logo SDS
Dnešní datum: 09. 06. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 34
Prům. 22.4
21 denni
Max. 647
Prům. 446.7

Nyní si čte web : 57 uživ.

08. Od naąich čtenářů

* Pod babylonskou věží

Vydáno dne 21. 04. 2007 (8942 přečtení)

Europoslanec Miloslav RANSDORF kdysi vybízel v Sedmičce (29. 5. 05) svého spolustraníka Josefa Gottwalda ke studiu klasiků marxismu (ke kterým prý se tento tak hlásí), aby - poučen doporučovaným studiem - Jos. Gottwald neopakoval a nehlásal takové hlouposti, jaké předtím moderátor divákům odcitoval.

I pravil Hospodin /.../:
„Nuže, sestupme a změťme tam jazyk jejich,
 aby jeden  druhého jazyku nerozuměl.“
První Mojžíšova, kap.11., v.7

To studium klasiků, to je zajisté dobrá rada! Já však oproti optimismu M. Ransdorfa mám za to, že dnes už nestačí jen tak beze všeho zasednout ke studiu Marxova vědeckého odkazu, ale je nutno nejprve přihlédnout ke dvěma nepříjemným skutečnostem:

  1. V dnešních diskusích mezi tzv. marxisty se setkáváme s častým a téměř katastrofálním nepochopením základních - doslova výchozích a nepominutelných - pojmů z Marxovy ekonomické analysy; došlo zde pod vlivem sovětismu k totálnímu, „babylonskému změtení jazyka“, což je vážnou překážkou při společném hledání společné cesty vpřed; zcela evidentní je značné otupení analytické přesnosti a analytické ostrosti Marxem zavedených pojmů.
  2. Dnes nám už nevystačí jen studium a čtení Marxova vědeckého odkazu, ba dokonce nevystačí ani jeho „NOVÉ ČTENÍ“, ale je nutno přejít k marxovskému posunu za Marxe.

(Při dalším čtení příspěvku ve webové verzi využijte odskoků na kapitoly a oddíly pomocí následujícího obsahu - pozn. ed.)

1. Mlha pojmové neujasněnosti

1.1 Vztah mezi spotřebou a nahrazováním

1.2 Neviditelná ruka trhu

1.2.1 Hodnocení

1.2.2 Signalisování

1.3 Kam vede neviditelná ruka trhu

1.4 Marxův kopernikánský obrat

1.5 Cesta do budoucna

1.6 Arthrosa (arthrosis) neviditelné ruky trhu

1.7 Monopolisace

1.8 Inverse výchozího vztahu

1.9 Regulovat, či neregulovat?

2. Posun za Marxe

2.1 ZVÝŠENÍ ROZLIŠOVACÍ ÚROVNĚ u konstantního kapitálu

2.2 ROZCHOD s Marxovým předpokladem hotového rovnovážného stavu

2.3 KOREKTURA Marxovy these o vytváření tržní hodnoty

(Na oddíl 2. 3 navazuje následující závěrečný text - pozn. ed.)

Z naznačeného náznaku (torsa) plyne, že dnes už je na místě:

  1. Posunout se od původní Marxovy otázky („co je hodnota?“) k otázce nové, tj. k otázce, „jak probíhá společenské ekonomické hodnocení?“ za různých ekonomických poměrů; jak se tedy na různých vývojových stupních „politického těla” uskutečňuje interakční ZPRACOVÁVÁNÍ a SIGNALISOVÁNÍ ekonomických INFORMACÍ.
  2. Zobrazit zpětnovazební vztah mezi společenským ekonomickým HODNOCENÍM na straně jedné a společenskou SPOTŘEBOU a NAHRAZOVÁNÍM na straně druhé.
  3. Nepředpokládat (jako Marx) rovnovážný stav v systému (A, B), ale jeho „derivací“ přejít k metasystému (A*, B*) a sledovat za těch oněch poměrů pohyb tohoto metasystému do rovnovážného stavu.
  4. Zvýšit rozlišovací úroveň systémů zaváděných na daném reprodukčním celku, což znamená, že východiskem našeho bádání nebudou jednotlivá výrobní odvětví, ale už jednotlivé PROVOZY jednoho každého výrobního odvětví.

