logo SDS
Dnešní datum: 03. 06. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenější/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návštěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žžádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 37
Prům. 23
21 denni
Max. 647
Prům. 455.5

Nyní si čte web : 62 uživ.

02. Články, statě, projevy

* O jakou revoluci šlo?

Vydáno dne 13. 10. 2017 (3474 přečtení)

Příspěvek Josefa Hellera na konferenci "Říjnová revoluce a východní Evropa", pořádané v rámci Slavnosti Haló novin pod záštitou Evropské levice společně pražskou organizací SDS a OV KSČM v Praze 10.

Ve společnosti, kde probíhá třídní boj se stává předmětem tohoto boje mimo jiné i každé významné výročí, pietní akt, pomník či socha historické osobnosti, ba dokonce i názvy obcí a stanic hromadné dopravy. Tím víc to platí o hodnocení takové světodějné události, jakou byla Velká říjnová revoluce,jejíž sté výročí si připomínáme. Na dnešním semináři budou či byly předneseny pohledy na různé stránky a důsledky tohoto procesu. Já se soustředím pouze na jeden, podle mého názoru zásadní a nedostatečně vydiskutovaný aspekt. Mohu ho vyjádřit následující otázkou – O jakou revoluci šlo? Nástup jakého společenského systému odstartovala a jaké je místo tohoto systému v dějinách?

Víme, že nejvíce frekventovanými,ale i krajními odpověďmi na tyto otázky jsou:

1) Podle různých variant buržoasní ideologie šlo o tragické vybočení z dějin, akt svévole „zlých lidí“ zaslepených nenávistí k bohatým a úspěšným, pro které lidský život nic neznamenal. Určitým podbodem tohoto názoru je tvrzení, že šlo prostě o puč financovaný německou tajnou službou a provedený německými agenty, kteří svedli hloupé masy a nastolili antihumánní, krutou a krvavou diktaturu.

2) Podle ideologie minulého systému a současného stalinismu šlo o jedinou možnou formu socialistické revoluce, která nastolila diktaturu proletariátu a přerostla do budování jediné možné formy socialismu. Ten ovšem dočasně zanikl díky tlaku a intrikám kapitalismu, zradě morálně nepevných a poživačných vůdců a lenosti a zbabělosti lidových mas, ale brzy bude obnoven nejspíše ruskými vojsky a čínskými penězi. Případné nedostatky systému byly malé a byly dány především zaostalostí socialistických velmocí, zejména v podmínkách SSSR. J. V. Stalin byl velký vůdce, který včas předělal Rusko, díky tomu vyhrál válku a zachránil lidstvo před fašismem. Chruščov ho nespravedlivě obvinil a zradil socialismus kapitulantskou politikou mírového soužití a zavedením konsumerismu, který demoralizoval masy. Dělnická třída zradila stranu.

V tomto omezeném prostoru si dovoluji prezentovat třetí názor, že totiž nešlo o socialistickou revoluci. Šlo pouze o revoluci otevírající jednu boční variantu objektivně nutné destrukce kapitalismu – tzv. protosocialismus – tedy nedokonalý prototyp socialismu. Ten sice přinesl hodně dobrého (myslím, že to dobré zde nemusím podrobně rozebírat). Nebyl nijak předčasný především vzhledem k nahromaděnému odporu neprivilegovaných mas v řadě zemí proti kapitalismu. Nebylo možné se tomuto vytvoření jednoho z možných prototypů vyhnout. Tento systém byl ovšem limitován historickou úrovní výrobních sil a společenské dělby práce, což se s dalším vývojem civilizace projevovalo stále víc. Systém nebylo možné trvale udržet, podstatně reformovat anebo revolučně změnit na skutečný socialismus. Tato varianta byla slepá. V celkovém kontextu dějin byla však nutná a užitečná, tak jako např. antika a s ní spojená forma otrokářství byla slepou ale nutnou variantou cesty ke kapitalismu. Nedostatky systému však nelze chápat jako nějaké pouze subjektivní chyby nebo dopad zaostalosti konkrétních zemí či provokace a tlak Západu. Podle materialistického pojetí dějin musíme především analyzovat ekonomický systém a jeho jádro – formu vlastnictví a roli jednotlivých tříd a skupin v něm.

