliv a rafinérského zpracování ropy, odvětví výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody) značně necitlivé. Provedeme proto kvantitativní charakteristiku jako v případě míry zisku.

Směrodatné odchylky měr nadhodnoty počítané přes jednotlivá průmyslová odvětví jsou v letech 2002 až 2007 rovny po řadě 53%, 50%, 91%, 89%, 85%, 78%, takže relativní směrodatné odchylky (RSO), charakterizující nyní rozptyl míry nadhodnoty jsou 56%, 46%, 76%, 74%, 62%, 59%. Průměrná hodnota RSO v letech 2002 až 2007 je v tomto případě rovna 62%, tedy jen mírně lepší než u míry zisku, která byla 68%. Situace se však radikálně zlepší, pokud vypustíme obě zmíněná odvětví. RSO míry nadhodnoty je pak 31%, tedy podstatně nižší než podobně získaná hodnota 60% u míry zisku.

Za této situace si už podle mne můžeme dovolit pronést následující dvě závěrečná tvrzení:

  • pro popis ekonomiky České republiky má větší význam použití veličiny „míra nadhodnoty“ než veličiny „míra zisku“;
  • míra nadhodnoty v České republice v letech 2002 až 2007 byla 120% ± 30% s mírně rostoucím trendem. Nadstandardní výkyvy zaznamenalo v daném období odvětví výroby koksu, jaderných paliv a rafinérského zpracování ropy, zatímco pro odvětví výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody byl charakteristický prudký nárůst míry nadhodnoty až na hladinu 400%.

Milan Neubert, 13. 11. 2010


Související články:
(Obecné problémy levice)