 Zbyl nám tedy jen jistý náznak možného dalšího postupu při rozvíjení Marxova vědeckého odkazu. Ovšem ani tomuto náznaku nepřipisuji nějakou velkou schopnost překonat nepřízeň prostředí a doby, do nichž mu bylo a je souzeno vstoupit. Moje opakovaná snaha upozornit na některé otázky a problémy Marxovy teorie pracovní hodnoty je asi marná a ztracená, neboť po našich zlých zkušenostech se sovětismem je každé upozornění na veliký význam Marxových objevů přijímáno s opovržlivým výsměchem, v lepším případě je hodnoceno jako projev pošetilosti a naivity. Uvedená moje upozornění asi čeká sudba horší, než byl osud sdělení samizdatových. Ta se alespoň dostala do musea.

Plošnému a totálnímu znevažování Marxova vědeckého odkazu stojí u nás jako jeho protipól zjevná zkostnatělost, rigidita a konservatismus naší levice, která se zřejmě nehodlá vyrovnat dokonce ani s tím Andropovovým osudovým mementem. Bohorovně ignoruje jím přednesenou AKTUÁLNÍ TEORETICKOU OTÁZKU, a to bez ohledu na to, že Andropovův závažný a otřesný projev byl schválen příslušným plénem ÚV KSSS, takže se stal stranickým dokumentem, a tím (což by tato společenská skupina měla respektovat) i součástí nepřeberného bohatství z nevyčerpatelné pokladnice „marxízma-leninízma“.

Zprava i zleva stejný efekt, z prava i zleva prašť jak uhoď!

A tak je u nás Andropovovo klíčové upozornění na význam „zásad vědecky zdůvodněné tvorby cen“ zarputile přehlíženo a není zde nejmenšího zájmu se touto otázkou zabývat; jako by tomuto sdělení nikdo nerozuměl, jako by zde došlo k úplnému změtení jazyka.

Jako pod babylonskou věží!

Vadí snad našim komunistům, že uvedené konstatování přednesl záludný agresor, válečný zločinec a ničemný okupant? Nemyslím! Spíš jim asi vadí, že si s tím nevědí rady.

 Osová Bítýška, 19. listopadu 2006, Karel Kříž


Redakční poznámky SDS:

  • Karel Kříž užívá důsledně z hlediska současné pravopisné normy konzervativnější podobu pravopisu, zejména v psaní s – z, například: krise – krize, kurs – kurz, museum – muzeum aj.
  • Karel Kříž ve snaze rozlišit významově slova užívá tvarů, jež soudobá norma neuznává, zejména délku samohlásek ve slovech jako myslicí – myslící, hodnoticí – hodnotící aj. Rozlišuje tak stav, trvalý, od procesu, aktuálního, právě probíhajícího. (Nedokázal mu to vyvrátit ani kolega z disentu, renomovaný jazykovědec prof. Milan Jelínek, nebudeme se o to pokoušet ani zde.)
  • Karel Kříž cituje zpaměti (Bibli, V + W, Nezvalovu báseň aj.), což je obdivuhodné, nejen v jeho věku. Ponecháváme citáty účelově v dané, pamětí fixované podobě.
  • Uplatnění složitých souvětí a snaha vyvarovat se nejasností ve velmi obtížném textu vedou někdy k uplatnění interpunkčních znamének i tam, kde je norma nevyžaduje.