I poctivé komunisty a stoupence socialismu, kteří nepopírají systémové nedostatky,však mate fakt, že příliš srostli s představou dějin jako vzestupné přímky, na níž se nad sebou postupně řadí nezvratně stále lepší nutné body – společensko ekonomické formace. Srostli jsme s představou, že se postupně řadily – 1)prvobytně pospolná společnost, 2)feudalismus, 3) kapitalismus, 4)socialismus a pak komunismus. Skutečné pojetí dějin u klasiků, zejména u Marxe, však bylo jiné, což později zjistili i oficiální teoretikové protosocialistických zemí, zejména v SSSR. Šlo o tzv. víceliniové pojetí, kdy sice společnost na celém světě začínala výhradně prvobytně pospolnou formací, později se ale tato linie rozpadla – podle místních podmínek - a vedle sebe existovaly a zkoušely se různé formy soukromého vlastnictví (otrokářství, asijský výrobní způsob, raný evropský feudalismus, městská cechovní republika i prostá individuální zbožní malovýroba).

Z těchto forem, které někdy existovaly vedle sebe v jedné zemi, se jako nejpokrokovější a nejefektivnější prosadil kapitalismus, který pohltil a podle svých potřeb i využil a upravil formy ostatní (viz novodobé otroctví atd.). V určité kritické etapě vývoje kapitalismu praskl řetěz ve svém nejslabším článku a prosadil se protosocialismus, Ten sice zanikl, ale přesto ovlivnil vývoj kapitalismu tak, že by už nic nemělo bránit novému nástupu ke skutečnému socialismu – socialismu samosprávnému, ovšem dotaženému až do nejvyšších poloh do centra řízení a plánování. V tomto systému by se každý mohl reálně podílet na výkonu vlastnických aktivit (nikoliv odborného řízení!!!!) a pro rozdělování a spotřebu by už v první fázi platilo heslo „Každý podle svých schopností, každému podle jeho práce a vlastnické aktivity.“

Tím by zmizel nejzávažnější problém minulého systému a nejzávažnější příčina jeho zániku. Protosocialismus na dané úrovni výrobních sil totiž nemohl splnit to, co sliboval – vlastnickou rovnost (samozřejmě vlastnickou, pokud jde o rozhodování o výrobních prostředcích a práci, nikoli spotřební rovnostářství). Při dělbě práce, kdy měly velké skupiny lidí nestejnou možnost vstupovat do rozhodování např. dělníci jen malou a řídící aparát velkou –neexistovala možnost, jak by dělnická třída i další skupiny mohly usměrňovat řídící aparát a cítit se jako vlastníci ve svém systému a tudíž neměli velkou motivaci k práci i zájem o společenský vývoj. Řídící aparát nebyl vykořisťovatelskou a parazitní třídou, ale protože své vlastnické funkce vynakládal v různých podnicích a institucích velmi komplikovaně propojených, měly jeho složky řadu specifických zájmů (např. splnit plán podniku bez ohledu na to, kolik to stálo a jak by se to dalo zlepšit vědou a inovacemi, splnit třeba jen formálně, na papíře, „jako“!!). Chyběly účinné ekonomické mechanismy, které by formovaly a pravdivě vyjevovaly společenskou užitečnost a efektivitu vynaložení živé práce i hmotných zdrojů. Rozhodující byly přímé direktivy jako výsledek netržních forem dohadování se aparátu. Subjektivismus v rozhodování zde měl velký prostor.