Socialismus a Praľské jaro (literatura) (10.06.2018)
Socialismus a Praľské jaro (3) (10.06.2018)
Socialismus a Praľské jaro (2) (10.06.2018)
Socialismus a Praľské jaro (10.06.2018)
Tys dopadla, levice! (07.11.2017)
O jakou revoluci ąlo? (13.10.2017)
Naąe politika a 100. výročí dekretu o míru (01.06.2017)
Volby? Volby! (11.04.2017)
Co je levicové? (09.03.2017)
Příchod jara (12.02.2017)
Imperialismus – netradičně jako období čekání na nového globálního hegemona (01.12.2016)
Quod licet Jovi ...? (31.05.2016)
Vrátit víru v budoucnost (29.01.2016)
KKE a "Praľská deklarace" (04.06.2015)
Rentiérský stát (31.05.2015)
Společnost a levice na křiľovatce (26.05.2015)
Deklarace Mezinárodní konference KSČM (24.05.2015)
Úvahy o daląí cestě hnutí (24.05.2015)
Ke dvěma aktuálním otázkám hnutí (24.05.2015)
Kritika současných reformistických tendencí demokratického socialismu (07.05.2015)
Potřeba koalice levice a iniciativ (12.04.2015)
Čeho (ne)třeba se bát (05.02.2015)
Jak skončí kapitalismus? (2) (26.12.2014)
Jak skončí kapitalismus? (26.12.2014)
Sociálně demokratické programy (25.12.2014)
Hegemonie: genealogie pojmu (2) (24.12.2014)
Hegemonie: genealogie pojmu (24.12.2014)
Levice můľe vyhrát (17.12.2014)
Návrh programu naší strany (03.12.2014)
Zahájení programové diskuse (19.11.2014)
Spojování sil a společné akce jsou nutné a možné (23.04.2013)
Naše poznanie o spoločnosti alebo Definícia pojmu socializmus. (12.04.2013)
Vzor Fico? (11.02.2013)
O společenských poměrech v Rusku (02.02.2013)
Volby: vítězové a poražení (19.11.2012)
Diskuse na levici (26.06.2012)
Otevřený dopis Michalise Matzavinose adresovaný ÚV KKE (24.06.2012)
K volbám v Řecku (19.06.2012)
Změnit svět bez převzetí moci, marxistické vydání (04.06.2012)
Prožíváme globální jaro (19.05.2012)
O výstupu na vysoké hory (02.11.2011)
SPaS má skutečně potenciál propojit radikální a umírněnou levici (16.06.2011)
Jsou občané sami proti sobě? (31.01.2011)
Výzva k vytvoření Spojenectví Práce a Solidarity (25.11.2010)
Hledejme program pro všechny od středu doleva (19.11.2010)
Proč si toho nikdo nevšiml? (01.11.2010)
Iluze nesmiřitelnosti (18.10.2010)
Za limit kapitálu (2) (04.10.2010)
Za limit kapitálu (04.10.2010)
Keynes nebyl socialista, ale… (01.10.2010)
Matematický model uplatnenia neoekonómie v komunite (01.10.2010)
Spoločenská objednávka (01.10.2010)
Manifest radikálního liberalismu (14.09.2010)
Na jakou vědu se bude muset levice obrátit? (06.09.2010)
Levice musí začít komunikovat (17.08.2010)
Rušno v levicových intelektuálských kruzích (06.08.2010)
Bez spolupráce na levici nebude hledání cesty úspěšné (02.07.2010)
Připutovalo Internetem . . . (16.03.2010)
Méně rozhořčení – více přemýšlení (Anti-Heller) (14.07.2009)
Anti-Jumr (14.07.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (11) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (10) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (9) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (8) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (7) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (6) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (5) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (4) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (3) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (2) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (20.06.2009)
Schovej babičce její občanku (16.06.2009)
Tahle země není pro starý (14.06.2009)
Jednota levice a budoucnost (18.05.2009)
Co s krizí? (17.05.2009)
Trh a reálný socialismus (06.05.2009)
Zemřel nám Bob (31.03.2009)
Postkomunistický manifest (26.01.2009)
Cesty vpřed bývají i návratem … (12.12.2008)
Sága italské levice „první generace“, aneb co vyváděl krejčí z Ulmu (21.10.2008)
Relativní zmenšování variabilní části kapitálu během akumulace a koncentrace, která ji provází (15.10.2008)
Genese průmyslového kapitalisty (22.09.2008)
Dějinná tendence kapitalistické akumulace (21.09.2008)
Několik poznámek k některým komentářům (08.08.2008)
Marx a dvě linie boje proti moci privilegovaných v dějinách (06.05.2008)
Marx a marxizmus versus Kapitál II. (06.05.2008)
Marx a marxizmus versus Kapitál (28.04.2008)
Historie téměř detektivní (17.04.2008)
O správné správě (04.04.2008)
Test teorie praxí: vezmi ideologii za slovo! (17.03.2008)
Jak S. K. Neumann velebil schumpeterovské podnikatelství… (11.03.2008)
Jan Bystrý, nakladatel (11.03.2008)
Od Lenina až k levičáctví v Česku (21.01.2008)
Bludný kruh české levice (14.01.2008)
Ta událost na Labutí řece (10.12.2007)
Zájem zahraničních komunistických stran o internacionalizaci vzdělávání stranických kádrů (10.12.2007)
Idea Levice (09.08.2007)
Neofeudální manifest? (30.07.2007)
Levice kontra pravice (30.07.2007)
Rovnost (nebo nerovnost) šancí (03.07.2007)
Spravme si poriadok so slovičkami (07.06.2007)
Hleďme si víc toho, co nás spojuje! (01.06.2007)
Proč mladí nechtějí volit konzervativní strany (10.05.2007)
Vzpomínka na Bondyho v Salonu Práva (22.04.2007)
Nejsem zapšklý stařec (22.04.2007)
Pod babylonskou věží (2) (21.04.2007)
Pod babylonskou věží (1b) (21.04.2007)
Pod babylonskou věží (1a) (21.04.2007)
Pod babylonskou věží (21.04.2007)
Hodnoty a zájmy v současné české společnosti (20.04.2007)
Čo príde po ideológii rozvoja a globalizácii? (06.04.2007)
Marx nebyl prorok, ale ... (30.03.2007)
Jsou klasická marxistická paradigmata překonána? (29.03.2007)
677 (XVII. kapitola) (16.03.2007)
Podstata komunismu (11.12.2006)
The opposite of anti-communism is not communism but democracy (05.12.2006)
Protikladem antikomunismu není komunismus, ale demokracie (04.12.2006)
Demokracie je skutečným základem komunistické a socialistické myšlenky (28.11.2006)
Usilujme o pochopení historie – bez předsudků a bez snah o její zneužívání (01.11.2006)
S komunisty se mluví. (18.10.2006)
Nepodpořil jsem Stranu zelených, ale kauzu, kterou zastupuje (12.08.2006)
Sejdeme se u fontány? (30.04.2006)
Lucii k MDŽ (08.03.2006)
Úvaha o vývoji ľudskej spoločnosti (05.03.2006)
Sociální demokracie (02.03.2006)
Dopis delegátům XXI. sjezdu KSČ (25.02.2006)
Co je levice? (07.02.2006)
Potenciálně nejnebezpečnější fáze imperialismu (15.01.2006)
Příčiny neúspěchu sovětského modelu socialismu v ČSSR (05.01.2006)
Předmluva k českému vydání „Zásad komunismu“ (15.12.2005)
Antikomunismus podle Marxe? (14.12.2005)
K pojmu levice dnes (07.12.2005)
Jedna ruka netleská… (28.11.2005)
Nejistý triumf demokratického kapitalismu (15.11.2005)
Volný čas jako ekonomická kategorie (13.11.2005)
Marx není zcela mrtev (06.11.2005)
Pojem socialismu a historická zkušenost (06.11.2005)
Proč je dnes pro nás důležitý Spinoza (06.11.2005)
Tři variace pro Horní Jiřetín a Černice (27.10.2005)
Pohřeb odborové demokracie? (25.10.2005)
Návrat Karla Marxe (16.10.2005)
K otázkám české levice (15.10.2005)
Kuba proti blokádě (13.10.2005)
Smrť politiky a budúcnosť verejnosti (2) (12.10.2005)
Trika a triky proti přirozenosti (05.10.2005)
Smrť politiky a budúcnosť verejnosti (1) (04.10.2005)
Konec klidných časů (26.05.2005)
Zarazilo nás vzývání Stalina a Kim Čong-ila (26.04.2005)
Úvaha (trochu hravá) o svobodě a levici (13.04.2005)
Konference Levicového klubu (17.02.2005)
Víra v pokrok je bláznivá (15.02.2005)
Deset knih českého levičáka (15.02.2005)
Zelená na levačku aneb Proč nemohu být „novodemokratem“ (04.02.2004)
Levicová politika pro 21. století? (30.11.2003)
Politika levice ve věku přechodu (31.05.2002)
Jak Lenin udělal z konkrétního obecné (23.01.2002)
Revoluce! (12.07.2001)

[Akt. známka (jako ve škole): 0,50 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Milan Neubert | Počet komentářů: 126 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1882 (1882 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1435 (1435 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1485 (1485 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
964 (964 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1434 (1434 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9753


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.