* * *

Text byl připraven k uvedení na webových stránkách SDS - www.sds.cz ; jako motto může posloužit následující vyjádření:

„Pokud jde o teoretické zázemí strany, zdá se mi, že dlouhou dobu žijeme z ideologické podstaty toho, že něco umíme z minulosti. /…/ ... proto jsme se rozhodli, že vytvoříme vlastní školící pracoviště. Začali jsme se pravidelně zúčastňovat všech teoretických seminářů na bázi Strany evropské levice.“ 
(JUDr. Vojtěch Filip, předseda KSČM, Právo 5. 8. 06)

Strana demokratického socialismu také patří k bázi Strany evropské levice, a ráda by proto participovala na takových aktivitách. Uvítala by, kdyby na uvedený článek reagovala zásadní stanoviska; teoretické připomínky, tvrdou kritiku, kategorické odmítnutí, vše bez nejmenšího zásahu zveřejní na svých webových stránkách ve snaze vyvolat odbornou diskusi.

Karel Kříž není členem SDS, ale úzce s ní spolupracuje. Také v tomto smyslu lze Křížův postoj lapidárně uvést jeho vlastními slovy: „Moderní levicová strana = návrat k autentickému Marxovi + marxovský posun za Marxe.“

Editoři se domnívají, že Křížův pokus interpretovat Marxovu teorii pracovní hodnoty jako teorii o specifickém (interakčním) zpracovávání ekonomických informací může svým přiblížením se k takovým moderním disciplinám, jako je kybernetika, teorie informací, teorie systémů apod., zaujmout mnohé intelektuály, především studující mládež. Možná by zásadová diskuse o hluboce teoretických otázkách mohla přispět k tomu, že i u nás se marxismu jednou opět vrátí vážnost, taková, jaké požíval například v dobách Kostufry.

Za Křížovy invektivy se editoři osobně omlouvají - chápou však jejich hluboké příčiny. Prof. Karel Kříž se dožil v uplynulém roce 85 let. Jeho život je mj. poznamenán osudy nejen vlastními, ale rodiny, rodinnou líheň nezapře ani tvorba mladšího bratra, spisovatele Ivana. Vnitřní osu Křížova díla představuje svého druhu nepřetržitý dialog s otcem; ten, přesvědčený a praktický revolucionář byl popraven 7. 5. 1945 - v den jeho narozenin 5. 1. 1977 podepsal syn Chartu 77. Snad není od věci vzít příspěvek i jako důkaz, že na onom dění se nepodíleli jen samí „pravičáci“.

Vzhledem k uvedenému pokládá redakce za nejlepší pouhé konstatování - „ s tím se nedá nic dělat“ - a využít pozitivní obsah i provokující formu k diskusi s pozitivními výsledky.

Těšíme se na další spolupráci.

Edičně připravil Bohuslav Mikulášek, duben 2007 

 


 

Doporučení SDS:

Na stránkách SDS od Karla Kříže dále naleznete:


Související články:
(Obecné problémy levice)