Při tomto dohadování aparátu mohla být zcela znehodnocena masa práce mrtvé i živé a dělník i celý podnikový kolektiv vlastně nevěděl, zda si svou prací pomůže nebo zda to není práce zbytečná a moc drahá. Aparát si nemohl dovolit demokracii, což lidi dále odrazovalo, i když měli celkem slušnou životní úroveň a sociální jistoty a ve spotřebě nebyly příliš velké diference

Postupně se ukazovala neefektivnost a neperspektivnost systému, lidem vadila zbytečná omezení a v jejich vědomí se usazovala představa vyvolaná buržoasní ideologií – představa o společnosti, kde budou pracovat jako za socialismu, mít životní úroveň části zaměstnanců ve vyspělých kapitalistických zemích. Prohlubovaly se i rozdíly v životní úrovni a zmenšovaly se prostředky pro vyrovnávání sociálních rozdílů, zvyšování životní úrovně jako takové, což byly původně nejvýznamnější přednosti systému. Úzké profily ve výrobě a nedostatkovost luxusnějšího zboží a zejména služeb vytvářela základ pro výjimečné, ve spotřebě privilegované postavení některých skupin pracovníků ve službách a obchodě. Ti zhodnocovali své postavení na úkor společnosti jako celku a řadových zaměstnanců, zejména dělníků, Na tomto základě rostla i kriminalita, především však se prohluboval pocit odcizení od systému a jeho hodnot. Pseudomarxistická ideologie aparátu ztrácela vliv a byla nahrazována buržoasní ideologií. Nedemokratičnost a neschopnost aparátu řešit problémy odrazovala od systému stále širší okruh občanů, z nichž mnozí se začali přiklánět k ideji vlastního podnikání a soukromého vlastnictví.

Mocenské zásahy politické elity SSSR, ale i domácích elit jednotlivých protosocialistických zemí a rozklad mezinárodní soustavy těchto zemí tyto negativní procesy ještě znásobily.

Nespokojenost s nedostatky systému nabyla postupně podoby prohlubujícího se politického rozporu, což nakonec vedlo k tomu, že došlo k politické krizi téměř ve všech zemích, kde protosocialismus existoval, a současně s tím i k jeho zhroucení a obnově kapitalismu. Výhody pro transformaci na buržoasii měl logicky zejména řídící aparát a výše zmíněné, fakticky privilegované vrstvy pracovníků obchodu a služeb, případně kriminální mafie. V některých zemích si elita dokázala moc udržet a odbourání systému probíhá pomalu a postupně při zachování pozic minulých privilegovaných skupin, které se „čínskou cestou“ nenápadně transformují na buržoasii. To zřejmě čeká i země, kde protosocialismus ještě existuje a degeneruje (Kuba, KLDR).

V celkovém hodnocení epochy, ve které na dějinné scéně figuroval protosocialismus jako vedlejší a dočasná alternativa vývoje ke komunistické formaci, je nutné se vyhnout krajním postojům – jak antikomunisticky negativnímu, tak stalinsky nekriticky pozitivnímu hodnocení. VŘSR byla podle mého názoru nikoli socialistická, ale protosocialistická revoluce nastolující určitý nedokonalý prototyp socialismu. Šlo o nedostatečně společenské rovné přivlastňování. Šlo také o specifickou podobu třídní společnosti, zhruba rovné ve spotřebě, ale nerovné, pokud jde o možnost skupin reálně plnit roli celospolečenského vlastníka.

Revoluční potence VŘSR byly značné, ale omezené, což nijak nezpochybňuje její obrovský význam v dějinách lidstva. Současníci – účastníci revolučního procesu a následné generace budování protosocialismu, které se nepodílely na deformacích systému a rozvíjeli jeho humanistické a progresivní stránky, se mohou cítit dotčeni nejen vysloveně negativním hodnocením svého díla, ale i skutečně marxistickou a kritickou analýzou systému. Ve skutečnosti se nemají za co stydět, protože v rámci daných možností jednali objektivně ve směru společenského pokroku a boje proti kapitalismu, kdy i nedokonale společenská protosocialistická soustava porazila extrémní variantu kapitalismu - fašismus, blokovala agresivitu a válkychtivost buržoasie v období studené války a nastolila zatím nejvyšší míru vlastnické rovnosti a sociální spravedlnosti. Revolucionáře a budovatele protosocialismu lze přirovnat k zárodkům proletariátu a masám chudých lidí pomáhajících buržoasii porazit feudalismus, i když jejich zájmy šly mnohem dál a nebyly revolucí zcela naplněny. Můžeme tedy vzpomínat na tuto revoluci, která změnila svět pozitivně a s pocitem hrdosti. Ten by ale nebyl na místě, pokud bychom se nedokázali, třeba jen z osobní nostalgie, poučit z nedostatků systému a vidět správně jeho místo v dějinách.

23. 9. 2017


Související články:
(Obecné problémy levice)