Socialismus a Praľské jaro (literatura) (10.06.2018)
Socialismus a Praľské jaro (3) (10.06.2018)
Socialismus a Praľské jaro (2) (10.06.2018)
Socialismus a Praľské jaro (10.06.2018)
Tys dopadla, levice! (07.11.2017)
O jakou revoluci ąlo? (13.10.2017)
Naąe politika a 100. výročí dekretu o míru (01.06.2017)
Volby? Volby! (11.04.2017)
Co je levicové? (09.03.2017)
Příchod jara (12.02.2017)
Imperialismus – netradičně jako období čekání na nového globálního hegemona (01.12.2016)
Quod licet Jovi ...? (31.05.2016)
Vrátit víru v budoucnost (29.01.2016)
KKE a "Praľská deklarace" (04.06.2015)
Rentiérský stát (31.05.2015)
Společnost a levice na křiľovatce (26.05.2015)
Deklarace Mezinárodní konference KSČM (24.05.2015)
Úvahy o daląí cestě hnutí (24.05.2015)
Ke dvěma aktuálním otázkám hnutí (24.05.2015)
Kritika současných reformistických tendencí demokratického socialismu (07.05.2015)
Potřeba koalice levice a iniciativ (12.04.2015)
Čeho (ne)třeba se bát (05.02.2015)
Jak skončí kapitalismus? (2) (26.12.2014)
Jak skončí kapitalismus? (26.12.2014)
Sociálně demokratické programy (25.12.2014)
Hegemonie: genealogie pojmu (2) (24.12.2014)
Hegemonie: genealogie pojmu (24.12.2014)
Levice můľe vyhrát (17.12.2014)
Návrh programu naší strany (03.12.2014)
Zahájení programové diskuse (19.11.2014)
Spojování sil a společné akce jsou nutné a možné (23.04.2013)
Naše poznanie o spoločnosti alebo Definícia pojmu socializmus. (12.04.2013)
Vzor Fico? (11.02.2013)
O společenských poměrech v Rusku (02.02.2013)
Volby: vítězové a poražení (19.11.2012)
Diskuse na levici (26.06.2012)
Otevřený dopis Michalise Matzavinose adresovaný ÚV KKE (24.06.2012)
K volbám v Řecku (19.06.2012)
Změnit svět bez převzetí moci, marxistické vydání (04.06.2012)
Prožíváme globální jaro (19.05.2012)
O výstupu na vysoké hory (02.11.2011)
SPaS má skutečně potenciál propojit radikální a umírněnou levici (16.06.2011)
Jsou občané sami proti sobě? (31.01.2011)
Výzva k vytvoření Spojenectví Práce a Solidarity (25.11.2010)
Hledejme program pro všechny od středu doleva (19.11.2010)
Jak je to s mírou zisku? (13.11.2010)
Proč si toho nikdo nevšiml? (01.11.2010)
Iluze nesmiřitelnosti (18.10.2010)
Za limit kapitálu (2) (04.10.2010)
Za limit kapitálu (04.10.2010)
Keynes nebyl socialista, ale… (01.10.2010)
Matematický model uplatnenia neoekonómie v komunite (01.10.2010)
Spoločenská objednávka (01.10.2010)
Manifest radikálního liberalismu (14.09.2010)
Na jakou vědu se bude muset levice obrátit? (06.09.2010)
Levice musí začít komunikovat (17.08.2010)
Rušno v levicových intelektuálských kruzích (06.08.2010)
Bez spolupráce na levici nebude hledání cesty úspěšné (02.07.2010)
Připutovalo Internetem . . . (16.03.2010)
Méně rozhořčení – více přemýšlení (Anti-Heller) (14.07.2009)
Anti-Jumr (14.07.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (11) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (10) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (9) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (8) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (7) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (6) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (5) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (4) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (3) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (2) (20.06.2009)
Dětská nemoc „levičáctví“ v komunismu (20.06.2009)
Schovej babičce její občanku (16.06.2009)
Tahle země není pro starý (14.06.2009)
Jednota levice a budoucnost (18.05.2009)
Co s krizí? (17.05.2009)
Trh a reálný socialismus (06.05.2009)
Zemřel nám Bob (31.03.2009)
Postkomunistický manifest (26.01.2009)
Cesty vpřed bývají i návratem … (12.12.2008)
Sága italské levice „první generace“, aneb co vyváděl krejčí z Ulmu (21.10.2008)
Relativní zmenšování variabilní části kapitálu během akumulace a koncentrace, která ji provází (15.10.2008)
Genese průmyslového kapitalisty (22.09.2008)
Dějinná tendence kapitalistické akumulace (21.09.2008)
Několik poznámek k některým komentářům (08.08.2008)