Socialismus a Pražské jaro (literatura) (10.06.2018)
Socialismus a Pražské jaro (3) (10.06.2018)
Socialismus a Pražské jaro (2) (10.06.2018)
Socialismus a Pražské jaro (10.06.2018)
Tys dopadla, levice! (07.11.2017)
Naše politika a 100. výročí dekretu o míru (01.06.2017)
Volby? Volby! (11.04.2017)
Co je levicové? (09.03.2017)
Příchod jara (12.02.2017)
Imperialismus – netradičně jako období čekání na nového globálního hegemona (01.12.2016)
Quod licet Jovi ...? (31.05.2016)
Vrátit víru v budoucnost (29.01.2016)
KKE a "Pražská deklarace" (04.06.2015)
Rentiérský stát (31.05.2015)
Společnost a levice na křižovatce (26.05.2015)
Deklarace Mezinárodní konference KSČM (24.05.2015)
Úvahy o další cestě hnutí (24.05.2015)
Ke dvěma aktuálním otázkám hnutí (24.05.2015)
Kritika současných reformistických tendencí demokratického socialismu (07.05.2015)
Potřeba koalice levice a iniciativ (12.04.2015)
Čeho (ne)třeba se bát (05.02.2015)
Jak skončí kapitalismus? (2) (26.12.2014)
Jak skončí kapitalismus? (26.12.2014)
Sociálně demokratické programy (25.12.2014)
Hegemonie: genealogie pojmu (2) (24.12.2014)
Hegemonie: genealogie pojmu (24.12.2014)
Levice může vyhrát (17.12.2014)
Návrh programu naší strany (03.12.2014)
Zahájení programové diskuse (19.11.2014)
Spojování sil a společné akce jsou nutné a možné (23.04.2013)
Naše poznanie o spoločnosti alebo Definícia pojmu socializmus. (12.04.2013)
Vzor Fico? (11.02.2013)
O společenských poměrech v Rusku (02.02.2013)
Volby: vítězové a poražení (19.11.2012)
Diskuse na levici (26.06.2012)
Otevřený dopis Michalise Matzavinose adresovaný ÚV KKE (24.06.2012)
K volbám v Řecku (19.06.2012)
Změnit svět bez převzetí moci, marxistické vydání (04.06.2012)
Prožíváme globální jaro (19.05.2012)
O výstupu na vysoké hory (02.11.2011)
SPaS má skutečně potenciál propojit radikální a umírněnou levici (16.06.2011)
Jsou občané sami proti sobě? (31.01.2011)
Výzva k vytvoření Spojenectví Práce a Solidarity (25.11.2010)
Hledejme program pro všechny od středu doleva (19.11.2010)
Jak je to s mírou zisku? (13.11.2010)
Proč si toho nikdo nevšiml? (01.11.2010)
Iluze nesmiřitelnosti (18.10.2010)
Za limit kapitálu (2) (04.10.2010)
Za limit kapitálu (04.10.2010)
Keynes nebyl socialista, ale… (01.10.2010)
Matematický model uplatnenia neoekonómie v komunite (01.10.2010)
Spoločenská objednávka (01.10.2010)
Manifest radikálního liberalismu (14.09.2010)
Na jakou vědu se bude muset levice obrátit? (06.09.2010)
Levice musí začít komunikovat (17.08.2010)
Rušno v levicových intelektuálských kruzích (06.08.2010)
Bez spolupráce na levici nebude hledání cesty úspěšné (02.07.2010)
Připutovalo Internetem . . . (16.03.2010)
Méně rozhořčení – více přemýšlení (Anti-Heller) (14.07.2009)
Anti-Jumr (14.07.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (11) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (10) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (9) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (8) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (7) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (6) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (5) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (4) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (3) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (2) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (20.06.2009)
Schovej babičce její občanku (16.06.2009)
Tahle země není pro starý (14.06.2009)
Jednota levice a budoucnost (18.05.2009)
Co s krizí? (17.05.2009)
Trh a reálný socialismus (06.05.2009)
Zemřel nám Bob (31.03.2009)
Postkomunistický manifest (26.01.2009)
Cesty vpřed bývají i návratem … (12.12.2008)
Sága italské levice „první generace“, aneb co vyváděl krejčí z Ulmu (21.10.2008)
Relativní zmenšování variabilní části kapitálu během akumulace a koncentrace, která ji provází (15.10.2008)
Genese průmyslového kapitalisty (22.09.2008)
Dějinná tendence kapitalistické akumulace (21.09.2008)
Několik poznámek k některým komentářům (08.08.2008)
Marx a dvě linie boje proti moci privilegovaných v dějinách (06.05.2008)
Marx a marxizmus versus Kapitál II. (06.05.2008)
Marx a marxizmus versus Kapitál (28.04.2008)
Historie téměř detektivní (17.04.2008)
O správné správě (04.04.2008)
Test teorie praxí: vezmi ideologii za slovo! (17.03.2008)
Jak S. K. Neumann velebil schumpeterovské podnikatelství… (11.03.2008)
Jan Bystrý, nakladatel (11.03.2008)
Od Lenina až k levičáctví v Česku (21.01.2008)
Bludný kruh české levice (14.01.2008)
Ta událost na Labutí řece (10.12.2007)
Zájem zahraničních komunistických stran o internacionalizaci vzdělávání stranických kádrů (10.12.2007)
Idea Levice (09.08.2007)
Neofeudální manifest? (30.07.2007)
Levice kontra pravice (30.07.2007)
Rovnost (nebo nerovnost) šancí (03.07.2007)
Spravme si poriadok so slovičkami (07.06.2007)
Hleďme si víc toho, co nás spojuje! (01.06.2007)