Marx a dvě linie boje proti moci privilegovaných v dějinách (06.05.2008)
Marx a marxizmus versus Kapitál II. (06.05.2008)
Marx a marxizmus versus Kapitál (28.04.2008)
Historie téměř detektivní (17.04.2008)
O správné správě (04.04.2008)
Test teorie praxí: vezmi ideologii za slovo! (17.03.2008)
Jak S. K. Neumann velebil schumpeterovské podnikatelství… (11.03.2008)
Jan Bystrý, nakladatel (11.03.2008)
Od Lenina až k levičáctví v Česku (21.01.2008)
Bludný kruh české levice (14.01.2008)
Ta událost na Labutí řece (10.12.2007)
Zájem zahraničních komunistických stran o internacionalizaci vzdělávání stranických kádrů (10.12.2007)
Idea Levice (09.08.2007)
Neofeudální manifest? (30.07.2007)
Levice kontra pravice (30.07.2007)
Rovnost (nebo nerovnost) šancí (03.07.2007)
Spravme si poriadok so slovičkami (07.06.2007)
Hleďme si víc toho, co nás spojuje! (01.06.2007)
Proč mladí nechtějí volit konzervativní strany (10.05.2007)
Vzpomínka na Bondyho v Salonu Práva (22.04.2007)
Nejsem zapšklý stařec (22.04.2007)
Pod babylonskou věží (2) (21.04.2007)
Pod babylonskou věží (1b) (21.04.2007)
Pod babylonskou věží (1a) (21.04.2007)
Hodnoty a zájmy v současné české společnosti (20.04.2007)
Čo príde po ideológii rozvoja a globalizácii? (06.04.2007)
Marx nebyl prorok, ale ... (30.03.2007)
Jsou klasická marxistická paradigmata překonána? (29.03.2007)
677 (XVII. kapitola) (16.03.2007)
Podstata komunismu (11.12.2006)
The opposite of anti-communism is not communism but democracy (05.12.2006)
Protikladem antikomunismu není komunismus, ale demokracie (04.12.2006)
Demokracie je skutečným základem komunistické a socialistické myšlenky (28.11.2006)
Usilujme o pochopení historie – bez předsudků a bez snah o její zneužívání (01.11.2006)
S komunisty se mluví. (18.10.2006)
Nepodpořil jsem Stranu zelených, ale kauzu, kterou zastupuje (12.08.2006)
Sejdeme se u fontány? (30.04.2006)
Lucii k MDŽ (08.03.2006)
Úvaha o vývoji ľudskej spoločnosti (05.03.2006)
Sociální demokracie (02.03.2006)
Dopis delegátům XXI. sjezdu KSČ (25.02.2006)
Co je levice? (07.02.2006)
Potenciálně nejnebezpečnější fáze imperialismu (15.01.2006)
Příčiny neúspěchu sovětského modelu socialismu v ČSSR (05.01.2006)
Předmluva k českému vydání „Zásad komunismu“ (15.12.2005)
Antikomunismus podle Marxe? (14.12.2005)
K pojmu levice dnes (07.12.2005)
Jedna ruka netleská… (28.11.2005)
Nejistý triumf demokratického kapitalismu (15.11.2005)
Volný čas jako ekonomická kategorie (13.11.2005)
Marx není zcela mrtev (06.11.2005)
Pojem socialismu a historická zkušenost (06.11.2005)
Proč je dnes pro nás důležitý Spinoza (06.11.2005)
Tři variace pro Horní Jiřetín a Černice (27.10.2005)
Pohřeb odborové demokracie? (25.10.2005)
Návrat Karla Marxe (16.10.2005)
K otázkám české levice (15.10.2005)
Kuba proti blokádě (13.10.2005)
Smrť politiky a budúcnosť verejnosti (2) (12.10.2005)
Trika a triky proti přirozenosti (05.10.2005)
Smrť politiky a budúcnosť verejnosti (1) (04.10.2005)
Konec klidných časů (26.05.2005)
Zarazilo nás vzývání Stalina a Kim Čong-ila (26.04.2005)
Úvaha (trochu hravá) o svobodě a levici (13.04.2005)
Konference Levicového klubu (17.02.2005)
Víra v pokrok je bláznivá (15.02.2005)
Deset knih českého levičáka (15.02.2005)
Zelená na levačku aneb Proč nemohu být „novodemokratem“ (04.02.2004)
Levicová politika pro 21. století? (30.11.2003)
Politika levice ve věku přechodu (31.05.2002)
Jak Lenin udělal z konkrétního obecné (23.01.2002)
Revoluce! (12.07.2001)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Karel Kříľ | Počet komentářů: 26 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1687 (1687 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1279 (1279 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1238 (1238 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
848 (848 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1469 (1469 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1182 (1182 hl.)
Prohnilý humanismus !!
851 (851 hl.)

Celkem hlasovalo: 8554


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.