Proč mladí nechtějí volit konzervativní strany (10.05.2007)
Vzpomínka na Bondyho v Salonu Práva (22.04.2007)
Nejsem zapšklý stařec (22.04.2007)
Pod babylonskou věží (2) (21.04.2007)
Pod babylonskou věží (1b) (21.04.2007)
Pod babylonskou věží (1a) (21.04.2007)
Pod babylonskou věží (21.04.2007)
Hodnoty a zájmy v současné české společnosti (20.04.2007)
Čo príde po ideológii rozvoja a globalizácii? (06.04.2007)
Marx nebyl prorok, ale ... (30.03.2007)
Jsou klasická marxistická paradigmata překonána? (29.03.2007)
677 (XVII. kapitola) (16.03.2007)
Podstata komunismu (11.12.2006)
The opposite of anti-communism is not communism but democracy (05.12.2006)
Protikladem antikomunismu není komunismus, ale demokracie (04.12.2006)
Demokracie je skutečným základem komunistické a socialistické myšlenky (28.11.2006)
Usilujme o pochopení historie – bez předsudků a bez snah o její zneužívání (01.11.2006)
S komunisty se mluví. (18.10.2006)
Nepodpořil jsem Stranu zelených, ale kauzu, kterou zastupuje (12.08.2006)
Sejdeme se u fontány? (30.04.2006)
Lucii k MDŽ (08.03.2006)
Úvaha o vývoji žudskej spoločnosti (05.03.2006)
Sociální demokracie (02.03.2006)
Dopis delegátům XXI. sjezdu KSČ (25.02.2006)
Co je levice? (07.02.2006)
Potenciálně nejnebezpečnější fáze imperialismu (15.01.2006)
Příčiny neúspěchu sovětského modelu socialismu v ČSSR (05.01.2006)
Předmluva k českému vydání „Zásad komunismu“ (15.12.2005)
Antikomunismus podle Marxe? (14.12.2005)
K pojmu levice dnes (07.12.2005)
Jedna ruka netleská… (28.11.2005)
Nejistý triumf demokratického kapitalismu (15.11.2005)
Volný čas jako ekonomická kategorie (13.11.2005)
Marx není zcela mrtev (06.11.2005)
Pojem socialismu a historická zkušenost (06.11.2005)
Proč je dnes pro nás důležitý Spinoza (06.11.2005)
Tři variace pro Horní Jiřetín a Černice (27.10.2005)
Pohřeb odborové demokracie? (25.10.2005)
Návrat Karla Marxe (16.10.2005)
K otázkám české levice (15.10.2005)
Kuba proti blokádě (13.10.2005)
Smr politiky a budúcnos verejnosti (2) (12.10.2005)
Trika a triky proti přirozenosti (05.10.2005)
Smr politiky a budúcnos verejnosti (1) (04.10.2005)
Konec klidných časů (26.05.2005)
Zarazilo nás vzývání Stalina a Kim Čong-ila (26.04.2005)
Úvaha (trochu hravá) o svobodě a levici (13.04.2005)
Konference Levicového klubu (17.02.2005)
Víra v pokrok je bláznivá (15.02.2005)
Deset knih českého levičáka (15.02.2005)
Zelená na levačku aneb Proč nemohu být „novodemokratem“ (04.02.2004)
Levicová politika pro 21. století? (30.11.2003)
Politika levice ve věku přechodu (31.05.2002)
Jak Lenin udělal z konkrétního obecné (23.01.2002)
Revoluce! (12.07.2001)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Josef Heller | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. až 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bližší informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Došlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle všech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více než 200 těchto pseudokomentářů, které mažeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ž a š?
V uplynulých dnech došlo k technické závadě, v jejímž důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z většiny komentářů) ztratila všechna písmena "ž" a "š" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Olšanech
Jako každoročně, i letos položila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru pražské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na olšanském hřbitově. Při té přiležitosti jsme pietně vzpomněli i padlých dalších armád (včetně československé), kteří jsou na Olšanech uloženi.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani žádní váleční sirotci nejsou.
1684 (1684 hl.)
Nebrat! Ještě by nás podřezávali.
1276 (1276 hl.)
Konečně někdo uvažující lidsky.
1228 (1228 hl.)
Ať se každý stará o sebe, nic nám do nich není.
847 (847 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1467 (1467 hl.)
Raději bychom měli zvýšit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1175 (1175 hl.)
Prohnilý humanismus !!
849 (849 hl.)

Celkem hlasovalo: 8526


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaše komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír Šmeral - Mučedník ztracených a vysněných příležitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkušební kámen, na němž se dokáže, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohužel se v něm dopustil dehonestujícího přešlapu, když prohlásil, že Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane Šlemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, že již těším na shromáždění, jako posledně na Václaváku. Doufám, že nebude chybět pán Šafr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naši zemi, již dosáhli hranic dalšího materiálního pokroku a jeho další zvyšování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.